Јавна набавка велике вредности бр.05-2014: Набавка бунарских пумпи, фреквентних регулатора, нивометара и пратеће опреме за осматрање, бележење и управљање бунарима, а у циљу рационалније експлоатације и продужења века трајања постојећих бунара.http://portal.uj…

# 20

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=283498 …

# 19

      Јавна набавка велике вредности у отвореном поступку, ЈНВВ 03-2014, горива, ауто-гаса ТНГ, уља и мазива за потребе возног парка.    * Конкурсна документација * Позив за подношење понудаДопуна:http://jkpgraditelj.co.rs/Pitanja_i_odgovori_1_gorivo.ziphttp:/…

# 18

Обавештавају се грађани насељеног места Турије да ће 13.02.2014 године( четвртак)  у периоду од 08:00 до 14:00 доћи до прекида водоснабдевања због планираних радова на водозахвату Турија. Хвала на разумевању.   Стручна служба ЈКП-а …

# 17

ЈН 01/2014
04.02.2014
ПОЗИВ за подношење понуде број 01/2014за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке услугаПредмет јавне набавке је Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта на територији општине Србобранhttp://jkpgraditelj.co.rs/JNelaborat.zip …

# 16

ПОЗИВ за подношење понуда у поступкујавне набавке мале вредности – 02/14 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОГОНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОДЕ И ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ СИРОВЕ ВОДЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НАДАЉhttp://jkpgraditelj.co.rs/JN…

# 15

      На основу бројних притужби потрошача природног гаса на обрачунату потрошњу природног гаса за децембар 2013.године, са примедбама на „лош квалитет гаса“ , па чак и  да дистрибутер „удувава ваздух у  дистрибутивну мрежу“, обавештавамо потрошаче да  ЈКП „Гр…

# 14

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка добара– Новог  путничког аутомобила JНМВ 10-2013 ЈКП Градитељ Србобран…

# 13

ЈКП Градитељ СрбобранЗимско одржавање локалних путева на територији општине Србобран у периоду од 01.децембра 2013 до 01.априла 2014. (у даљем тексту Зимско одржавање путева) ЈНМВ 09/2013     Назив и ознака из општег речника набавке:      90620000 - Услуге чиш…

# 12

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГРАДИТЕЉ" СРБОБРАН Обавештење   Обавештавју се грађани насељеног места Надаљ да ће се 25.11. и 26.11.2013 године у периоду од 23:00 до 06:00  часова вршити редовно испирање водоводне мреже. За време испирања може доћи до нестанка вод…

# 11

На основу прелиминарних пројекција основних макроекономских показатеља за 2013. годину , које је крајем 2012 године објавило Министарство финансија Републике Србије, Годишњим програмом пословања ЈКП "Градитељ" Србобран за 2013.годину, планирано је повећање цен…

# 10


У старту се приказује неколико најновијих вести, а даље можете да прегледате раније вести ... кликом на бројеве у дну стране.