Mesečne arhive: jul 2023

EU-Javni poziv za podršku početnicima u poslovanju i samozapošljavanju žena i mladih kroz nabavku opreme i uvođenje usluga

Cilj: Podrška zapošljavanju žena i mladih iz nerazvijenih opština u regionima Šumadije, zapadne, južne i istočne Srbije putem obezbeđivanja opreme i usluga za pokretanje poslovanja, kao i osnaživanje mladih preduzeća.

Ukupan budžet poziva: 375.000 evra.

Iznos podrške po pojedinačnom projektu: Od 5.000 do 10.000 evra.

Obavezno je minimalno sufinansiranje od 10% vrednosti projekta za aplikante koji tek treba da registruju svoj privredni subjekat, odnosno 15% za postojeće privredne subjekte.

Ko može da učestvuje:
Žene i mladi (do 30 godina starosti) koji planiraju da pokrenu sopstveni biznis kao i žene i mladi preduzetnici/ce, mikro i mala preduzeća (MMP) u vlasništvu žena ili mladih, registrovani 2022. godine ili nakon toga.

Vrsta aktivnosti: Nabavka nove opreme i uvođenje usluga u cilju unapređenja kvaliteta postojećih, odnosno razvoja novih proizvoda, povećanja produktivnosti, podrške razvoju proizvoda sa većom dodatom vrednošću, supstitucija uvoza i omogućavanje uvođenja inovacija i proširenja tržišta.

Podržani projekti treba da uključe i društveno odgovorne aktivnosti koje će doprineti razvoju njihovih lokalnih zajednica.

Rok za prijavu: 12. septembar 2023. godine do 24:00 po lokalnom vremenu.

DETALJNIJE: https://euproplus.org.rs/kpoziv/javni-poziv-za-podrsku-pocetnicima-u-poslovanju-i-samozaposljavanju-zena-i-mladih-kroz-nabavku-opreme-i-uvodjenje-usluga

 

 

 

Raspisan javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2023. godinu.

Zahtevi se podnose u periodu do 25. avgusta 2023. godine, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju iznose 63.000 dinara po hektaru i poljoprivredno gazdinstvo može konkurisati najviše za 20 hektara obradive zemlje.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na : https://uap.gov.rs/pravilnici/organska/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-za-organsku-biljnu-proizvodnju/

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 900.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju trećoj ili četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

  • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Proizvodni prostor ili poslovni prostor koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostor za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala ne može biti kupljen od drugog privrednog subjekta sem u izuzetnim slučajevima kada privredni subjekt od koga se kupuje prostor duži vremenski period ne obavlja delatnost u tom prostoru, ili se kupuje novoizgrađeni prostor Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;
  • kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
  • trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;
  • nabavku softvera i računarske opreme.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule je 1,5%  godišnje uz garanciju banke i 2,5%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom, u skladu sa Programom, mogu se predati:

  • na pisarnici Fonda za razvoj RS, u dva primerka, na adresama: ul. Bulevar Nemanjića 14a, Niš i ul. Knez Mihailova br.14, Beograd ili
  • preko Portala Fonda za razvoj RS koji se nalazi na sajtu Fonda, u jednom primerku, uz napomenu da ukoliko se Objedinjen zahtev sa pratećom dokumentacijom podnosi elektronski preko Portala Fonda, isti moraju da budu potpisani kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa uvećan za 20%, koliko je prosečan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama, a najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs, Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs, kao i na Portalu preduzetništva www.preduzetnistvo.gov.rs, može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom programu.

Više na sajtu: https://www.privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-preduzetnistva-kroz-0

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2023. godini – startap za početnike i mlade

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 dinara za kapitalne subvencije. Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljene e-fakture/računa ili računaotpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog. Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti od najmanje 200.000,00 do najviše 1.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju novoosnovani preduzetnici i privredna društva sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najranije 1. januara 2022. godine i to: – registrovani na neodređeno vreme i imaju aktivan status i – razvrstani na mikro ili mala pravna lica4 ili su preduzetnici paušalni poreski obveznici.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima: 1. da je registrovan u APR najranije 1. januara 2022. godine; 2. a) za preduzetnika: da nije u radnom odnosu u drugom privrednom subjektu, odnosno da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje po osnovu obavljanja samostalne delatnosti (u svojstvu preduzetnika) i da vođenje poslovanja i zastupanje obavlja lično; b) za privredno društvo: da je osnivač/vlasnik zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom društvu i da je istovremeno njegov zakonski zastupnik7 ; 3. da ima najmanje jednog zaposlenog na neodeđeno vreme (pod zaposlenim licem na neodređeno vreme podrazumeva se i preduzetnik iz tačke 2. pod a)); 4. da preduzetnik, odnosno osnivač/vlasnik i/ili odgovorno lice nije direktor/zastupnik, član, osnivač ili član organa upravljanja drugog privrednog subjekta ili zastupnik ogranka drugog privrednog subjekta; 5. da nema utvrđene neizmirene obaveze javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave Ministarstva finansija RS; 6. da nad njim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije; 7. da podnosilac prijave nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu; 8. da nije primio de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara (2022-2023 godina); 9. da za iste namene (predmet prijave) u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja; 10. da nije primio bespovratna sredstva na Javnim konkursima Sekretarijata u 2023. godini.

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijava na Javni konkurs, Pravilnik i izjave uz prijavni obrazac, preuzimaju se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs/Konkursi/Javni pozivi. Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom na licu koverte: „ PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME U 2023. GODINI – STARTAP ZA POČETNIKE I MLADE“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na navedenu adresu) u vremenu od 900 do 1400 časova.

Rok za podnošenje prijava je do 14. avgusta 2023. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu putem telefona 0800/021-027 i 021/487- 4861 svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Više o konkursu na :

https://spriv.vojvodina.gov.rs/rs/13-%d1%98%d1%83%d0%bb-2023-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80/

 

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2023. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psegs.vojvodina.gov.rs/ , kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, namenjena su za korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. sve vrste građevinskih radova;
2. kupovinu polovne opreme i materijala;
3. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata korišćenja solarne energije u zalivnim sistemima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem:
• ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, radi smanjenja troškova za energente;
• smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
• povećanja energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava;
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
• revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 12.000.000,00 dinara (slovima: dvanaestmilionadinara i 00/100)
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi 800.000,00 dinara (osamstotinahiljada dinara)
4. Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu
5. Rok za podnošenje prijave je 21. jul 2023. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs .

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI DA, OD 04. JULA DO 31. JULA 2023. GODINE, MOGU PODNOSITI ZAHTEVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA

1. KOJE USLUGE SE SUBVENCIONIŠU I U KOM PROCENTU?

Subvencionisana cena se može ostvariti za sledeće komunalne usluge pružaoca usluga JKP „Graditelj” Srbobran:

– snabdevanje vodom za piće,

– iznošenje kućnog smeća.

Navedene usluge se subvencionišu u visini od 50%.

2. USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA SUBVENCIONISANjE:

Subvencionisanje cene ostvaruje pojedinac ili domaćinstvo – korisnik komunalnih usluga, koji su u sistemu naplate, i to: fizička lica koja su vlasnici ili zakupci stambenog prostora, zakupci stanova na neodređeno vreme u javnoj svojini.

Subvencionisanu cenu zakupac stana može ostvariti pod uslovom da je zaključio ugovor o zakupu sa zakupodavcem, overen kod javnog beležnika (odnosno suda ili organa uprave, ukoliko je ugovor zaključen u vreme kad su overu mogli vršiti ovi organi) i da je ugovorom utvrđeno da je zakupac u obavezi da plaća troškove komunalnih usluga.

Neophodno je da zakupac ima prijavu prebivališta na adresi stana (odnosno boravišta ukoliko se radi o izbeglom ili interno raseljenom licu), za koji se traži subvencija, a pod uslovom da pripada jednoj od kategorija korisnika iz člana 5. ove odluke.

Subvenciju mogu ostvariti lica iz stava 1. ovog člana, pod uslovom da redovno izmiruju svoje obaveze, ili, ukoliko imaju dugovanje prema JKP „Graditelj”-u na ime neizmirenih obaveza za pružene usluge koje se ovom Odlukom subvencionišu, da imaju zaključen reprogram i da uredno izmiriju obaveze iz reprograma i tekuće obaveze. Procenat umanjenja cene usluge, primenjuje se samo na tekuću potrošnju (za dati mesec) i ne može se obračunavati na iznos duga po osnovu neizmirenih obaveza za pružene usluge koje se subvencionišu.

Cena usluge se subvencioniše u skladu sa brojem članova domaćinstva. Broj članova domaćinstva na osnovu kog se vrši obračun cena usluga koje se subvecionišu, mora odgovarati stvarnom stanju broja članova domaćinstva. U suprotnom, korisnik je dužan da nadležnom JKP “Graditelj” Srbobran prijavi promenu u broju članova, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na subvenciju. Usluga snabdevanja vodom za piće subvencionisaće se najviše do 5 m3 po članu domaćinstva.

Opšti uslovi:

– da je pojedinac odnosno član porodice domaćinstva koji pripada kategoriji korisnika iz člana 5. ove Odluke državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji opštine Srbobran, na adresi na kojoj se nalazi nepokretnost najmanje 6 meseci pre dana podnošenja zahteva,

– da je pojedinac odnosno član porodice domaćinstva koji pripada kategoriji korisnika iz člana 5. ove Odluke izbeglo lice ili interno raseljeno lice sa Kosova i Metohije, koje ima boravište na teritoriji opštine Srbobran, na adresi na kojoj se nalazi nepokretnost najmanje 6 meseci pre dana podnošenja zahteva.

Kategorije koje imaju pravo na subvencionisanje cene usluga:

  1. korisnik koji ima priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata,
  2. pojedinac ili domaćinstvo čiji je član korisnik porodične invalidnine,
  3. pojedinac ili domaćinstvo čiji je član učesnik NOR-a, oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine (za očuvanje suverenosti i nezavisnosti SFRJ) i za vreme agresije NATO snaga na SRJ, bračni ili vanbračni drug u slučaju smrti učesnika rata,
  4. pojedinac ili domaćinstvo čiji je član penzioner i to:

- u jednočlanom domaćinstvu, ukoliko podnosilac zahteva prima penziju u iznosu manjem od iznosa 40% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra,

- domaćinstvo u kome su svi članovi korisnici penzije, sa prihodom samo po osnovu penzije, po članu domaćinstva nižim od 30% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra,

- višečlano domaćinstvo čiji je član penzioner (jedan ili više članova), ukoliko su ostali članovi domaćinstva bez prihoda (dakle, ukoliko domaćinstvo ima samo prihode po osnovu penzije), ukoliko prosečan mesečan prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosečne neto zarade u RS prema poslednjem zvaničnom objavljenom podatku, pre perioda podnošenja zahteva, pod uslovom da domaćinstvo nema drugih prihoda ili nepokretnu imovinu, osim stana u kome stanuju i poljoprivrednog/građevinskog zemljišta površine do 1 katastarskog jutra.

Prihodom domaćinstva, osim prihoda po osnovu penzije, smatra se prihod od zarade, preduzetničke delatnosti i druge vreste prihoda i naknada, pri čemu će se uzimati prosek isplaćene zarade/naknade za 3 meseca pre meseca podnošenja zahteva.

Domaćinstvo može ostvariti subvenciju samo po jednom osnovu.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

-potrebna dokumentacija, za svaku kategoriju korisnika, navedena je u obrascu zahteva za ostvarivanje prava

Obrasci su dostupni sa sajtu Opštine Srbobran (www.srbobran.rs), i na sajtu KLER-a (http:srbobran48.rs/k/) a mogu se dobiti i na pisarnici Opštinske uprave Srbobran.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom, predaje se neposredno na pisarnici Opštinske uprave Srbobran, Srbobran, Trg slobode br. 4, ili poštom na adresu: Opštinska uprava Srbobran, Trg slobode br. 2.

Sve informacije u vezi ostvarivanja prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga, mogu se dobiti u KLER-u Opštine Srbobran, na adresi: Srbobran, Trg slobode br. 2, tel: 063/1051-166.

OBRAZAC ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE SUBVENCIONISANE CENE