JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2022. GODINI

Podsticaji obuhvataju  investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalazi se u aktivnom statusu, i to:

1)      fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2)      preduzetnik;

3)      privredno društvo.

Lice iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje i ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre nije:

1)      registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2)      registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3)      registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1)      je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2)      u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;

3)      nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.

Lice iz člana 5. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1)      je u potpunosti realizovalo investiciju za koju podnosi zahtev u periodu od 15. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

2)      nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

3)      nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

4)      za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

5)      nije primilo bespovratna sredstva iz javnih sredstava za nabavku mlekomata, odnosno robota za mužu, odnosno robotazanaguravanjehrane, odnosnorobotazačišćenje, odnosnolaktofriza, u prethodnojilitekućojgodini;

6)      je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda

7)      dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica

8)      u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju životinje);

9)      na gazdinstvu ima od 20 do 200 mlečnih krava;

10)  po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje podsticaja u okviru ukupnih sredstava opredeljenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 24. januara do 24. marta 2022. godine, zaključno.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosilac zahteva dostavlja:

1)      račun za nabavku predmetne investicije sa serijskim brojem predmeta nvesticije;

2)      otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

3)      dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4)      garantni list za izvršenu nabavku predmetne investicije;

5)      jedinstvenu carinsku ispravu, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6)      kopijurešenja o ispunjenostiveterinarsko-sanitarnihuslova i uslovahigijenehranezapredmetnimlekomat, kao i kopijurešenja o upisu u Registarobjekata u skladusaposebnimpropisom o registraciji, odnosnoodobravanjuobjekatazaproizvodnju i promethraneživotinjskogporekla;

7)      uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;

8)      uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

9)      potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

10)  potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.000.000 dinara.

Javni poziv z apodnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za ararna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredehttp://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>