Javni poziv za učešće PRAVNIH LICA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA NA PODRUČJU AP VOJVODINE U 2022.GODINI

Raspisuje se javni poziv za prijavu  pravnih licasapodručja AP Vojvodine za učešće u realizaciji savetodavnih poslova i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u  2022.godini( u daljem tekstu: Javni poziv).

 Sredstava se dodeljuju  za finansiranje obavljanja savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja.

       Savetodavni poslovi se realizujukroz  saradnju sa poljoprivrednim  proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim zaintresovanim licima, putem direktne podrške i pomoći: savetima, informacijama i  znanjem; koje se poljoprivrednim proizvođačima pružapreko predavanja, radionica, kurseva,  vezano za određene oblasti poljoprivredne proizvodnje, mere agrarne politike i zaštitu useva od ekonomski značajnih štetnih organizama. Savetodavni poslovi obuhvataju i prikupljanje računovodstvenih podataka po FADN metodologiji, kod određenog broja poljoprivrednih gazdinstava sa područja Vojvodine; prikupljanje i izveštavanje o cenama poljoprivrednih proizvoda i imputa ( STIPS); praćenje i izveštavanje o radovima u poljoprivredi i proceni prinosa (EUROSTAT) i utvrđivanje činjeničnog stanja kod poljoprivrednih proizvođača koji se prijavljuju za podsticajna sredstva Pokrajinskog sekretarijata i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( u daljem tekstu: Ministarstva). U okviru sprovođenja savetodavnih poslova vrši se i obuka proizvođača koji su konkurisali za IPARD podsticajna sredstva,  realizuje veći broj različitih ogleda, organizuju dani polja i druge manifestacije vezane za poljoprivredu i ruralni razvoj; pružaju  informacije, daju preporuke i saopštenja iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje putem medija, Portala Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, društvenih mreža i specijalizovanih kanala. Mogu se realizovati i  drugi poslovi  po potrebi i nalogu Pokrajinskog sekretarijata i Ministarstva.

         Prognozno izveštajni poslovi u zaštiti bilja( sistem PIS-a) podrazumeva praćenje (monitoring)ekonomski najznačajnijih biljnih proizvodnji na području AP Vojvodine i praćenje štetnih organizama na njima kao i monitoring meteoroloških uslova u kojima se poljoprivredna proizvodnja odvija i štetni organizmi razvijaju. Povezivanjem podataka dobijenih iz navedenog monitoringa, njihovom obradom i analizom, kreiraju se modeli zaštite praćenih gajenih useva i daju preporuke i saopštenja o merama zaštite u usevima i voćnim zasadima u cilju racionalne upotrebe pesticida,  ekonomskih ušteda i zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

2.VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u 2022. godinipredviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 187.807.000,00 dinara.

Od čega je za realizaciju Savetodavnih poslova predviđen utrošak ukupno  100.000.000,00dinarai to:

 1. Za realizaciju Osnovnog programa savetodavnih poslova predviđena su  sredstva u ukupnom iznosu od88.680.000,00 dinara.
 2. Za realizaciju Posebnih programa u okviru savetodavnih poslova, predviđena su sredstva za :

2.1. Realizaciju Programa rada Centra za usavršavanje   u iznosu od 10.500.000,00 dinara;

2.2.Realizaciju Programaedukacija i usavršavanje savetodavacau iznosu od 700.000,00 dinara i

2.3. Održavanje Portala PSS APV i održavanje softvera za praćenje parcelau iznosu od 120.000,00 dinara.

Za realizaciju Prognozno izveštajnih poslova  u zaštiti bilja predviđen je iznos od ukupno 87.807.000,00 dinara.

 Od čega je:

 1. Za obavljanje prognozno izveštajnih poslova  u zaštiti bilja u okviru  regionalnih centara PIS-apredviđen iznos od ukupno 67.324.746,00 dinara,
 2. Za obavljanje poslova koordinacije i organizacije rada prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja – predviđen je  iznos od  20.482.254,00dinara.

3.PRAVO UČEŠĆA NA JAVNI POZIV

a) Pravo za prijavu na Javni poziv za obavljanje  savetodavih poslova za učešće u  Osnovnom programu i  za obavljanje prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja (poslovi  regionalnih centara) imaju mikro i mala pravna licakoja ispunjavaju uslove iz člana 5. stav 1 Zakona oobavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede  ( „ Službeni glasnik RS“, broj 30/10) , ( u daljem teksu: Zakon), a koja su:

 • upisana u Registar privrednih subjekata,
 • osnovana od strane Republike Srbije, a koja su sa teritorije AP Vojvodine,
 • koja za obavljanje savetodavnih poslova imaju zaposlene savetodavce sa važećom licencom ( upisane u centralni registar savetodavaca), po mogućnosti različitih profila,  ( broj savetodavaca ne može biti veći od 9),
 • koja za obavljanje prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja imaju zaposlena  stručna lica (2 do 3  inženjere za zaštitu bilja),
 • koja imaju za obavljanje savetodavnih poslova potrebnu opremu ( minimum 2 automobila, komjutere ili lap topove, mobilni telefon  za svakog savetodavca i drugu opremu potrebnu za savetodavni rad),
 • koja imaju za obavljanje prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja ( minimum 2 automobila, minimum 3 METOSA i 1 do 2 lovne lampe ,  lap topove ili kompjutere i mobilne telefone  za svako stručno lice koje će učestvovati u radu).
 • koja imaju laboratorije za ispitivanje biljnih proizvoda  na zdravstvenu bezbednost proizvoda i /ili  sadržaj hranljivih materija u zemljištu  i/ili kvalitet proizvoda,( U koliko se prijavljuju samo sa programom za laboatorijska ispitivanja biljnih proizvoda i proizvoda dobijenih preradom biljnih proizvoda).

b) Pravo za prijavu na Javni poziv za obaljanje savetodavnih poslova u okviru Posebnih programa i za obavljanje prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja i za koordinaciju rada svih učesnika u sistemuPIS-a, imaju mikro i mala pravna licakoja su:

 • upisana u Registar privrednih subjekata,
 • osnovana od strane Republike Srbije, a koja su sa teritorije AP Vojvodine
 • upisana u Registar naučno-istraživačkih ustanova ili Registar inovacionih organizacija,
 • da poseduju opremu i prostor  za realizaciju  edukacija, treninga ili kurseva,
 • da poseduje rešenje o poveravanju poslova ( zaovlašćene organizacije),
 • da poseduje rešenje o poveravanju poslova koordinacije rada regionnalnih centara u obavljanju prognozno izveštajnih poslovau zaštiti bilja i
 • da poseduju laboratoriju za detekciju štetnih organizama  (detekciju virusa).

Prijave na Javni poziv podnose se  odvojeno  za:

 učešće u obavljanju savetodavnih poslovaza:

 1. učešće u Osnovnom programu i
 2. posebno za učešće u realizaciji pojedinih Posebnih programa i

za učešće u obavljanju prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja za:

1.obaljanje prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u okviru regionalnog centra( RC) i

2. za poslove koordinacije rada svih učesnika u sistemu PIS-a.

Javni poziv za prijave pravnih lica za obavljanje savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u 2022.godini traje  od 17. januara do 31. januara 2022.godine.

6.POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za učešće u Osnovnom programu savetodavnih poslova:

 • popunjena , potpisana i overena prijava za učešće, ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
 • kopiju  izvoda iz Registra privrednih subjekata u kojoj se vidi šifra delatnosti;
 • kopiju akta Vlade Republike Srbije ili drugog dokumenta ( osnivački akt ili drugi dokument) u kome se vidi da  je  pravno lica osnovano  od strane Vlade Republike Srbije
 • kopiju depo kartona;
 • kopiju prijave PIB;
 • spisak vozila i kopije saobraćajnih dozvola za najmanje 2 vozila koja će se koristiti u savetodavnom radu;
 • potpisanu izjavu da pravno lice poseduje  potrebnu opremu (u kojoj je naveden: broj kompjutera, mobilnih telefona i druga oprema potrebna  za savetodane poslove)- obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata;
 • biografije za delegirane savetodavace ( ne više od 1 strane A4 formata);
 • kopija Licence za obavljanje savetodavnog rada;
 • dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih savetodavaca;
 • dokaz o radnom statusu( kopija ugovora o radu);
 • dokument naveden kod specifičnih uslova za Osnovni program savetodavnih poslova;
 • dokaz o izrađenim flajerima i/ili brošurama u 2021.godini( u koliko su izrađeni) i
 • pilot projekat ( u koliko se planira realizacija).

Za učešće u Posebnim programima savetodavnih poslova:

 • popunjena , potpisana i overena prijava za učešće u posebnom programu ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
 • kopiju  izvoda iz Registra privrednih subjekata u kojoj se vidi šifra delatnosti;
 • kopiju akta Vlade Republike Srbije ili drugog dokumenta ( osnivački akt ili drugi dokument) u kome se vidi da  je  pravno lica osnovano  od strane Vlade Republike Srbije;
 • kopiju depo kartona;
 • kopiju prijave PIB;
 • dokaz da je pravno lice upisano u Registar naučno-istraživačkih ustanova ili Registar inovacionih organizacija;
 • kopija Rešenja o poveravanju poslova ( za ovlašćenu organizaciju);
 • biografije lica koja učestvuju u realizaciji posebnog programa;
 • spisak vozila i kopije saobraćajnih dozvola za vozila koja će se koristiti u radu;
 • izjavu da  pravno lice poseduje potrebnu opremu i prostor za realizaciju edukacija, treninga ili kurseva ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
 • dokument naveden kod specifičnih uslova za Posebni program savetodavnih poslova za čiju realizaciju se lice prijavljuje.

Za učešće u prognozno izveštajnim poslovima u zaštiti bilja:

 • popunjena , potpisana i overena prijava za učešće( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
 • kopiju  izvoda iz Registra privrednih subjekata u kojoj se vidi šifra delatnosti ;
 • kopiju akta Vlade Republike Srbije ili drugog dokumenta ( osnivački akt ili drugi dokument) u kome se vidi da  je  pravno lica osnovano  od strane Vlade Republike Srbije;
 • kopiju depo kartona;
 • kopiju prijave PIB;
 • spisak vozila i kopije saobraćajnih dozvola za najmanje 2 vozila koja će se koristiti u prognozno izveštajnim poslovima u zaštiti bilja;
 • izjavu da  pravno lice poseduje potrebnu opremu (br Metosa, lovnih lampi, kompjutera i mobilnih telefona koji ćese koristiti) neophodnu za prognozno izveštajne poslove u zaštiti bilja ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
 • kratka biografija  za svakog učesnika u prognozno izveštajnim poslovima (ne više od 1 strane A4 formata) i
 • dokument naveden kod specifičnih uslova za obavljanje Prognozno izveštajnih poslova.

Za učešće urealizaciji poslova koordinacije rada svih učesnika   u sistemu PIS-a:

 • popunjena , potpisana i overena prijava za učešće ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata),
 • kopiju  izvoda iz Registra privrednih subjekata u kojoj se vidi šifra delatnosti;
 • kopiju akta Vlade Republike Srbije ili drugog dokumenta ( osnivački akt ili drugi dokument) u kome se vidi da  je  pravno lica osnovano  od strane Vlade Republike Srbije;
 • kopiju depo kartona;
 • kopiju prijave PIB;
 • dokaz o ispunjenosti uslova za poslove koordinacije prognozno izveštajnim poslovima( kopija Rešenja za koordinaciju sistema PIS-a) ;
 • spisak lica koja učestvuju u radu i  kratka biografija  za svakog učesnika u prognozno izveštajnim poslovima ( ne više od 1 strane A4 formata);
 • spisak vozila i kopije saobraćajnih dozvola za najmanje 2 vozila koja će se koristiti u radu na koordinaciji prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja;
 • izjavu o posedovanju  laboratorije za detekciju štetnih organizama   (detekciju virusa)i
 • dokument naveden kod specifičnih uslova za obavljanje koordinacije rada svih učesnika   u sistemu PIS-a.
 • NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijavu na Javni poziv s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo,

21000 Novi Sad,Bulevar Mihajla Pupina broj 16

s naznakom:

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRAVNIH LICA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA  U ZAŠTITI BILjA NA PODRUČJU AP VOJVODINE U 2022.GODINI sa napomenom za koji deo  iz Programa se prijava odnosi

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakogradnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4461 i 021/487-4500, od 10 do 12 časova svakog radnog dana za vreme trajanja Javnog poziva.

Tekst Poziva i obrazci za prijavu za učešće mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

 

   

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>