Arhive kategorija: Nekategorizovano

JAVNI POZIV za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava za subvencionisanje naknade za fiksnu kamatnu stopu za kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi

Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2023 godinu na teritoriji opštine Srbobran (“Službeni list Opštine Srbobran” broj 5/2023) donet po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-00-04343/2023-09 od 21.03.2023. godine, i Sporazuma o poslovnoj saradnji zaključenog između Opštinske uprave Srbobran i Banka Intesa AD Beograd, broj: 875/2023 od 11.09.2023.godine Opštinska uprava Srbobran raspisuje:

JAVNI POZIV

Za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava za subvencionisanje naknade za fiksnu kamatnu stopu za kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, rasad, sadni materijal, đubrivo, gorivo, sredstva za zaštitu, hrana za životinje i drugo) i to kod Banka Intesa AD Beograd ( u daljem tekstu Banka) sa kojom je Opštinska uprava Srbobran zaključilaSporazum o poslovnoj saradnji broj: 875/2023 od 11.09.2023.godine.

1. Javni poziv se upućuje fizičkim licima nosiocima komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u aktivnom statusu i sa prebivalištem i proizvodnjom na području opštine Srbobran, da, ukoliko su zainteresovani, podnesu prijave za poljoprivredne kredite sa periodom otplate do 12 meseci, za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi.

Prijave se podnose Banci, koja će organizovati prijem zahteva Korisnika kredita u prostorijama banke: Banka Intesa , Zmaj Jovina 18, Srbobran, kontakt telefon: 064/8777900.

Banka po podnošenju zahteva za odobrenje kredita, na osnovu pozitivnih propisa i utvrđenih procedura sagledava bonitet budućih Korisnika kredita, kao i ponuđena sredstva obezbeđenja koja su Korisnici kredita, ponudili odnosno dostavili.

Na osnovu kreditne sposobnosti Banka utvrđuje maksimalni iznos kredita koji se Korisniku može odobriti.

2. Banka će, iz svog potencijala, odobriti kredite u skladu sa svojom poslovnom politikom i procedurama, koje utvrđuju sve relevantne kriterijume, uslove i postupke u procesu odobravanja kredita, a u okviru uslova kreditiranja predviđenih Sporazumom o poslovnoj saradnji zaključenog sa Opštinskom upravom Srbobran.

Podnosiocu zahteva za kredit ( u daljem tekstu Korisnik kredita), ukoliko ispuni uslove kreditne sposobnosti po aktima poslovne Banke, može biti odobren samo jedan kredit po ovom javnom pozivu.

3. Iznos kredita Korisnika odobrava Banka u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 dinara pod sledećim uslovima:

- Rok otplate do 12 meseci;

-Dinamika dospeća: jednokratno o dospeću;

-Bez naknade za obradu kreditnog zahteva;

-Kamatna stopa iznosi 12% fiksno na godišnjem nivou, po proporcionalnom metodu obračuna 28-31/360;

-Način isplate kredita:Svaki pojedinačni kredit se isplaćuje na račun Korisnika kredita u Banci.

Opština Srbobran će subvencionisati kamatnu stopu u iznosu od 100% od ponuđene kamatne stope banke za svaki odobren pojedinačni kredit.

4. Sredstva kojima će opština Srbobran subvencionisati fiksnu kamatnu stopu na dodeljene kredite su raspoloživa u iznosu do 1.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Opštine Srbobran za 2023. godinu.

Opština Srbobran će subvencionisati fiksnu kamatnu stopu do utroška sredstava opredeljenih Budžetom za subvencionisanje, a u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva.

5. Rok za podnošenje Zahteva za kredit je do utroška sredstava opredeljenih Budžetom za subvencionisanje, a najkasnije do 01.12.2023.

6. Banka daje informacije i spisak potrebne dokumentacije za razmatranje zahteva i odobrenje kredita potencijalnom korisniku kredita.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti od predstavnika Banke na adresi: Banka Intesa , Zmaj Jovina 18, Srbobran, kontakt telefon: 064/8777900.

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2023. GODINI

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge u 2023. godini i to:

(a) Koja JESU kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 1. januara 2023. godine do dana zaključenja Javnog konkursa ili Republika Srbija Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad T: +381 21 487 46 10 F: +381 21 557 001 www.spriv.vojvodina.gov.rs BROJ: 144-401-8739/2023-02 DATUM: 11.9.2023. godine

(b) Koja ĆE BITI kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti od dana zaključenja Javnog konkursa do 15.11.2023. godine

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 13.256.489,00 dinara, od toga 11.756.489,00 dinara za kapitalne i 1.500.000,00 dinara za tekuće subvencije. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl. Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos određuje shodno predmetu nabavke i to: A) Mašine/oprema – do najviše 600.000,00 dinara; B) Računarska oprema – do najviše 250.000,00 dinara; V) Softver – do najviše 200.000,00 dinara; G) Usluga – do najviše 150.000,00 dinara. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnice1 i privredna društva sa najmanje 51% u vlasništvu žena2 , sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja su: 1) upisana u registar APR najkasnije do 30. decembra 2022. godine (na neodređeno vreme i imaju aktivan status) i 2) razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili su preduzetnice paušalni poreski obveznici.

Rok za podnošenje prijava do 28.9.2023. godine.

Više o konkursu na:

https://spriv.vojvodina.gov.rs/rs/12-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80-2023-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1/

Agencija za bezbednost saobraćaja, Opština Srbobran i ove godine sprovode kampanju „Vozi odmoran“.

Realizaciji ovogodišnje kampanje su se pridružili i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Turistička organizacija Srbije, JP „Putevi Srbije“ i kompanija EKO SERBIA i Opštinski savet za bezbednost saobraćaja Srbobran.

Kampanja „Vozi odmoran“ se sprovodi u letnjim mesecima sa ciljem da se prvenstveno na vozače koji putuju na dužim relacijama, kao i na vozače koji tranzitiraju kroz Republiku Srbiju apeluje da voze odmorni, odnosno da se ukaže na rizike vožnje u stanju umora.

Vozi odmoran 2023 - 7 nedelja - Post

Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju

Javni poziv za podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu trajaće do 2. oktobra 2023. godine.

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane, manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka, nabavku novih mašina i opreme kojom se štiti dobrobit životinja, vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja, proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, pčelarstvo, mužu, držanje, odgoj i tov živine.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.

Javni poziv za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. septembrom 2023. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Zahtevi za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnose se Agenciji u zatvorenoj koverti na adresu: Bulevar Mihaila Pupina br.2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama“.

Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela ramova su: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549.

Uslovi koje fizička lica kao podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju da ispune su:

  • pravilno popunjen zahtev sa ličnim podacima,
  • potvrda da je lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu,
  • fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano (u slučaju opravdanih razloga kao što su prestanak pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo kao i gubitak računa zbog čega imaoci neregistrovanih traktora nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu, poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo, potrebna je izjava potvrđena potpisima dva svedoka i overena od strane nadležnog organa o posedu od 5 godina za traktor koji je star najmanje 10 godina),
  • fotografija prednje strane traktora za koji se podnosi zahtev,
  • dokaz o izmirenim troškovima  propisanih administrativnih taksi u iznosu od 1.040,00 dinara,
  • potvrde koje se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva,
  • sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase isključivo na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je opredelilo 125.000.000 za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama iz budžeta Republike Srbije u 2023. godini. Planirano je da se subvencija prema Uredbi sprovodi i u narednoj godini.

Podsećamo da je jedna od glavnih mera za smanjenje broja stradanja usled prevrtanja i pokušaj minimiziranja povreda vozača traktora, kada dođe do nezgode, ugradnja ispitanih i odobrenih zaštitnih struktura (ramova). Zaštitni ram služi da pruži zaštitu vozača traktora prilikom prevrtanja. U Republici Srbiji, u protekle tri godine, u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali traktori, izuzimajući nesreće van puteva (njive, šume, livade), poginulo je 83, a povređeno 542 lica.

Javni poziv sa pratećim formularima za podnošenje zahteva se nalazi na sajtu Agencije: https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog-rama-za-upotrebljavani-traktor

Agencija za bezbednost saobraćaja, Opština Srbobran i ove godine sprovode kampanju „Vozi odmoran“.

Realizaciji ovogodišnje kampanje su se pridružili i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Turistička organizacija Srbije,JP „Putevi Srbije“ i kompanija EKO SERBIA i Opštinski savet za bezbednost saobraćaja Srbobran.

Kampanja „Vozi odmoran“ se sprovodi u letnjim mesecima sa ciljem da se prvenstveno na vozače koji putuju nadužim relacijama, kao i na vozače koji tranzitiraju kroz Republiku Srbiju apeluje da voze odmorni, odnosno da se ukaže na rizike vožnje u stanju umora.

Vozi odmoran 2023 - 6 nedelja - Post

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama.

Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 1,4 milijarde dinara.

Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke:

1. nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:

1.1 proizvodne opreme i/ili mašina;

1.2 transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

1.3 delova, specijalizovanih alata za mašine;

1.4 mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

2. nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to:

2.1 građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

2. OTP Banka A.D.

3. Banka Poštanska Štedionica A.D.

4. PROCREDIT BANK A.D. Beograd

5. BANCA INTESA A.D. Beograd

6. EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD

7. ERSTE BANK A.D. Novi Sad

8. HALKBANK, Beograd

9. Intesa Leasing Beograd

10. UniCredit Leasing Srbija DOO Beograd

11. S-LEASING DOO Beograd

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro i mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 73/19 i 44/21 – dr. zakon) prema finansijskim izveštajima za 2021. godinu;

2) preduzetnici registrovani u APR.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa.

Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2022. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: 1 zaposlen – do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

Više o Javnom pozivu na : https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za sprovođenje ovog programa su 600.000.000,00 dinara.  Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.   

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnice, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 40% vrednosti ulaganja, odnosno do 50% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  i kamatnom stopom od 1,5%  godišnje uz garanciju banke ili 2,5%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja i uz primenu valutne klauzule.

 Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za privredne subjekte registrovane u  APR-u najkasnije do 31.12.2020. godine, a koji nemaju minimum 5 zaposlenih na dan 31.12.2022. godine na određeno i/ili neodređeno vreme, kao i za privredne subjekte registrovane u APR-u od 01.01.2021. godine pa nadalje, dok će za  iznos do 12.000.000,00 dinara moći da konkurišu privredni subjekti koji su registrovani u APR-u do 31.12.2020. godine i koji imaju minimum 5 zaposlenih na dan 31.12.2022. godine na određeno i/ili neodređeno vreme.

 Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

-kupovinu mašina/opreme/alata, nove računarske opreme i softvera i vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje  i pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);

- tekuće održavanje i/ili adaptaciju poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 dinara;

- kupovinu poslovnog/proizvodnog prostora za privredne subjekte koji su registrovani u APR do 31. decembra 2020. godine i na dan 31. decembra 2022. godine zapošljavaju minimum pet zaposlenih (uključujući i samu preduzetnicu bez obzira po kom osnovu je osigurana);

- operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu, koju pružaju navedene agencije po Programu standardizovanog seta usluga za MSPP.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom, u skladu sa Programom, mogu se predati:

  • Fondu za razvoj RS, u dva primerka, na adresama: Ul.bulevar Nemanjića 14a, Niš i Ul. knez Mihailova br.14, Beograd ili
  • preko Portala Fonda za razvoj RS koji se nalazi na sajtu Fonda, u jednom primerku.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa za 35%, koliko je prosečan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama.

 Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strane Ministarstva: www.privreda.gov.rs i  Fonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs, kao i sa portala preduzetništva (www.preduzetnistvo.gov.rs).

Agencija za bezbednost saobraćaja, Opština Srbobran i ove godine sprovode kampanju „Vozi odmoran“.

Realizaciji ovogodišnje kampanje su se pridružili i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Turistička organizacija Srbije,JP „Putevi Srbije“ i kompanija EKO SERBIA i Opštinski savet za bezbednost saobraćaja Srbobran.

Kampanja „Vozi odmoran“ se sprovodi u letnjim mesecima sa ciljem da se prvenstveno na vozače koji putuju nadužim relacijama, kao i na vozače koji tranzitiraju kroz Republiku Srbiju apeluje da voze odmorni, odnosno da se ukaže na rizike vožnje u stanju umora.

Vozi odmoran 2023 - 6 nedelja - Post