Информације са званичног сајта ЈКП Градитељ - Србобран


Одлуке о ценама гаса


15.09.2017


Приложена документа:  

http://jkpgraditelj.co.rs/odluka-o-ceni-pristupa-i-gasa/  


  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ        

      У  току 2017. године дошло је до измене Методологије за одрeђивање цене приступа систему за дистрибуцију  природног гаса и Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање које су објавњене у „Службеном гласнику Републике Србије“ број: 29/17, којима је прописано да оператор система, односно јавни снабдевач, имају обавезу да поднесу захтев за давање сагласности на одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију  природног гаса и цени  природног гаса за јавно снабдевање са одлуком о цени, у складу са одредбама методологија о првом образовању цена, најкасније до 1. октобра 2017. године.    
Поред тога Агенција за енергетику Републике Србије сугерисала је свим дистрибутерима да у одлукама за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање морају бити истакнуте цене свих група купаца природног гаса, без обзира да ли има купаца  из  појединих група или не, што до сада није био случај. Будући да на нашем јавном снабдевању нема купаца из групе „Ванвршна потрошња К1“ у претходним  одлукама о цени гаса за јавно снабевање није било цене за ту групу купаца, док у je  нову одлуку уврштена.   
 
Напомињемо да су цене приступа систему за дистрибуцију  природног гаса исте као у важећим одлукама, а цене природног гаса за јавно снабдевање за групу  „Неравномерна потрошња К1“ и „Равномерна потрошња К1“ остале исте, док су цене за групу „Ванвршна потрошња К1“ за Тарифу  „Капацитет“ снижене.    
  Руководилац сектора енергетике
  Ивица Матковски


FacebookTwitterGoogleDiggRedditLinkedInStumbleUponEmail
# 196

Званична интернет презентација ЈКП Градитељ - Србобран