Arhive kategorija: Nekategorizovano

Javni poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju – Produženje roka

FINANSIJSKU PODRŠKU ZA FISKALIZACIJU

u okviru

Uredbe o utvrđivanju

Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, broj 32/22)

Pravo na korišćenje finansijske podrške i visina sredstava

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija, osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa obveznik fiskalizacije može da ostvari samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

U slučaju da je ukupan broj prijavljenih poslovnih prostora i prostorija postojećeg obveznika veći od broja prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, visina finansijske podrške koja se dodeljuje na osnovu broja poslovnih prostora i prostorija biće obračunata u odnosu na broj prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa.

 Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan stupanja na snagu ove uredbe, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

U slučaju da novi obveznik fiskalizacije u izjavi za dodelu finansijske podrške za fiskalizaciju navede više poslovnih prostora i prostorija, Poreska uprava može da odobri finansijsku podršku za manji broj poslovnih prostora i prostorija i elektronskih fiskalnih uređaja od navedenog broja, ukoliko utvrdi da navedeni podaci u izjavi ne odgovaraju činjeničnom stanju.

Obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani u sistem poreza na dodatu vrednost na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Pravo na korišćenje finansijske podrške nemaju:

- privredni subjekti koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenih u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava, osim tipa korisnika javnih sredstava 6, 7 i 10;

 - obveznici fiskalizacije kojima je Poreska uprava rešenjem privremeno oduzela poreski identifikacioni broj (PIB)

Obveznici fiskalizacije mogu da izgube pravo na finansijsku podršku pod uslovima i na način predviđen Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, broj 32/22), uz obavezu povraćaja dobijenih sredstava sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada je isplaćena finansijska podrška, najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na finansijsku podršku.

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju počinje 15. marta 2021. godini i završava se 5. aprila 2022. godine.

Način ostvarivanja prava na finansijsku podršku

Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi, a nakon što mu Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške, za vreme trajanja javnog poziva, a obveznici fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju po osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obeveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 95/21), ne mogu podnositi novu izjavu po ovoj uredbi.

Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju sadrži: podatak o nazivu obveznika fiskalizacije, PIB-u, broju poslovnih prostora i poslovnih prostorija u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, identifikacionom broju fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM), nazivu banke, odnosno Uprave za trezor za privredne subjekte koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava, a ostvaruju pravo na finansijsku podršku i broju poslovnog računa na koji želi da mu se uplati iznos novčanih sredstava po osnovu finansijske podrške.

Tekst Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“ broj 32/22) može se preuzeti na:

- internet stranici Ministarstva privrede http://www.privreda.gov.rs i

- internet stranici Poreske uprave http://www.purs.gov.rs

Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju može se popuniti na portalu Poreske uprave  http://www.purs.gov.rs

Kako pametno investirati 2022 održava se 16. marta 2022. godine, onlajn-Podsticaji i programi podrške privredi za 2022 godinu

Poštovani,

sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nam se pridružite na tradicionalnoj petoj konferenciji Kako pametno investirati, koja se održava onlajn,16.marta sa početkom u 10h.
 KAKO PAMETNO INVESTIRATI 2022

Otvaranje 09.50-10.00

10.00-12.00. Podsticaji i programi podrške privredi za 2022 godinu

Učesnici:

      Razvojna agencija Srbije:

 •  Programi podrške za MSP-Marija Kabadajić,
 •  Podsticaji za nova ulaganja i zapošljavanja-Branka Marinković

Razvojna agencija Vojvodine

 •  Biljana Vrzić

Razvojni fond Vojvodine

 •  Jelena Trenkić

Nacionalna služba za zapošljavanje

 •  Biljana Žižić,
 •  Ilija Knežević

EBRD savetodavna podrška MSP sektoru

 •  Aleksandra Miladinović, menadžerka tima za savetodavnu podršku MSP u Srbiji

12.15-12.30 Prezentacija: EU program Horizont Evropa 2021-2027

Tamara Ljubović, PKS, viši savetnik za programe i fondove EU i nacionalna kontakt osoba za program Horizont Evropa

12.30-12.45 Prezentacija: Zašto je ulaganje u investicione fondove pametna investicija?

Srđan Maletić, izvršni direktor, Intesa Invest

12.45-13.00 Prezentacija: Kreditne linije za zeleno kreditiranje – sredstva GEFF EBRD

Petar Nikolić, zamenik koordinatora projekta za BiH, RS, MK, CG

13.00-13.15 Prezentacija: Energetska kriza-kako kompanije dugoročno da smanje i otimizuju troškove energije?

Luka Naglić, partner, Carbon and Energy Experts i  Maitea Consulting&Advisory

13.15-14.00 Panel : Gradnja i nekretnine-trendovi

Kompanije iz oblasti građevinarstva

Moderator: Ruža Veljović, direktor, Diplomacy&Commerce

Prijavite se OVDE >>

Učešće je bez kotizacije, obavezna prijava i rezervacija mesta.
Pristupni link dobijate na imejl, kao i sve prezentacije i materijale sa konferencije.

 

JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2022. GODINI

Pogledajte konkurs >>

Ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, saglasno Zakonu, može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta.

Uredbu O Bližim Uslovima I Načinu Ostvarivanja Prava Na Novčana Sredstva Za Izgradnju, Učešće U Kupovini, Odnosno Kupovinu Porodično-Stambene Zgrade Ili Stana Po Osnovu Rođenja Deteta

Konrsi

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 25/2022 od 19.2.2022. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Predmet uredbe
Član 1.
Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi i način ostvarivanja prava iz člana 25a Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21 – US, 51/21 – US, 53/21 – US, 66/21 i 130/21 – u daljem tekstu: Zakon), kriterijumi za određivanje visine sredstava, potrebna dokumentacija, način isplate i kontrola namenskog korišćenja sredstava i druga pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava.
U skladu sa članom 25b stav 1. Zakona Vlada, za svaku budžetsku godinu, donosi posebnu odluku kojom utvrđuje iznos novčanih sredstava za ostvarivanje prva na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade (u daljem tekstu: kuća) ili stana po osnovu rođenja deteta.
Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, saglasno Zakonu, može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta.
2. Bliži uslovi za ostvarivanje prava
Član 2.
Pravo iz člana 1. ove uredbe, saglasno Zakonu, može ostvariti majka novorođenog deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Republike Srbije.
Član 3.
Za izgradnju kuće koja je predmet ovog prava neophodno je, da je zemljište na kojoj je planirana izgradnja nepokretnosti vlasništvo podnosioca zahteva upisano u katastar nepokretnosti bez tereta, i da je za predmetnu nepokretnost izdata građevinska dozvola u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja.
Član 4.
Kuća ili stan koji su predmet učešća u kupovini, odnosno kupovine moraju biti vlasništvo prodavca/prodavaca i upisani u katastar nepokretnosti bez tereta.
Korisnik prava na novčana sredstava za učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana ne može biti sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu zaključno sa prvim stepenom prave linije ili adoptivnom srodstvu.
3. Kriterijumi za određivanje visine sredstava
Član 5.
Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, do iznosa i u skladu sa merilima koji, saglasno članu 25b stav 1. Zakona, utvrđuje Vlada posebnom odlukom za svaku budžetsku godinu, može ostvariti podnosilac zahteva, i to:
1) za izgradnju kuće prema vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta;
2) za kupovinu kuće ili stana – prema vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti;
3) za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – prema vrednosti procenjene nepokretnosti na

4. Potrebna dokumentacija
Član 6.
Pravo iz člana 1. ove uredbe ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke.
Dokazi koje dostavlja podnosilac zahteva ili se pribavljaju po službenoj dužnosti, jesu, naročito:
1) dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik, o postojanju vanbračne zajednice data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (ne stariji od mesec dana);
2) dokaz o statusu jednoroditeljske porodice (izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne starije od mesec dana);
3) uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave u kojoj je podnosilac zahteva imao registrovano prebivalište da se u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije vodio kao obveznik poreza na imovinu fizičkih lica po osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje;
4) izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema u vlasništvu stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
5) izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
6) izjavu podnosioca zahteva datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ona i njen supružnik odnosno vanbračni partner, do dana podnošenja zahteva, nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
7) izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
8) izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
9) tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta;
10) potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova u smislu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/21);
11) građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
12) predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
13) uverenje MUP-a o kretanju prebivališta u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva;
14) dokazi da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja zahteva, niža od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.
Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji.
Organ koji odlučuje o pravu zadržava pravo da od podnosioca zahteva prema potrebi zatraži i dodatne dokaze.
Član 7.
Kada je majka strani državljanin, pored dokaza iz člana 6. ove uredbe o pravu se odlučuje i na osnovu:
1) uverenja o njenom državljanstvu;
2) dokaza da ima status stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije (fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odnosno fotokopija pasoša);
3) dokaza o postojanju bračne, odnosno vanbračne zajednice sa ocem deteta – izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice ( ne stariji od mesec dana);
4) uverenja organa starateljstva da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenja nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.
Dokazi iz zemlje čiji je majka državljanin moraju biti u skladu sa pravilima utvrđenim za priznanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom („APOSTILLE”).
Član 8.
Otac deteta ostvaruje pravo iz člana 1. ove uredbe na osnovu podnetog zahteva za priznavanje prava, dokaza iz

Član 9.
Zahtev za ostvarivanje prava majke iz člana 1. ove uredbe podnosi se na Obrascu NS majka stan – 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Zahtev za ostvarivanje prava oca iz člana 1. ove uredbe podnosi se na Obrascu NS otac stan – 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
5. Način podnošenja zahteva
Član 10.
Zahtev za ostvarivanje prava iz člana 1. ove uredbe podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.
Podaci koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organi jedinica lokalne samouprave pribavljaju po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.
Zahtev za ostvarivanje prava iz člana 1. ove uredbe sa potrebnom dokumentacijom nadležni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja Komisiji za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta (u daljem tekstu: Komisija).
6. Način isplate, kontrola namenskog korišćenja sredstava i obaveze korisnika novčanih sredstava
Član 11.
Komisija donosi rešenje o dodeli novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, u skladu sa zakonom.
Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o korisniku prava, vrsti prava, iznos dodeljenih novčanih sredstava, način isplate, obavezu upisa posebne imovine korisnika prava u katastru nepokretnosti, obavezu upisa zabeležbe zabrane otuđenja nepokretnosti u katastru nepokretnosti i obavezu dostavljanja dokaza Komisiji iz stava 1. ovog člana Uredbe, da su dobijena sredstva namenski iskorišćena.
Novčana sredstva za izgradnju kuće ili stana uplaćuju se na namenski račun otvoren kod poslovne banke u svrhu isplate novčanih sredstava korisniku prava nakon dostavljanja rešenja kojim je dozvoljen upisa prava svojine korisnika prava na izgrađenoj nepokretnosti u katastru nepokretnosti, izdatog od strane Republičkog geodetskog zavoda – nadležne službe za katastar nepokretnosti.
Novčana sredstva za učešće u kupovini, odnosno kupovini kuće uplaćuju se na namenski račun otvoren kod poslovne banke u svrhu isplate novčanih sredstava korisniku prava nakon dostavljanja rešenja kojim je dozvoljen upis predbeležbe prava svojine u korist kupca u katastru nepokretnosti na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti izdatog od strane Republičkog geodetskog zavoda – nadležne službe za katastar nepokretnosti i dokaza da je kupac navedene nepokretnosti izvršio obavezu isplate novčanih sredstava prodavcu koja se po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti isplaćuje iz njegovih sredstava.
Novčana sredstva, za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita, uplaćuju se na namenski račun otvoren kod poslovne banke u svrhu isplate novčanih sredstava korisniku prava nakon što dostavi dokaz da mu je banka kredit odobrila.
Član 12.
Korisnik sredstava iz člana 11. ove uredbe dužan je da podnese zahtev da se upiše u katastru nepokretnosti kao vlasnik kuće ili stana na osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, odnosno nakon izgradnje objekta.
Korisnik sredstava kome su dodeljena novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, u skladu sa Zakonom dužan je da dobijena sredstva iskoristi isključivo za namenu za koju su mu ta sredstva odobrena i o tome dostavi dokaz Komisiji.
U slučaju da se ne postupi po odredbi stava 2. ovog člana uredbe, korisnik sredstava će biti dužan da izvrši povraćaj dobijenih novčanih sredstava uz obračunatu zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa novčanih sredstava na račun korisnika do dana vraćanja navedenih sredstava.
Član 13.
Korisnik sredstava dužan je da na nepokretnosti koja je predmet izgradnje, učešća u kupovini, odnosno kupovine saglasno Zakonu trpi upis zabeležbe zabrane otuđenja nepokretnosti u korist Republike Srbije, u periodu od pet godina od izgradnje, odnosno kupovine nepokretnosti istovremeno sa upisom prava svojine na nepokretnosti koja je predmet izgradnje odnosno kupovine.
Korisnik sredstava dužan je prilikom overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dostaviti javnom beležniku, odnosno nadležnom sudu na području na kome nije imenovan javni beležnik, rešenje o dodeli novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta.

 

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u 2022. godini

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u 2022. godini

Pogledajte konkurse >>

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na Sajmu preduzetništva i starih zanata koji će se održati na Novosadskom sajmu od 21-22.03.2022. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će na Novosadskom sajmu u Novom Sadu omogućiti predstavljanje preduzetnika i zanatlija iz Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravo nastupa na rezervisanim štandovima Cekretarijata imaju:

 1. preduzetnici;
 2. preduzetnici iz AP Vojvodine koji se bave starim i umetničkim zanatima.

Izlagačima će na štandovima biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto. Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta i promotivnog materijala.

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: „prijava na Javni poziv za nastup na SAJMU PREDUZETNIŠTVA I STARIH ZANATA koji će se održati na Novosadskom sajmu od 21.-22.03.2022.„. Popunjene, potpisane i overene prijave sa logom i prilozima poslati poštom ili dostaviti lično u Sekretarijat.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o  učestvovanju na sajmu. Odluka o izboru donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Kontakt telefon za informacije 0214874481.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 15. MARTA 2022. GODINE.

Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova -KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM ZA 2022. GODINU

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 18.000.000,00 dinara.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

Građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od 2.400.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:

 • supružnici koji su u bračnoj zajednici u skladu sa Zakonom i
 • vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

-da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs;

-da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;

- supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom), u momentu podnošenja prijave na Konkurs;

-da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;

-da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs;

-da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;

-da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Ispunjenost uslova za učešće na Konkursu navedenih u Pravilniku o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik), Učesnici konkursa dokazuju dostavljanjem sledeće dokumentacije:

-popunjen i potpisan obrazac prijave na Konkurs (preuzima se na internet stranici Zavoda)

-potvrda obrazovne institucije/ustanove o stepenu obrazovanja;

-dokaz o državljanstvu Republike Srbije (ne stariji od 6 meseci od dana objavljivanja Konkursa);

-dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja Konkursa), a kao dokaz o vanbračnoj zajednici overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka. Overena izjava o vanbračnoj zajednici mora biti sačinjena nakon raspisivanja Konkursa;

-dokaz o radnom odnosu Učesnika konkursa (prijava na penzijsko-invalidsko osiguranje – M obrazac i fotokopija ugovora o radu). Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs;

-dokaz o stažu osiguranja Učesnika konkursa, i to potvrda izdata od strane nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je naveden ukupno ostvaren penzijski staž;

-overenu izjavu Učesnika konkursa da na teritoriji Republike Srbije ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;

-potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Učesnika konkursa;

-potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da je Učesnik konkursa izmirio dospele poreze i doprinose;

-potvrdu izdatu od strane RGZ – Služba za katastar nepokretnosti o neposedovanju imovine u mestu prebivališta Učesnika konkursa;

-izvod izdat od strane RGZ – Služba za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu;

-izjavu potencijalnog prodavca da je prihvatio uslove Konkursa zajedno sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i da je saglasan sa istim;

-potvrdu o prebivalištu Učesnika konkursa izdatu od strane MUP-a;

-overenu izjavu Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 5 godina od dana potpisivanja ugovora;

-overenu izjavu Učesnika konkursa da oni i prodavaci nepokretnosti međusobno nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju;

-overenu izjava da Učesnici konkursa nisu u postupku odobravanja sredstava za iste namene (bespovratna sredstava/subvencije/krediti za kupovinu nepokretnosti).

U  dokumentaciji koja se prilaže obavezno pravilno naznačiti u koju svrhu se izdaje – „Konkurs – dodela kuća za 2022. godinu – Zavod za ravnopravnost polova“.

Izjave za koje je potrebna overa, ne moraju da se overavaju pojedinačno, može više izjava da se overi na istom obrascu.

Nepokretnost za čiju kupovinu se dodeljuju bespovratna sredstva u skladu sa Pravilnikom mora kumulativno da ispunjava sledeće uslove:

-da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Katastar nepokretnosti, odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavca, bez tereta;

-da prodavac nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju;

-da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti;

-da je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu-kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do iste preko tvrdog puta;

-nepokretnost predlažu Učesnici konkursa;

-da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Prijava na Konkurs podnosi se neposredno Zavodu lično ili putem pošte PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, sa naznakom „Konkurs-   dodela kuća za 2022. godinu – NE OTVARATI“, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Zavodahttps://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, korisnici se pozivaju da potpišu ugovor sa Zavodom. Ukoliko se korisnici ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.

Rok za prijavu na Konkurs je 21.4.2022. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavoduza ravnopravnost polova putem imejla na adresukonkursi@ravnopravnost.org.rs

Ministarstvo za brigu o selu-KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU

Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su ciljevi Programa, subjekti koji mogu da konkurišu, namena sredstava, uslovi za učešće na konkursu, procedura dodele bespovratnih sredstava kao i način korišćenja bespovratnih sredstava.

Seoskom kućom sa okućnicom u smislu Programa se smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.

II. PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS

Podnosioci prijave na javni konkurs (u daljem tekstu: podnosioci prijave) su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu.Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

III. NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

IV. FINANSIJSKI OKVIR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.Ministarstvo za brigu o selu (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđen u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom. Tržišnu vrednost seoske kuće sa okućnicom utvrđuje jedinica lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim poreskim organom i nadležnim organom za geodetske poslove.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave nakon zaključivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava koji zaključuju Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom i podnosilac prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva. Bespovratna sredstva se uplaćuju jedinici lokalne samouprave, u roku predviđenom ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava, na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Po uplati sredstava na račun jedinice lokalne samouprave, zaključuje se ugovor o prometu nepokretnosti između podnosioca prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva i prodavca nepokretnosti, a čija je ugovorna strana i jedinica lokalne samouprave, koja je u obavezi da sredstva prenese na namenski račun prodavcu nepokretnosti po zaključenom ugovoru o prometu nepokretnosti.*

V. USLOVI ZA KONKURISANjE

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove

-Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);

-Da su državljani Republike Srbije;Da su punoletni;

-Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

-Da nemaju navršenih 45 godina života;

-Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga;

-Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;

-Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da nisu otuđili/poklonili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;

-Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;

-Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);

-Da nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Sve propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 1. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
 1. Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
 1. Da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima;
 2. Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, kao porodična stambena zgrada, bez tereta;
 1. Da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole;
 1. Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;
 2. Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom, osim u slučaju više sile, odnosno u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje podnosioci prijave nisu mogli sprečiti ili predvideti.

Nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova. Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje jedinica lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim poreskim organom i nadležnim organom za geodetske poslove, a ispunjenost uslova konstatuje u obrascu prijave kojim podnosilac prijave konkuriše.

Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i ako postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.

Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti* sa prodavcem nepokretnosti i nepokretnost mora biti osigurana u navedenom periodu.

Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti* sa prodavcem nepokretnosti

VI. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM POŠILjKOM na adresu Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

VII. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Ispunjenost svih propisanih uslova za učešće na javnom konkursu, kao i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom, dokazuje se sledećom dokumentacijom:Obrazac prijave – elektronski popunjen od strane podnosioca prijave i jedinice lo

1.Lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi seoska kuća sa okućnicom;

 1. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije podnosioca prijave (ne stariji od šest meseci od dana objavljivanja javnog konkursa);
 1. Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioce prijave ne stariji od mesec dana, od dana objavljivanja javnog konkursa (u slučaju samohranog roditelja, potreban je izvod i za decu);
 2. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta podnosioca prijave;
 3. Izjava da podnosilac prijave živi na selu i bavi se poljoprivredom (samo za mladog poljoprivrednika/cu);
 1. Dokaz o bračnoj/vanbračnoj zajednici (za supružnike izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog konkursa, za vanbračne partnere kod javnog beležnika overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka, sačinjena nakon raspisivanja javnog konkursa);
 1. Izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili pravosnažna sudska odluka o lišenju roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti drugog roditelja ili pravnosnažna odluka suda/sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava (samo za samohranog roditelja);
 1. Potvrda izdata od strane Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti podnosioca prijave;
 1. Izvod iz lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, Službe za Katastar nepokretnosti za nepokretnost za čiju kupovinu konkurišu

VIII. NAČIN OBJAVLjIVANjA KONKURSA I KOMISIJA ZA KONTROLU I OCENU PROJEKTA

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine 

Ispunjenost uslova za konkurisanje utvrđuje Komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar rešenjem.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

Prijava se smatra podnetom danom predaje na šalter pošte ili danom predaje na pisarnicu na adresi za prijem pošte Ministarstva, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd.

Uslučaju da je prijava nepotpuna u pogledu potrebne dokumentacije, podnosioci prijave će biti obavešteni da u roku od pet dana dopune prijavu, i to slanjem obaveštenja o dopuni prijave na elektronsku adresu, koja je naznačena u obrascu prijave. Podnosioci prijave su u obavezi da u obrascu prijave navedu elektronsku adresu. Ukoliko se ne postupi po obaveštenju o dopuni prijave u ostavljenom roku, prijava će se odbaciti.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu oselu www.mbs.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresuivana.glisanovic@mbs.gov.rs,milos.petrovic@mbs.gov.rsili na brojeve telefona 011 311 7633, 011 311 7172 i 011 267 3024.