Mesečne arhive: januar 2022

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA, POVRĆA(UKLjUČUJUĆI I PEČURKE),NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022.GODINI

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstavau novu opremu zasušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizacijuproizvoda od voća i povrća(uključujući i pečurke),  opremu zaprijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, povrća (uključujući i pečurke).

VISINA I NAČIN DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstava koja se dodeljuje po Konkursu iznose ukupno20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije.

Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području saotežanim uslovima rada u poljoprivredi,  gde su žene  osnivači pravnog lica i mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60%od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava‒do 2.000.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija realizuje napodručju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava je do 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Priliom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavkati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon
01.01.2022.godine.

NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

 304.5.3.1 nabavka nove opreme i uređaja za sušenje voća, povrća (uključujući i pečurke) kao i njihovih proizvoda: sušare (na primer: tunelske, trakaste, komorne), oprema i uređaji za sušenje u vakumu, oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje, oprema i uređaji za osmotsko sušenje, oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem – liofilizator, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
 304.5.3.2 nabavka nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda (uključujući i pečurke): kontinualni tunel za zamrzavanje, uređaji za zamrzavanje u blokovima, klasičan tunel, druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
  304.5.3.3   nabavka nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju voća i povrća i sterilizaciju proizvoda (uključujućii pečurke): blanšeri razni sa pripadajućom opremom, pasterizatori (na primer: pločasti, cevni, tunelski), sterilizatori (horizontalni, vertikalni, kontinualni i diskontinualni, odnosno autoklavi), paster kada druga i slična oprema i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije;
 304.5.3.4 nabavka nove  opreme za prijem voća, povrća, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda(uključujući i pečurke).

PRAVO  UČEŠĆA NA  KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

 1. Preduzetnik- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 2. pravno lice:

- privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;

- zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

- složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog  poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom, dok je za pravna lica obavezan pečat podnosioca (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana);
 4. overena fotokopija ugovora o zakupu objekta u kojem se realizuje investicija koja je predmet ovog konkursa, s tim što je potrebno da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;
 5. poslovni plan – ekonomska održivost projekta za investicije ukupne vrednosti veće od 1.200.000,00 dinara;
 6. predračunili račun za nabavku predmetne investicije  sa specifikacijom opreme   koja sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao i u predračunu i/ili računu);
 7. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
 8. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod
  overen od strane banke;
 9. za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, – konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme, odnosno izvođaču radova;
 10. fotokopija garantnog lista za kupljenu opremu za koju je to predviđeno važećim propisom;
 11. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) ‒ ne starija od  01.01.2021. godine;
 12.  dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda nadležnog organa) zaključno sa 31.12.2021. godine, za podnosioca prijave i vlasnika objekta u kojem se realizuje investicija koja je predmet ovog konkursa, a koji se nalazi u zakupu;
 13. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
 14. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i dokaz o izvršenom plaćanju)zaključno za 2021.godinu.
 15. fotokopija ugovora o kreditu,ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 16. fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju – poljoprivredni ili tehnološki fakultet;
 17. ako je član zadruge – dostaviti potvrdu o članstvu;
 18. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 19. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 20. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice(razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj73/2019).
 21. za zemljoradničke zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zemljoradnička zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015), pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom;

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom KONKURSZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA POVRĆA(UKLjUČUJUĆI I PEČURKE),NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022.GODINI, ili lično‒uPisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodate informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267;od 10 do 12 časova.

INFORMACIJE O PREUZIMANjU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave, Pravilnik i model poslovnog plana mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NABAVKE PRIKLjUČNE MEHANIZACIJE, MAŠINA I OPREME ZA ORGANSKU PROIZVODNjU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursaza dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za  organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2022.godini.

NAMENAI VISINA SREDSTAVA

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za sledeće investicije:

 1. nabavka priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno – 12.000.000,00 dinara.

Sredstva za podršku investicija po Konkursu – dodeljuju se bespovratno.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosudo 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 800.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključna mehanizacija, mašine i oprema kupljene posle 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2022. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, koji su sertifikovani za organsku proizvodnju ili se nalaze u postupku sertifikacije, odnosno ukoliko su u sistemu organske proizvodnje, i to:

 1. fizičko lice:

- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

- preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravno lice:

- privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

- zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

- složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa18.02.2022. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednoggazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci opoljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, nestariji od 30 dana);
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave  gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
 7. za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;
 8. original račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja  sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
 9. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
 10. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzimati u razmatranje);
 11. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 12. fotokopija garantnog lista za mašine i opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 13. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01. 2022. godine;
 14. fotokopija diplome Poljoprivrednog fakulteta;
 15. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu;
 16. važeću kopiju sertifikata za organsku proizvodnju;
 17. ugovor između proizvođača i ovlašćene kontrolne organizacije o kontroli ili sertifikaciji organske proizvodnje;
 18. kopija Rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2022. godinu, koje je izdalo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije, za kontrolnu organizaciju koja kod proizvođača sprovodi sertifikaciju organske proizvodnje.

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

sa naznakom „K O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA NABAVKE PRIKLjUČNE MEHANIZACIJE, MAŠINA I OPREME ZA ORGANSKU PROIZVODNjU  NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI” – ne otvaraj

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

KONTAKT

Dodatne informacije možete putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs

 

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđen je ukupan iznos do 30.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi 40.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:

 1. nabavku novih pčelinjih društava

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za nabavku pčelinjih društava iznosi najviše do 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije).

2. nabavku opreme za pčelarstvo: košnice i kontejneri

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za pčelarstvo iznosi najviše do 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije).

3. nabavku opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda: topionici za vosak (parni, sunčani, električni)– posude za prečišćavanje voska, satne osnove, sterilizator voska i posude za sterilizaciju voska, kalupi za izradu satnih i matičnih osnova, dekristalizatori meda, pasterizatori za med, refratkometri, separatori meda, voska i matične mleči, pumpe za med, sušionici za polen, mlinovi za polen, oprema i uređaji za sušenje polena, elektronske vage i prateća oprema, agregati, pumpe razne (centrifugalne, zupčaste, monopumpe za guste mase), vrcaljke, filteri, odvajači vazduha (deaeratori), suvi i vazdušni prečistač, oprema i uređaji za odvajanje, sečenje, ljuštenje, mlevenje i pasiranje dodataka pčelinjim proizvodima, uređaji za koncentrisanje (uparivači razni, sa pripadajućom opremom, uređaji za reverznu osmozu i kriokoncentrisanje), uređaji za punjenje i doziranje naliva sa pripadajućom opremom, uređaji za odmeravanje i doziranje komponenti sa pripadajućom opremom.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda iznosi najviše do 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije).

4. nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda: duplikatori za med, sa ili bez mešača, električne pumpe i punilice za med, prohromska ambalaža za skladištenje pčelinjih proizvoda, plastična ambalaža za skladištenje pčelinjih proizvoda, automatski sto za pakovanje pčelinjih proizvoda, dozator za med, homogenizator, mešalica, oprema za skladištenje dodataka u med (polen, propolis, matična mleč, suvo voće, orašasti plodovi i dr.), vage, uređaji za pakovanje sa pripadajućom opremom, mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja i mašine za paletiziranje – paletizer, uređaji za pranje ambalaže razne, sa pripadajućom opremom, oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – „X-ray” detektori, uređaji za zatvaranje ambalaže, ručni i automatski, sa odgovarajućom opremom, uređaji za etiketiranje, razni, uređaji za pripremu tehnološke i tehničke vode.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda iznosi najviše do 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije).

3. PRAVO NA UČAŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:

- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

- preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

- privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

- zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

- složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022.godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se podnosi na Konkurs:

1. čitko popunjen obrazac prijave;

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;

3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, i treća strana izvoda s podacima o životinjama ne stariji od 30 dana);

4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave;

5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);

6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);

7. za investicije čija je vrednost veća od 200.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;

8. original račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);

9. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;

10. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

11. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;

12. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;

13. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01.2022. godine;

14. fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju – poljoprivredni, veterinarski ili tehnološki fakultet;

15. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu;

16. ukoliko je podnosilac prijave sertifikovan – dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica:

17. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

18. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

19. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

20. za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama;

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 3, 4 i 5 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

9. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA PČELARSTVO NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

10. KONTAKT

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4186 od 10 do 14 časova

Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLjUČUJUĆI PEČURKE), CVEĆE I OSTALI USEVI U AP VOJVODINI U 2022. GODINI

CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj i predmet ovog konkursa jeste podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi.

 VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 242.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije:

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:

 1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranjeproizvoda;
 2. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranjeproizvoda;
 3. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanjeproizvoda;
 4. Nabavkaopremezadrobljenje,sečenjeiuklanjanjeostatakanakonrezidbevoćnihvrsta;
 5. Mašine za ubiranje odnosno skidanjeuseva;

U Sektoru ostali usevi:

  1. Mašine za dopunsku obradu zemljišta;
  2. Mašine za đubrenje zemljišta (rasturivač mineralnog đubriva);
  3. Mašine za setvu;
  4. Mašine za transport (prikolice);

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi:

  1. Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizer; 11.2. Prskalica; 11.3. Dron).

Za podtačke 1., 2., 5. i 11. (11.1. Atomizer) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 700.000,00 dinara, odnosno do 770.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Zapodtačku3.maksimalaniznosbespovratnihsredstavaiznosinajvišedo800.000,00 dinara, odnosno do 880.000,00 dinara, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40godina.

Za podtačke 4., 6., 7., 9., 10. i 11. (11.2 Prskalice; 11.3 Dron) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioceprijava:fizičkalica,preduzetnikeipravnalica,čijejegazdinstvoregistrovanonapodručju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40godina.

Za podtačku 8. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 400.000,00 dinara pokorisnikuzanavedenuopremu,odnosno440.000,00dinarapokorisnikuzanavedenuopremu,zapodnosioceprijava:fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

1.        KORISNICI SREDSTAVA

PravonapodsticajeostvarujulicakojasuupisanauRegistarpoljoprivrednihgazdinstavainalaze se u aktivnom statusu, ito:

1.       fizičko lice

-registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

­-preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2.       pravno lice:

­          privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

­          zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Uslovi za učešće na konkursu jesu:

Za fizička lica i pravna lica:

 1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnomstatusu;
 2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine. Ukoliko je više podnosilaca prijave sa iste adrese prebivališta, prihvata se samo jedna prijava;
 3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa31.12.2021.godine;
 4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2021.godine;
 5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2021.godine, ukoliko je korisnikistog;
 6. Podnosilacprijavezainvesticijuzakojupodnosizahtevnesmekoristitipodsticajeponekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanihugovora;
 8. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19);
 9. Objekat gde se postavlja oprema iz člana 3. ovog Pravilnika podtačke 1. do 3.– koja je predmet investicije konkursa – mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva, ili ukoliko je objekat u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje šest godina;
 10. Parcele na kojima će se koristiti oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko su parcele u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje šest godina;
 11. Za investicije iz člana 3. ovog Pravilnika podtačka 10. izvršena registracija priključnog vozila u skladu sa propisima koji uređuju registraciju motornih i priključnih vozila.

Konkurs je otvoren do18.02.2022. godine.

 NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,BulevarMihajlaPupina16, 21000 Novi Sad,s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLjUČUJUĆI PEČURKE), CVEĆEIOSTALI USEVI U AP VOJVODINI U 2022. GODINI ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

KONTAKT

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4419; od 12 do 14 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

 

 

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

 1. CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2022. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora,folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje„kap po kap”,sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage.

 1. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnihsredstvaza nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđen je ukupan iznos od 80.000.000,00 dinara.

Bespovratnasredstvazapodrškuinvesticijapoovomkonkursuutvrđujuse u iznosudo60%odprihvatljivih troškovainvesticije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bezporeza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, za tačke 1do 8, zbirno jeste1.100,00 dinara/m2,i ne može biti veći od1.500.000,00dinara po prijavi,odnosno ne može biti veći od 1.650.000,00dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalaniznosbespovratnihsredstavaza nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru za tačke 1 do 8 zbirno jeste1.100,00 dinara/m2i ne može biti veći od1.500.000,00dinara po prijavi).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstavaza sisteme za zagrevanje tačka 9 jeste1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od600.000,00dinara po prijaviodnosnodo660.000,00dinarazapodnosioceprijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalaniznosbespovratnihsredstavaza sisteme za zagrevanje tačka 9 jeste1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od600.000,00dinara).

Ukupan iznos bespovratnih sredstavapo jednoj prijavi može biti maksimalno2.100.000,00 dinaraodnosnodo2.310.000,00dinarazapodnosioceprijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, iznos bespovratnih sredstavapo jednoj prijavi može biti maksimalno2.100.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara,a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete  pre  nulte kontrole se ne prihvataju.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

 1. Konstrukcije za plastenik (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična)sa višegodišnjom, višeslojnom folijom – kompletnog plastenika;
 2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika;
 3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;
 4. mreže za senčenje plastenika;
 5. sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za mikrokišenje;
 6. sistema za fertirigaciju;
 7. stolova za proizvodnju rasada;
 8. instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;
 9. sistema za zagrevanje.
 1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:

-          nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

-          preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravno lice:

-          privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

-          zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

-          složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.    

 1. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

sa naznakom: „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI”

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

 1. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4413 od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik, mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine:www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANjE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELjA U 2022.GODINI

 1. CILj I PREDMET KONKURSA

 Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini.Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanjeproizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja.

 1. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2022.godini predviđen je ukupan iznos do 100.000.000,00 dinara.

Bespovratnasredstvazapodrškuinvesticijapoovomkonkursuutvrđujuse u iznosu do 60%odprihvatljivih troškovainvesticije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više  osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do60% od prihvatljivih troškova investicije).Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

 Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.300.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 155.000,00 dinara,odnosno u razmatranje će bitiuzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od259.000,00 dinarabez PDV-a.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

 1. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu(SAMO MREŽA)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 400.000,00 dinara.U slučaju da je podnosilac prijavefizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške jeste do 440.000,00 dinara po hektaru.

1.1  Nabavka stubova i elemenata potrebnih za podizanje sistema za protivgradnu zaštitu

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 400.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijavefizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške jeste do 440.000,00 dinara po hektaru.

 1. Nabavka stubova za podizanje zasadahmelja

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 300.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 330.000,00dinara po hektaru.

 1. Nabavka stubova za podizanje vinograda

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za podizanje vinograda po jednom hektaru površine iznose najviše 155.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijavefizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 180.000,00 dinara po hektaru.

 1. Nabavka stubova i žica za ograđivanje parcela

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova i  žice za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 163.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 180.000,00 dinara po hektaru.

 1. Nabavka sistema protiv smrzavanja „anti-frost“

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijavefizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac  registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu,ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.

 1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

1.fizičko lice:

- nosilac registrovanog komercijalno gporodičnog poljoprivrednog gazdinstva -preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravno lice:

- privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava;

- zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;

- složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

4.2. SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 • Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije  ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

 • Podnosioci prijava (više njih) čije se parcele naslanjaju jedna na drugu, a imaju ugovor o udruživanju, mogu podneti prijavu tako da se sve parcele ograđuju sa spoljne strane parcele bez deljenja sa ogradom između njih.
 • Podnosioci prijava (više njih, ako je parcela npr. 20 ha)potrebno je da svaki od njih u RPG ima upisano svoj idealni deo (svako 4,99 ha ili manje).
 • Podnosioci prijava koji podnose zahteve za ostvarivanje prava na subvencije za stubove za podizanje zasada hmelja i vinove loze ostvaruju pravo na subvencije na površinama do 10 hektara.
 1. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren zaključno sa 18.02.2022. godine.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednoggazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci opoljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, nestariji od 30 dana);
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave  gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
 7. za investicije koje su preko 150.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan originalni račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;

8.za investicije do 150.000,00 dinara originalni račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja  sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);

9.podnosioci prijava koji su podneli zahtev za nultu kontrolu počev od 24.10.2021.godine, dostavljaju original predračun ili račun – ne  stariji od 24.10.2021.godine;

10.otpremnicu za nabavku predmetne investicije izdatu nakon 01.01.2022. godine, osim izuzetka kao pod tačkom 9;ukoliko podnosilac prijave poseduje važeću potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije, istu dostaviti.

11.dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak izdat nakon 01.01.2022. godine;

12.fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;

13.fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;

14.jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) ne starija od 01.01.2022. godine;

15.fotokopija diplome o stečenom srednjem i visokom obrazovanju iz oblasti poljoprivrede;

16.ako je član zadruge dostaviti potvrdu o članstvu;

17.ukoliko je podnosilac prijave poseduje sertifikate potrebno je dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;

18.ukoliko podnosilac prijave poseduje važeću potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije, istu dostaviti.

 

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica:

 1. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 2. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupakstečaja i/ili likvidacije;
 3. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013).
 4. 4.za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom ozadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnogreviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina broj 16

s naznakom:

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANjE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELjA U 2022.GODINI

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakogradnog dana od 9 do 14 časova.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 12 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstva u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2022. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Drugi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2022. godini.

Rok za podnošenje prijava je od 24. januara do 23. februara 2022. godine.

Predmet Drugog javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje i to u oblastima proizvodnje mleka, proizvodnje mesa, pčelarstva i akvakulture. Detaljnija specifikacija prihvatljivih troškova za koje se odobravaju podsticaji iz člana data je u Prilogu 1 Javnog poziva „Specifikacija prihvatljivih troškova, koji se odnose na projekte vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u oblasti stočarstva“.

Za sprovođenje Drugog javnog poziva u 2022. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 360.000.000,00 dinara. Ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi u dinarskoj protivrednosti od 20.000 do 50.000 eura, tj. minimalni iznos bespovratnih sredstava od 10.000 – 25.000 eura.

„Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji“ je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke koji uvode nov model finansiranja kako bi se osnažili mikro, mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća, a unapredila poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost. Projekat pruža mogućnost korisnicima dobijanja bespovratnih sredstva u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije, sa pripadajućim porezima, 40% kreditnog finansiranja u saradnji sa poslovnim bankama,  uz svega 10% sopstvenog učešća.

Informacije u vezi raspisanog Drugog javnog poziva dostupne su preko mejl adrese info@scap.rs.

Tekst javnog poziva sa prilozima i obrascima

Poziv za privatne konsultantske kuće – Projekt za konkurentnu poljoprivredu u 2022. godini

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI ZA FINANSIJSKU PODRŠKU ZA FISKALIZACIJU

 Pravo na korišćenje finansijske podrške i visina sredstava

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija, osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa obveznik fiskalizacije može da ostvari samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

U     slučaju da je ukupan broj prijavljenih poslovnih prostora i prostorija postojećeg obveznika veći od broja prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, visina finansijske podrške koja se dodeljuje na osnovu broja poslovnih prostora i prostorija biće obračunata u odnosu na broj prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa.

Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan stupanja na snagu ove uredbe, o svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

U     slučaju da novi obveznik fiskalizacije u izjavi za dodelu finansijske podrške za fiskalizaciju navede više poslovnih prostora i prostorija, Poreska uprava može da odobri finansijsku podršku za manji broj poslovnih prostora i prostorija i elektronskih fiskalnih uređaja od navedenog broja, ukoliko utvrdi da navedeni podaci u izjavi ne odgovaraju činjeničnom stanju.

Obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani u sistem poreza na dodatu vrednost na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Pravo na korišćenje finansijske podrške nemaju:

-  privredni subjekti koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenih u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava, osim tipa korisnika javnih sredstava 6, 7 i 10;

- obveznici fiskalizacije kojima je Poreska uprava rešenjem privremeno oduzela poreski identifikacioni broj (PIB)

Obveznici fiskalizacije mogu da izgube pravo na finansijsku podršku pod uslovima i na način predviđen ovom uredbom uz obavezu povraćaja dobijenih sredstava sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada je isplaćena finansijska podrška, najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na finansijsku podršku.

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju počinje 15. oktobra 2021. godini i završava se 31. januara 2022. godine.

Način ostvarivanja prava na finansijsku podršku

Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi, a nakon što mu Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške za vreme trajanja Javnog poziva.

Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju sadrži: podatak o nazivu obveznika fiskalizacije, PIB-u, broju poslovnih prostora i poslovnih prostorija u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, identifikacionom broju fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM), nazivu banke, odnosno Uprave za trezor za privredne subjekte koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava, a ostvaruju pravo na finansijsku podršku i broju poslovnog računa na koji želi da mu se uplati iznos novčanih sredstava po osnovu finansijske podrške.

Tekst Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“ broj 95/21) može se preuzeti na:

-  internet stranici Ministarstva privredehttp://www.privreda.gov.rsi

-  internet stranici Poreske uprave http://www.purs.gov.rs

Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju može se popuniti na portalu Poreske upravehttp://www.purs.gov.rs

JAVNI POZIV ZA PROGRAM SARADNjE NAUKE I PRIVREDE

Ciljevi Programa: 

Cilj Programa saradnje nauke i privrede (u daljem tekstu: Program) je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih ili poboljšanih komercijalno orijentisanih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija sa značajnim budućim učinkom i tržišnim potencijalom.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) može dodeliti po pojedinačnom projektu je 300.000 evra bespovratnih sredstava.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti:
• Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo.

Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:
• Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i 40% za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo.

Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Trajanje projekta u okviru Programa može biti najviše do 24 meseca. 

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:
• Hrana za budućnost;
• Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na veštačku inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na https://www.srbija.gov.rs/tekst/437277);
• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
• Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih projekata.

Uslovi učešća

• Podnosilac Prijave je konzorcijum koji ispunjava sledeće:
o Glavni podnosilac Prijave mora biti mikro, malo ili srednje privredno društvo  u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, sa godišnjim poslovnim prihodom od najmanje EUR 200,000 (u poslednjoj fiskalnoj godini, ili u tekućoj godini ukoliko je primenljivo) i mora biti profitabilno;
o Konzorcijum mora uključivati najmanje jednu javnu (u većinskom državnom vlasništvu) naučnoistraživačku organizaciju kao Glavnog kopodnosioca Prijave, registrovanu i akreditovanu u Srbiji i navedenu na listi akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/, relevantnu za oblast industrije i tehnologije koja je opisana u predloženom projektu.

Potrebna dokumentacija za prijavu

Da bi se Prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje Prijava u elektronskom obliku kroz internet portal Fonda. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet stranici Fonda za inovacionu delatnost: http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/psnp-dokumentacija-novembar-2021

Podnosioci Prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost.

Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju: 
• Poslovni plan;
• Budžet projekta;
• Prezentacija  projekta*;
• Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina).
• Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ -  ESQ);
• Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku);
• Finansijski izveštaji Glavnog Podnosioca Prijave za poslednju primenljivu godinu.

Moguće je podnošenje samo jedne (1) Prijave okviru ovog javnog poziva bez obzira na vrstu Programa.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. mart 2022. godine do 15:00 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: http://www.inovacionifond.rs/cir/prijava

Fond za inovacionu delatnost
Veljka Dugoševića 54, sekcija B4, 2. sprat
Naučno-tehnološki park „Beograd“
Kontakt: cgs@inovacionifond.rs