KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA, POVRĆA(UKLjUČUJUĆI I PEČURKE),NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022.GODINI

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstavau novu opremu zasušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizacijuproizvoda od voća i povrća(uključujući i pečurke),  opremu zaprijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, povrća (uključujući i pečurke).

VISINA I NAČIN DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstava koja se dodeljuje po Konkursu iznose ukupno20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije.

Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području saotežanim uslovima rada u poljoprivredi,  gde su žene  osnivači pravnog lica i mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60%od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava‒do 2.000.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija realizuje napodručju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava je do 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Priliom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavkati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon
01.01.2022.godine.

NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

 304.5.3.1 nabavka nove opreme i uređaja za sušenje voća, povrća (uključujući i pečurke) kao i njihovih proizvoda: sušare (na primer: tunelske, trakaste, komorne), oprema i uređaji za sušenje u vakumu, oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje, oprema i uređaji za osmotsko sušenje, oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem – liofilizator, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
 304.5.3.2 nabavka nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda (uključujući i pečurke): kontinualni tunel za zamrzavanje, uređaji za zamrzavanje u blokovima, klasičan tunel, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
  304.5.3.3   nabavka nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju voća i povrća i sterilizaciju proizvoda (uključujućii pečurke): blanšeri razni sa pripadajućom opremom, pasterizatori (na primer: pločasti, cevni, tunelski), sterilizatori (horizontalni, vertikalni, kontinualni i diskontinualni, odnosno autoklavi), paster kada druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
 304.5.3.4 nabavka nove  opreme za prijem voća, povrća, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda(uključujući i pečurke).

PRAVO  UČEŠĆA NA  KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

 1. Preduzetnik- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 2. pravno lice:

- privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;

- zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

- složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog  poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom, dok je za pravna lica obavezan pečat podnosioca (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana);
 4. overena fotokopija ugovora o zakupu objekta u kojem se realizuje investicija koja je predmet ovog konkursa, s tim što je potrebno da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;
 5. poslovni plan – ekonomska održivost projekta za investicije ukupne vrednosti veće od 1.200.000,00 dinara;
 6. predračunili račun za nabavku predmetne investicije  sa specifikacijom opreme   koja sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao i u predračunu i/ili računu);
 7. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
 8. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod
  overen od strane banke;
 9. za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, – konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme, odnosno izvođaču radova;
 10. fotokopija garantnog lista za kupljenu opremu za koju je to predviđeno važećim propisom;
 11. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) ‒ ne starija od  01.01.2021. godine;
 12.  dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda nadležnog organa) zaključno sa 31.12.2021. godine, za podnosioca prijave i vlasnika objekta u kojem se realizuje investicija koja je predmet ovog konkursa, a koji se nalazi u zakupu;
 13. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
 14. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i dokaz o izvršenom plaćanju)zaključno za 2021.godinu.
 15. fotokopija ugovora o kreditu,ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 16. fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju – poljoprivredni ili tehnološki fakultet;
 17. ako je član zadruge – dostaviti potvrdu o članstvu;
 18. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 19. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 20. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice(razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj73/2019).
 21. za zemljoradničke zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zemljoradnička zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015), pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom;

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom KONKURSZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA POVRĆA(UKLjUČUJUĆI I PEČURKE),NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022.GODINI, ili lično‒uPisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodate informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267;od 10 do 12 časova.

INFORMACIJE O PREUZIMANjU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave, Pravilnik i model poslovnog plana mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>