Mesečne arhive: februar 2022

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u PG

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, namenjena su za korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.
Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.sve vrste građevinskih radova;
2.kupovinu polovne opreme i materijala;
3.poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4.carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;
II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata korišćenja solarne energije u zalivnim sistemima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem:
ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, radi smanjenja troškova za energente;
smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
povećanja energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava;
smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.
III Uslovi Konkursa
1.Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 12.000.000,00 dinara (slovima: dvanaestmilionadinara i 00/100)
2.Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.
3.Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi 800.000,00 dinara (osamstotinahiljada dinara)
4.Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu
5.Rok za podnošenje prijave je 18. februar 2022. godine.
IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na
Konkurs
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21101 Novi Sad
Dokumentacija koja se podnosi na konkurs[ Preporučuje se da dokumentacija bude dostavljena u registratoru, na način da čini celinu sa stranicama označenim njihovim rednim brojem i uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje i umetanje listova]:
1.Popunjena i potpisana prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psegs.vojvodina.gov.rs);
2.fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
3.original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda, kao i druge strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 6 meseci);
4.Original izvoda iz lista nepokretnosti sa svim prilozima, kojim se utvrđuje pravo vlasništva na nepokretnosti odnosno na zemljištu, odnosno ukoliko nije vlasnik, mora imati ugovor o zakupu istih, koji obuhvata period od minimalno 12 godina od momenta objavljivanja konkursa (dostaviti izvod iz katastra ne stariji od 6 meseci od dana objavljivanja ovog konkursa);
5.Idejni projekat izgradnje solarnog pumpnog sistema za primenu u zalivnim sistemima izrađen od strane licencirane firme za ovakvu vrstu projekata. Idejni projekat mora da sadrži sledeće podatke:
a.tačnu GPS lokaciju sistema za navodnjavanje
b.Tehnički opis komponenata sistema za navodnjavanje sa detaljnim tehničkim opisom svih elemenata sistema.
c.Proračuni moraju da sadrže: proračuni pada napona, kratkog spoja, selektivnost zaštite i izbor provodnika, statičke proračune za podkonstrukcije za nošenje fotonaponskih modula. Potrebno je izvršiti godišnji proračun proizvodnje električne energije korišćenjem relevantnog softvera, korišćenjem podataka iz dostupne literature ili korišćenjem podataka sa merenja na terenu.
d.Tehno-ekonomsku isplativost investicije: Potrebno je izvršiti proračun isplativosti investicije izgradnje solarnog sistema korišćenjem relevantnog softvera, korišćenjem podataka iz dostupne literature ili korišćenjem podataka sa merenja na terenu.
e.Projektovati sistem za zaštitu od atmosferskog i indukovanog prenapona sa odgovarajućim proračunima. Projektovati sistem uzemljenja sa odgovarajućim proračunima.
f.Potrebno je projektovati sistem koji će u realnom vremenu prijaviti izmeštanje solarnog sistema preko dozvoljene granice, definisane GPS koordinatama objekta. Dostaviti tehnički opis sistema sa prikazom simulacije rada sistema. (OPCIONO – projektovati i dostaviti tehnički opis sistema za upravljanje)
g.Grafička dokumentacija: predmetna površina (na kojoj su ucrtani svi delovi sistema za navodnjavanje), blok šema sistema, jednopolne i upravljačke šeme sistema, detalji montaže i povezivanja elemenata sistema.
h.Predmer i predračun svih radova i materijala neophodnih za izradu sistema obrađenog idejnim projektom.
i.Prilog projekta gde je potrebno da se dostavi izvod iz kataloga za specificiranu opremu u projektu na kome se vide svi podaci definisani u idejnom projektu i predmeru i predračunu (tehničke karakterisitke opreme, proizvođač opreme, garancija na opremu – minimalno 2 godine, osim ako je članom 9. Pravilnika drugačije naznačeno).
6.Godišnji proračun proizvodnje električne energije na predmetnoj lokaciji korišćenjem podataka sa merenja na terenu ili javno dostupnih podataka.
7.Tehno-ekonomska analiza urađena od strane licencirane firme, radi opravdanosti ulaganja u projekat (zasebno od idejnog projekta)
8.Zvaničan dokaz o otvorenom računu u poslovnoj banci (naziv računa, naziv banke kod koje se vodi račun, broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi);
9.Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose, ne starije od 6 meseci dana od dana objave konkursa;
10.Uverenja nadležne lokalne samouprave po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starije od 6 meseci od dana objave konkursa;
11.Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
12.Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
13.Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
14.Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a)da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom utrošiti
dodeljena sredstva;
v) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;
15.Izjava podnosioca zahteva da će proizvedenu električnu energiju iz solarnih panela koristiti isključivo za sopstvene potrebe i da proizvedenu električnu energiju neće isporučivati u javnu distributivnu mrežu (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
16.Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU
(Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja u skladu sa Zakonom).
Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.
Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:
neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama ili nepotpuno popunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).
Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.
V Odlučivanje o dodeli sredstava
Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i za izradu predloga za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs koji nisu zaposleni u sekretarijatu. Komisija sačinjava predlog o dodeli sredstava na osnovu Pravilnika.
Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu sredstava i donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti žalba.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.
VI Ugovor o dodeli sredstava
Odlukom o dodeli sredstava utvrdiće se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava pokrajinski sekretar u ime Sekretarijata zaključuje sa svakim korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.
Obavezni elementi ugovora su:
podaci o korisniku
iznos dodeljenih sredstava
namena za koju se dodeljuju sredstva
period na koji se zaključuje ugovor
obaveze korisnika sredstava
izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti
VII Praćenje izvršavanja ugovora
Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese izveštaje (narativni-opisni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.
Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (fakture, ugovore i drugu finansijsku dokumentaciju, kao i dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji) overenom od strane ovlašćenih lica.
Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.
Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.
Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet Konkursa, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.
Korisnici sredstava su dužni da bez odlaganja postupe po zahtevu Pokrajinskog sekretarijata za dodatnom dokumentacijom vezanom za realizaciju projekta.
Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs .

JAVNI POZIV za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini

1.PREDMET OGLAŠAVANjA
Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dodeljuju sredstva po javnom pozivu za podršku razvoju konkurentnosti preduzeća refundacijom troškova neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća i odobrenim programima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, plaćenih u periodu od 01. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine, i to:
troškova repromaterijala, za preduzeća koja obaljaju proizvodnu delatnost i
troškova potrošnog i pomoćnog materijala, za preduzeća koja obavljaju uslužnu delatnost, odnosno troškova kancelarijskog materijala i pretplata za digitalne alate/licence za preduzeća koja obavljaju intelektualne usluge.
Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara, predstavljaju pomoć male vrednosti, de minimis pomoć i dodeljuju se radi održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.
2.USLOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Pravo na podnošenje prijave po ovom javnom pozivu ima preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom pod uslovom da ima:
dozvolu za obavljanje delatnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
dokaze za period utvrđen ovim javnim pozivom, o plaćenom repromaterijalu, potrošnom, pomoćnom materijalu, odnosno o pretplati za digitalne alate/licence i kancelarijskom materijalu neposredno povezanim sa delatnošću preduzeća, a saglasno odobrenju za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, za period utvrđen ovim javnim pozivom;
dokaz o izmirenim porezima i doprinosima, odnosno uverenje Poreske uprave o izmirenim dospelim obavezama, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja poziva.
3.KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Dodela sredstva po ovom javnom pozivu omogućava konkurentnije istupanje preduzeća na tržištu i doprinosi smanjenju troškova poslovanja i održanju zaposlenja osoba sa invaliditetom, a osnov za dodelu sredstava, odnosno za refundaciju troškova neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća, predstavlja plaćeni repromaterijal, potrošni i pomoćni materijal, kancelarijski materijal i pretplata za digitalne alate/licence.
Visina sredstava koja se dodeljuje preduzećima koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu određuje se tako što se 70% od ukupno raspoloživog budžeta raspoređuje svim preduzećima prema broju zaposlenih osoba sa invaliditetom na dan 31. decembar 2021. godine, dok se 30% od ukupno raspoloživog budžeta raspoređuje, prema broju zaposlenih osoba sa invaliditetom na dan 31. decembar 2021. godine, preduzećima koja su 2020. godinu završila sa pozitivnim rezultatom poslovanja, odnosno sa dobitkom.
Dodeljena sredstva ne mogu biti veća od iznosa troškova plaćenog repromaterijala, potrošnog i pomoćnog materijala, odnosno kancelarijskog materijala i troškova pretplate za digitalne alate/licence u posmatranom periodu.
Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu je 5.000.000,00 dinara.
4.PODNOŠENjE PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom podnosi prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni deo javnog poziva i može se preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs. i portalu e- Uprava.
Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:
Tabelarni pregled realizovanih nabavki, u posmatranom periodu, po mesecima;
Fakture za plaćen repromaterijal, potrošni i pomoćni materijal, kancelarijski materijal i plaćene pretplate za digitalne alate/licence u periodu od 01. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;
Izvod iz banke kao dokaz da su dostavljene fakture plaćene;
Spisak zaposlenih na dan 31. decembar 2021. godine;
Spisak zaposlenih osoba sa invaliditetom 31. decembar 2021. godine;
Bilans stanja i uspeha za 2020. godinu;
Plan poslovanja za 2021. godinu (narativni i finansijski), sa projekcijom planirane proizvodnje/prodaje i planiranim rezultatima poslovanja, po mesecima i za ukupan period;
Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za 2021. godinu (narativni i finansijski), sa iskazanim podacima o stepenu realizacije plana poslovanja u odnosu na projekciju planirane proizvodnje/prodaje i planirane rezultate, po mesecima i za ukupan period;
Plan poslovanja za 2022. godinu (narativni i finansijski) sa projekcijom planirane proizvodnje/prodaje i planiranim rezultatima poslovanja, po mesecima i za ukupan period i u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
Izjava da li je preduzeće za iste pravdane troškove dobilo i po kom osnovu državnu pomoć;
Izjava o svakoj drugoj de minimis pomoći koja je preduzeću dodeljena u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine, ili bilo kojoj drugoj državnoj pomoći, uz navođenje iznosa, davaoca državne ili de minimis pomoći i namene, odnosno vrste državne pomoći;
Dokaz o izmirenim porezima i doprinosima, odnosno uverenje Poreske uprave o izmirenim dospelim obavezama, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja poziva.
Preduzeće – korisnik de minimis pomoći po ovom javnom pozivu je dužno da do 31. decembra 2022. godine, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, dostavi narativni i finansijski Izveštaj o poslovanju preduzeća u 2022. godini koji sadrži podatke o stepenu realizacije plana poslovanja u odnosu na projekciju planirane proizvodnje/prodaje i planirane rezultate, podatke o ostvarenim rezultatima u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, sa ocenom uticaja dodeljene državne pomoći na ostvarene rezultate i sa iskazanim i obrazloženim potrebama za daljom podrškom u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Dostavljanje Izveštaja o poslovanju preduzeća u 2022. godini, preduslov je za ostvarivanje prava na dodelu sredstava po javnom pozivu za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2023. godinu.
Rezultati analize dostavljenih izveštaja uzeće se kao osnov za definisanje kriterijuma i određivanje namene sredstava kojima se doprinosi poboljšanju uslova rada, održanju zaposlenja i povećanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
5.ODLUČIVANjE PO PODNETIM PRIJAVAMA I DONOŠENjE ODLUKE
U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.
Procenu prijava i ispunjenost uslova za odobravanje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar, a prema uputstvu za ocenu i vrednovanje podnetih prijava.
Komisija sačinjava predlog odluke o dodeli sredstava najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava.
Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar na osnovu predloga komisije u roku od 10 dana i ista se objavljuje na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i portalu e-Uprave.
Prenos dodeljenih sredstava preduzećima vrši se u roku od 30 dana nakon donošenja odluke o dodeli sredstava.
6.ROK I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Obrazac prijave sa ostalom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u jednom odštampanom i overenom primerku, poštom, preporučeno ili ličnom dostavom, sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini”, zaključno sa 17. februarom 2022. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Na koverti obavezno treba naznačiti ime i adresu pošiljaoca, naziv javnog poziva i sledeći tekst: „NE OTVARATI”.
Prijave poslate na bilo koji drugi način ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.