Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2022. godini

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije za nabavku osnovnih sredstva (mašine/oprema) koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16. marta 2020. godine do dana zaključenja Javnog konkursa. Pod nabavkom mašina/opreme podrazumeva se i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina ili skup više samostalnih mašina koje zajedno čine jedinstven proizvodni proces. Mašine i oprema moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu. Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa može se odobriti subvencionisanje troškova nabavke polovne mašine/opreme, ne starije od 5 godina, uz uslov da podnosilac prijave dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka. Sredstva se ne mogu koristiti za refundaciju troškova za: ugradnu opremu (klima uređaji, ventilatori, solarni paneli, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, liftovi, kotlovi i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, grejna, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.); nameštaj (drveni, plastični, metalni, tapacirani i dr.) i opremanje prostora (drvenarija, bravarija, venecijaneri, trakaste zavese, tepisi, pregrade, zidne i podne obloge i sl.); rasveta, svetleće, reklamne i druge table (natpisi, displeji, panoi i sl.); prezentaciona, elektronska, birotehnička, audio-vizuelna i slična oprema (projektori, oprema za prevođenje, fiskalne kase, telefonski i faks aparati, TV, muzički uređaji, zvučnici i dr.); alat, dodatna oprema, pojedinačni i rezervni delovi, inventar, oprema za zaštitu na radu, kalupi, repromaterijal, potrošni materijal i dr; sve vrste vozila (za prevoz lica, teretna, dostavna i dr.), prikolice i sl; kompjuteri i računarska oprema; sve vrste objekata (hale, hladnjače, skladišta, tezge, rampe i dr.); oprema za sport; pomoćni neproizvodni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje, režijski, ostali, kancelarijski materijal i sl.); sitan inventar, potrošni materijal koji se montira na mašine/alat (brusne ploče, burgije, igle i dr.);pogonski materijal (gorivo, mazivo) i energija; auto gume.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice / e-fakture ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDVa i bez zavisnih troškova nabavke, kao i bez posebno iskazanih troškova usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl. Iznos odobrenih sredstava za refundaciju troškova nabavke mašina/opreme uz uslov iz predhodnog stava, može biti od 250.000,00 dinara do 500.000,00 dinara; Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU Shodno Pravilniku o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2022. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) pravo učešća na Javnom konkursu imaju: (A) pravna lica koja su registrovana za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa sedištem odnosno registrovanim ogrankom na teritoriji AP Vojvodine, sa dozvolom za rad od strane nadležnog ministarstva za poslove zapošljavanja, upisan u odgovarajući registar Agencije za privredne registre; (B) socijalne zadruge osnovane na teritoriji AP Vojvodine koje posluju radi ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti, kao i zadovoljenja drugih srodnih potreba pripadnika ugroženih, odnosno osetljivih, društvenih grupa ili radi zadovoljenja opštih interesa unutar lokalne zajednice, odnosno koje ulažu sredstava od ostvarene dobiti u zadovoljavanje potreba društveno osetljivih kategorija i njihovih zajednica, a u skladu sa ciljevima navedenim u svom Osnivačkom aktu; (V) subjekti koji su stekli status socijalnog preduzetništva. Pod subjektom socijalnog preduzetništva u smislu pravilnika smatraju se pravna lica koja obavljaju delatnost socijalnih preduzeća u cilju sticanja dobiti.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS Učesnik konkursa podnosi: 1) Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs); 2) Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 11.10.2022. godine (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu); 3) Dokumentacija za učešće: (A) Kopija dozvole za obavljanje delatnosti u okviru profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom za pravna lica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom; (B) Osnivački akt sa svim izmenama i dopunama, objavljen na APR-u, iz kojeg je vidljivo da je socijalna zadruga osnovana i posluje sa ciljem obavljanja poslova, odnosno ulaganja sredstava od ostvarene dobiti u zadovoljavanje potreba društveno osetljivih grupa i njihovih zajednica; (V) Osnivački akt sa svim izmenama i dopunama, objavljen na APR-u, iz kojeg je vidljivo da privredni subjekt sa statusom socijalnog preduzetništva obavlja poslove u različitim oblastima kojima se doprinosi ostvarenju društvene uloge socijalnog preduzetništva, a naročito obavlja delatnosti kojima se omogućava ostvarenje socijalne, kulturne, ekonomske i radne uključenosti društveno osetljivih grupa i zadovoljenje njihovih drugih specifičnih potreba, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice;4) Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica u formatu iz koga se vidi broj zaposlenih (i vrsta zaposlenja) – podnetih prijava na osiguranje na dan 10.11.2022. godine; 5) Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija RS o izmirenim dospelim obavezama javnih prihoda (porezi i doprinosi), original ili fotokopija overeno kod nadležnog organa za overu ili izdato u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom, ne starije od 11.10.2022. godine; 6) Kopija Izveštaja za statističke potrebe (bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj) sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine koji je predat APR; 7) Račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljenu mašinu/opremu (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) ili e-faktura i fotokopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog u periodu od 16. marta 2020. godine do dana zaključenja Javnog konkursa. 8) Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzimaju se sa internet prezentacije Sekretarijata): (8-1) o prihvatanju uslova Javnog konkursa; (8-2) o saglasnosti za korišćenje datih podataka; (8-3) o statusu (član 7 stav 2 i 3 Pravilnika); (8-4) o povezanim licima; (8-5) o starosti mašine/opreme; (8-6) o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis); (8-7) o nepostojanju dvostrukog finansiranja; (8-8) o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata; (8-9) o nepostojanju neizmirenih obaveza; (8-10) da se ne vode sudski postupci; (8-11) o tačnosti i verodostojnosti datih podataka.

NAČIN I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVE Prijava na Javni konkurs se podnosi isključivo na prijavnom obrascu koji se preuzima sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2022. GODINI“, poštom ili lično Pisarnici pokrajinskih organa uprave, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, radnim danom od 900 do 1400 sati.

Rok za podnošenje prijava je od 10.11.2022. do 25.11.2022. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu putem telefona 0800/021-027 i 021/487- 4861 svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Mala fondacija za velike izazove: Podrška zagovornicima ublažavanja posledica klimatskih promena

Rok za prijavu na konkurs: 02.12.2022

Ko može da konkuriše? Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu: do 10.000 €

Oblast podrške: životna sredina i klimatske promene, zaštita životne sredine

Posebni zahtevi donatora
MFMC podržava projekte za hitnu transformaciju velikih razmera, sa fokusom na promenu politika i praksi u javnim ili privatnim institucijama. Prioriteti fondacije za period 2019-2023 su: • Podsticati i podržavati inovacije u klimatskoj komunikaciji. • Povećati broj glasova i narativa u zagovaranju klime. • Pomoć u jačanju društvenih i političkih pokreta koji se otvaraju za radikalne promene. • Podrška evropskim predlozima.

Kako se konkuriše
Da biste podneli prijavu Maloj fondaciji za velike izazove, vaša organizacija mora da dostavi kratak opis planirane prijave sekretaru odbora MFMC-a. Svrha opisa je da se utvrdi da li vaš projekat jasno spada u strategiju MFMC- .Kratak opis dostaviti sekretaru odbora fondacije na: tore.braend@minor-foundation.no.

Link do konkursa
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor

Raspisan RISE konkurs – Poziv za mlade sa dobrim idejama za društvo

Ukoliko imaš između 18 i 35 godina, motivaciju i želju da sa svojim timom utičeš pozitivno na svoju zajednicu, a istovremeno i zarađuješ, RISE je prilika za tebe! 

RISE – Regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo je projekat za motivisane i posvećene mlade ljude, koji su spremni da izdvoje vreme za učenje i doprinesu pozitivnim promenama na Zapadnom Balkanu. Naš cilj je da podržimo ideje sa snažnom društvenom misijom koje će region učiniti boljim mestom. Ovaj besplatni program podrške za razvoj ideja socijalnog preduzetništva je tokom protekle dve godine okupio više od 250 mladih nosioca promena, preduzetnika i preduzetnica, a sada i ti možeš da budeš jedan/jedna od njih!Prijave za program otvorene su do 30. oktobra u 23:59!   

Ako imaš ideju ili inovativno rešenje za novi i bolji pristup obrazovanju, osnaživanju žena, kulturi, ruralnom razvoju, zdravlju ili zaposlenosti u svojoj zajednici, veštine, znanje i iskustvo socijalnog preduzetništva pomoći će ti da rešiš socijalna ili  pitanja zaštite životne sredine koja te posebno interesuju i daće ti priliku da zaradiš dok to radiš!  

RISE program sastoji se od 2 faze – ideacije i inkubacije. Tokom 3 meseca faze ideacije gradićeš svoju ideju od nule do biznis modela. Na tom putovanju imaćeš podršku eksperata i mentora, sa kojima ćeš proći kroz sve važne korake u pokretanju socijalnog preduzeća. Dva najbolja tima iz Srbije odnosno ukupno 12 timova iz regiona, dobiće i dodatnu finansijsku i praktičnu podršku da sprovedu svoju ideju i unaprede razvoj svog poslovanja tokom faze Inkubacije.   

Još uvek se pitaš da li je RISE program prava prilika za tebe? Saznaj šta te sve očekuje na RISE putovanju na RISE INFO SESIJI! 

Više o konkursu na :

https://smartkolektiv.org/aktuelnosti/otvoren-konkurs-budi-deo-rise-putovanja/

 

Konkurs za raspodelu sredstava za održivi razvoj i unapređenje lovstva za subvencije u oblasti lovstva za 2022.godinu

Raspisuje se konkurs za raspodelu sredstava za Održivi razvoj i unapređenje lovstva za subvencije u oblasti lovstva za 2022.godinu. Za izradu i realizaciju projekata razvoja lovstva i unapređenje stanja populacija divljači i njenih staništa u Republici Srbiji u iznosu od 10.320.822,97 dinara za unošenje  divljači u lovište.

Podnosilac prijave je u obavezi da obezbedi da podneta prijava sa odgovarajućom dokumentacijom bude dostavljena Upravi najkasnije do 28.10.2022. godine.

Preuzima se sa zvanične internet stranice Uprave za šume: 

https://upravazasume.gov.rs/konkurs-za-subvencije-u-oblasti-lovstva-u-2022-godini/ 

 

 

Raspisan Javni poziv za podnošenje zahteva za finansijsku podršku proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja  raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine.

Javni poziv naročito sadrži način i rok podnošenja zahteva, iznos raspoloživih sredstava za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za taj javni poziv.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine po ovom Javnom pozivu, podnosi se od 14. oktobra do 14. novembra 2022. godine, zaključno,  neposredno preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd.

Više o pozivu:http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2022/08/javni-poziv-suncokret-06102022.pdf

Prijava broja pčelinjih zajednica do 31. oktobra je zakonska obaveza

Zakonska obaveza svakog pčelara je da dva puta godišnje, u aprilu i oktobru, redovno prijavi brojčano stanje pčelinjih zajednica svojoj veterinarskoj stanici, tj. ovlašćenom obeleživaču – veterinaru koji je obeležio košnice.

Pčelar je dužan da do 31. oktobra ode do svoje teritorijalno nadležne veterinarske stanice koja je obeležila pčelinjak i prijavi broj košnica sa kojim ulazi u zimovanje.

Takođe, potrebno je da sa sobom ponese spisak svih brojeva košnica koje ulaze u zimu (najbolje već upisan u Obrazac za prijavu stanja), kao i da ponese pločice sa brojevima rasformiranih košnica kako bi ih vratili veterinaru, u slučaju da je broj košnica sada manji od broja koji je tokom godine bio obeležen brojevima.

Nakon prijave, veterinar će izdati potvrdu da je pčelar izvršio redovni popis, overenu (tako da neće biti moguće retroaktivno prijavljivanje nakon 31. oktobra).

VIŠE INFORMACIJA NA SAJTU SPOS-a(savez pčelarskih organizacija srbije) -www.spos.info

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama za kupovinu nekretnine u cilju unapređenja položaja žena

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nekretnine u cilju unapređenja položaja žena

Rok: 14.11.2022. godine

Više o konkursu na:

http://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/09/Konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-na-APV-za-kupovinu-nekretnine-09092022.pdf