Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća na teritoriji Opštine Srbobran za 2021. godinu – ISTEKAO

eeeeee

Opština Srbobran raspisala je JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća na teritoriji opštine Srbobran za 2021. godinu.
Građani mogu konkurisati za jednu od dve mere energetske sanacije:
1. Nabavka i ugradnja prozora i spoljnih vrata sa pratećim građevinskim radovima;
2. Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka).
Maksimalno učešće lokalne samouprave i Republike Srbije je do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi, sa PDV-om. Kompletan tekst Javnog poziva i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici opštine Srbobran, ili doći lično u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj.
Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa Javnim pozivom, možete se obratiti na kontakt telefon 021/730-020 – lokal 144, na mejl kler.srbobran@gmail.com ili lično na adresi Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj ( radno vreme od 9 – 13h ) – Trg slobode 4, Srbobran.
Rok za prijavu je 4.10.2021.

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2021.GODINI, ZA UNAPREĐENjE DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, KAO I UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA NA PODRUČJU AP VOJVODINE O EFIKASNOM KORIŠĆENjU ENERGIJE – ISTEKAO

 

deca

Pravo učešća na konkurs:
Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Namena:
1. Za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola o efikasnom korišćenju energije (maksimalna sredstva po projektu 200.000,00 dinara)
2. Za podršku projektu „za čistije i zelenije škole“ (maksimalna sredstva po projektu 300.000,00 dinara)
Rok za podnošenje prijava: 24.09.2021. godine

Za više informacija pogledajte OVDE

 

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE – ISTEKAO

zaposlene zene

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost pola dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost pola za 2021. godinu u okviru Programa 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1017 – Zaštita žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima u AP Vojvodini , ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, iz izvora finansiranja 01 00 Opšti prihodi i primanja iz budžeta, privatnim preduzećima, radijalizacija programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine.

PREDMET KONKURSA
Konkurs predstavlja doprinos osnaživanju žene koje su pretrpele ili su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja i koji je sastavni deo individualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama u partnerskim i porodičnim odnosima Centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine, kroz zapošljavanje (u daljem tekstu : Korisnice mere). Ovim programom planirano su sredstva za bruto zaradu Korisnice mere (porezi i doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca) i putnih troškova, ako postoje, u trajanju od 12 meseci. Sredstva će se isplaćivati kvartalno. Iznos zarade Korisnici jednostavno treba da bude u skladu sa aktima Poslodavca, da odgovara kvalifikacijama i radnom mestu na kojem se osoba zapošljava i ne sme biti ispod minimalnih zarada u Republici Srbiji.
Subvencije za novo zapošljavanje namenjene su poslodavcu, koji u radnom odnosu prima lice koje je ciljna grupa ovog Konkursa, koje je prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalnih službi za zapošljavanje. Podnosilac zahteva, u smislu ovog Konkursa, je preduzetnik ili privredno društvo (u daljem tekstu: Poslodavac) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Poslodavac može podneti zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), za prijem u radni odnos jedne ili više žena koje su ciljna grupa ovog javnog konkursa.
Sredstva se odobravaju Poslodavcu koji zasnuje radni odnos na određeno vreme u trajanju od 12 meseci, sa punim radnim vremenom, sa ženom koja je pretrpela ili je u situaciji nasilja i gde je zapošljavanje sastavni deo plana usluge i mera u okviru postupka za zaustavljanje nasilja koji vodi centar za socijalni rad sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad).

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti Poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:
1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine
2. da je osposobljen i ekonomski sposoban za prijem u rad žena koje su trpele nasilje
3. da nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak
4. da nije bio u blokadi poslednjih šest meseci pre objave Konkursa
5. da uredno izmiruje obaveze na osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze na osnovu javnih prihoda maksimalno
6. da na osnovu predloga i postupka Komisije Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog Konkursa, izvrši izbor kandidatakinja za navedeno radno/a mesto/a.

Rok za podnošenje konkursnih dokumentacija je 20.9.2021.godine

Za sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom konkursa kontakt osobe u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je Daniel Dimitrov, na e-mail daniel.dimitrov@vojvodina.gov.rs

Potrebnu dokumentaciju za Poslodavca, prava i obaveze, uslovi zaključivanja ugovora zajedno sa pravilnikom konkursa možete pronaći OVDE.

moja prva plata

Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih ,,MOJA PRVA PLATA“

Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ (u daljem tekstu:
Program) podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno
praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija
za rad.
Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez
radnog iskustva. Izuzetno, u Program se mogu uključiti i lica koja imaju radno
iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim
lice konkuriše.
Trajanje Programa je 9 meseci.

Tokom trajanja Programa Nacionalna služba za zapošljavanje: 1. angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:  22.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,  26.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem; 2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom. Pored navedenog iznosa, poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna sredstva, koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje

USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća u realizaciji Programa može ostvariti poslodavac koji ispunjava sledeće uslove:

-ima sedište na teritoriji Republike Srbije;

- izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;

-u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;

-izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;

Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru. Prioritet za uključivanje u Program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa posebnim propisom Vlade o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

-ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica, pri čemu jedan mentor može biti zadužen za osposobljavanje najviše 5 lica;

-ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za osposobljavanje lica, odnosno radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju zahtevanom broju lica i vrsti poslova za koje se osposobljavaju i obezbeđuje sve druge uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

PODNOŠENjE ZAHTEVA POSLODAVCA

Zahtev za učešće u programu i oglašavanje pozicija vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 20.08.2021. godine do 20.09.2021. godine. Poslodavac, ukoliko nije registrovan u Agenciji za privredne registre, prilaže skenirano rešenje nadležnog organa o upisu u registar.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA KANDIDATA

Prijavljivanje kandidata vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 01.10.2021. godine do 31.10.2021. godine. Kandidat popunjava obrazac radne biografije kroz prijavu na veb portal i prilaže skeniranu diplomu o stečenoj kvalifikaciji.

Više o uslovima učešća, zaključivanju ugovora i ostalim informacijama o javnom pozivu pročitajte OVDE 

RASPISAN ČETVRTI JAVNI POZIV ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA IPARD PODSTICAJA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA – ISTEKAO

flexitarian-diet-prodllllllll

Danas je raspisan četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa i zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.000.780.714 dinara, a visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.

Rok za podnošenje zahteva je  od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/2607960 i 2607961, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/3020100; 3020101 i 31 07 013  svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Više informacija pročitajte i u tekstu Javnog poziva.

Javni Konkurs Za Podnošenje Predloga Program na Stalno Otvoreni Konkurs Za Dodelu Dotacija Namenjenih Za Projekte Podrške Smanjenju Negativnih Migracija Mladih U 2021.Godini

 

migracija mladih

Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju:
• Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koja se vode u Agenciji za privredne registre;
• Udruženja koja statutarnim odredbama kao ciljeve prepoznaju:
1. Ostanak i opstanak mladih u manjim lokalnim sredinama;
2. Edukacija i integracija mladih;
3.Unapređenje kvaliteta života i životnog standarda u manjim lokalnim
sredinama.
• Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju na osnovu ovog konkursa i na zadatku Obrascu predloga programa.

Programske aktivnosti će se realizovati do 1. decembra 2021. godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima:

• Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni. Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strana lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom;
• Obrazac izjave o drugim izvorima finansiranja. U slučaju sufinansiranja realizator programa je u obavezi da se na propisanom obrascu dostavi Izjavu o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisuje od strana lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga programa i overenu pečatom udruženja;
Obavezna dokumentacija dostavlja se i u elektronskoj formi.
Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora ministarstvo dostavi:
• izjava o sredstvima za realizaciju odobrenog programa nije na drugi način već obezbeđena;
• izjavu o nepostojanju sukoba interesa i
• interni akt o antikorupcijskoj politici.

Predloge programa dostavite poštom ili lično na adresu: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 01. novembra 2021. godine. Na koverti ispod adrese obavezno napišite puno ime i adresu pošaljite, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI“.

Blagovremenom prijavom smatra se pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 01. novembra 2021.

Više o konkursu pročitajte OVDE:

VAŽNO OBAVEŠTENjE: Produžetak roka za podnošenje prijava privrednih subjekata, po Javnom pozivu za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Srbobran – ISTEKAO

slika prozora

Na osnovu Odluke Opštinskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima broj: 06-79-9/2021-III od 16. jula 2021. godine i člana 17. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodično stambenih zgrada i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji opštine Srbobran (“Službeni list opštine Srbobran” broj 19/21), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje

O b a v e š t e nj e

Zbog velike zainteresovanosti privrednih subjekata za učešće na Javnom pozivu za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Srbobran, broj: 06-79-9/21-III od 16. jula 2021. godine, objavljenog na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Srbobran i internet stranici opštine Srbobran, dana 16. jula 2021. godine, a u nameri da se pruži mogućnost za učešće što većem broju privrednih subjekata, produžava se rok za podnošenje prijava iz tačke VII Javnog poziva na 09. avgust 2021. godine. Prijava se mogu predati i lično na pisarnici

Opštinske uprave Srbobran ili dostaviti poštom na adresu: Opštinska uprava Srbobran, Trg slobode br.2, 21480 Srbobran Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Komisija za realizaciju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Srbobran

KOMISIJA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE-predsednik komisije REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA SRBOBRAN

Dana 30. jula 2021. god

Javni poziv „Sprovođenje Politika Socijalnog Uključivanja Roma I Romkinja U Republici Srbiji Za 2021. Godinu‚‚ Za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana ROMSKE NACIONALNOSTI u Republici Srbiji – ISTEKAO

romi

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

Raspisuje se konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije. Implementacija programa treba da postigne sledeće ciljeve:

1. Podizanje društvene svesti o fenomenu anticiganizma;
2. Promovisanje obrazovanja, informisanja i digitalne pismenosti među Romkinjama i Romima i podržavanje pristupa internetu u romskim naseljima;
3. Sprovođenje programa iz oblasti definisanih Strategija socijalne inkluzije Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita;
4. Utvrđivanje postojećih oblika, uzroka i posledica segregacije romske populacije u svim oblastima društvenog života;
5. Informisanje i osnaživanje Romkinja i Romkinja o predstojećem popisu.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

-Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koja se vode u Agenciji za privredne registre;
-Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja Romkinja i Roma ili osnovne principe ljudskih prava;
-Udruženja koja obezbeđuju učešće najmanje jednog partnerskog udruženja sa kojim će učestvovati u realizaciji programa;
-Udruženja podnosioca predloga u okviru ovog konkursa mogu aplicirati isključivo sa jednim predlogom programa, dok se kao partnersko udruženje mogu pojaviti više puta;
-Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na osnovu ovog konkursa i Smernica za podnosioce predloga programa na zadatku Obrascu predloga programa.

Rok i način objavljivanja prihvaćenih programa

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrđuje se u roku ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: vvv.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo dogovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Odluka o prigovoru Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluka o izboru programa Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog doneto u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje predgovora i ista će biti objavljena na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: vvv.minljmpdd.gov. rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabeli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane programe iznose 12.000.000,00 dinara (slovima: dvanaestmilionadinara i 00/100). Maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može preći 1.500.000,00 dinara (slovima: milionpetstotinahiljadadinara i 00/100). Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može biti manja od 250.000 dinara (slovima: dvestotinepedesethiljadadinara i 00/100)
Finansiranje programa vrši se na osnovu ugovora zaključenog između realizatora programa i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kojim se naročito definišu predmetni programi, rok u kome se program ostvaruje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumeni obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta programa i povraćaj neutrošenih sredstava.

Trajanje programa

Programske aktivnosti realizuju se u trajanju do 6 meseci od dana prenosa sredstava.

Više informacija o prioritetu konkursa, načinu finansiranja, potrebnoj dokumentaciji i drugim pitanjima pročitajte na sledećem linku :

Javni poziv „Sprovođenje politika socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2021. godinu“ za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana romske nacionalnosti u Republici Srbiji – ICR

Za dodatna pitanja zainteresovani mogu da se obrate isključivo putem elektronske pošte, na adresu: aleksandra.novikova@minljmpdd.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN OD 28.07.2021. DO 17.08.2021. GODINE

JAVNI POZIV ZA PRIVREDNE SUBJEKATE U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE SRBOBRAN – ISTEKAO

 

prozori

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji mera energetske efikasnosti i to:
Mera 1. – Zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na, porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima. Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere: 2.000.000,00 dinara.
Mera 2. – Nabavka i instalacija kotlova, na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora za porodične kuće. Kotlovi i etažne peći na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) treba da imaju najmanji stepen efikasnosti od 85%. Kotlovi i etažne peći na prirodni gas treba da imaju najmanji stepen efikasnosti od 90%. Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje: 500.000,00 dinara.
Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledeće uslove:
-da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
-da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
-da imaju ateste za materijale i proizvode.

 

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini – ISTEKAO

preduzetnik 1

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Ispostava Srbobran (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Takođe, pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

- prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, Ispostava Srbobran,

- završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,

- ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i

- u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENNjA ZAHTEVA:

- popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,

- dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe i

- dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe – Ispostavi Srbobran, neposredno ili putem pošte, ili na elektronsku pisarnicu Filijale NSZ Novi Sad: pisarnica.novisad@nsz.gov.rs na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs, odnosno na sajtu Opštine Srbobran www.srbobran.rs.

Rok za podnošenje zahteva i biznis plana je 13.08.2021. godine.

Za više informacija posetite internet stranu  www.nsz.gov.rs ili www.srbobran.rs.