Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2022. godini

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije za nabavku osnovnih sredstva (mašine/oprema) koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16. marta 2020. godine do dana zaključenja Javnog konkursa. Pod nabavkom mašina/opreme podrazumeva se i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina ili skup više samostalnih mašina koje zajedno čine jedinstven proizvodni proces. Mašine i oprema moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu. Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa može se odobriti subvencionisanje troškova nabavke polovne mašine/opreme, ne starije od 5 godina, uz uslov da podnosilac prijave dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka. Sredstva se ne mogu koristiti za refundaciju troškova za: ugradnu opremu (klima uređaji, ventilatori, solarni paneli, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, liftovi, kotlovi i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, grejna, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.); nameštaj (drveni, plastični, metalni, tapacirani i dr.) i opremanje prostora (drvenarija, bravarija, venecijaneri, trakaste zavese, tepisi, pregrade, zidne i podne obloge i sl.); rasveta, svetleće, reklamne i druge table (natpisi, displeji, panoi i sl.); prezentaciona, elektronska, birotehnička, audio-vizuelna i slična oprema (projektori, oprema za prevođenje, fiskalne kase, telefonski i faks aparati, TV, muzički uređaji, zvučnici i dr.); alat, dodatna oprema, pojedinačni i rezervni delovi, inventar, oprema za zaštitu na radu, kalupi, repromaterijal, potrošni materijal i dr; sve vrste vozila (za prevoz lica, teretna, dostavna i dr.), prikolice i sl; kompjuteri i računarska oprema; sve vrste objekata (hale, hladnjače, skladišta, tezge, rampe i dr.); oprema za sport; pomoćni neproizvodni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje, režijski, ostali, kancelarijski materijal i sl.); sitan inventar, potrošni materijal koji se montira na mašine/alat (brusne ploče, burgije, igle i dr.);pogonski materijal (gorivo, mazivo) i energija; auto gume.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice / e-fakture ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDVa i bez zavisnih troškova nabavke, kao i bez posebno iskazanih troškova usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl. Iznos odobrenih sredstava za refundaciju troškova nabavke mašina/opreme uz uslov iz predhodnog stava, može biti od 250.000,00 dinara do 500.000,00 dinara; Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU Shodno Pravilniku o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2022. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) pravo učešća na Javnom konkursu imaju: (A) pravna lica koja su registrovana za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa sedištem odnosno registrovanim ogrankom na teritoriji AP Vojvodine, sa dozvolom za rad od strane nadležnog ministarstva za poslove zapošljavanja, upisan u odgovarajući registar Agencije za privredne registre; (B) socijalne zadruge osnovane na teritoriji AP Vojvodine koje posluju radi ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti, kao i zadovoljenja drugih srodnih potreba pripadnika ugroženih, odnosno osetljivih, društvenih grupa ili radi zadovoljenja opštih interesa unutar lokalne zajednice, odnosno koje ulažu sredstava od ostvarene dobiti u zadovoljavanje potreba društveno osetljivih kategorija i njihovih zajednica, a u skladu sa ciljevima navedenim u svom Osnivačkom aktu; (V) subjekti koji su stekli status socijalnog preduzetništva. Pod subjektom socijalnog preduzetništva u smislu pravilnika smatraju se pravna lica koja obavljaju delatnost socijalnih preduzeća u cilju sticanja dobiti.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS Učesnik konkursa podnosi: 1) Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs); 2) Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 11.10.2022. godine (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu); 3) Dokumentacija za učešće: (A) Kopija dozvole za obavljanje delatnosti u okviru profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom za pravna lica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom; (B) Osnivački akt sa svim izmenama i dopunama, objavljen na APR-u, iz kojeg je vidljivo da je socijalna zadruga osnovana i posluje sa ciljem obavljanja poslova, odnosno ulaganja sredstava od ostvarene dobiti u zadovoljavanje potreba društveno osetljivih grupa i njihovih zajednica; (V) Osnivački akt sa svim izmenama i dopunama, objavljen na APR-u, iz kojeg je vidljivo da privredni subjekt sa statusom socijalnog preduzetništva obavlja poslove u različitim oblastima kojima se doprinosi ostvarenju društvene uloge socijalnog preduzetništva, a naročito obavlja delatnosti kojima se omogućava ostvarenje socijalne, kulturne, ekonomske i radne uključenosti društveno osetljivih grupa i zadovoljenje njihovih drugih specifičnih potreba, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice;4) Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica u formatu iz koga se vidi broj zaposlenih (i vrsta zaposlenja) – podnetih prijava na osiguranje na dan 10.11.2022. godine; 5) Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija RS o izmirenim dospelim obavezama javnih prihoda (porezi i doprinosi), original ili fotokopija overeno kod nadležnog organa za overu ili izdato u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom, ne starije od 11.10.2022. godine; 6) Kopija Izveštaja za statističke potrebe (bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj) sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine koji je predat APR; 7) Račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljenu mašinu/opremu (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) ili e-faktura i fotokopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog u periodu od 16. marta 2020. godine do dana zaključenja Javnog konkursa. 8) Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzimaju se sa internet prezentacije Sekretarijata): (8-1) o prihvatanju uslova Javnog konkursa; (8-2) o saglasnosti za korišćenje datih podataka; (8-3) o statusu (član 7 stav 2 i 3 Pravilnika); (8-4) o povezanim licima; (8-5) o starosti mašine/opreme; (8-6) o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis); (8-7) o nepostojanju dvostrukog finansiranja; (8-8) o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata; (8-9) o nepostojanju neizmirenih obaveza; (8-10) da se ne vode sudski postupci; (8-11) o tačnosti i verodostojnosti datih podataka.

NAČIN I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVE Prijava na Javni konkurs se podnosi isključivo na prijavnom obrascu koji se preuzima sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2022. GODINI“, poštom ili lično Pisarnici pokrajinskih organa uprave, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, radnim danom od 900 do 1400 sati.

Rok za podnošenje prijava je od 10.11.2022. do 25.11.2022. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu putem telefona 0800/021-027 i 021/487- 4861 svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>