Arhive autora: Sanja Todorovic

Raspisan treći javni poziv tehnološko-razvojnim kompanijama za članstvo u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad

Autonomna pokrajina Vojvodina i Naučno-tehnološki park Novi Sad (NTP) pozivaju tehnološka preduzeća koja se bave inovacionom delatnošću, odnosno razvojem novih proizvoda, procesa i usluga ili unapređivanjem postojećih, da se do 19. 4. 2022. godine prijave za članstvo u NTP-u Novi Sad.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju: mikro, mala i srednja preduzeća i velika preduzeća za lociranje svojih razvojnih odeljenja u NTP-u Novi Sad.

Članstvom u NTP-u Novi Sad stiče se pravo na korišćenje infrastrukturnih i stručnih usluga – na određeno vreme od tri godine, s mogućnošću produženja ugovora. Na osnovu ovog javnog poziva članicama je na raspolaganju prostor ukupne površine 807,77 kvadratnih metara.

Članarina za korišćenje poslovnog prostora iznosi:

– 10 evra po m² mesečno bez PDV-a, deo poslovnog prostora koji nije opremljen nameštajem;

– 12 evra po m² bez PDV-a, deo poslovnog prostora opremljen nameštajem.

Pored iznosa članarine, članicama će biti obračunati i režijski troškovi, srazmerno površini poslovnog prostora koji se koristi.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju: mikro, mala i srednja preduzeća i velika preduzeća za lociranje svojih razvojnih odeljenja u NTP-u Novi Sad.

Članstvom u NTP-u Novi Sad stiče se pravo na korišćenje infrastrukturnih i stručnih usluga – na određeno vreme od tri godine, s mogućnošću produženja ugovora. Na osnovu ovog javnog poziva članicama je na raspolaganju prostor ukupne površine 807,77 kvadratnih metara.

Članarina za korišćenje poslovnog prostora iznosi:

– 10 evra po m² mesečno bez PDV-a, deo poslovnog prostora koji nije opremljen nameštajem;

– 12 evra po m² bez PDV-a, deo poslovnog prostora opremljen nameštajem.

Pored iznosa članarine, članicama će biti obračunati i režijski troškovi, srazmerno površini poslovnog prostora koji se koristi.

Naučno-tehnološki park Novi Sad (NTP)

Adresa: Fruškogorska 1,21102 Novi Sad

 

Otvoren je konkurs za Social Impact Award 2022-program namenjen mladima od 15 do 30 godina koji imaju inovativna rešenja

Najveći evropski program za podršku inovacija u oblasti socijalnog preduzetništva – Social Impact Award otvorio je prijave za novi ciklus.

Social Impact Award je program namenjen mladima od 15 do 30 godina koji imaju inovativna rešenja za društvene izazove i potrebna im je mentorska i finansijska podrška kako bi ova rešenja sproveli u održive projekte. Projekti se mogu baviti sledećim temama: smanjenje siromaštva, zdravstvo, obrazovanje, životna sredina, energija, informacione i komunikacione tehnologije, ljudska prava, jednake mogućnosti i slično.

Konkurs je otvoren do 15. maja u 23:59h. Prijavi se.

Kako izgleda SIA putovanje?

Svi timovi i pojedinci koji se prijave prolaze proces selekcije i ocenjivanje stručnog žirija. Na osnovu njihovih glasova, 10 najboljih biznis ideja ulazi u finale. Finalisti, odnosno finalistkinje zatim prolaze kroz period inkubacije koji je sadržan u tri meseca intenzivnog rada na razvoju projekata sa dodeljenim mentorima i ekspertima kako bi svoju ideju pretvorili u održiv biznis (period od jula do septembra). 

Tri tima koji budu izabrani od strane stručnog žirija na kraju programa dobijaju dodatni period mentorske podrške, novčanu nagradu u iznosu od 1500 EUR i priliku da učestvuju na međunarodnoj konferenciji SIA Summit koji se ove godine održava u Beču.

Ko može učestvovati?

 • Sve prijave za Social Impact Award 2022 moraju da isupune sledeće uslove:
 • Svi članovi glavnog tima moraju biti rođeni između 1. januara 1992. i 31. decembra 2007.;
 • Podnosioci prijava nisu učestvovali u SIA inkubaciji niti su osvojili SIA prethodnih godina sa istom idejom;
 • Ideja nije pravno utemeljena pre 1. januara 2021. godine.;
 • Ideja nije primila formalnu start-up podršku pre konkurisanja. Pod formalnom start-up podrškom se smatra  finansijsku podrška treće strane koja prelazi vrednost od 3.000€ (anđeoske investicije, grantovi, nagrade…)
 • Uvažavaju se samo one prijave koje su potpune i podnete na vreme putem naše veb stranice. Rok za podnošenje prijava 15.5.2022. u 23:59.

Kako do prijave?

Ukoliko želiš da prijaviš svoju ideju, da se razvijaš, učiš, upoznaš nove ljude i zakoračiš ka promeni, to možeš učini klikom na link apply.socialimpactaward.net.

Program u Srbiji sprovodi organizacija Razlivalište od 2014. godine, a program su podržali Erste banka, Coca – Cola HBC Srbija, SAP, ERSTE Fondacija i Univerzitet ekonomije i biznisa u Beču.

Za sve nedoumice i pitanja na raspolaganju je Koordinator programa David Vučen (david.vucen@razlivaliste.org).

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME U 2022. GODINI

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.
Cilj ovog konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme privrednim društvima čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.
Oprema jesu mašine, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom delatnosti privrednog društva neophodna za realizaciju investicionog projekta. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina, kao i specijalizovani alati i delovi specijalizovanih mašina. Opremom se ne smatraju transportna sredstva. Oprema za čiju kupovinu se bespovratna sredstva odobravaju mora da bude nova.

Visina sredstava i korisnici

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 240.000.000,00 dinara.
Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2021 i 7/2022-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.
Korisnici bespovratnih sredstava su privredna društva čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, a koja u 2020. godini i u 2021. godini nemaju ostvarene poslovne prihode veće od 800.000.000,00 dinara1 i koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava.
Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava na konkursu

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava na Konkursu imaju privredna društva:

 1. koja imaju sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 2. koja u 2020. godini, i u 2021. godini nisu ostvarila poslovne prihode veće od 800.000.000,00 dinara;
 3. koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava;
 4. koja u toku 2019, 2020 kao i u 2021. godine nisu bila u blokadi;
 5. koja u Finansijskim izveštajima u 2020. godini, kao ni u 2021. godini nemaju iskazan poslovni gubitak (gubitak pre oporezivanja);
 6. koja nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
 7. nad kojima nije pokrenut postupak stečaja, u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;
 8. čiji zakonski i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti i protiv kojih se ne vodi krivični postupak;
 9. koja nisu osuđivana za krivična dela izvršena u obavljanju privredne delatnosti i privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti;
 10. koja nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;
 11. kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja Prijave;
 12. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu;
 13. koja nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
 14. sa kojima nije bio raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza;
 15. protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 16. koja ne obavljaju delatnost u sektorima:
 • čelika, uglja, sintetičkih vlakana,
 • primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • igara na sreću,
 • uslužne delatnosti (marketinške, konsultantske i računovodstvene usluge, usluge istraživanja tržišta, medicinske usluge, usluge servisa, usluge tehničkih pregleda, usluge popravki i održavanja i sličnih neproizvodnih delatnosti),
 • saobraćaja i transporta,
 • proizvodnje i prodaje oružja i vojne opreme,
 • proizvodnje nafte i naftnih derivata,
 • trgovine i distribucije i sektorima i delatnostima navedenim u listi delatnosti koje se ne subvencionišu2

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu.

Prijava i obavezna dokumentacija

Uz Prijavu na propisanom obrascu, koja je uredno popunjena, sa pripadajućim izjavama koje su sastavni deo Prijave (Izjava 1 i Izjava 2) i prilozima (predračun/ponuda/predugovor) podnosilac prijave dužan je da priloži i sledeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Finansijski izveštaj registrovan kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) za 2020. godinu i 2021. godinu kao i konsolidovani finansijski izveštaji za te godine ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja; zbirne kartice kupaca i dobavljača na dan 31.12.2019. godine, 31.12.2020. i na dan 31.12.2021. godine;
 2. Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod APR-a (kopija);
 3. Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog subjekta nije pokrenut postupak stečaja u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija);
 4. Potvrda o danima blokade privrednog subjekta u periodu od 1.1.2019. godine do dana objavljivanja konkursa (original ili overena kopija);
 5. Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa (original ili overena kopija);
 6. Uverenje nadležnog organa JLS o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original ili overena kopija);
 7. Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela (protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti) – (original ili overena kopija);
 8. Uverenje izdato od nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original ili overena kopija);
 9. Uverenje izdato od Osnovnog suda nadležnog po sedištu privrednog društva da privredno društvo nije osuđivano za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (original ili overena kopija);
 10. Potvrda APR-a ili Uverenje izdato od Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original ili overena kopija);
 11. Pisana izjava podnosioca prijave o postojanju kumulacije državne pomoći u skladu sa članom 7. Zakona o kontroli državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019);
 12. Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan 31.12.2019. godine, 31.12.2020. i na dan 31.12.2021. godine;
 13. Dokumentacija koja se podnosi za stranog državljanina mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata.
 14. Izjava o korišćenju sredstava Sekretarijata u prethodne dve godine (Izjava br.3)

 Rok za podnošenje prijava na konkurs teče od 31.3.2022. godine i traje zaključno sa 13.5.2022. godine, računajući i taj dan.

Način dostavljanja prijava

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili dostaviti lično na Pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova do dana za podnošenje prijava.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: Ognjen Dopuđ 021/487-4158 i Marijana Rakić 021/487-4208

 

 

UKLJUČI SE I TI NA KREIRANJE PLANA RAZVOJA VOJVODINE

Pokrajinski sekretarijat za regionali razvoj,međuregionalnu saradnju i lokaknu samoupravu je u martu mesecu započeo fazu izrade PLANA RAZVOJA AP VOJVODINE 2022-2030G.

Plan razvoja je najvažniji razvojni dokument,koji daje starteški okvir na osnovu koga se definišu konkretne aktivnosti i usmeravaju resursi.Na taj način će se značajno uticati na unapređenje uslova života i rada u Vojvodini.

U cilju informisanja i uključivanja javnosti u definisanje vizije i ciljeva PLANA RAZVOJA AP VOJVODINE 2022-2030G.svim građanima je dostupna internet stranica planrazvojaapv.rs.

Označavanjem tri od 19 ponuđenih oblasti u jednostavnom grafičkom prikazu u okviru rubrike „UKLJUČI SE I TI“ na ovoj stranici,građani mogu da biraju one oblasti koje smatraju najvažnijim za kvalitet njihovog života i u kojima žele da vide najveći napredak u ravoju Vojvodine do 2030g.

Glasanje je anonimno i trajaće do 24.3.2022g.Na ovoj stranici nalazi se i UPITNIK koji omogućava građanima da daju svoje mišljenje o stanju u ključnim oblastima.

Link za glasanje:

https://www.planrazvojaapv.rs/

 

 

StarTech konkurs 2022

NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku kompanije Philip Morris, organizuju godišnje startapove, preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća (MMSPP) i sve one koji imaju inovativne biznis ideje ili žele da transformišu svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija, da se u periodu od 18. marta do 18. maja prijave za StarTech program podrške inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede.

U okviru prvog godišnjeg konkursa biće dodeljeno ukupno milion dolara bespovratnih finansijskih sredstava i do 1.000 sati ekspertske podrške za realizaciju biznis planova, pri čemu se vrednost pojedinačnih grantova kreće od 15.000 do 100.000 dolara, u zavisnosti od korisnika i vrste podrške.

Više o konkursu na:

https://www.startech.org.rs/konkurs2022

Javni poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje vina Rok za podnošenje od 15. marta do 29. aprila

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina u 2022. godini.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge i zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije. Jedan od uslova je da podnosilac zahteva bude proizvođač grožđa upisan u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino i da ukupni maksimalni godišnji kapacitet proizvodnje vina ne prelazi 20.000 litara.

Predmet podsticaja u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom jesu prihvatljive investicije i troškovi u sektoru proizvodnje vina koji se odnose na izgradnju objekata vinarije, opšti trošak i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje vina.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove koji su u potpunosti realizovani u periodu od 1. septembra 2021. godine, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova, a za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka određenog rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina za 2022. godinu, podnosi se u periodu od 15. marta do 29. aprila 2022. godine, zaključno, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd,

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60 % od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja jesu:

1) za investicije u izgradnju objekata vinarije – 30.000.000 dinara;

2) za nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje vina –  10.000.000 dinara;

3) za opšte troškove – 1.000.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 41.000.000 dinara.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDE

Javni poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju – Produženje roka

FINANSIJSKU PODRŠKU ZA FISKALIZACIJU

u okviru

Uredbe o utvrđivanju

Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, broj 32/22)

Pravo na korišćenje finansijske podrške i visina sredstava

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija, osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa obveznik fiskalizacije može da ostvari samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

U slučaju da je ukupan broj prijavljenih poslovnih prostora i prostorija postojećeg obveznika veći od broja prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, visina finansijske podrške koja se dodeljuje na osnovu broja poslovnih prostora i prostorija biće obračunata u odnosu na broj prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa.

 Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan stupanja na snagu ove uredbe, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

U slučaju da novi obveznik fiskalizacije u izjavi za dodelu finansijske podrške za fiskalizaciju navede više poslovnih prostora i prostorija, Poreska uprava može da odobri finansijsku podršku za manji broj poslovnih prostora i prostorija i elektronskih fiskalnih uređaja od navedenog broja, ukoliko utvrdi da navedeni podaci u izjavi ne odgovaraju činjeničnom stanju.

Obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani u sistem poreza na dodatu vrednost na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Pravo na korišćenje finansijske podrške nemaju:

- privredni subjekti koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenih u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava, osim tipa korisnika javnih sredstava 6, 7 i 10;

 - obveznici fiskalizacije kojima je Poreska uprava rešenjem privremeno oduzela poreski identifikacioni broj (PIB)

Obveznici fiskalizacije mogu da izgube pravo na finansijsku podršku pod uslovima i na način predviđen Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, broj 32/22), uz obavezu povraćaja dobijenih sredstava sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada je isplaćena finansijska podrška, najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na finansijsku podršku.

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju počinje 15. marta 2021. godini i završava se 5. aprila 2022. godine.

Način ostvarivanja prava na finansijsku podršku

Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi, a nakon što mu Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške, za vreme trajanja javnog poziva, a obveznici fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju po osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obeveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 95/21), ne mogu podnositi novu izjavu po ovoj uredbi.

Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju sadrži: podatak o nazivu obveznika fiskalizacije, PIB-u, broju poslovnih prostora i poslovnih prostorija u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, identifikacionom broju fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM), nazivu banke, odnosno Uprave za trezor za privredne subjekte koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava, a ostvaruju pravo na finansijsku podršku i broju poslovnog računa na koji želi da mu se uplati iznos novčanih sredstava po osnovu finansijske podrške.

Tekst Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“ broj 32/22) može se preuzeti na:

- internet stranici Ministarstva privrede http://www.privreda.gov.rs i

- internet stranici Poreske uprave http://www.purs.gov.rs

Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju može se popuniti na portalu Poreske uprave  http://www.purs.gov.rs

Kako pametno investirati 2022 održava se 16. marta 2022. godine, onlajn-Podsticaji i programi podrške privredi za 2022 godinu

Poštovani,

sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nam se pridružite na tradicionalnoj petoj konferenciji Kako pametno investirati, koja se održava onlajn,16.marta sa početkom u 10h.
 KAKO PAMETNO INVESTIRATI 2022

Otvaranje 09.50-10.00

10.00-12.00. Podsticaji i programi podrške privredi za 2022 godinu

Učesnici:

      Razvojna agencija Srbije:

 •  Programi podrške za MSP-Marija Kabadajić,
 •  Podsticaji za nova ulaganja i zapošljavanja-Branka Marinković

Razvojna agencija Vojvodine

 •  Biljana Vrzić

Razvojni fond Vojvodine

 •  Jelena Trenkić

Nacionalna služba za zapošljavanje

 •  Biljana Žižić,
 •  Ilija Knežević

EBRD savetodavna podrška MSP sektoru

 •  Aleksandra Miladinović, menadžerka tima za savetodavnu podršku MSP u Srbiji

12.15-12.30 Prezentacija: EU program Horizont Evropa 2021-2027

Tamara Ljubović, PKS, viši savetnik za programe i fondove EU i nacionalna kontakt osoba za program Horizont Evropa

12.30-12.45 Prezentacija: Zašto je ulaganje u investicione fondove pametna investicija?

Srđan Maletić, izvršni direktor, Intesa Invest

12.45-13.00 Prezentacija: Kreditne linije za zeleno kreditiranje – sredstva GEFF EBRD

Petar Nikolić, zamenik koordinatora projekta za BiH, RS, MK, CG

13.00-13.15 Prezentacija: Energetska kriza-kako kompanije dugoročno da smanje i otimizuju troškove energije?

Luka Naglić, partner, Carbon and Energy Experts i  Maitea Consulting&Advisory

13.15-14.00 Panel : Gradnja i nekretnine-trendovi

Kompanije iz oblasti građevinarstva

Moderator: Ruža Veljović, direktor, Diplomacy&Commerce

Prijavite se OVDE >>

Učešće je bez kotizacije, obavezna prijava i rezervacija mesta.
Pristupni link dobijate na imejl, kao i sve prezentacije i materijale sa konferencije.

 

JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2022. GODINI

Pogledajte konkurs >>

Ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, saglasno Zakonu, može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta.

Uredbu O Bližim Uslovima I Načinu Ostvarivanja Prava Na Novčana Sredstva Za Izgradnju, Učešće U Kupovini, Odnosno Kupovinu Porodično-Stambene Zgrade Ili Stana Po Osnovu Rođenja Deteta

Konrsi

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 25/2022 od 19.2.2022. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Predmet uredbe
Član 1.
Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi i način ostvarivanja prava iz člana 25a Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21 – US, 51/21 – US, 53/21 – US, 66/21 i 130/21 – u daljem tekstu: Zakon), kriterijumi za određivanje visine sredstava, potrebna dokumentacija, način isplate i kontrola namenskog korišćenja sredstava i druga pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava.
U skladu sa članom 25b stav 1. Zakona Vlada, za svaku budžetsku godinu, donosi posebnu odluku kojom utvrđuje iznos novčanih sredstava za ostvarivanje prva na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade (u daljem tekstu: kuća) ili stana po osnovu rođenja deteta.
Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, saglasno Zakonu, može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta.
2. Bliži uslovi za ostvarivanje prava
Član 2.
Pravo iz člana 1. ove uredbe, saglasno Zakonu, može ostvariti majka novorođenog deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Republike Srbije.
Član 3.
Za izgradnju kuće koja je predmet ovog prava neophodno je, da je zemljište na kojoj je planirana izgradnja nepokretnosti vlasništvo podnosioca zahteva upisano u katastar nepokretnosti bez tereta, i da je za predmetnu nepokretnost izdata građevinska dozvola u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja.
Član 4.
Kuća ili stan koji su predmet učešća u kupovini, odnosno kupovine moraju biti vlasništvo prodavca/prodavaca i upisani u katastar nepokretnosti bez tereta.
Korisnik prava na novčana sredstava za učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana ne može biti sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu zaključno sa prvim stepenom prave linije ili adoptivnom srodstvu.
3. Kriterijumi za određivanje visine sredstava
Član 5.
Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, do iznosa i u skladu sa merilima koji, saglasno članu 25b stav 1. Zakona, utvrđuje Vlada posebnom odlukom za svaku budžetsku godinu, može ostvariti podnosilac zahteva, i to:
1) za izgradnju kuće prema vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta;
2) za kupovinu kuće ili stana – prema vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti;
3) za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – prema vrednosti procenjene nepokretnosti na

4. Potrebna dokumentacija
Član 6.
Pravo iz člana 1. ove uredbe ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke.
Dokazi koje dostavlja podnosilac zahteva ili se pribavljaju po službenoj dužnosti, jesu, naročito:
1) dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik, o postojanju vanbračne zajednice data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (ne stariji od mesec dana);
2) dokaz o statusu jednoroditeljske porodice (izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne starije od mesec dana);
3) uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave u kojoj je podnosilac zahteva imao registrovano prebivalište da se u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije vodio kao obveznik poreza na imovinu fizičkih lica po osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje;
4) izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema u vlasništvu stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
5) izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
6) izjavu podnosioca zahteva datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ona i njen supružnik odnosno vanbračni partner, do dana podnošenja zahteva, nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
7) izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
8) izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
9) tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta;
10) potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova u smislu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/21);
11) građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
12) predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
13) uverenje MUP-a o kretanju prebivališta u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva;
14) dokazi da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja zahteva, niža od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.
Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji.
Organ koji odlučuje o pravu zadržava pravo da od podnosioca zahteva prema potrebi zatraži i dodatne dokaze.
Član 7.
Kada je majka strani državljanin, pored dokaza iz člana 6. ove uredbe o pravu se odlučuje i na osnovu:
1) uverenja o njenom državljanstvu;
2) dokaza da ima status stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije (fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odnosno fotokopija pasoša);
3) dokaza o postojanju bračne, odnosno vanbračne zajednice sa ocem deteta – izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice ( ne stariji od mesec dana);
4) uverenja organa starateljstva da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenja nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.
Dokazi iz zemlje čiji je majka državljanin moraju biti u skladu sa pravilima utvrđenim za priznanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom („APOSTILLE”).
Član 8.
Otac deteta ostvaruje pravo iz člana 1. ove uredbe na osnovu podnetog zahteva za priznavanje prava, dokaza iz

Član 9.
Zahtev za ostvarivanje prava majke iz člana 1. ove uredbe podnosi se na Obrascu NS majka stan – 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Zahtev za ostvarivanje prava oca iz člana 1. ove uredbe podnosi se na Obrascu NS otac stan – 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
5. Način podnošenja zahteva
Član 10.
Zahtev za ostvarivanje prava iz člana 1. ove uredbe podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.
Podaci koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organi jedinica lokalne samouprave pribavljaju po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.
Zahtev za ostvarivanje prava iz člana 1. ove uredbe sa potrebnom dokumentacijom nadležni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja Komisiji za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta (u daljem tekstu: Komisija).
6. Način isplate, kontrola namenskog korišćenja sredstava i obaveze korisnika novčanih sredstava
Član 11.
Komisija donosi rešenje o dodeli novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, u skladu sa zakonom.
Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o korisniku prava, vrsti prava, iznos dodeljenih novčanih sredstava, način isplate, obavezu upisa posebne imovine korisnika prava u katastru nepokretnosti, obavezu upisa zabeležbe zabrane otuđenja nepokretnosti u katastru nepokretnosti i obavezu dostavljanja dokaza Komisiji iz stava 1. ovog člana Uredbe, da su dobijena sredstva namenski iskorišćena.
Novčana sredstva za izgradnju kuće ili stana uplaćuju se na namenski račun otvoren kod poslovne banke u svrhu isplate novčanih sredstava korisniku prava nakon dostavljanja rešenja kojim je dozvoljen upisa prava svojine korisnika prava na izgrađenoj nepokretnosti u katastru nepokretnosti, izdatog od strane Republičkog geodetskog zavoda – nadležne službe za katastar nepokretnosti.
Novčana sredstva za učešće u kupovini, odnosno kupovini kuće uplaćuju se na namenski račun otvoren kod poslovne banke u svrhu isplate novčanih sredstava korisniku prava nakon dostavljanja rešenja kojim je dozvoljen upis predbeležbe prava svojine u korist kupca u katastru nepokretnosti na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti izdatog od strane Republičkog geodetskog zavoda – nadležne službe za katastar nepokretnosti i dokaza da je kupac navedene nepokretnosti izvršio obavezu isplate novčanih sredstava prodavcu koja se po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti isplaćuje iz njegovih sredstava.
Novčana sredstva, za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita, uplaćuju se na namenski račun otvoren kod poslovne banke u svrhu isplate novčanih sredstava korisniku prava nakon što dostavi dokaz da mu je banka kredit odobrila.
Član 12.
Korisnik sredstava iz člana 11. ove uredbe dužan je da podnese zahtev da se upiše u katastru nepokretnosti kao vlasnik kuće ili stana na osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, odnosno nakon izgradnje objekta.
Korisnik sredstava kome su dodeljena novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, u skladu sa Zakonom dužan je da dobijena sredstva iskoristi isključivo za namenu za koju su mu ta sredstva odobrena i o tome dostavi dokaz Komisiji.
U slučaju da se ne postupi po odredbi stava 2. ovog člana uredbe, korisnik sredstava će biti dužan da izvrši povraćaj dobijenih novčanih sredstava uz obračunatu zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa novčanih sredstava na račun korisnika do dana vraćanja navedenih sredstava.
Član 13.
Korisnik sredstava dužan je da na nepokretnosti koja je predmet izgradnje, učešća u kupovini, odnosno kupovine saglasno Zakonu trpi upis zabeležbe zabrane otuđenja nepokretnosti u korist Republike Srbije, u periodu od pet godina od izgradnje, odnosno kupovine nepokretnosti istovremeno sa upisom prava svojine na nepokretnosti koja je predmet izgradnje odnosno kupovine.
Korisnik sredstava dužan je prilikom overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dostaviti javnom beležniku, odnosno nadležnom sudu na području na kome nije imenovan javni beležnik, rešenje o dodeli novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta.