Mesečne arhive: februar 2022

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na Sajmu preduzetništva i starih zanata koji će se održati na Novosadskom sajmu od 21-22.03.2022. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će na Novosadskom sajmu u Novom Sadu omogućiti predstavljanje preduzetnika i zanatlija iz Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravo nastupa na rezervisanim štandovima Cekretarijata imaju:

 1. preduzetnici;
 2. preduzetnici iz AP Vojvodine koji se bave starim i umetničkim zanatima.

Izlagačima će na štandovima biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto. Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta i promotivnog materijala.

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: „prijava na Javni poziv za nastup na SAJMU PREDUZETNIŠTVA I STARIH ZANATA koji će se održati na Novosadskom sajmu od 21.-22.03.2022.„. Popunjene, potpisane i overene prijave sa logom i prilozima poslati poštom ili dostaviti lično u Sekretarijat.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o  učestvovanju na sajmu. Odluka o izboru donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Kontakt telefon za informacije 0214874481.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 15. MARTA 2022. GODINE.

Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova -KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM ZA 2022. GODINU

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 18.000.000,00 dinara.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

Građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od 2.400.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:

 • supružnici koji su u bračnoj zajednici u skladu sa Zakonom i
 • vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

-da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs;

-da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;

- supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom), u momentu podnošenja prijave na Konkurs;

-da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;

-da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs;

-da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;

-da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Ispunjenost uslova za učešće na Konkursu navedenih u Pravilniku o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik), Učesnici konkursa dokazuju dostavljanjem sledeće dokumentacije:

-popunjen i potpisan obrazac prijave na Konkurs (preuzima se na internet stranici Zavoda)

-potvrda obrazovne institucije/ustanove o stepenu obrazovanja;

-dokaz o državljanstvu Republike Srbije (ne stariji od 6 meseci od dana objavljivanja Konkursa);

-dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja Konkursa), a kao dokaz o vanbračnoj zajednici overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka. Overena izjava o vanbračnoj zajednici mora biti sačinjena nakon raspisivanja Konkursa;

-dokaz o radnom odnosu Učesnika konkursa (prijava na penzijsko-invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu). Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs;

-dokaz o stažu osiguranja Učesnika konkursa, i to potvrda izdata od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž;

-overenu izjavu Učesnika konkursa da na teritoriji Republike Srbije ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;

-potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika konkursa;

-potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da je Učesnik konkursa izmirio dospele poreze i doprinose;

-potvrdu izdatu od strane RGZ – Služba za katastar nepokretnosti o neposedovanju imovine u mestu prebivališta Učesnika konkursa;

-izvod izdat od strane RGZ – Služba za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu;

-izjavu potencijalnog prodavca da je prihvatio uslove Konkursa zajedno sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i da je saglasan sa istim;

-potvrdu o prebivalištu Učesnika konkursa izdatu od strane MUP-a;

-overenu izjavu Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 5 godina od dana potpisivanja ugovora;

-overenu izjavu Učesnika konkursa da oni i prodavaci nepokretnosti međusobno nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju;

-overenu izjava da Učesnici konkursa nisu u postupku odobravanja sredstava za iste namene (bespovratna sredstava/subvencije/krediti za kupovinu nepokretnosti).

U  dokumentaciji koja se prilaže obavezno pravilno naznačiti u koju svrhu se izdaje – „Konkurs – dodela kuća za 2022. godinu – Zavod za ravnopravnost polova“.

Izjave za koje je potrebna overa, ne moraju da se overavaju pojedinačno, može više izjava da se overi na istom obrascu.

Nepokretnost za čiju kupovinu se dodeljuju bespovratna sredstva u skladu sa Pravilnikom mora kumulativno da ispunjava sledeće uslove:

-da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Katastar nepokretnosti, odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavca, bez tereta;

-da prodavac nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju;

-da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti;

-da je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu-kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do iste preko tvrdog puta;

-nepokretnost predlažu Učesnici konkursa;

-da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Prijava na Konkurs podnosi se neposredno Zavodu lično ili putem pošte PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, sa naznakom „Konkurs-   dodela kuća za 2022. godinu – NE OTVARATI“, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Zavodahttps://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, korisnici se pozivaju da potpišu ugovor sa Zavodom. Ukoliko se korisnici ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.

Rok za prijavu na Konkurs je 21.4.2022. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavoduza ravnopravnost polova putem imejla na adresukonkursi@ravnopravnost.org.rs

Ministarstvo za brigu o selu-KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU

Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su ciljevi Programa, subjekti koji mogu da konkurišu, namena sredstava, uslovi za učešće na konkursu, procedura dodele bespovratnih sredstava kao i način korišćenja bespovratnih sredstava.

Seoskom kućom sa okućnicom u smislu Programa se smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.

II. PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS

Podnosioci prijave na javni konkurs (u daljem tekstu: podnosioci prijave) su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu.Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

III. NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

IV. FINANSIJSKI OKVIR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.Ministarstvo za brigu o selu (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđen u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom. Tržišnu vrednost seoske kuće sa okućnicom utvrđuje jedinica lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim poreskim organom i nadležnim organom za geodetske poslove.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave nakon zaključivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava koji zaključuju Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom i podnosilac prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva. Bespovratna sredstva se uplaćuju jedinici lokalne samouprave, u roku predviđenom ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava, na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Po uplati sredstava na račun jedinice lokalne samouprave, zaključuje se ugovor o prometu nepokretnosti između podnosioca prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva i prodavca nepokretnosti, a čija je ugovorna strana i jedinica lokalne samouprave, koja je u obavezi da sredstva prenese na namenski račun prodavcu nepokretnosti po zaključenom ugovoru o prometu nepokretnosti.*

V. USLOVI ZA KONKURISANjE

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove

-Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);

-Da su državljani Republike Srbije;Da su punoletni;

-Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

-Da nemaju navršenih 45 godina života;

-Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga;

-Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;

-Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da nisu otuđili/poklonili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;

-Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;

-Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);

-Da nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Sve propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 1. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
 1. Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
 1. Da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima;
 2. Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, kao porodična stambena zgrada, bez tereta;
 1. Da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole;
 1. Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;
 2. Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom, osim u slučaju više sile, odnosno u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje podnosioci prijave nisu mogli sprečiti ili predvideti.

Nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova. Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje jedinica lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim poreskim organom i nadležnim organom za geodetske poslove, a ispunjenost uslova konstatuje u obrascu prijave kojim podnosilac prijave konkuriše.

Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i ako postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.

Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti* sa prodavcem nepokretnosti i nepokretnost mora biti osigurana u navedenom periodu.

Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti* sa prodavcem nepokretnosti

VI. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM POŠILjKOM na adresu Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

VII. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Ispunjenost svih propisanih uslova za učešće na javnom konkursu, kao i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom, dokazuje se sledećom dokumentacijom:Obrazac prijave – elektronski popunjen od strane podnosioca prijave i jedinice lo

1.Lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi seoska kuća sa okućnicom;

 1. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije podnosioca prijave (ne stariji od šest meseci od dana objavljivanja javnog konkursa);
 1. Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioce prijave ne stariji od mesec dana, od dana objavljivanja javnog konkursa (u slučaju samohranog roditelja, potreban je izvod i za decu);
 2. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta podnosioca prijave;
 3. Izjava da podnosilac prijave živi na selu i bavi se poljoprivredom (samo za mladog poljoprivrednika/cu);
 1. Dokaz o bračnoj/vanbračnoj zajednici (za supružnike izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog konkursa, za vanbračne partnere kod javnog beležnika overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka, sačinjena nakon raspisivanja javnog konkursa);
 1. Izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili pravosnažna sudska odluka o lišenju roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti drugog roditelja ili pravnosnažna odluka suda/sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava (samo za samohranog roditelja);
 1. Potvrda izdata od strane Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti podnosioca prijave;
 1. Izvod iz lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, Službe za Katastar nepokretnosti za nepokretnost za čiju kupovinu konkurišu

VIII. NAČIN OBJAVLjIVANjA KONKURSA I KOMISIJA ZA KONTROLU I OCENU PROJEKTA

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine 

Ispunjenost uslova za konkurisanje utvrđuje Komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar rešenjem.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

Prijava se smatra podnetom danom predaje na šalter pošte ili danom predaje na pisarnicu na adresi za prijem pošte Ministarstva, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd.

Uslučaju da je prijava nepotpuna u pogledu potrebne dokumentacije, podnosioci prijave će biti obavešteni da u roku od pet dana dopune prijavu, i to slanjem obaveštenja o dopuni prijave na elektronsku adresu, koja je naznačena u obrascu prijave. Podnosioci prijave su u obavezi da u obrascu prijave navedu elektronsku adresu. Ukoliko se ne postupi po obaveštenju o dopuni prijave u ostavljenom roku, prijava će se odbaciti.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu oselu www.mbs.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresuivana.glisanovic@mbs.gov.rs,milos.petrovic@mbs.gov.rsili na brojeve telefona 011 311 7633, 011 311 7172 i 011 267 3024.

 

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine:


Kontakt tel. 021/487 4403; konkursisp@vojvodina.gov.rs
Rok: 21.03.2022. godine

Više na linku:

http://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/konkursi/ravnopravnost-polova/

 

 

 

 

 

 

Podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

Sedmi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora

Pogledajte konkurs >>

POZIV ZA UČEŠĆE U KONKURSU ZA IZBOR NAJBOLjEG POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA I NAJBOLjEG MLADOG POLjOPRIVREDNIKA SRBIJE U 2022. GODINI

Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika SUMP u saradnji sa kompanijom Color Media Communications i uz institucionalnu podršku Privredne komore Vojvodine

POZIV ZA UČEŠĆE U KONKURSU ZA IZBOR NAJBOLjEG POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA I NAJBOLjEG MLADOG POLjOPRIVREDNIKA SRBIJE U 2022. GODINI

Pogledajte konkurs >>

Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike u 2022. godini

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 200.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 500.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina i fizička lica koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon, 01.01.2022. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Osnovni uslovi za učešće na konkursu:

 1. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine u mestu prebivališta podnosioca prijave ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;
 2. poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava prvi put nakon 01.01.2022. godine;
 3. podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi);
 4. podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (plastenici, navodnjavanje i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade) odnosno poljoprivredno zemljište u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje deset godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa)  – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (višegodišnji zasadi);
 5. podnosilac prijave mora imati objekat u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina (ugovor o zakupu mora biti zaključen nakon 01.01.2022. godine sa tačno naznačenim rokom trajanja zakupa) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, nabavka linija za sortiranje i kalibriranje proizvoda i nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda);
 6. podnosilac prijave mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso, nabavku mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka u sektoru mleko i meso, nabavku opreme za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);
 7. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje dospele do 31.12. 2021. godine;
 8. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2021. godine;
 9. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 10. Podnosilac prijave u sektoru mleko, meso ili proizvodnja konzumnih jaja mora imati registrovan objekat za smeštaj životinja u skladu sa Pravilnikom o registraciji odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja („Službeni glasnik RS“, broj 36 /2017), u vlasništu ili zakupu, u periodu od najmanje šest godina počevši od 01.01.2022. godine. Rešenje mora da glasi na ime korisnika sredstava a ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo ne sme da prelazi kapacitet specifičan za sektor mleko, odnosno za sektor meso, odnosno za sektor proizvodnje konzumnih jaja.
 11. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 12. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);
 13. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 14. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

Specifični uslovi za konkurs(primenjuju na kraju investicije):

Sektor mleka

 • Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 krava na kraju investicije;
 • Nema posebnih kriterijuma za ulaganje u sektoru mleka za koze i ovce

Sektor mesa

 • Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 grla goveda i/ili 199 grla ovaca i/ili koza i/ili 29 grla krmača i/ili 199 tovnih svinja i/ili 999 ćuraka i/ili 299 gusaka i/ili 4.999 brojlera na kraju investicije.

Sektor voća

 • Poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra;
 • Poljoprivredna gazdinstva, registrovana u Registru proizvođača sadnog materijala voća, vinove loze i hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu („Službeni glasnik RS“ br. 18/05 i 30/10) sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Sektor povrća

 • Poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Sektor jaja

 • Poljoprivredna gazdinstva sa ukupnim kapacitetom objekta za maksimalno 4.999 koka nosilja u eksploataciji na kraju investicije.

Sektor vinogradarstva

 • Poljoprivredna gazdinstva registrovana u Vinogradarskom registru u skladu sa Zakonom o vinu („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 93/12) sa najviše 1,99 ha vinograda na kraju investicije;
 • Poljoprivredna gazdinstva registrovana u Registru proizvođača voća, vinove loze i sadnog materijala hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu („Službeni glasnik RS“ br. 18/05 i 30/10) sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.

Ukoliko želite da sami dostavite potvrdu da ste izmirili naknadu za odvodnjavanje, možete pročitati uputstvo JVP “ Vode Vojvodine“ kako da to uradite sami:  https://vodevojvodine.com/korisnicki-servis/izdavanje-potvrda/ 

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 04.03.2022. godine.