Arhive kategorija: Udruženja

zajednicaa

Konkurs za program AKTIVNE ZAJEDNICE

Program Aktivne zajednice ima za cilj da, putem obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednice i u svojim aktivnostima uključuju što više njenih članova u cilju rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima. Program prati potrebe udruženih građana i građanki, i novčano i na druge načine ih podržava da realizuju svoje ideje koje doprinose razvoju i boljitku njihove zajednice. Projekti koji se podržavaju nisu tematski ograničeni i plod su ideja, rada i posvećenosti ljudi koji učestvuju u njima.

Mogu da se prijave udruženja građana i neformalne grupe koje:
● pokreću i aktivno uključuje građane i građanke u svoje aktivnosti,
● zastupaju opšte interese svoje zajednice,
● ne postoje duže od 10 godina,
● imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja),
● nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezani sa međunarodnim agencijama i fondovima i
● nalaze se na teritoriji Srbije.

Pozivamo vas da se pre prijave konsultujete sa timom za donacije Trag fondacije u vezi sa idejom koju želite da se prijavite. Kontakt putem mejla marta@tragfondacija.org, telefona 066 222 407 ili zakazati onlajn sastanak najkasnije do nedelje, 13. decembra.

Predstavite vašu ideju popunjavanjem Formule za koncept ideje, koju ćete poslati elektronskim putem na adresu: prijave@tragfondacija.org. Prijave možete poslati najkasnije do nedelje, 19. decembra u ponedeljak.

Iznos sredstava koja se dodeljuju kreće se između 200.000 i 400.000 dinara po projektu.

Više o konkursu pročitajte OVDE, gde možete pronaći informacije o programu, uslove konkursa i formular za koncept ideje.

 

Javni konkurs ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA I AFIRMACIJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

foto-pg-biro-4

Zavod za ravnopravnost polova raspisuje javni konkurs u okviru podsticajnih aktivnosti a koje se odnose na privredna društva i preduzetnice sa ciljem afirmacije preduzetništva žena i razvoja, kao i jačanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja proizvodnog procesa putem novih investicija u opremu i usluge, kreiranja novih radnih mesta i unapređenja tehnologije poslovanja uopšte.

Dodela bespovratnih sredstava podrazumeva finansiranje:

1. Kupovine mašina, opreme, alata i repromaterijala (u daljem tekstu: oprema),

2. Sertifikacije, standardizacije i brendiranja proizvoda ili usluge.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnice sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar APR-a, najkasnije do 31.12.2019. godine i imaju aktivan status i to:

1. Pravna lica registrovana u APR kao privredna društva, koja su razvrstana kao mikro, mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2019. i 2020. godinu, kao i

2. Preduzetnici registrovani u APR-u do 31.12.2019. godine.

USLOVI UČEŠĆA:

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

- da podnese uredno popunjenu prijavu na propisanom obrascu;

- da je u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da je registrovan na teritoriji APV;

- da je registrovan najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

- da u privrednom društvu žena ima udeo u vlasništvu i da je u istom odgovorno lice (kumulativno) ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem;

- da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

- da uredno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda (poreza i doprinosa) i lokalnih javnih prihoda;

- da u periodu od 01.12.2021. godine nije evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;

- da mu nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

- da nad njim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

- da u 2019. i 2020. godini nije poslovao sa gubitkom;

- da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2019-2021. godina) nije primio de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

- da za iste namene u tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po Javnom konkursu iznose 14.051.250,00 dinara.

KONKURS JE OTVOREN DO 16. DECEMBRA 2021. GODINE.

Za više informacija: Javni konkursi – Zavod za ravnopravnost polova (ravnopravnost.org.rs)

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/6615-133, 021/6617-177 od 10 do 14 časova ili mejlom: konkursi@ravnopravnost.org.rs

 

Javni Konkurs Za Podnošenje Predloga Program na Stalno Otvoreni Konkurs Za Dodelu Dotacija Namenjenih Za Projekte Podrške Smanjenju Negativnih Migracija Mladih U 2021.Godini

 

migracija mladih

Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju:
• Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koja se vode u Agenciji za privredne registre;
• Udruženja koja statutarnim odredbama kao ciljeve prepoznaju:
1. Ostanak i opstanak mladih u manjim lokalnim sredinama;
2. Edukacija i integracija mladih;
3.Unapređenje kvaliteta života i životnog standarda u manjim lokalnim
sredinama.
• Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju na osnovu ovog konkursa i na zadatku Obrascu predloga programa.

Programske aktivnosti će se realizovati do 1. decembra 2021. godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima:

• Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni. Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strana lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom;
• Obrazac izjave o drugim izvorima finansiranja. U slučaju sufinansiranja realizator programa je u obavezi da se na propisanom obrascu dostavi Izjavu o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisuje od strana lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga programa i overenu pečatom udruženja;
Obavezna dokumentacija dostavlja se i u elektronskoj formi.
Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora ministarstvo dostavi:
• izjava o sredstvima za realizaciju odobrenog programa nije na drugi način već obezbeđena;
• izjavu o nepostojanju sukoba interesa i
• interni akt o antikorupcijskoj politici.

Predloge programa dostavite poštom ili lično na adresu: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 01. novembra 2021. godine. Na koverti ispod adrese obavezno napišite puno ime i adresu pošaljite, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI“.

Blagovremenom prijavom smatra se pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 01. novembra 2021.

Više o konkursu pročitajte OVDE:

Javni poziv „Sprovođenje Politika Socijalnog Uključivanja Roma I Romkinja U Republici Srbiji Za 2021. Godinu‚‚ Za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana ROMSKE NACIONALNOSTI u Republici Srbiji – ISTEKAO

romi

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

Raspisuje se konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije. Implementacija programa treba da postigne sledeće ciljeve:

1. Podizanje društvene svesti o fenomenu anticiganizma;
2. Promovisanje obrazovanja, informisanja i digitalne pismenosti među Romkinjama i Romima i podržavanje pristupa internetu u romskim naseljima;
3. Sprovođenje programa iz oblasti definisanih Strategija socijalne inkluzije Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita;
4. Utvrđivanje postojećih oblika, uzroka i posledica segregacije romske populacije u svim oblastima društvenog života;
5. Informisanje i osnaživanje Romkinja i Romkinja o predstojećem popisu.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

-Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koja se vode u Agenciji za privredne registre;
-Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja Romkinja i Roma ili osnovne principe ljudskih prava;
-Udruženja koja obezbeđuju učešće najmanje jednog partnerskog udruženja sa kojim će učestvovati u realizaciji programa;
-Udruženja podnosioca predloga u okviru ovog konkursa mogu aplicirati isključivo sa jednim predlogom programa, dok se kao partnersko udruženje mogu pojaviti više puta;
-Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na osnovu ovog konkursa i Smernica za podnosioce predloga programa na zadatku Obrascu predloga programa.

Rok i način objavljivanja prihvaćenih programa

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrđuje se u roku ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: vvv.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo dogovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Odluka o prigovoru Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluka o izboru programa Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog doneto u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje predgovora i ista će biti objavljena na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: vvv.minljmpdd.gov. rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabeli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane programe iznose 12.000.000,00 dinara (slovima: dvanaestmilionadinara i 00/100). Maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može preći 1.500.000,00 dinara (slovima: milionpetstotinahiljadadinara i 00/100). Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može biti manja od 250.000 dinara (slovima: dvestotinepedesethiljadadinara i 00/100)
Finansiranje programa vrši se na osnovu ugovora zaključenog između realizatora programa i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kojim se naročito definišu predmetni programi, rok u kome se program ostvaruje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumeni obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta programa i povraćaj neutrošenih sredstava.

Trajanje programa

Programske aktivnosti realizuju se u trajanju do 6 meseci od dana prenosa sredstava.

Više informacija o prioritetu konkursa, načinu finansiranja, potrebnoj dokumentaciji i drugim pitanjima pročitajte na sledećem linku :

Javni poziv „Sprovođenje politika socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2021. godinu“ za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana romske nacionalnosti u Republici Srbiji – ICR

Za dodatna pitanja zainteresovani mogu da se obrate isključivo putem elektronske pošte, na adresu: aleksandra.novikova@minljmpdd.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN OD 28.07.2021. DO 17.08.2021. GODINE

eq22

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti – ISTEKAO

Konkurs za unapređenje rodne ravnopravnosti  raspisao je Zavod za ravnopravnost polova. 

Konkurs je namenjen udruženjima i organizacijama koje se bave:

  • Podizanjem svesti o temi ravnopravnosti polova
  • Edukacijom i osnaživanjem žena
  • Prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama
  • Ženskim umetničkim stvaralaštvom.

Tražena sredstva za projekte unapređenja ravnopravnosti polova ne mogu biti veća

od 150.000,00 dinara. Dužina trajanja projekta ne može biti duža od 6 meseci.

Rok za podnošenje prijave: 02.04.2021. godine

Detaljne informacije nalaze se OVDE. 

slika aktivne zajednice

Otvorena nova runda konkursa #AKTIVNEZAJEDNICE!

Trag fondacija otvara novu rundu konkursa #AKTIVNEZAJEDNICE! Program Aktivne zajednice ima za cilj da, kroz obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednica i u svoje aktivnosti uključuju što više njenih članova sa ciljem rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima.

Poziv je namenjen udruženjima građana i neformalnim grupama koje:

  • pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti
  • zastupaju opšte interese svoje zajednice
  • ne postoje duže od 10 godina
  • imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja)
  • nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima
  • nalaze se na teritoriji Srbije

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane.

infografika-fb-post-1536x805

Program Aktivne zajednice otvara prostor za različite teme i pristupe u skladu sa potrebama zajednica koje prepoznaju udruženi građani i građanke, a inicijative koje pokreću mogu biti:
● inicijative koje se zalažu da se stanje i okolnosti u okviru zajednica u kojima se realizuju promene na bolje, i to imajući u vidu racionalno korišćenje resursa zajednice (uključujući društvene i prirodne resurse), kao i sigurnost za sve građane;
● inicijative koje uključuju ljude iz zajednice u obnovu i/ili uređenje javnih prostora,
prepoznatih kao značajno mesto okupljanja i druženja. Javni prostori mogu biti fizički, ali i digitalni prostori društvenog organizovanja i razmene ljudi iz zajednice, bez obzira na njihove različitosti;
● inicijative koje okupljaju ljude oko zajedničkih dobara (voda, vazduh, reke, obale, parkovi, zelene površine, šume, biciklističke staze, javni prostori, obrazovanje, znanje, informacije, kultura), javnog i opšteg interesa i odbrane prava svih građana i građanki -pre svega, marginalizovanih i višestruko marginalizovanih grupa (pravo na stanovanje, pristup uslugama u zajednici i slično) ili
● inicijative koje prilagođavaju svoje delovanje u zajednici uvodeći nove metode i alatke, kao i alternativne predloge aktivnosti kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom.

Iznos sredstava koja se dodeljuju kreće se između 200.000 i 400.000 dinara po projektu.

Prijave se mogu slati najkasnije do 14. decembra, do 23:59 časova.

Detaljne informacije nalaze se OVDE. 

folklor1

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OČUVANjA I NEGOVANjA MULTIKULTURALNOSTI I MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI

Javni konkurs se raspisuje za programe i projekte udruženja, fondova i fondacija.

Rok za podnošenje prijava je 25.11.2020. godine.

Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, a naročito za:

- očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;

- zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;

- stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;

- negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;

- predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;

- književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;

- negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;

- saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.

- projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

- unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

1. Zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija);

2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (fotokopija);

Detalji javnog poziva i prijava nalaze se ovde.