Mesečne arhive: decembar 2022

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2022. GODINI

USLOVI ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne  uslove.

Opšti uslovi:

 1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR,  zaključno sa  1. januarom  2019. godine;
 2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u  teškoćama  u skladu sa  pravilima za dodelu državne pomoći;
 5. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima podrške privrednim društvima za promociju izvoza koje sprovodi Agencija.

Podnosilac prijave koji je učestvovao u prethodnom Programu se može prijaviti za učešće i na ovom ukoliko je Podnosilac prijave implementirao sve mere intervencije iz prethodnog Programa, odnosno kome su verifikovane aktivnosti učešća kroz prethodni Program. Takodje, Podnosilac prijave iz prethodnog stava se može prijaviti za učešće u Programu kako bi mu se odobrila bespovratna sredstava za druge mere intervencije (druge mere intervencije u odnosu na prethodna, odnosno ranija učešća u programima Agencije za podršku izvoza). Ova odredba se ne primenjuje na meru intervencije izlaganje na medjunarodnim sajmovima i poslovnim susretima.

Posebni uslovi:

Poslovni kapaciteti:

 1. da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u  Podržanim sektorima;
 2. da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom:
 • finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrošačima;
 • komponenti proizvoda, pod čime se podrazumeva serijska proizvodnja komponenti proizvoda koji se u neizmenjenom obliku integrišu u proizvode izrađene po meri koji su namenjeni krajnjim potrošačima, kao i proizvodnja komponenti proizvoda koje kupac kao proizvođač u neizmenjenom obliku integriše u finalni proizvod namenjen krajnjem potrošaču.

Kadrovski kapaciteti:

 1. da Podnosilac prijave  ima minimum  15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO.

Ukoliko Podnosilac prijave nije član grupe u smislu Zakona o privrednim društvima, kadrovski kapacitet dokazuje se prema evidenciji CROSO podnosioca prijave.

Ukoliko je Podnosilac prijave matično privredno društvo ili član grupe koja obavlja proizvodnju finalnih proizvoda iz delatnosti koje su podržane ovim Programom na nivou grupe, kadrovski kapacitet dokazuje se prema evidenciji CROSO, zbrajanjem relevantnih podataka svakog pojedinačnog privrednog društva koji je član grupe.

Finansijski kapaciteti:

Pravo na učešće u Programu i ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava imaju Podnosioci prijava koji se bave isključivo proizvodnjom proizvoda iz podržanih sektora.

Za potrebe utvrđivanja ispunjenosti Finansijskih  kapaciteta definisanih pod tačkom 1., 2. 3. i 4. posmatraju se podaci iz Zvaničnih pojedinačnih odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja i to pozicije obrasca Bilansa uspeha odnosno Bilansa stanja za 2021. godinu.

Uslovi:

 1. da je Podnosilac prijave u toku 2021. poslovne godine ostvario prihod od prodaje proizvoda u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara – Pozicija Bilansa uspeha AOP 1005 Prihod od prodaje proizvoda i usluga.
 2. da je udeo Prihoda od prodaje proizvoda u Poslovnom prihodu od prodaje bude veći ili jednak 50% u 2021. godini (odnosno, procentualan odnos pozicija Bilansa uspeha Podnosioca prijave, i to AOP 1005 – Prihod od prodaje proizvoda i usluga i zbira pozicija AOP 1005 – Prihod od prodaje proizvoda i usluga i AOP 1002 – Prihod od prodaje robe).
 3. da je Podnosilac prijave u toku 2021. godine ostvario prihod od izvoza po osnovu prodaje proizvoda od najmanje 12.000.000,00 dinara. – pozicija Bilansa uspeha – AOP 1007 Prihod od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu.
 4. da vrednost osnovnih sredstava, dobijena kao razlika pozicija AOP 0009 -Nekretnine, postrojenja i oprema) i AOP 0012 Investiciona nekretnina obrasca Bilansa stanja Podnosioca prijave na dan 31.12.2021. nije manja od 35.000.000,00 dinara;
 5. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

 1. Konsultantsku  podršku  za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje istraživanja  tržišta koje mora obuhvatati analizu celokupnog ciljanog tržišta, analizu konkurentnosti korisnika na ciljanom tržištu, analizu konkurentnosti proizvodnog asortimana korisnika na ciljanom tržištu, identifikaciju kriterijuma za pozicioniranje na ciljanom tržištu kao i izbor strategije pozicioniranja na ciljanom tržištu.

Za ovu meru intervencije  sredstva će biti refundirana  do  60%  od ukupne vrednosti opravdanih troškova  istraživanja tržišta svih zemalja u okviru ciljanog tržišta, a u  iznosu koji ne može biti veći  od  2. 000.000,00 RSD.

 1. Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje sledećih aktivnosti:

 • 2.1. izradu marketing plana koji podrazumeva identifikaciju distributivnih kanala na ciljanom tržištu i uspostavljanje kontakta sa distributerima kao i izradu plana brendiranja  na ciljanom tržištu;
 • 2.2. izrada dizajna  i redizajna  jednog ili više  proizvoda, pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja zahtevima ciljanog tržišta, u skladu sa marketing planom;
 • 2.3. prilagođavanje web stranice  online  prodaji ili  kupovina nove platforme namenjena za elektronsku trgovinu koja je prilagođena isključivo za potrebe Korisnika.

Za ovu meru intervencije  sredstva će biti refundirana  do  60%  od ukupne vrednosti opravdanih troškova  istraživanja tržišta svih zemalja u okviru ciljanog tržišta, a u  iznosu koji ne može biti veći  od  2.000.000,00 RSD.

 1. Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sticanje atesta, homolgacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljano tržište, ulistavanja  jednog ili više proizvoda  u trgovinske lance na ciljano tržište i ulistavavanja jednog ili više proizvoda  na globalne onlajn  prodavnice  (primera radi Amazon.com) ili specijalizovane  online prodavnice za ciljano tržište koje su priznate u međunarodnoj poslovnoj zajednici.

Za ovu meru intervencije  sredstva će biti refundirana  do  50%  od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u  iznosu koji ne može biti veći  od  2.000.000,00 RSD.

 1. Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva radi sprovođenja  jedne ili više obuka u cilju  sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu /  online  prodajom, unapređenja finansijskog  upravljanja, pronalaženja optimalne kalkulacije  cena proizvoda i troškova izvoza  i sticanja   znanja u vezi sa pravnim / carinskim / poreskim aspektima poslovanja na inostranom tržištu.

Za ovu meru intervencije  sredstva će biti refundirana  do  50%  od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u  iznosu koji ne može biti veći  od  1.000.000,00 RSD.

 1. Samostalno Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje sledećih aktivnosti:

 • 5.1. izlaganje na  jednom ili više međunarodnih sajmova  koji se održavaju u inostranstvu, a iz predmetne oblasti od značaja za promociju izvoza na  ciljanom tržištu, što obuhvata troškove zakupa prostora, izrade štanda, troškove pratećih usluga  (usluge snabdevanja strujom i vodom, usluge snabdevanja internetom, obavezna upisnina ili kotizacija)  i troškove transporta uzoraka;
 • 5.2. poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije, što obuhvata naknadu za usluge posredovanja konsultanta radi identifikacije potencijalnih kupaca ili distributera na ciljanom tržištu, uspostavljanje kontakata sa potencijalnim kupcima ili distributerima, kao i naknadu za pripremu Korisnika za  B2B  susrete sa potencijalnim kupcima ili distributerima u okviru kompanijskih misija;
 • 5.3. učešće na  jednom ili više  on-line  sajmova,  vebinara  i  događaja  iz  podržanih sektora  od značaja za promociju izvoza na ciljano tržište, što obuhvata troškove kotizacije ili participacije.

Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50%  od ukupne vrednosti opravdanih troškova,  a u  iznosu koji ne može biti veći  od  2. 000.000,00 RSD.

 1. Unapređenje proizvodnih sposobnosti

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za nabavku opreme  koja obuhvata:

 • 6.1. opremu u cilju usklađivanja kvaliteta proizvoda sa zahtevima ciljanog tržišta;
 • 6.2. opremu u cilju povećanja proizvodnog kapaciteta ili  opremu za optimizaciju i unapređenje proizvodnih procesa u skladu sa zahtevima kupca sa kojim je već ugovorena saradnja.

Za ovu meru intervencije  sredstva će biti refundirana  do  40%  od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u  iznosu koji ne može biti veći  od  5.000.000,00 RSD.

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom Programu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su nastali nakon dana objave Javnog poziva;
 2. da su isti navedeni u odluci  o odobravanju mera intervencije i  ugovoru  o dodeli bespovratnih sredstava;
 3. da se aktivnosti, kojima se implementiraju odobrene mere intervencije, sprovode od strane dobavljača ili pružaoca usluga koji nije povezano privredno društvo sa Korisnikom, niti su njihovi zakonski zastupnik ili članovi povezana lica sa zakonskim zastupnikom ili članovima Korisnika, u smislu o zakona kojim se uređuju privredna društva;
 4. da su navedeni u Planu intervencija  koji je odobren od strane Agencije;
 5. da se odnose na opremu do 3 godine starosti u odnosu na dan raspisivanja Javnog poziva;
 6. da su direktno vezani za aktivnosti podržane Programom.

Pod opravdanim troškovima se ni u kom slučaju ne mogu podrazumevati: troškovi garancija, polisa osiguranja, kamate, kursne razlike,  carinski  i administrativni  troškovi, troškovi  prinudne naplate, putni troškovi i troškovi smeštaja zaposlenih kod korisnika i konsultanta,  troškovi proizvodnje  ambalaže ili etiketa, kao ni troškovi  izrade štampanog i drugog promotivnog materijala.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Javni poziv je objavljen 21. decembra 2022. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 20. marta 2023. godine.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/  i verifikacijom internet adrese. Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1 – Prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o  prijemu prijave, zavodni broj prijave i ugovor o poverljivosti informacija. Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da uz podnetu prijavu na Portal Agencije priloži i sledeću dokumentaciju:

 1. Obrazac 2 – Izjavu o ispunjenosti uslova Programa i dodeljenoj državnoj pomoći de minimis,  o prihvatanju uslova za učešće u Programu, koja je izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću;
 2. Obrazac 3 – Opis projekta u kom će detaljno obrazložiti razlog zbog kog se prijavljuje za dodelu bespovratnih sredstava, navesti zemlju u koju planira da izvozi kao ciljano tržište, predlog mera intervencija i planiranih aktivnosti radi implementiranja mera intervencija, uz detaljno obrazloženje na koji način će navedene mere intervencije i aktivnosti doprineti povećanju izvoznih sposobnosti Podnosioca prijave na ciljano tržište;
 3. Izjavu da Podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivani za privredne prestupe, kao i da Podnosilac prijave,  članovi Podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru Podnosioca prijave nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
 4. Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave  izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
 5. Kopiju sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS, ukoliko Podnosilac prijave poseduje ovakav sertifikat;
 6. Kopiju sertifikata sistema za bezbednost hrane  HACCP  izdatog od strane  sertifikacionog  tela akreditovanog od strane ATS ukoliko Podnosilac prijave poseduje ovakav sertifikat;
 7. Dokaze o postojanju ugovorene saradnje ukoliko se Podnosilac prijave prijavljuje za učešće u Programu radi izvoza kupcu sa kojim postoji ugovorena saradnja;
 8. Izjavu o toku proizvodnog i distributivnog procesa u okviru grupe, na osnovu koje je moguće utvrditi koji član grupe vrši proizvodnju, a koji distribuciju finalnih gotovih proizvoda iz delatnosti koje su podržane ovim programom, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;
 9. Šemu povezanosti unutar grupe, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe.

Podnosilac prijave uz Prijavu može podneti i sledeću dokumentaciju:

 • Dokaze o implementaciji industrijskih specifičnih standarda, sertifikata i
 • Kopije izvoznih dozvola neophodnih za poslovanje na ciljanom tržištu;
 • Prethodno izrađene analize ciljanog tržišta, analize plasmana proizvoda, marketing planove i sl.;
 • Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave;
 • Drugu dokumentaciju koja može imati uticaja na vrednovanje prijave.

Program i svi prateći obrasci dostupni su na internet stranici:  www.ras.gov.rs

PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Sastavni deo ovog programa sa uputstvom sa za sprovođenje, čine i sledeća dokumenta i obrasci:

 1. Obrazac 1 – Prijava za učešće u Programu, koji je kreiran u okviru Portala Agencije;
 2. Obrazac 2 – Izjava o ispunjenosti uslova Programa i dodeljenoj državnoj pomoći de minimis,  i o prihvatanju odredbi Uputstva za učešće u Programu;
 3. Obrazac 3 – Plan  intervencija;
 4. Obrazac 4 – Zahtev za isplatu odobrenih bespovratnih sredstava;
 5. Ugovor o poverljivosti informacija.

 VIše o konkursu: https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-promociju-izvoza-u-2022-godini

Konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Rotari klub Beograd Čukarica, uz pomoć rotarijanskih prijatelja iz Džordžije/SAD, realizovao je u septembru 2022. godine prvi projekat-Global Grant doniranjem neophodne opreme za povecanje produktivnosti malih preduzeća u vlasništvu devet žena preduzetnica.

Ohrabreni uspešno realizovanim prvim projektom, odlučili smo da sa istim partnerom iz Rotari Distrikta Džordžija/SAD nastavimo sa podrškom ženskom preduzetništvu.

Ovoga puta pridružila nam se Fondacija „Ana i Vlade Divac“ koja ce sprovoditi edukaciju i evaluaciju. Veliko iskustvo Fondacije u ovoj oblasti i izuzetno stručan kadar daju garanciju za uspešnu zajedničku realizaciju novih projekata za podršku ženskom preduzetništvu.

Prijavni formular sa detaljnim smernicama, zainteresovane preduzetnice treba da popune online najkasnije do 23.01.2023. godine. Online formular je dostupan na sledećem linku  Konkurs .

Uz prijavu obavezno dostaviti i profakturu/e dobavljača kako bismo mogli da sagledamo potrebna sredstva. Maksimalni pojedinačni iznos finansijske podrške ne može biti veći od 6.000 dolara u protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan 23.01.2023.godine.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja preduzetnice se mogu obratiti gospodinu Vladimiru Matiću isključivo putem mejlakonkurszenskopreduzetnistvo@hotmail.com

Obaveštenje-nulta kontrola za 2023g.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obaveštava sva zainteresovana lica da povodom nulte kontrole za investiciju nabavljanja i postavljanja stubova za protivgradne mreže, stubova za podizanje višegodišnjih zasada, stubova i žica za ograđivanje parcela, nabavke sistema protiv smrzavanja „anti-frost“ , postavljanje sistema za navodnjavanje i podizanje plastenika mogu da podnesu zahtev za izlazak na teren savetodavne stručne službe, a povodom nulte kontrole.

Ovo je potrebno jer će Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo konkursom za 2023. godinu priznavati investicije po ovoj nameni, spram uslova iz konkursa, a za koje je nakon objavljivanja ovog obaveštenja i po osnovu podnetog zahteva izvršena nulta kontrola.

Zahtev možete naći na sledećem sajtu:

 https://psp.vojvodina.gov.rs/