Mesečne arhive: jul 2021

Javni poziv „Sprovođenje Politika Socijalnog Uključivanja Roma I Romkinja U Republici Srbiji Za 2021. Godinu‚‚ Za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana ROMSKE NACIONALNOSTI u Republici Srbiji – ISTEKAO

romi

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

Raspisuje se konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije. Implementacija programa treba da postigne sledeće ciljeve:

1. Podizanje društvene svesti o fenomenu anticiganizma;
2. Promovisanje obrazovanja, informisanja i digitalne pismenosti među Romkinjama i Romima i podržavanje pristupa internetu u romskim naseljima;
3. Sprovođenje programa iz oblasti definisanih Strategija socijalne inkluzije Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita;
4. Utvrđivanje postojećih oblika, uzroka i posledica segregacije romske populacije u svim oblastima društvenog života;
5. Informisanje i osnaživanje Romkinja i Romkinja o predstojećem popisu.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

-Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koja se vode u Agenciji za privredne registre;
-Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja Romkinja i Roma ili osnovne principe ljudskih prava;
-Udruženja koja obezbeđuju učešće najmanje jednog partnerskog udruženja sa kojim će učestvovati u realizaciji programa;
-Udruženja podnosioca predloga u okviru ovog konkursa mogu aplicirati isključivo sa jednim predlogom programa, dok se kao partnersko udruženje mogu pojaviti više puta;
-Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na osnovu ovog konkursa i Smernica za podnosioce predloga programa na zadatku Obrascu predloga programa.

Rok i način objavljivanja prihvaćenih programa

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrđuje se u roku ne dužem od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: vvv.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo dogovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Odluka o prigovoru Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluka o izboru programa Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog doneto u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje predgovora i ista će biti objavljena na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: vvv.minljmpdd.gov. rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabeli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane programe iznose 12.000.000,00 dinara (slovima: dvanaestmilionadinara i 00/100). Maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može preći 1.500.000,00 dinara (slovima: milionpetstotinahiljadadinara i 00/100). Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu ne može biti manja od 250.000 dinara (slovima: dvestotinepedesethiljadadinara i 00/100)
Finansiranje programa vrši se na osnovu ugovora zaključenog između realizatora programa i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kojim se naročito definišu predmetni programi, rok u kome se program ostvaruje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumeni obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta programa i povraćaj neutrošenih sredstava.

Trajanje programa

Programske aktivnosti realizuju se u trajanju do 6 meseci od dana prenosa sredstava.

Više informacija o prioritetu konkursa, načinu finansiranja, potrebnoj dokumentaciji i drugim pitanjima pročitajte na sledećem linku :

Javni poziv „Sprovođenje politika socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2021. godinu“ za programe u oblasti unapređenja položaja i zaštite ljudskih i manjinskih prava građana romske nacionalnosti u Republici Srbiji – ICR

Za dodatna pitanja zainteresovani mogu da se obrate isključivo putem elektronske pošte, na adresu: aleksandra.novikova@minljmpdd.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN OD 28.07.2021. DO 17.08.2021. GODINE

JAVNI POZIV ZA PRIVREDNE SUBJEKATE U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE SRBOBRAN – ISTEKAO

 

prozori

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji mera energetske efikasnosti i to:
Mera 1. – Zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na, porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima. Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere: 2.000.000,00 dinara.
Mera 2. – Nabavka i instalacija kotlova, na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora za porodične kuće. Kotlovi i etažne peći na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) treba da imaju najmanji stepen efikasnosti od 85%. Kotlovi i etažne peći na prirodni gas treba da imaju najmanji stepen efikasnosti od 90%. Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje: 500.000,00 dinara.
Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledeće uslove:
-da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
-da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
-da imaju ateste za materijale i proizvode.

 

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini – ISTEKAO

preduzetnik 1

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Ispostava Srbobran (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Takođe, pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

- prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, Ispostava Srbobran,

- završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,

- ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i

- u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENNjA ZAHTEVA:

- popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,

- dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe i

- dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe – Ispostavi Srbobran, neposredno ili putem pošte, ili na elektronsku pisarnicu Filijale NSZ Novi Sad: pisarnica.novisad@nsz.gov.rs na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs, odnosno na sajtu Opštine Srbobran www.srbobran.rs.

Rok za podnošenje zahteva i biznis plana je 13.08.2021. godine.

Za više informacija posetite internet stranu  www.nsz.gov.rs ili www.srbobran.rs.

kuca sa okucnicom 2

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU

Raspisan javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća – Ministarstvo za brigu o selu.

Na konkurs mogu da se jave državljani Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije u bračnoj zajednici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca, mlađi od 45 godina i bez nekretnine u vlasništvu, a država će finansirati kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u vrednosti do najviše 1,2 miliona dinara po objektu.

Seoska kuća sa okućnicom ne sme da se nalazi u gradskim i opštinskim sedištima, kao ni u prigradskim naseljima.
Ukupna vrednost seoske kuće ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupan iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti.

Rok za prijavu je do 1.novembra 2021.godine.

Za sve informacije kliknite OVDE: