Архиве категорија: Некатегоризовано

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Агенцијa за безбедност саобраћаја објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ  РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

 1. Позивају се сва заинтересована физичка, правна лица и предузетници на територији Републике Србије која испуњавају услове у складу са чланом 6. Уредбe о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 15. мајем 2024. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу.
 1. Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела заштитних рамова су:
Табела 1
IMT 533
IMT 539
IMT 540
IMT 542
IMT 549
TAFE 35
TAFE 42
TAFE 45
MASSEY FERGUSON 35
Табела 2
IMT 558
IMT 559
IMT 560
IMT 560 de luxe
IMT 567 de luxe
IMT 560 DV de luxe
IMT 567 DV de luxe
IMT 565 de luxe
IMT 569 de luxe
IMT 565 DV de luxe
IMT 569 DV de luxe
IMT 577 (без предње вуче)
IMT 575
IMT 578
IMT 577 de luxe (без предње вуче)

 1. Подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају испуњавати следеће услове:
 1. подаци о подносиоцу захтева:

(1)       за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, име и презиме лица овлашћеног за заступање, име и презиме, број телефона и е-мејл адресу контакт особе;

(2)       за физичка лица – име и презиме, адресу становања, ЈМБГ, контакт телефон;

 1. потврдa да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања;
 1. потврдa да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране обављања делатности или осуду због привредног преступа;
 1. доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
 1. потврдa да је физичко лице – подносилац захтева измирило све обавезе по основу пореза на имовину, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга и да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
 1. фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа издатог од стране министарства надлежног за унутрашње послове којим се потврђује да је возило регистровано;

За имаоце нерегистрованих трактора старијих од десет година, који због губитка рачуна, престанка правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило или других оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву и пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило и који су у законитом и савесном поседу возила најмање пет година, потребна је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу потврђена потписима два сведока и овереним од стране надлежног органа на околности куповине и поседовања возила из које орган коме је поднет захтев утврђује да ли постоји стварна немогућност прибављања доказа о власништву односно пореклу возила и да ли је ималац возила у савесном и законитом поседу возила најмање пет година;

 1. фотографија (предња страна) трактора за који се подноси захтев;
 1. за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за заступање;
 1. доказ да су измирени трошкови прописаних административних такси.

IV      Потврде које се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старијe од 30 дана од дана подношења захтева.

V         Документацију коју подносилац захтева доставља као доказ о власништву предметног трактора (правни след) може да достави у фотокопији.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако јавним позивом а у складу са Уредбом није прописано другачије.

VI       Уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама, подносилац захтева прилаже документа и доказе, а за које не достави сагласност за проверу, односно прибављање података по службеној дужности. На основу података достављених у захтеву, Агенција уз сагласност подносиоца захтева, по службеној дужности проверава или прибавља податке из службених евиденција других државних органа.

VII      Захтев из става 1. овог подносе се на Обрасцу 1. или на Обрасцу 2. који су саставни део јавног позива.

VIII   Рок за подношење захтева је 15.05.2024. године.

Захtеви који су пристигли после наведеног рока, неће бити разматрани.

IX      Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама подноси се Агенцији за безбедност саобраћаја у затвореној коверти, на адресу: Агенцији за безбедност саобраћаја, Булевар

Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:,,Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама” или путем електронске адресе Агенције ramovi@abs.gov.rs.

Агенција не одговара за било какву последицу уколико подносилац захтева не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти.

 Обавезује се корисник субвенције да изврши уплату Републичке административне таксе и то (380,00 динара за захтев и 660,00 динара за решење) што  у укупном износу од 1.040,00 динара према тарифним бројевима 1. став 1. и 9. став 1, из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РСˮ, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – исправка, 95/18, 86/19, 90/19 – исправка, 144/20, 138/2022, 54/2023- усклађени дин. изн. и 92/2023).

Такса се у укупном износу од 1.040,00 динара плаћа према следећим инструкцијама:

Сврха плаћања: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 1.040,00 динара

Рачун примаоца: 840-29779845-18

Позив на број: 59-013

XI Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs

НАПОМЕНА:

Саставни део јавног позива чине:

 1. Захтев (Образац 1) – ако је подносилац физичко лице и
 2. Захтев (Образац 2) – ако је подносилац правно лице.

ОБАВЕШТЕЊE-МОЈЕ МЕСТО

Општина Србобран је у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, а у циљу што боље комуникације са грађанима, имплементирала смартфоне апликацију „МОЈЕ МЕСТО“.
Путем ове апликације грађани ће моћи да се информишу о актуелним догађајима како у нашој општини тако и у другим општинама, да се директно обраћају са захтевима, прате вести, учествују у анкетама и пријављују проблеме.
Апликацију за телефоне можете преузети на GOOGLE PLAY STORE.
https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.gov.jlsapp.production.android&referrer=utm_source%3Dapps.facebook.com%26utm_campaign%3Dfb4a%26utm_content%3D%257B%2522app%2522%253A0%252C%2522t%2522%253A1711605462%252C%2522source%2522%253Anull%257D&fbclid=IwAR2aP7S9GV2iQgjVFJhObbcPPpI8xM0x6HI_HlSZZV8FO48e3qEIT6wGfW0_aem_AWB3u97NlEmRcNi8w71o3fzNDKoqwVT7KYbC5snKIIjUzRkGOJMzS3u_XNIlFugjBUcohn6EKGmddY6USPfq0Ml1

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРУЖАЊА СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ У 2024. ГОДИНИ

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРУЖАЊА СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ У 2024. ГОДИНИ,

У ОКВИРУ

ПРОГРАМА „ОСНАЖИВАЊЕ И ДАЉЕ УСПОСТАВЉАЊЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА“

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) расписује Јавни позив за учешће у „Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2024. години“, који је саставни део програма РАС и Јапанске агенције за међународну сарадњу JICA „ Оснаживање и даље успостављање услуге менторинга за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана“ (у даљем тексту Програм) са циљем унапређења пословног амбијента и подршке несметаном развоју ММСПП која послују у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике. Јавни позив се објављује у складу са Годишњим програмом рада Развојне агенције Србије за 2024. годину.

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и има за циљ развој пословања и смањење броја неуспешних привредних субјеката.

Менторинг је свеобухватан процес подршке привредним субјектима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак. Представља заједнички рад ментора и привредног субјекта у циљу превазилажења тренутне ситуације и налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Кроз овај приступ, привредни субјекат прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата. Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице – ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта (од 25 до 50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Методологија стандардизоване услуге менторинга дефинише кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторингВодич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта;
 • Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Помоћ у унапређењу процеса управљања производњом;
 • Подршку кроз увођење KAIZEN метода и алата;
 • Подршку у унапређењу маркетинга предузећа;
 • Консалтинг;
 • Саветовање/коучинг;
 • Обука;
 • Упућивање на  одговарајуће специјализоване консултанте.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

 • да су регистровани на територији Републике Србије пре 18. марта  2021. године;
 • да обављају делатност у оквиру области једног од сектора прерађивачке индустрије и то:  индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике

(Прилог 1 – Листа области и класификационих делатности које су прихватљиве за кандидовање по Програму)

 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да су у већинском приватном власништву.

ТРАЈАЊЕ

Јавни позив је отворен до 26априла 2024. године.

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване менторинг услуге је 20. новембар 2024. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Образац 1- Попуњена пријава;
 2. Уверење надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива, или доказ да је Подносилац пријаве поднео Захтев за издавање Уверења;

РАС задржава право да за потпуне пријаве затражи додатну документацију од надлежне АРРА.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинг износи 8.000.000,00 динара.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом акредитовиним регионалним развјним агенцијама (АРРА) са назнаком: Пријава за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2024. години.

Ментори из АРРА пружају бесплатну подршку у припреми документације за пријаву.

 Више на:

https://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/otvoreni-pozivi-konkursi-1/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-pruzhanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradjivachke-industrije-u-2024-godini

Расписан jавни позив за субвенције за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за 2024. годину трајаће до 11. априла 2024. године.

Захтеви се подносе преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји за грла предата кланици, извезена или упућена на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија од дана истека рока за подношење захтева по претходном јавном позиву, односно од 13.06.2023. године.

Зaхтeв се пoднoси пoсeбнo зa свaку врсту товних грлa, с тим дa сe зa исту врсту товних грлa пoднoси један захтев за остваривање права на подстицаје.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за текућу годину.

Више о конкурсу:

http://www.minpolj.gov.rs/raspisan-javni-poziv-za-subvencije-za-tov-junadi-svinja-jagnjadi-i-jaradi/

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години

Конкурс је отворен до 05.04.2024. године.

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости сточарске производње.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству, набавка пчелињих друштава и опреме за пчеларство (кошнице и контејнери).

Више о конкурсу на:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-poljoprivredne-proizvodnje-u-stocarstv/

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у АП Војводини у 2024. години

Конкурс је отворен до 05.04.2024. године.

Конкурс се расписује у циљу: стабилности дохотка пољопривредних газдинстава; повећања производње, побољшања продуктивности и квалитета производа, смањења трошкова производње; унапређења техничко-технолошке опремљености; одрживог управљања ресурсима и заштите животне средине; раста конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и усклађивања са правилима Уније, њеним стандардима, политикама и праксама.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање набавке: механизације у сектору воће, грожђе и хмељ и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља; конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору и опреме – линија у сектору воће, грожђе, поврће и набавку прикључне механизације у сектору поврће и остали  усеви.

Више о конкурсу на:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-proizvodnje-biljnih-kultura-u-ap-vojvo/

Расписан први ИПАРД III јавни позив у оквиру Мере 1 за изградњу и опремање обејката и подизање производних и матичних засада

Први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у изградњу и опремање објеката, као и подизање вишегодишњих производних и матичних засада, у оквиру ИПАРД III програма расписан је данас.

Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 23. фебруара до 24. маја 2024. године.

Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у изградњу објекта, изградњу објекта са опремањем тог објекта, подизање новог или обнављање постојећег вишегодишњег производног засада воћа, подизање новог матичног засада виших фитосанитарних категорија садног материјала воћа, као новог матичног засада виших фитосанитарних категорија садног материјала грожђа. Инвестиије у набавку опреме, такође могу бити предмет овог јавног позива, али само у оквиру инвестиције у изградњу објеката, односно инвестиције у подизање вишегодишњих производних и матичних засада.

Обухваћени су сектори млека, меса, воћа, поврћа, житарица и индустријског биља, грожђа, јаја и рибарства.

По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 4.809.728.000,39 динара. Висина подстицаја износи од 60 одсто до 75 одсто прихватљивих трошкова инвестиције, у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник, или произвођач сертификованих органских производа, да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју, или је инвестиција везана за управљање отпадом и отпадним водама, као и производњу и складиштење енергије из обновљивих извора

По једном захтеву, без обзира на укупну вредност предметне инвестиције, корисник може да оствари право на ИПАРД подстицаје у минималном номиналном износу од 20.000 евра и максималном номиналном износу од 1.000.000 евра.

Текст Јавног позива доступан је на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања на линку https://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard-iii/

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Обавештење о Одлуци Уставног суда-обештећење за породиљску накнаду

Уставни суд донео је одлуку да је неуставна одредба закона која је наводила да трудничко боловање не улази у обрачун за накнаду зараде током трајања породиљског одсуства.

Више о Одлуци на:

https://www.minbpd.gov.rs/obavestenje-o-odluci-ustavnog-suda-broj-iuz-60-2021/

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Право на доделу средстава подстицајa може да оствари:
1) привредно друштво, друго правно лице или предузетник, који обавља
угоститељску делатност у угоститељским објектима за смештај, који се налазе на
руралном подручју, врсте салаш, етно кућа или сеоско туристичко домаћинство и који
објекти су у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе, евидентирани у систему е-
Tуриста;
2) физичко лице, које обавља угоститељску делатност у објекту сеоског
туристичког домаћинства и који објекат је у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе,
евидентиран у систему е-Tуриста.

Корисник остварује право на доделу средстава подстицаја за пројекат којим се у
угоститељском објекту, са пратећим објектима или садржајима, унапређује угоститељска
понуда (у даљем тексту: Пројекат) и то:
1) изградња нових у саставу постојећег угоститељског објекта, као и доградња
постојећих угоститељских објеката, као и пратећих објеката;
2) реконструкција, санација, адаптација или други радови, као и инвестиционо
текуће одржавање угоститељског објекта и пратећих објеката и садржаја;
3) партерно уређење дворишта и уређење и набавка дворишног мобилијара;
4) опремање угоститељског објекта и пратећих садржаја ради унапређења
угоститељске понуде у делу испуњења вишег нивоа прописаних стандарда за
категоризацију;
5) опремање угоститељског објекта са циљем проширења смештајних капацитета;
6) уређење простора и набавка потребне опреме у оквиру сеоског туристичког
домаћинства за пружање угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено
постављеној опреми за камповање.

Рок за подношење Захтева и пратеће документације је 15. април 2024. године.

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН: 011/31 22 867

Више о конкурсу на:

https://mto.gov.rs/vest/3744/sredstva-podsticaja-za-ruralni-turizam.php

 

СУБВЕНЦИОНИСАНА КУПОВИНА НОВИХ ВОЗИЛА КОЈА ИМАЈУ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН

Министарство заштите животне средине је расписало позив за куповину возила на ел.погон.

Право на субвенционисану куповину возила имају правна лица, предузетници и физичка лица.

Захтеви за доделу субвенција подносе се закључно са 31. октобром 2024. године.

Више о позиву на:

https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/kako-do-subvencije-za-kupovinu-elektricnog-vozila