KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I OPREME ZA POBOLjŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILjAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

 1. CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta od mraza i korova, uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, opremanje bunara,nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mraza i korova – agrotekstili, agril, malč folije i drugo.

U cilju udruživanja poljoprivrednih gazdinstava, bolje iskorišćenosti izgrađenih sistema za navodnjavanje na teritoriji AP Vojvodine i zalivanja velikih površina upotrebom samohodnih automatskih širokozahvatnih uređaja za zalivanje, predviđena je mogućnost da više registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, za realizaciju investicije u sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“i „linear”, zajednički podnesu jednu prijavu, kojom se određuje poljoprivredno gazdinstvo – nosilac zajedničkog ulaganja.

 1. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđen je ukupan iznos do 370.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.700.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara,arazmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje (jedan sektor proizvodnje). Jedna prijava može da obuhvati više investicija u okviru jedne vrste proizvodnje.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.Investicijezapočete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Prihvatljive investicije su sledeće:

R.B. PRIHVATLjIVE INVESTICIJE MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PO KORISNIKU MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PO KORISNIKU)*
 

 1. SEKTOR VOĆA I VINOVE LOZE
1.1. Sistemi „kap po kap“ sa pripadajućom opremom 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.2. Cevne linije s rasprskivačima 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.3. Sistemi za subirigaciju 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.4. Kapajuće cevi, kapajuće trake 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
1.5. Sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
1.6. Opremanje bunara 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
1.7. Pumpe za navodnjavanje 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
1.8. Agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.9. Oprema za cevovode 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 800 RSD/m 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 880 RSD/m
1.10. Materijali za pokrivanje kultura u cilju zaštite od maraza: agrotekstili, agril i malč folije 30.000 RSD/ha 33.000 RSD/ha
1.11. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom (solarne pumpe, fotonaponski paneli, inverter, kontroler, akumulator solarnog sistema i ostala prateća elektro i mašinska oprema) 1.200.000 RSD 1.320.000 RSD
   

 1. SEKTOR POVRĆA I CVEĆA
2.1. Sistemi „kap po kap“ sa pripadajućom opremom 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.2. Kapajuće cevi, kapajuće trake, „layflat“ creva i delovi za „layflat 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.3. Sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.4. Cevne linije s rasprskivačima 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
2.5. Vodeni topovi i sistemi bočnih krila 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
2.6. Tifoni 800.000 RSD/komadu 880.000 RSD/komadu
2.7. Opremanje bunara 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.8. Pumpe za navodnjavanje 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.9. Agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
2.10. Oprema za cevovode 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 800 RSD/m 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 880 RSD/m
2.11. Materijali za pokrivanje kultura u cilju zaštite od maraza: agrotekstili, agril i malč folije 30.000 RSD/ha 33.000 RSD/ha
2.12. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom (solarne pumpe, fotonaponski paneli, inverter, kontroler, akumulator solarnog sistema i ostala prateća elektro i mašinska oprema) 1.200.000 RSD 1.320.000 RSD
   

 1. SEKTOR OSTALI USEVI
3.1. Pumpe za navodnjavanje i agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje 120.000 RSD/ha 132.000 RSD/ha
3.2. Subirigacija 160.000 RSD/ha 176.000 RSD/ha
3.3. Tifoni 800.000 RSD/komadu 880.000 RSD/komadu
3.4. Opremanje bunara 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
3.5. Cevne linije s rasprskivačima 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
3.6. Vodeni topovi i sistemi bočnih krila 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
3.7. Oprema za cevovode 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 800 RSD/m 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 880 RSD/m
3.8. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom (solarne pumpe, fotonaponski paneli, inverter, kontroler, akumulator solarnog sistema i ostala prateća elektro i mašinska oprema) 1.200.000 RSD 1.320.000 RSD
3.9. Sistemi za navodnjavanje u tipu „rendžer“, „centar pivot“, „korner pivot“ i „linear 50% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 7.000.000 RSD 50% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 7.700.000 RSD

)* za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

 1. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:

-         nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

-         preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravno lice:

-         privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

-         zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

-         složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. nosilac zajedničkog ulaganja:

-         fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćeno od strane dva ili više fizičkih lica, preduzetnika ili pravnih lica nosilaca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u postupku realizacije zajedničkog ulaganja.

 1. OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizička lica i pravna lica:

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalaze u aktivnom statusu;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave i učesnici zajedničkog ulaganja ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2021.godine;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2021. godine;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2021.godine, ukoliko su korisnici istog;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici za investiciju za koju podnose zahtev ne smeju koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici ne smeju imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);

-          Parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje šest godina;

Konkurs je otvoren do 18.02.2022. godine.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazacprijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnomlicu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30dana), za podnosiocaprijave,a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosiocaprijave,a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samoupraveprebivališta,odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV) zapodnosioca prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrdanadležnogorgana,ilifotokopijaugovorasaMinistarstvompoljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenomplaćanju), za podnosiocaprijave,a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 7. za investicije koje su preko 150.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme i nazivom proizvođača opreme, a konačan originalni račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme. Predračun naročito sadrži: naziv, sedište i matični broj dobavljača; naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice; tehničko-tehnološke karakteristike za robu, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima; naziv proizvođača opreme; rok važenja predračuna; broj, datum i mesto izdavanja predračuna; overu dobavljača;
 8. za investicije do 150.000,00 dinara originalni račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu) i nazivom proizvođača opreme. Račun naročito sadrži: naziv, sedište i matični broj dobavljača; naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice; tehničko-tehnološke karakteristike za robu, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima; naziv proizvođača opreme; godinu proizvodnje, serijski broj; broj, datum i mesto izdavanja računa; overu dobavljača;
 9. za investicije koje se odnose na ulaganje u Solarne panel sisteme, neophodno je dostaviti tehnički opis komponenata sistema za navodnjavanje sa detaljnim tehničkim opisom svih elemenata sistema i sa prikazom simulacije rada sistema;
 10. Ukoliko se sistem za navodnjavanje postavlja na zemljištu, koje se nalazi u zakupu u državnoj svojini, podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici,  moraju dostaviti saglasnost o investicionim ulaganjima;
 11. za investicije koje se odnose na ulaganje u Sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“ i „linear”potrebno je da se dostavi tehnički opis navedenog sistema sastavljen od strane dobavljača opreme na srpskom jeziku;
 12. Nosilac zajedničkog ulaganja potrebno je da dostavi ugovor o zajedničkom ulaganju sa rokom važenja najmanje šest godina, potpisan od strane svih učesnika i overen od strane javnog beležnika, u kome su definisana sva poljoprivredna gazdinstva, koja su učesnici zajedničkog ulaganja, njihova prava, obaveze i odgovornosti, predmet ulaganja, brojevi katastarskih parcela na kojima se postavlja predmetna oprema, zastupanje, čuvanje i održavanje opreme i drugi podaci;
 13. otpremnicu za nabavku predmetneinvesticijeizdatu nakon 01.01.2022. godine;
 14. dokazoizvršenomplaćanjupredmetneinvesticijeitoizvodoverenodstranebanke,auslučaju kadajefizičkoliceizvršilogotovinskoiliplaćanjekarticommožedostavitisamofiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzimati urazmatranje);
 15. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putemkredita;
 16. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećimpropisima;
 17. jedinstvenacarinskaisprava(ukolikojepodnosilacprijavedirektniuvoznik)nestarijaod01.01.2022. godine;
 18. fotokopija diplome o stečenom srednjem i visokom obrazovanju iz oblasti poljoprivrede;
 19. ako je član zadruge dostaviti potvrdu očlanstvu;
 20. ukoliko je podnosilac prijave sertifikovan potrebno je dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskomporeklu;
 21. ukoliko podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja učesnik,poseduje važeću potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije, istu dostaviti.
 22. zvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 23. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 24. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).
 25. za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama.
 1. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat zapoljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad,sa naznakom„KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ISISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I OPREME ZA POBOLjŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILjAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI“,ili lično na pisarnicipokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 12 do 14 časova. 

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa zvanične internet stranicePokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>