Mesečne arhive: avgust 2021

moja prva plata

Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih ,,MOJA PRVA PLATA“

Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ (u daljem tekstu:
Program) podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno
praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija
za rad.
Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez
radnog iskustva. Izuzetno, u Program se mogu uključiti i lica koja imaju radno
iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim
lice konkuriše.
Trajanje Programa je 9 meseci.

Tokom trajanja Programa Nacionalna služba za zapošljavanje: 1. angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:  22.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,  26.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem; 2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom. Pored navedenog iznosa, poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna sredstva, koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje

USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća u realizaciji Programa može ostvariti poslodavac koji ispunjava sledeće uslove:

-ima sedište na teritoriji Republike Srbije;

- izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;

-u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;

-izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;

Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru. Prioritet za uključivanje u Program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa posebnim propisom Vlade o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

-ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica, pri čemu jedan mentor može biti zadužen za osposobljavanje najviše 5 lica;

-ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za osposobljavanje lica, odnosno radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju zahtevanom broju lica i vrsti poslova za koje se osposobljavaju i obezbeđuje sve druge uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

PODNOŠENjE ZAHTEVA POSLODAVCA

Zahtev za učešće u programu i oglašavanje pozicija vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 20.08.2021. godine do 20.09.2021. godine. Poslodavac, ukoliko nije registrovan u Agenciji za privredne registre, prilaže skenirano rešenje nadležnog organa o upisu u registar.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA KANDIDATA

Prijavljivanje kandidata vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 01.10.2021. godine do 31.10.2021. godine. Kandidat popunjava obrazac radne biografije kroz prijavu na veb portal i prilaže skeniranu diplomu o stečenoj kvalifikaciji.

Više o uslovima učešća, zaključivanju ugovora i ostalim informacijama o javnom pozivu pročitajte OVDE 

RASPISAN ČETVRTI JAVNI POZIV ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA IPARD PODSTICAJA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA – ISTEKAO

flexitarian-diet-prodllllllll

Danas je raspisan četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa i zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.000.780.714 dinara, a visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.

Rok za podnošenje zahteva je  od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/2607960 i 2607961, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/3020100; 3020101 i 31 07 013  svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Više informacija pročitajte i u tekstu Javnog poziva.

Javni Konkurs Za Podnošenje Predloga Program na Stalno Otvoreni Konkurs Za Dodelu Dotacija Namenjenih Za Projekte Podrške Smanjenju Negativnih Migracija Mladih U 2021.Godini

 

migracija mladih

Konkurs se raspisuje za korišćenje dotacija nevladinim organizacijama za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju:
• Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koja se vode u Agenciji za privredne registre;
• Udruženja koja statutarnim odredbama kao ciljeve prepoznaju:
1. Ostanak i opstanak mladih u manjim lokalnim sredinama;
2. Edukacija i integracija mladih;
3.Unapređenje kvaliteta života i životnog standarda u manjim lokalnim
sredinama.
• Udruženja koja dostave predloge programa Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju na osnovu ovog konkursa i na zadatku Obrascu predloga programa.

Programske aktivnosti će se realizovati do 1. decembra 2021. godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima:

• Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni. Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom;
• Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strana lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom;
• Obrazac izjave o drugim izvorima finansiranja. U slučaju sufinansiranja realizator programa je u obavezi da se na propisanom obrascu dostavi Izjavu o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisuje od strana lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga programa i overenu pečatom udruženja;
Obavezna dokumentacija dostavlja se i u elektronskoj formi.
Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora ministarstvo dostavi:
• izjava o sredstvima za realizaciju odobrenog programa nije na drugi način već obezbeđena;
• izjavu o nepostojanju sukoba interesa i
• interni akt o antikorupcijskoj politici.

Predloge programa dostavite poštom ili lično na adresu: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 01. novembra 2021. godine. Na koverti ispod adrese obavezno napišite puno ime i adresu pošaljite, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI“.

Blagovremenom prijavom smatra se pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 01. novembra 2021.

Više o konkursu pročitajte OVDE:

VAŽNO OBAVEŠTENjE: Produžetak roka za podnošenje prijava privrednih subjekata, po Javnom pozivu za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Srbobran – ISTEKAO

slika prozora

Na osnovu Odluke Opštinskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima broj: 06-79-9/2021-III od 16. jula 2021. godine i člana 17. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodično stambenih zgrada i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji opštine Srbobran (“Službeni list opštine Srbobran” broj 19/21), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje

O b a v e š t e nj e

Zbog velike zainteresovanosti privrednih subjekata za učešće na Javnom pozivu za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Srbobran, broj: 06-79-9/21-III od 16. jula 2021. godine, objavljenog na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Srbobran i internet stranici opštine Srbobran, dana 16. jula 2021. godine, a u nameri da se pruži mogućnost za učešće što većem broju privrednih subjekata, produžava se rok za podnošenje prijava iz tačke VII Javnog poziva na 09. avgust 2021. godine. Prijava se mogu predati i lično na pisarnici

Opštinske uprave Srbobran ili dostaviti poštom na adresu: Opštinska uprava Srbobran, Trg slobode br.2, 21480 Srbobran Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Komisija za realizaciju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Srbobran

KOMISIJA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE-predsednik komisije REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA SRBOBRAN

Dana 30. jula 2021. god