Mesečne arhive: jun 2022

JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODRŠKE MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA PRI APLICIRANjU ZA PRISTUP EU FONDOVIMA

Privredna komora Srbije u saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana 6 (KIF ZB6) poziva vas da se prijavite i učestvujete u projektu pružanja tehničke asistencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) pri apliciranju za EU fondove. Ovu aktivnost Privredna komora Srbije sprovodi u okviru projekta podrške Evropske Unije nacionalnim komorama Zapadnog Balkana i u potpunosti je finansirana od strane EU. 

Proces selekcije počinje registracijom na platformi, nakon čega sledi prolazak kroz kurs i test spremnosti i ocenjivanja, zatim onlajn intervju sa kompanijama koje su položile test prilikom čega ćemo razgovarati o vašoj ideji i trenutno otvorenim pozivima na koje možete da se prijavite. Kurs je osmišljen tako da na najefikasniji način edukuje potencijalne kandidate, kroz primer poziva za podnošenje predloga projekta. Omogućava malim i srednjim preduzećima da na praktičnom primeru imaju direktan uvid u jedan od potencijalnih poziva i provere svoje znanje kroz bodovanje. Proces se završava evaluacijom, nakon čega će dabrane kompanije dobiti obaveštenje putem mejla.

Rok za podnošenje prijava za program podrške malim i srednjim preduzećima pri apliciranju za pristup EU fondovima, odnosno prijavljivanje kompanija na platformi je 09. septembar 2022. godine.

Za sve dodatne informacije i pitanja kontaktirajte kolege iz Centra za KIF putem mejla: zapadnibalkan@pks.rs ili broja telefona: +381 11 414 94 79.

 

Stipendija za mlade žene u oblasti izgradnje mira

Institucija koja raspisuje konkurs: Globalna mreža žena graditeljica mira

Rok za predaju dokumentacije: 15-07-2022

Tema: Stipendije

Rezime: Da bi se kvalifikovale za stipendiju Cora Weiss, kandidakinjei moraju ispuniti sledeće kriterijume: Biti dobro upoznate sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN (UNSCR) 1325 o Agendi za žene, mir i bezbednost; Rezolucijom SBUN 2250 o Agendi za mlade, mir i bezbednost; Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena; Rezolucijom o održavanju mira; ciljevima održivog razvoja; i srodnim zakonima i politikama; Imati najmanje dve godine radnog iskustva u zagovaranju politike o pravima žena, ljudskim pravima, izgradnji mira i drugim pitanjima socijalne pravde, uključujući Rezolucije Saveta bezbednosti o ženama, miru i bezbednosti i srodnm zakonima i politikama; Imati najmanje dve godine iskustva u implementaciji programa u organizacijama za ženska prava, ljudska prava ili civilno društvo za izgradnju mira u zemlji u razvoju; Da imaju diplomu iz međunarodnih odnosa, ženskih ili rodnih studija ili bilo koje od društvenih nauka; Žive ili rade u zemlji u razvoju ili sukobima najmanje dve godine; Poseduju odlične veštine informisanja i komunikacije, sa kreativnošću i entuzijazmom za prilagođavanje strategija koje se razvijaju koje postavljaju pitanja o ženama, miru i bezbednosti na javni forum; Visoko su motivisane pozitivnim stavom i sposobnošću da upravljaju rokovima i obavezama; Poseduju saradnički duh, sa sposobnošću da rade samostalno i kao deo tima; Potpuno poznavanje engleskog jezika je neophodno.

Za prijavu je potrebno dostaviti: 1. Popunjen obrazac za prijavu na engleskom jeziku. 2. Propratno pismo od najviše (2) stranice daje objašnjenje zašto se prijavljujete; i kako ćete iskoristiti učenje i iskustvo za podršku zagovaranju ženskih prava, rodne ravnopravnosti, mira i sigurnosti. 3. Uzorak rada od najmanje 1.500 reči koji prikazuje rad i/ili istraživanje usmereno na politiku ili akademsko pisanje. 4. Dva (2) pisma preporuke. Referentna pisma treba da sadrže informacije koliko dugo poznaje podnosioca predstavke i u kom svojstvu, komentare o potencijalu podnosioca predstavke da izvrši uticaj u oblasti žena, mira i bezbednosti, kao i bilo koje relevantno prethodno iskustvo. Prijave se šalju mejlom na: fellowship.gnwp@gmail.com.

Linkovi:
GNWP

 

Promocija Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini.

Informišemo vas da će Regionalna razvojna agencija Bačka, 17.06.2022. godine u 12h, u  velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, u Novom Sadu, organizovati  Promociju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini. 

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama.

Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 3,1 milijardu dinara od čega je Ministarstvo privrede obezbedilo iznos od 1,9 milijardi dinara, a Evropska unija bespovratna sredstva i tehničku podršku za sprovodjenje projekta u ukupnom iznosu od 11 miliona evra.

Na promociji pomenutog  Javnog poziva u Novom Sadu, pored predstavnica Regionalne razvojne agencije Bačka, prisutnima će se obratiti  i predstavnik EU delegacije u Srbiji – gdin Martin Klaucke i   predstavnica Ministarstva privrede – Ankica Momčilović.

Liflet_page-0001 Liflet_page-0002

Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine“

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizator programa i manifestacija, koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Proizvođači proizvoda imaju pravo učešća na Konkursu za određeni proizvod koji se po načinu proizvodne, kvalitetu, po hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, korišćenim sirovinama i/ili sastojcima ili prema nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih proizvoda iste kategorije i koji je proizveden od osnovne sirovine koja potiče sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pružaoci usluga imaju pravo učešća na Konkursu za određenu uslugu koja se po kvalitetu, svojstvima i/ili nekom drugom karakteristikom jasno razlikuju od drugih usluga iste kategorije.

Organizatori manifestacija ili programa imaju pravo učešća na Konkursu za manifestaciju ili program koji se po svojim karakteristikama, načinu održavanja, korišćenju resursa, originalnosti, ciljevima, kao i prema rezultatima u oblastima delovanja jasno razlikuju od drugih programa ili manifestacija iste sadržine koji se organizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Uslovi za konkurisanje

Opšti uslovi za proizvode i usluge:

 1. proizvodi ili usluge moraju da ispunjavaju uslove propisane referentnim dokumentima o proizvodnji i uslugama i njihovom stavljanju u promet;
 2. prehrambeni proizvodi i ugostiteljske usluge moraju da zadovolje zahteve (NASSR) standarda;
 3. organski proizvodi moraju da imaju sertifikat za organsku proizvodnju;
 4. količina proizvoda i obim usluga moraju kontinuirano da prate potrebe tržišta;
 5. proizvod ili usluga moraju imati profesionalno dizajniran vizuelni identitet.

Dodatni uslovi koje bi trebalo da zadovolje proizvođači ili davaoci usluga:

 1. sertifikovani NASSR principi;
 2. sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001;
 3. sertifikovan sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001;
 4. sertifikovan sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu ISO 45001;
 5. sertifikovan Global Gap sistem (za poljoprivredna gazdinstva).

Obavezni uslovi za programe/manifestacije:

 1. da je tema manfestacije vezana za privredu i turizam;
 2. da se u kontinuitetu održava najmanje 2 godine;
 3. da se program ili manifestacija održavaju najmanje 1 dan.

Podnošene prijave na Konkurs
Prijave na Konkurs podnosi proizvođač, pružalac usluga ili organizator programa ili manifestacije u pisanom ili elektronskom obliku na obrascu: „Zahtev za korišćenje Znaka“ ko]i se može preuzeti u DOO „JUGOINSPEKT“, Novi Sad, ulica Dunavska 23/I, (telefon: 021/422-733).

Konkursna dokumentacija u pisanom obliku se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: DOO „JUGOINSPEKT – NOVI SAD“, 21000 Novi Sad, Dunavska 23/I, sa napomenom na licu koverte „NAJBOLJE IZ VOJVODINE“, a konkursna dokumentacija u elektronskom obliku se dostavlja na elektronsku adresu: offise@juins.gs

Postupak dodele Znaka

Postupak dodele Znaka vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku, uslovima, načinu dodele i korišćenja znaka “Najbolje iz Vojvodine“ (u dalem tekstu: Pravilnik). Pravilnik se preuzima na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam: www.spriv.vojvodina.gov.rs

Pravo na korišćnje znaka „Najbolje iz Vojvodine“

Pokrajinska vlada donosi rešenje o davanju saglasnosti na korišćenje Znaka, na predlog Saveta, a nakon sprovedenog postupka u skladu sa Pravilnikom.
Pravo na korišćenje Znaka dodeljuje se na tri godine.

Rok za konkurisanje

Konkurs za sticanje prava na korišćenje Znaka je otvoren do 31.07.2022. godine.

Obaveze korisnika Znaka

Proizvođač kojem se dodeli Znak na korišćenje dužan je da znak stavi na ambalažu proizvoda za ko.ji je dodeljen Znak.
Pružalac usluge kojem je dodeljen Znak u obavezi je da na mestu na kojem pruža uslugu na vidljiv i jasan način označi da je usluga nosilac Znaka.
Organizator manifestacije kojoj je dodeljen Znak je u obavezi da na vidljivom mestu na kojem se održava manifestacija, kao i na svom propagandnom materijalu, jasno istakne Znak.

Dodatne informacije

Dodatne informacije se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, na telefon: 021/487 40 14.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini

Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 3,1 milijardu dinara.

Ministarstvo privrede obezbedilo je iznos od 1,9 milijardi dinara, a Evropska unija bespovratna sredstva i tehničku podršku za sprovođenje projekta u ukupnom iznosu od 11 miliona evra.

Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke:

 1. nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:
  1.1 proizvodne opreme i/ili mašina;
  1.2 transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;
  1.3 delova, specijalizovanih alata za mašine;
  1.4 mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;
 2. nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to:
  2.1 građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

 1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A. D. Beograd
 2. BANCA INTESA A.D. Beograd
 3. OTP BANKA Srbija A.D. Novi Sad
 4. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd
 5. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
 6. EUROBANK DIREKTNA A.D. Beograd
 7. INTESA LEASING DOO Beograd
 8. UNICREDIT LEASING Srbija doo Beograd

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:
1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro i mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 73/19 i 44/21 – dr. zakon) prema finansijskim izveštajima za 2020. godinu;
2) preduzetnici registrovani u APR.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa.

Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2021. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: 1 zaposlen – do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa.