Покрајинског завода за равноправност полова -КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс) је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима (у даљем тексту: Учесници конкурса) са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 18.000.000,00 динара.

Учесници конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.200.000,00 динара.

Грађевинска вредност некретнине која се предлаже за куповину, не сме бити већа од 2.400.000,00 динара.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају:

  • супружници који су у брачној заједници у складу са Законом и
  • ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у складу са Законом.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Учесници конкурса могу бити брачни парови и ванбрачни партнери који кумулативно испуњавају следеће услове:

-да један од супружника/ванбрачних партнера није старији од 40 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс;

-да имају пребивалиште на територији АП Војводине;

- супружници који су у брачној заједници у моменту подношења пријаве, односно ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота (у складу са Законом), у моменту подношења пријаве на Конкурс;

-да нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;

-да је барем један од супружника, односно ванбрачних партнера у радном односу. Уколико је Учесник конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс;

-да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцијалним продавцем непокретности;

-да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

OБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испуњеност услова за учешће на Конкурсу наведених у Правилнику о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2022. годину (у даљем тексту: Правилник), Учесници конкурсa доказују достављањем следеће документације:

-попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс (преузима се на интернет страници Завода)

-потврда образовне институције/установе о степену образовања;

-доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6 месеци од дана објављивања Конкурса);

-доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних Учесника конкурса, не старији од месец дана од дана објављивања Конкурса), а као доказ о ванбрачној заједници оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два сведока. Оверена изјава о ванбрачној заједници мора бити сачињена након расписивања Конкурса;

-доказ о радном односу Учесника конкурса (пријава на пензијско-инвалидско осигурање – М образац и фотокопија уговора о раду). Уколико је Учесник конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс;

-доказ о стажу осигурања Учесника конкурса, и то потврда издата од стране надлежне организационе јединице Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у оквиру које је наведен укупно остварен пензијски стаж;

-оверену изјаву Учесника конкурса да на територији Републике Србије не поседују у власништву/сувласништву непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;

-потврду Министарства финансија РС – Пореске управе да није било преноса права власништва или сувласништва на име Учесника конкурса;

-потврду Министарства финансија РС – Пореске управе да је Учесник конкурса измирио доспеле порезе и доприносе;

-потврду издату од стране РГЗ – Служба за катастар непокретности о непоседовању имовине у месту пребивалишта Учесника конкурса;

-извод издат од стране РГЗ – Служба за катастар непокретности за непокретност коју Учесници конкурса предлажу за куповину;

-изјаву потенцијалног продавца да је прихватио услове Конкурса заједно са Обавештењем о обради података о личности и да је сагласан са истим;

-потврду о пребивалишту Учесника конкурса издату од стране МУП-а;

-оверену изјаву Учесника конкурса да ће становати у предметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 5 година од дана потписивања уговора;

-оверену изјаву Учесника конкурса да они и продаваци непокретности међусобно нису крвни сродници у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу;

-оверену изјава да Учесници конкурса нису у поступку одобравања средстава за исте намене (бесповратна средстава/субвенције/кредити за куповину непокретности).

У  документацији која се прилаже обавезно правилно назначити у коју сврху се издаје – „Конкурс – додела кућа за 2022. годину – Завод за равноправност полова“.

Изјаве за које је потребна овера, не морају да се оверавају појединачно, може више изјава да се овери на истом обрасцу.

Непокретност за чију куповину се додељују бесповратна средства у складу са Правилником мора кумулативно да испуњава следеће услове:

-да се ради о непокретности која је уписана у Катастар непокретности, односно у земљишне књиге, на име продавца, без терета;

-да продавац непокретности и Учесници конкурса нису крвни сродници у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу;

-да не постоје нерешени имовинско-правни односи на непокретности;

-да је безбедна и условна за становање, поседује инфраструктуру-канализацију или септичку јаму, воду, струју и да постоји приступ до исте преко тврдог пута;

-непокретност предлажу Учесници конкурса;

-да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност, изграђена у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, односно да не постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе.

Пријава на Конкурс подноси се непосредно Заводу лично или путем поште ПРЕПОРУЧЕНОМ пошиљком на адресу: Покрајински завод за равноправност полова, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6, са назнаком „Конкурс-   додела кућа за 2022. годину – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Заводаhttps://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Након донете одлуке о додели бесповратних средстава, корисници се позивају да потпишу уговор са Заводом. Уколико се корисници не одазову позиву за потписивање уговора у року 15 дана од дана обавештења да су им бесповратна средства одобрена, сматраће се да су одустали.

Рок за пријаву на Конкурс је 21.4.2022. године.

Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за равноправност полова https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/, а све додатне информације могу се добити у Покрајинском заводуза равноправност половa путем имејла на адресуkonkursi@ravnopravnost.org.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>