Mesečne arhive: jun 2023

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2023. GODINI

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. Zakon, 113/17 i 49/21), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13i 14/22 –dr. zakon),Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godineza sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl.42i 129Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl.glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Odluke o budžetu opštine Srbobran za 2023.godinu (Sl.list opštine Srbobran broj 27 od 27.12.2022.godine), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Opštine Srbobran za period 2021.-2023. godine  koji je usvojen na 18. sednici Opštinskog veća opštine Srbobran održanoj dana 27.04.2021.godine, odluke ministra nadležnog za poslove zapošljavanja broj 401-00-00631/2023-24 od  27.04.2023. iSporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Nacionalne službe za zapošljavanje/Filijala Novi Sad  i opštine Srbobran 0401-101-1/2023  od 15.05.2023.godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

U SARADNjI SA OPŠTINOM   SRBOBRAN  

Raspisuje

JAVNI POZIV

NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2023. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Ispostava Srbobran (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000,00dinara, odnosno330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranjenajmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svakolice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanjesu de minimis državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

-          prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, Ispostava Srbobran,

-          završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,

-          ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i

-          u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:

-          za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;

-          za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;

-          za osnivanje udruženja i

-          ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.

Zahtevi koji ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom neće se razmatrati u postupku odlučivanja za dobijanje subvencije.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

III PODNOŠENjE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

-          popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,

-          dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Datumi na priloženim dokazima, koji su definisani zahtevom sa biznis planom, moraju biti najkasnije sa danom podnošenja zahteva sa biznis planom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se nadležnoj organizacionojjedinici Nacionalne službe – Ispostavi Srbobran, neposredno ili putem pošte, ili na elektronsku pisarnicu Filijale NSZ Novi Sad: pisarnica.novisad@nsz.gov.rs napropisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs, odnosno na sajtu Opštine Srbobran www.srbobran.rs

IV DONOŠENjE ODLUKE

Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se naosnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti počev od narednog dana od danapodnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti posle podnetog zahteva a pre donete odluke o dodeli subvencije, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe i Opštine Srbobran da će subvencija biti odobrena.

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe  (ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe ) popribavljenommišljenjuLokalnog savetazazapošljavanjeOpštine Srbobran.

 

 

BODOVNA LISTA SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE

 

 

Kriterijumi

 

Brojbodova
1. Planirana vrsta delatnosti Proizvodnja, proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge 10
Uslužno zanatstvo, ostale uslužne delatnostii građevinarstvo 8
Hoteli, restorani i ostale ugostiteljske usluge 6
Ostalo 0
2. Kategorija lica Kategorije teže zapošljivih lica* do  26
Ostala lica 0
MAKSIMALAN BROJ BODOVA  36

 

*Kriterijum „Kategorije teže zapošljivih lica“ se utvrđuje na osnovu Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, broj 30/21). Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na osnovu podataka iz evidencije Nacionalne službe i dostavljenih dokaza. Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivih lica za prioritetne kategorije dodeljuju se 5 bodovaza mlade do 30 godina starosti, osobe sa invaliditetom ižene, odnosno 3 boda za viškove zaposlenih i Rome. Ostale kategorije teže zapošljivih lica boduju se sa 2 boda.

Ukoliko se u cilju obavljanja delatnosti podnosioci zahteva udružuju radi osnivanja privrednog društva, prilikom donošenja Odluke o odobravanju subvencije uzima se prosečan broj bodova zahteva sa biznis planom svih lica koji se udružuju.

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli Nacionalne službe – Ispostava u Srbobranu i Opštine Srbobran.

Ukoliko nezaposleno lice kojem je odobrena subvencija za samozapošljavanje odustane od realizacije iste, subvencija će se dodeliti  sledećem nezaposlenom licu sa rang liste.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe  ( ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe ), predsednik Opštine Srbobrani podnosilac zahtevau roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava iobaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

-          fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR-u,

-          fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG),

-          fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,

-          fotokopija/ očitana lična karta podnosioca zahteva,

-          sredstva obezbeđenja ispunjenjaugovornih obaveza,

-          fotokopija / očitana lična karta žiranta i

-          drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Nezaposleno lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere ispravnosti dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.

Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza

Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenjaugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.),penzioner.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Korisnik subvencije dužan je da:

-          delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom obavlja kao osnovnu na teritoriji opštine Srbobranipo tom osnovuizmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti,sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR-a ili drugog nadležnog organa,

-          omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti,

-          na zahtev Nacionalne službe dostavidokaze o realizaciji ugovornih obaveza i

-          obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.

VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva ili revizije.

Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u zakonom predviđenom roku, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

VIII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane, mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Ispostavi Srbobran, na sajtu www.nsz.gov.rs, ili na sajtu  Opštine Srbobran www.srbobran.rs .

Javni poziv je otvoren od 12.06.2023. godine, odnosno od   dana objavljivanja na  sajtu NSZ i  sajtu Opštine Srbobran,  a zahtevi sa biznis planom se mogu podneti najkasnije do 11.07.2023. godine.

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2023. godinu

Nesubvencionisane delatnosti-samozapošljavanje osoba sa invaliditetom Nesubvencionisane delatnosti-samozapošljavanje

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2023. godinu

Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa je podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.
Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podizanje-novih-ribnjaka-i-rekonstrukciju-postojecih-na-teritoriji-ap-vojvodine-za-2023-godinu/

Održan dan otvorenih vrata za preduzetnice u Srbobranu

Danas je u Srbobranu održan treći info dan – DAN OTVORENIH VRATA ZA ŽENE PREDUZETNICE kome je prisustvovalo 10 preduzetnica iz opštine Srbobran.

Prisutne preduzetnice imale su priliku da se informišu o raspoloživim izvorima finansiranja MMSPP i vidovima nefinansijske podrške koji im stoje na raspolaganju.

Voditeljka info dana bila je Marija Prokopić – savetnica za žensko preduzetništvo iz Regionalne razvojne agencije Bačka.

IMG_20230605_100258unnamed