JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2022. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

  1. NAMENA SREDSTAVA Sredstva su namenjena za:
  1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:

A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

B) izrade projektno tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.

  1. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:

-       opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.

Sredstva opredeljena za namene iz tačke 1. i 2. mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.01.2021. godine do 01.07.2022. godine;

  1. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Prava učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

OPŠTI USLOVI:

1)      da je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine do 31.12.2021. godine;

2)      da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak (izdvojeno mesto) za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

3)      da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda

4)      da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

5)        da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

6)        da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu;

7)        da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu;

8)      da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;

9)      nije ostvario neto gubitak u 2021. godini;

10)  da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako zaposleno lice koje ima obavezno socijalno osiguranje);

11)  da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno izvršilac usluge ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom;

12)  da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

13)  da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema većinsko učešće u vlasništvu;

14)  da je izdat akt nadležnog organa koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju ili za izvođenje građevinskih radova ili da je podnet zahtev nadležnom organu za izdavanje akta koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju ili za izvođenje građevinskih radova2 (za tačku 1. pod A Namene sredstava);

15)  da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca počev od dana raspisivanja Konkursa ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta;

16)  da ispunjava minimalno tehničke uslove, u skladu sa zakonom;

17)  da je smeštajni objekat zaveden u evidenciji objekata za smeštaj ministarstva nadležnog za poslove turizma ili jedinice lokalne samouprave (odnosi se na privredne subjekte koji pružaju usluge smeštaja).

  1. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 120.000.000,00 dinara.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i

to za:

  1. Podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture A) najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara B) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara
  1. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture

-najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

Navedeni iznosi su bez uračunatog PDV-a.

POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENjE ODLUKE

Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Konkurs propisani su Pravilnikom.

Dodatna dokumentacija:

  1. Dokaz o vlasništvu nad nepokretnosti na kojoj se realizuje investicija koja je predmet prijave Podnosioca zahteva, ne stariji od dana raspisivanja Konkursa (original ili overena fotokopija izvoda iz Katastra nepokretnosti od strane javnog beležnika), osim za nepokretnosti koje su uvlasništvu jedinice lokalne samouprave, Autonomne pokrajine Vojvodine ili Republike Srbije, a sa čijim organom je zaključen ugovor o zakupu ili podzakupu nepokretnosti na kojoj se realizuje investicija koja je predmet prijave;
  1. izjava da nema neto gubitak u 2021. godini, (overenu od nadležnog organa za overu javni beležnik ili sud).

7. NAČIN I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sanaznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE BROJ: 144-401-1/2022-04, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradiPokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je 03.02.2022. godine.

INFORMACIJE O PREUZIMANjU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:

www.spriv.vojvodina.gov.rs

  1. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, putem telefona 021/487 45 80, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>