Mesečne arhive: januar 2024

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

Osnovni ciljevi su:

1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

(1) izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,

(2) restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,

(3) nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,

(4) unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,

(5) dizajn, pripremu proizvodnje iproizvodnju suvenira;

2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;

3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16 i, 67/21 – dr. zakon i 114/21).

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar tekuće godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.

VIŠE O KONKURSU NA :

https://mto.gov.rs/vest/3389/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-.php

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji

Konkursi se raspisuju za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte porodično-pravne zaštite građana, podrške udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece u 2024. godini.

Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, podrške udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece u 2024. godini

Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja politike u oblasti demografije u 2024. godini.

Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, podrške porodici i deci u 2024. godini

Javni poziv za podnošenje predloga programa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, koordinacije i sprovođenja populacione politike u 2024. godini

Više o konkursima na:

https://www.minbpd.gov.rs/javni-konkursi/

JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ČETVRTI KVARTAL 2023. GODINE

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za četvrti kvartal 2023. godine.

Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada.

Kompletan Javni konkurs možete preuzeti ovde.

Prijavu za dodelu podsticajnih sredstava četvrti kvartal 2023. možete preuzeti ovde.
Prijavu za podsticajna sredstva za kese tregerice četvrti kvartal 2023. možete preuzeti ovde.

Više o konkursu na :

https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-cetvrti-kvartal-2023-godine

Produžen rok za podnošenje prijava na Treći javni poziv programa „50:40:10“

Obaveštavamo sve zainteresovane da se produžava rok za podnošenje prijava po Trećem javnom pozivu za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini do 29. februara 2024. godine.

Rok za prijavu po Trećem javnom pozivu, teče od 4. decembra 2023. godine, a odluka o dodatnom produženju roka doneta je kako bi se svim zainteresovanim licima izašlo u susret i omogućilo dodatno vreme za prikupljanje neophodne dokumentacije.

Prijave na onlajn platformi omogućene su u okviru softverskog rešenja Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije koje se nalazi na sajtu Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije i sajtu Uprave za agrarna plaćanja – Prijavite se.

Poziv je namenjen prvenstveno agregatorima, odnosno preduzetnicima, privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama koje proizvode ili vrše otkup primarnih poljoprivrednih proizvođača, prerađuju ih i plasiraju na tržište.

Više o konkursu na:

http://www.minpolj.gov.rs/produzen-rok-za-podnosenje-prijava-na-treci-javni-poziv-programa-504010-do-kraja-februara/

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU

Seoskom kućom sa okućnicom u smislu Programa smatra se kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću. Subjekti koji mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom su punoletni državljani Republike Srbije koji nemaju navršenih 45 godina života i pripadaju sledećim kategorijama: pojedinac, samohrani roditelj, bračni par, vanbračni partneri.

Subjekti koji mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: podnosioci prijave) su pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri, koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu. Pojedinac u smislu Programa je fizičko lice koje nema navršenih 45 godina života, nije u bračnoj/vanbračnoj zajednici, odnosno nije samohrani roditelj u smislu Programa. Samohrani roditelj u smislu Programa je roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, kao i roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom .

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Ministarstvo za brigu o selu (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodeljuje bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom čija procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava teče od narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2024. godine

Važne informacije:

Program i obrazac prijave mogu se preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs. Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu mirjana.vesic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs, ivana.lijeskic@mbs.gov.rs, ili na brojeve telefona 011 311 7633, 011 311 2016 i 011 267 3024.

Više o konkursu na :

https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2024. GODINI

NAMENA SREDSTAVA 1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture – SMEŠTAJNI OBJEKTI, kroz subvencionisanje: A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata, u skladu sa zakonom; B) izrade projektno-tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A; V) postavljanje punjača za mala električna vozila i automobile, u skladu sa zakonom; G) nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost, za smeštajne objekte; D) uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata; Đ) nabavke i ugradnju solarnih panela, u skladu sa zakonom. 2. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture – RESTORANI, kroz subvencionisanje 1 : A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata, u skladu sa zakonom; B) izrade projektno-tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A; V) postavljanje punjača za mala električna vozila i automobile , u skladu sa zakonom; G) nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost- restoran; D) uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata. Đ) nabavku i ugradnju solarnih panela, u skladu sa zakonom. Sredstva opredeljena za gore navedene namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.01.2022. do 31.05.2024. godine.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.NAČIN I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2024. GODINI, BROJ: 000007949 2024 09425 0004 000 401 117„ ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 09 do 14 časova. Rok za podnošenje prijave je 30.01.2024. godine. 8.

INFORMACIJE O PREUZIMANjU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs 9. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, putem telefona 021/487 45 80 i 021/487 46 69, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Više o konkursu na :

https://spriv.vojvodina.gov.rs/rs/category/javni-pozivi/

 

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2024. godini

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme koja je kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 12. februara 2022. godine do dana zaključenja Javnog konkursa. Mašine/oprema treba da bude u skladu sa ciljem Javnog konkursa i namenjena za profesionalnu upotrebu. Pod nabavkom opreme smatraju se i motorna vozila koja se koriste isključivo za potrebe sopstvenog poslovanja1 i to: za prevoz lica vrste M1 (oblika karoserije AF i AG) i teretna vozila vrste N1 i N2.2 Mašine/oprema mora biti nabavljena od kredibilnog dobavljača (proizvođač, distributer) koji nije povezano lice sa podnosiocem prijave.

VISINA SREDSTAVA I NAČIN ISPLATE

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljene e-fakture / računa / računa otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog. Iznos sredstava odobrava se do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke i drugih troškova. Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 200.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava. Isplata odobrenih sredstava vrši se po principu refundacije.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnici i privredna društva sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su: 1) upisani u registar APR najkasnije 30. decembra 2022. godine (na neodređeno vreme i imaju aktivan status) i 2) razvrstani na mikro ili mala pravna lica ili su preduzetnici paušalni poreski obveznici.

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Tekst Javnog konkursa, Obrazac prijave sa pripadajućim izjavama i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / Konkursi / Javni pozivi. Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME U 2024. GODINI“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na navedenu adresu) u vremenu od 900 do 1400 časova. Rok za podnošenje prijava je od 15. januara do 30. januara 2024. godine. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4072 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 1000 do 1400 časova.

Više o konkursu na :

https://spriv.vojvodina.gov.rs/rs/15-%d1%98%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80-2024-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf/

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2023. GODINI

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE se sprovođenjem ovog programa opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, unapređenje njihove konkurentnosti i postojećih proizvodnih kapaciteta u cilju povećanja prihoda od izvoza odabranih proizvodnih delatnosti, uravnoteženje platnog bilansa i unapređenje ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanje plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima.

 TRAJANjE JAVNOG POZIVA – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Javni poziv je objavljen 28. decembra 2023. godine, a prijave za učešće u Programu se mogu najkasnije podneti do 27. marta 2024. godine.

 RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 150.000.000,00 RSD.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti za finansiranje opravdanih troškova vezanih za realizaciju aktivnosti u okviru najmanje dve različite mere intervencije.

Raspoloživa sredstva se ugovorom odobravaju Korisnicima, dodelom državne pomoći u ukupnom iznosu koji ne može biti veći od 10.000.000,00 RSD.

NAMENA I VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Podržane mere intervencije

Ovim Programom podržava se finansiranje opravdanih troškova nastalih u realizaciji aktivnosti u okviru sledećih mera intervencija:

1. Konsultantska podrška za potrebe kreiranja razvojne strategije pozicioniranja na ciljanom tržištu

2. Konsultantska podrška za aktivnosti izvoznog marketinga

3. Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

4. Konsultantska podrška za unapređenje izvoznih sposobnosti (sprovođenja jedne ili više obuka u cilju sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu)

5. Samostalno izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

6. Unapređenje proizvodnih sposobnosti

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/izvoz.

Više o konkursu na:

https://ras.gov.rs/rs/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-podrshke-privrednim-drushtvima-za-promotsiju-izvoza-u-2023-godini

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA USVAJANjE PRINCIPA POSLOVANjA U MEĐUNARODNIM LANCIMA VREDNOSTI U 2023. GODINI

Podržane mere intervencije

Ovim Programom podržava se finansiranje opravdanih troškova nastalih u sprovođenju aktivnosti koje su podržane u okviru mera intervencija Podrška za unapređenje konkurentnosti i digitalizacije i Konsultanstka podrška za unapređenje poslovnih performansi.

TRAJANjE JAVNOG POZIVA – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Javni poziv je objavljen 29. decembra 2023. godine, i trajaće do utroška sredstava, ili u periodu od 4 meseca od objavljivanja javnog poziva, odnosno do 29. aprila 2024. godine, u zavisnosti od toga koja od navedenih okolnosti nastupi ranije.

 RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 50.000.000,00 RSD.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti za finansiranje opravdanih troškova vezanih za realizaciju najmanje dve projektne aktivnosti, od kojih jedna mora biti „Sprovođenje evaluacije poslovnih performansi koja prethodi ulistavanju na referentne interaktivne platforme.

Raspoloživa sredstva se ugovorom odobravaju Korisnicima, dodelom državne pomoći u ukupnom iznosu koji ne može biti veći od 7.000.000,00 RSD.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave se podnose elektronskim putem na Portalu Agencije, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/principiposlovanja.

Više o konkursu na:

https://ras.gov.rs/rs/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-podrshke-privrednim-drushtvima-za-usvajanje-printsipa-poslovanja-u-medjunarodnim-lantsima-vrednosti-u-2023-godini