JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2022. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

 1. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za projekte:

 1. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:

-nabavka mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.

 1. Unapređenje inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti kroz subvencionisanje:

-  uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.01.2021. do _01.07.2022. godine.

Konkurs predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Podnosilac prijave može da podnese jednu prijavu za jednu namenu sredstava.

 1. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i imaju sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

OPŠTI USLOVI:

1)     da je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, do 31.12.2021. godine;

2)      da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak (izdvojeno mesto) za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

3)      da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

4)      da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

5)        da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

6)        da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu;

7)        da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu;

8)      da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći

9)      nije ostvario neto gubitak u 2021. godini;

10)  da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako zaposleno lice koje ima obavezno socijalno osiguranje);

11)   da podnosilac prijave i dobavljač opreme, ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom;

12)   da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoćčija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

13)  da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema većinsko učešće u vlasništvu;

14)   da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca počev od dana raspisivanja Konkursa ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta;

15)   da je pribavio procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka (za tačku 1. Namene sredstava, ukoliko je predmet prijave nabavka polovne mašine ili opreme koja nije starija od 5 godina u skladu sa članom 4. ovog pravilnika).

DODATNI USLOVI:

1)      da nije koristio sredstva Sekretarijata za obe namene po Konkursu broj 144-401-194-II/2021-4 objavljenog 16.09.2021. godine .

 1. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 65.000.000,00 dinara.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:

 1. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata:

-  nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost: najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

 1. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske turističke delatnosti:

-uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata: najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara.

Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENjE ODLUKE

Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Konkurs propisani su Pravilnikom.

Dodatna dokumentacija:

 1. izjavu da nema neto gubitak u 2021. godini, (overenu od nadležnog organa za overu javni beležnik ili sud).
 1. NAČIN I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakomna licu koverte „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA, BROJ: 144-401-4/2021-4“, ili lično na pisarnici pokrajinskihorgana uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave  03.02. 2022. godine.

 1. INFORMACIJE O PREUZIMANjU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:

www.spriv.vojvodina.gov.rs

 1. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, putem telefona 021/487 46 69, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>