Јавни позив „Спровођење Политика Социјалног Укључивања Рома И Ромкиња У Републици Србији За 2021. Годину‚‚ За програме у области унапређења положаја и заштите људских и мањинских права грађана РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ у Републици Србији – ИСТЕКАО

роми

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ

Расписује се конкурс за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије. Имплементација програма треба да постигне следеће циљеве:

1. Подизање друштвене свести о феномену антициганизма;
2. Промовисање образовања, информисања и дигиталне писмености међу Ромкињама и Ромима и подржавање приступа интернету у ромским насељима;
3. Спровођење програма из области дефинисаних Стратегија социјалне инклузије Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године – образовање, становање, запошљавање, здравствена и социјална заштита;
4. Утврђивање постојећих облика, узрока и последица сегрегације ромске популације у свим областима друштвеног живота;
5. Информисање и оснаживање Ромкиња и Ромкиња о предстојећем попису.

Право учешћа на конкурсу имају удружења:

-Удружења која су регистрована у регистру удружења која се воде у Агенцији за привредне регистре;
-Удружења која статутарним одредбама, као циљеве препознају унапређење и заштиту положаја Ромкиња и Рома или основне принципе људских права;
-Удружења која обезбеђују учешће најмање једног партнерског удружења са којим ће учествовати у реализацији програма;
-Удружења подносиоца предлога у оквиру овог конкурса могу аплицирати искључиво са једним предлогом програма, док се као партнерско удружење могу појавити више пута;
-Удружења која доставе предлоге програма Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, на основу овог конкурса и Смерница за подносиоце предлога програма на задатку Обрасцу предлога програма.

Рок и начин објављивања прихваћених програма

Листа вредновања и рангирања пријављених програма утврђује се у року не дужем од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. Резултати конкурса биће објављени на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог: ввв.минљмпдд.гов.рс, порталу е-Управа и огласној табли Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три радна дана од дана објављивања листе. Увид се може извршити искључиво уз претходну најаву.

На листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право договора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Одлука о приговору Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлука о избору програма Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог донето у року од 30 дана од дана истека рока за подношење предговора и иста ће бити објављена на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог: ввв.минљмпдд.гов. рс, порталу е-Управа и огласној табели Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Предвиђени буџет

Укупна средства која се распоређују овим конкурсом за изабране програме износе 12.000.000,00 динара (словима: дванаестмилионадинара и 00/100). Максимална вредност одобрених средстава по појединачном програму не може прећи 1.500.000,00 динара (словима: милионпетстотинахиљададинара и 00/100). Минимална вредност одобрених средстава по појединачном програму не може бити мања од 250.000 динара (словима: двестотинепедесетхиљададинара и 00/100)
Финансирање програма врши се на основу уговора закљученог између реализатора програма и Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, којим се нарочито дефинишу предметни програми, рок у коме се програм остварује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструмени обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

Трајање програма

Програмске активности реализују се у трајању до 6 месеци од дана преноса средстава.

Више информација о приоритету конкурса, начину финансирања, потребној документацији и другим питањима прочитајте на следећем линку :

Javni poziv „Sprovođenje politika socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2021. godinu“ za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana romske nacionalnosti u Republici Srbiji – ICR

За додатна питања заинтересовани могу да се обрате искључиво путем електронске поште, на адресу: александра.новикова@минљмпдд.гов.рс.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 28.07.2021. ДО 17.08.2021. ГОДИНЕ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>