Mesečne arhive: decembar 2021

Održane obuke za zaposlene OU Srbobran

Opština Srbobran je realizovala obuku čiji je finansijer Savet Evrope.Projekat „Stručno usavršavanje zaposlenih u Opštinskoj upravi Srbobran “
je imao za cilj da sprovede obuku iz dve oblasti, poljoprivreda i ruralni razvoj-stimulativne mere u poljoprivredi i E-uprava i digitalizacija.
Učesnici obuke su bili zaposleni u opštinskoj upravi.Predavači koji su angažovani su bili Biljana Zec Radosavljević i Jovan Aleksić,akreditovani
realizatori programa i stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

IMG_20211215_080843 predavač Jovana Aleksić predavač Biljna Zec Radosavljević IMG-643016154e42b8f574ce5a94cd2a8195-V

IMG_20211216_082932smart

Javni poziv za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji. Rok za podnošenje od 4. januara do 28. februara 2022. godine

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Javnog poziva

Član 1.

U skladu sa članom 9. Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura („Službeni glasnik RS, broj 48/2018, 29/2019, 78/2020 i 119/2021), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).

Predmet podsticaja

Član 3.

Podsticaji iz člana 1. ovog Javnog poziva obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

1) primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;

2) primarnu proizvodnju voća i grožđa;

3) primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

4) ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

5) primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

6) obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;

7) navodnjavanje biljnih kultura.

II. USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje

Član 5.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

7) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.

Lice iz člana 5. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2021. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

2) je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara;

3) je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;

4) za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

6) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

9) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Javnim pozivom.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 7.

Lice iz člana 5. ovog Javnog poziva koje ispunjava opšte uslove iz člana 6. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. ovog Javnog poziva ako:

1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

(1) do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru,

(2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća,

(3) do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

(4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju),

(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),

(6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,

(7) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

2) je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) podtačka (7) ovog člana, lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura iz člana 3. stav 1. tačka 7) ovog Javnog poziva, ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 9.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 4. januara do 28. februara 2022. godine, zaključno.

Dokumentacija uz zahtev

Član 10.

Za ostvarivanje prava na podsticaje potrebna je sledeća dokumentacija:

1) račun za nabavku predmetne investicije;

2) otpremnica za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno međunarodni tovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

5) jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

7) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

8) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Forma dokumentacije

Član 11.

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaja ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahteve u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako Pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Iznos podsticaja

Član 15.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 10. stav 1. tačka 5) ovog Javnog poziva.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u skladu sa ovim Javnim pozivom je 800.000 dinara.

Informacije

Član 18.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2022. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za ararna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

 

 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2021. GODINI

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) se kreiranjem Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza (u daljem tekstu: Program) opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, a u cilju povećanja prihoda od izvoza odabranih sektora, uravnoteženja platnog bilansa i unapređenja ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima

USLOVI ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 1.  da je Podnosilac prijave registrovan u APR, najkasnije do 1. januara 2018. godine;
 2.  da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 3.  da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4.  da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;1
 5.  da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima podrške privrednim društvima za promociju izvoza koje sprovodi Agencija.
 6.  da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u Podržanim sektorima;
 7.  da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom:
  1.  finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrošačima;
  2.  komponenti proizvoda, pod čime se podrazumeva serijska proizvodnja komponenti proizvoda koji se u neizmenjenom obliku integrišu u proizvode izrađene po meri koji su namenjeni krajnjim potrošačima, kao i proizvodnja komponenti proizvoda koje kupac kao proizvođač u neizmenjenom obliku integriše u finalni proizvod namenjen krajnjem potrošaču.

 Posebni uslovi:

Poslovni kapaciteti:

 1.  da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u Podržanim sektorima;
 2.  da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom:
  1.  finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrošačima;
  2.  komponenti proizvoda, pod čime se podrazumeva serijska proizvodnja komponenti proizvoda koji se u neizmenjenom obliku integrišu u proizvode izrađene po meri koji su namenjeni krajnjim potrošačima, kao i proizvodnja komponenti proizvoda koje kupac kao proizvođač u neizmenjenom obliku integriše u finalni proizvod namenjen krajnjem potrošaču.

Kadrovski kapaciteti:

1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO;

Finansijski kapaciteti:

 1.  da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. poslovne godine ostvario poslovni prihod od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara (Podatak iz zvaničnog obrasca pojedinačnog bilansa uspeha za posmatranu godinu – pod- kategorije AOP 1009 Prihod od prodaje proizvoda i usluga);
 2.  da je udeo prihoda od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, veći ili jednak 50% od ukupnih poslovnih prihoda (odnos pozicija Zvaničnog obrazaca pojedinačnog bilansa uspeha, za 2019 ili 2020. godinu, prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga pod-kategorije AOP 1009 i AOP 1001 Poslovni prihod);
 3.  da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. godine ostvario izvoz od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa od najmanje 12.000.000 dinara. (Podatak iz zvaničnog obrasca bilansa uspeha za posmatranu godinu – AOP 1011 Prihod od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu i to matičnim i zavisnim društvima ili/i AOP 1013 Prihod od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima ili/i AOP 1015 Prihod od prodaje proizvoda i usluga eksterno, nepovezanim društvima);
 4.  da vrednost osnovnih sredstava u 2019. ili 2020. poslovnoj godini nije manja od 35.000.000,00 dinara (Podatak iz zvaničnog obrasca bilansa uspeha za posmatranu godinu – AOP 0010 Nekretnine, postrojenja i oprema);
 5.  da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

1.Konsultantsku podršku za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište

2.Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga

3.Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

 4.Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

5.Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti

6.Unapređenje proizvodnih sposobnosti

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Javni poziv je objavljen 17. decembra 2021. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 17. marta 2022. godine.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/ i verifikacijom internet adrese. Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1- Prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave , zavodni broj prijave i ugovor o poverljivosti informacija. Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da uz podnetu prijavu na Portal Agencije priloži i sledeću dokumentaciju:

 1.  Obrazac 2 – Izjavu o ispunjenosti uslova Programa i dodeljenoj državnoj pomoći de minimis, o prihvatanju uslova za učešće u Programu, koja je izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću;
 2.  Izjavu da Podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivani za privredne prestupe, kao i da Podnosilac prijave, članovi Podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru Podnosioca prijave nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
 3.  Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
 4.  Kopiju sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS, ukoliko Podnosilac prijave poseduje ovakav sertifikat;
 5.  Kopiju sertifikata sistema za bezbednost hrane HACCP izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS ukoliko Podnosilac prijave poseduje ovakav sertifikat;
 6.  Dokaze o postojanju ugovorene saradnje ukoliko se Podnosilac prijave prijavljuje za učešće u Programu radi izvoza kupcu sa kojim postoji ugovorena saradnja.
 7.  Izjavu o toku proizvodnog i distributivnog procesa u okviru grupe, na osnovu koje je moguće utvrditi koji član grupe vrši proizvodnju, a koji distribuciju finalnih gotovih proizvoda iz delatnosti koje su podržane ovim programom, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;
 8.  Šemu povezanosti unutar grupe, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe.

Podnosilac prijave uz Prijavu može podneti i sledeću dokumentaciju:

 •  Dokaze o implementaciji industrijskih specifičnih standarda, sertifikata i
 •  Kopije izvoznih dozvola neophodnih za poslovanje na ciljanom tržištu;
 •  Prethodno izrađene analize ciljanog tržišta, analize plasmana proizvoda, marketing planove i sl.;
 •  Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave;
 •  Drugu dokumentaciju koja može imati uticaja na vrednovanje prijave.

Program i svi prateći obrasci dostupni su na internet stranici:www. ras. gov. rs

 

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PROGRAM PAMETNI POČETAK

U skladu sa odredbama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20) i Programa rasporeda i korišćenja sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za 2021. godinu, koji je sastavni deo Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-994/2021 od 4. februara 2021. godine

Fond za inovacionu delatnost objavljuje

Javni poziv za program Pametni početak

Cilj programa Pametni početak (u daljem tekstu: Program) je da pruži podršku najperspektivnijim timovima u nastojanju da validiraju poslovne ideje i demonstriraju korisnost svojih proizvoda/usluga/tehnologija, kroz razvoj prvog prototipa ili minimalno održivog proizvoda (MVP).

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (dalje u tektu: “Fond”) dodeljuje po pojedinačnom projektu je do RSD 3.600.000,00 (okvirno EUR 30.000,00).  Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti maksimum 90% ukupnih odobrenih troškova projekta (ne uključujući mentorsku podršku). Minimum 10%  ukupnog budžeta projekta  (ne uključujući mentorsku podršku) mora obezbediti Podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora, nezavisno od Fonda, u gotovini. Nefinansijska ulaganja neće biti prihvaćena. Dodatno, svi korisnici Programa će dobiti do RSD 600.000,00 dinara (okvirno EUR 5.000,00) dodatnih sredstava koja su opredeljena za mentorsku podršku.

Pravila „de minimis“ državne pomoći se primenjuju na sredstva koja Korisnik granta dobija od Fonda kroz ovaj Program u skladu sa Pravilnikom Fonda o pravilima za dodelu državne pomoći.

Trajanje projekta u okviru programa Pametni početak može biti najviše do 6 meseci.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:
• Hrana za budućnost;
• Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na veštačku inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na https://www.srbija.gov.rs/tekst/437277);
• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
• Kreativne industrije.
Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za Prijave iz gore navedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih Prijava.

Uslovi učešća
Prihvatljivi podnosioci prijava za ovaj program su:
• Timovi koji se sastoje od 2 do 5 članova, sa najmanje 51% tima koji su rezidenti Republike Srbije
ili
• Mikro privredna društva (u formi društva sa ograničenom odgovornošću) u privatnom vlasništvu, registrovana u Srbiji ne duže od 2 godine u trenutku podnošenja Prijave, u većinskom vlasništvu (51% ili više) rezidenata Republike Srbije, sa do 10 zaposlenih.

Da bi se Prijava uzela u razmatranje i bila procenjena, potrebno je da bude dostavljena, u elektronskoj formi putem Fondovog internet portala.

Prijave će biti ocenjivane na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Korisnost i konkurentska prednost predloženog rešenja
2. Tržišni potencijal
3. Kompetentnost tima
Samo Prijave koje ispunjavaju gore navedne kriterijume će biti uzete u razmatranje.

Dodatni detalji u vezi sa procesom prijavljivanja i procene podnešenih Prijava se nalaze u Priručniku programa koji je dosupan na sajtu Fonda na sledećem linku: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/pametni-pocetak/dokumentacija

Potrebna dokumentacija za prijavu
• Izjava Podnosioca prijave (digitalno popunjena i podneta na portalu Fonda);
• Prijavni obrazac koji mora biti popunjen u celosti i podnet u PDF formatu. On dalje sadrži:
o Detalje o predloženom rešenju i potencijalnim poljima upotrebe;
o Kratak rezime suosnivača i ključnog osoblja koje će biti anagažovano na projektu (maksimalno 5);
o Pojednostavljen budžet;
o Video snimak u maksimalnom trajanju od 3 minuta koji predstavlja kratku prezentaciju („elevator pitch“) koncepta proizvoda/usluge i članova tima.

Napomena: Prijavni obrazac mora biti dostavljen u potpuno istom vizuelnom i strukturnom formatu i stilu kako je dat na internet stranici Fonda. Svaki pokušaj modifikacije Prijavnog obrasca otključavanjem i/ili promenom formula ili teksta rezultiraće diskvalifikacijom Prijave iz dalje evaluacije. Podnosiocima prijava je dozvoljeno da koriste stilsko oblikovanje sadržaja u okviru predefinisanih tekstualnih polja u Prijavnom obrascu.
Zbog međunarodnog procesa ocenjivanja, podnešena Prijava mora biti na engleskom jeziku. 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 22. februar 2022, do 15 časova.

Tim ili preduzeće može da dostavi samo jednu Prijavu u okviru ovoj Javnog poziva. Nekompletne Prijave, kao i Prijave koje se ne dostave do krajnjeg roka za podnošenje Prijava neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije možete dobiti putem e-mejlasmartstart@inovacionifond.rs.

Molimo vas da koristite sledeći link za prijavljivanje:http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava
Kontakt: smartstart@inovacionifond.rs

 

zajednicaa

Konkurs za program AKTIVNE ZAJEDNICE

Program Aktivne zajednice ima za cilj da, putem obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednice i u svojim aktivnostima uključuju što više njenih članova u cilju rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima. Program prati potrebe udruženih građana i građanki, i novčano i na druge načine ih podržava da realizuju svoje ideje koje doprinose razvoju i boljitku njihove zajednice. Projekti koji se podržavaju nisu tematski ograničeni i plod su ideja, rada i posvećenosti ljudi koji učestvuju u njima.

Mogu da se prijave udruženja građana i neformalne grupe koje:
● pokreću i aktivno uključuje građane i građanke u svoje aktivnosti,
● zastupaju opšte interese svoje zajednice,
● ne postoje duže od 10 godina,
● imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja),
● nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezani sa međunarodnim agencijama i fondovima i
● nalaze se na teritoriji Srbije.

Pozivamo vas da se pre prijave konsultujete sa timom za donacije Trag fondacije u vezi sa idejom koju želite da se prijavite. Kontakt putem mejla marta@tragfondacija.org, telefona 066 222 407 ili zakazati onlajn sastanak najkasnije do nedelje, 13. decembra.

Predstavite vašu ideju popunjavanjem Formule za koncept ideje, koju ćete poslati elektronskim putem na adresu: prijave@tragfondacija.org. Prijave možete poslati najkasnije do nedelje, 19. decembra u ponedeljak.

Iznos sredstava koja se dodeljuju kreće se između 200.000 i 400.000 dinara po projektu.

Više o konkursu pročitajte OVDE, gde možete pronaći informacije o programu, uslove konkursa i formular za koncept ideje.

 

Javni konkurs ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA I AFIRMACIJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

foto-pg-biro-4

Zavod za ravnopravnost polova raspisuje javni konkurs u okviru podsticajnih aktivnosti a koje se odnose na privredna društva i preduzetnice sa ciljem afirmacije preduzetništva žena i razvoja, kao i jačanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja proizvodnog procesa putem novih investicija u opremu i usluge, kreiranja novih radnih mesta i unapređenja tehnologije poslovanja uopšte.

Dodela bespovratnih sredstava podrazumeva finansiranje:

1. Kupovine mašina, opreme, alata i repromaterijala (u daljem tekstu: oprema),

2. Sertifikacije, standardizacije i brendiranja proizvoda ili usluge.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnice sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar APR-a, najkasnije do 31.12.2019. godine i imaju aktivan status i to:

1. Pravna lica registrovana u APR kao privredna društva, koja su razvrstana kao mikro, mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2019. i 2020. godinu, kao i

2. Preduzetnici registrovani u APR-u do 31.12.2019. godine.

USLOVI UČEŠĆA:

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

- da podnese uredno popunjenu prijavu na propisanom obrascu;

- da je u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da je registrovan na teritoriji APV;

- da je registrovan najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

- da u privrednom društvu žena ima udeo u vlasništvu i da je u istom odgovorno lice (kumulativno) ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem;

- da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

- da uredno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda (poreza i doprinosa) i lokalnih javnih prihoda;

- da u periodu od 01.12.2021. godine nije evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;

- da mu nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

- da nad njim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

- da u 2019. i 2020. godini nije poslovao sa gubitkom;

- da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2019-2021. godina) nije primio de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

- da za iste namene u tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po Javnom konkursu iznose 14.051.250,00 dinara.

KONKURS JE OTVOREN DO 16. DECEMBRA 2021. GODINE.

Za više informacija: Javni konkursi – Zavod za ravnopravnost polova (ravnopravnost.org.rs)

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/6615-133, 021/6617-177 od 10 do 14 časova ili mejlom: konkursi@ravnopravnost.org.rs