ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Агенцијa за безбедност саобраћаја објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ  РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

 1. Позивају се сва заинтересована физичка, правна лица и предузетници на територији Републике Србије која испуњавају услове у складу са чланом 6. Уредбe о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 15. мајем 2024. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу.
 1. Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела заштитних рамова су:
Табела 1
IMT 533
IMT 539
IMT 540
IMT 542
IMT 549
TAFE 35
TAFE 42
TAFE 45
MASSEY FERGUSON 35
Табела 2
IMT 558
IMT 559
IMT 560
IMT 560 de luxe
IMT 567 de luxe
IMT 560 DV de luxe
IMT 567 DV de luxe
IMT 565 de luxe
IMT 569 de luxe
IMT 565 DV de luxe
IMT 569 DV de luxe
IMT 577 (без предње вуче)
IMT 575
IMT 578
IMT 577 de luxe (без предње вуче)

 1. Подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају испуњавати следеће услове:
 1. подаци о подносиоцу захтева:

(1)       за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, име и презиме лица овлашћеног за заступање, име и презиме, број телефона и е-мејл адресу контакт особе;

(2)       за физичка лица – име и презиме, адресу становања, ЈМБГ, контакт телефон;

 1. потврдa да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања;
 1. потврдa да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране обављања делатности или осуду због привредног преступа;
 1. доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
 1. потврдa да је физичко лице – подносилац захтева измирило све обавезе по основу пореза на имовину, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга и да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
 1. фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа издатог од стране министарства надлежног за унутрашње послове којим се потврђује да је возило регистровано;

За имаоце нерегистрованих трактора старијих од десет година, који због губитка рачуна, престанка правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило или других оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву и пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило и који су у законитом и савесном поседу возила најмање пет година, потребна је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу потврђена потписима два сведока и овереним од стране надлежног органа на околности куповине и поседовања возила из које орган коме је поднет захтев утврђује да ли постоји стварна немогућност прибављања доказа о власништву односно пореклу возила и да ли је ималац возила у савесном и законитом поседу возила најмање пет година;

 1. фотографија (предња страна) трактора за који се подноси захтев;
 1. за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за заступање;
 1. доказ да су измирени трошкови прописаних административних такси.

IV      Потврде које се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старијe од 30 дана од дана подношења захтева.

V         Документацију коју подносилац захтева доставља као доказ о власништву предметног трактора (правни след) може да достави у фотокопији.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако јавним позивом а у складу са Уредбом није прописано другачије.

VI       Уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама, подносилац захтева прилаже документа и доказе, а за које не достави сагласност за проверу, односно прибављање података по службеној дужности. На основу података достављених у захтеву, Агенција уз сагласност подносиоца захтева, по службеној дужности проверава или прибавља податке из службених евиденција других државних органа.

VII      Захтев из става 1. овог подносе се на Обрасцу 1. или на Обрасцу 2. који су саставни део јавног позива.

VIII   Рок за подношење захтева је 15.05.2024. године.

Захtеви који су пристигли после наведеног рока, неће бити разматрани.

IX      Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама подноси се Агенцији за безбедност саобраћаја у затвореној коверти, на адресу: Агенцији за безбедност саобраћаја, Булевар

Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:,,Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама” или путем електронске адресе Агенције ramovi@abs.gov.rs.

Агенција не одговара за било какву последицу уколико подносилац захтева не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти.

 Обавезује се корисник субвенције да изврши уплату Републичке административне таксе и то (380,00 динара за захтев и 660,00 динара за решење) што  у укупном износу од 1.040,00 динара према тарифним бројевима 1. став 1. и 9. став 1, из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РСˮ, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – исправка, 95/18, 86/19, 90/19 – исправка, 144/20, 138/2022, 54/2023- усклађени дин. изн. и 92/2023).

Такса се у укупном износу од 1.040,00 динара плаћа према следећим инструкцијама:

Сврха плаћања: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 1.040,00 динара

Рачун примаоца: 840-29779845-18

Позив на број: 59-013

XI Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs

НАПОМЕНА:

Саставни део јавног позива чине:

 1. Захтев (Образац 1) – ако је подносилац физичко лице и
 2. Захтев (Образац 2) – ако је подносилац правно лице.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>