Mesečne arhive: decembar 2020

20180513153228_478167

Drugi javni poziv za učešće u Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020. godini

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Opšti uslovi:

1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2017. godine;

2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;

3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza (porez na dobit, porez na dodatu vrednost, porez na zarade zaposlenih, porez na imovinu u vlasništvu Podnosioca prijave) i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;

5. da Podnosilac prijave nije povezano lice sa kupcem/potencijalnim kupcem/grupacijom koja ispunjava uslove za status MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;

6. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima.

Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:

1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Poslovni kapacitet:

1. da je pretežna delatnost Podnosioca prijave u: sektoru automobilske industrije – uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema;

2. da proizvodi Podnosioca prijave pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz tačke 1. Poslovnog kapaciteta, ili da Podnosilac prijave raspolaže mašinama i opremom koje mogu biti upotrebljene za serijsku proizvodnju direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti industrijskih sektora iz navedene tačke.

Kadrovski kapacitet:

1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 11. decembar 2020. godine, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapacitet:

1. da je Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario poslovni prihod od najmanje 35.000.000,00 dinara;

2. da vrednost osnovnih sredstava Podnosioca prijave, u bilansu stanja u 2019. godini, nije manja od 35.000.000,00 dinara;

3. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova projektnih aktivnosti bez PDV, ili za određene aktivnosti isplatom 30% avansa, a ostatkom iznosa kroz refundaciju do određenog procenta.

Javni poziv za učešće u Programu traje do 09. februara 2021. godine.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku  https://prijave.ras.gov.rs/  i verifikacijom internet adrese.

Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što može da aplicira za najviše tri aktivnosti koje su definisane kao prihvatljive.

Detaljne informacije možete naći OVDE.