Mesečne arhive: februar 2023

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2023. GODINI

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2023. GODINI

Više o konkursu na:

https://spriv.vojvodina.gov.rs/27-%d1%84%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%83%d0%b0%d1%80-2023-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%81/

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU

Vise o konkursu na linku:
KAKO DO KUĆE U 6 KORAKA:
1. Podnosilac prijave samostalno pronalazi seosku kuću sa okućnicom, koja je na prodaju;
2. Nakon kontaktiranja prodavca, podnosilac prijave popunjava „Obrazac prijave“ i obraća se JLS, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom;
3. JLS šalje u terensku kontrolu svoje stručno lice, ovlašćeno da izvrši procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, čija ukupna vrednost ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
JLS može izvršiti procenu i u saradnji sa poreskom upravom i nadležnim organom za geodetske poslove;
4. Terenskoj kontroli ovlašćenog lica JLS prisustvuju kupac (podnosilac prijave) i
potencijalni prodavac. Potencijalni prodavac treba da se saglasi sa procenjenom tržišnom
vrednosti nepokretnosti i to navede u izjavi koja je sastavni deo obavezne dokumentacije
propisane Programom i koju šalje podnosilac prijave prilikom konkurisanja;
5. Ispunjenost uslova utvrđuje ovlašćeno stručno lice u obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i sadrži izjavu koju potpisuje gradonačelnik/predsednik opštine;
6. Nakon gore opisane procedure, u kojoj učestvuje JLS, podnosilac prijave šalje Obrazac prijave zajedno sa ostalom prikupljenom dokumentacijom propisanom Programom na adresu Ministarstva za brigu o selu.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 6.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 1, odnosno 10.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 2, u oba slučaja bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs teče od 24.2.2023. godine i traje zaključno sa 13.4.2023. godine, računajući i taj dan.

Više o konkursu na:
https://region.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-2-5/

Konkursi NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU MERE OBUKA NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU MERE OBUKA ZA POTREBE POSLODAVCA ZA ZAPOSLENOG U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE SA VISOKIM OBRAZOVANjEM U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STICANjA PRAKTIČNIH ZNANjA U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2023. GODINI

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2023. GODINI

JAVNI KONKURS ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE SE ZAPOŠLjAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA U 2023. GODINI

JAVNI KONKURS ZA SUBVENCIJU ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA U 2023. GODINI

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2023. GODINI

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2023. GODINI

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2023. GODINI

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA U 2023. GODINI

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2023. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

 1. stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendista Ministarstva u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija;
 2. sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u Republici Srbiji i u inostranstvu;
 3. sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva;
 4. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
 5. stipendiranje mladih istraživača- učenika završnih razreda (III i IV) srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja (svetskim, evropskim ili balkanskim);
 6. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
 7. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
 8. sufinansiranje završne izrade i odbrane doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva;
 9. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
 10. sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
 11. sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
 12. sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
 13. sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama;
 14. sufinansiranje aktivnosti dodatnog obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata za bavljenje naučnoistraživačkim radom.

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5, 10, 11, 12, 13 i 14. je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 24.02.2023. godine, a do kraja prve polovine 2023. godine objaviće se drugi javni poziv za programsku aktivnost izdavanja monografija u Republici Srbiji. Rok za podnošenje prijave za programsku aktivnost pod tačkom 9. je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 27.03.2023. godine. Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2, 3, 4, 6, 7 i 8, otvoren je tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Obrasci odgovarajućih zahteva, kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na veb-sajtu Ministarstva: www.nitra.gov.rs.

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa  naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.

 Više o konkursu na :

https://nitra.gov.rs/tekst/910/javni-poziv-za-ucesce-u-sredstvima-ministarstva-nauke-tehnoloskog-razvoja-i-inovacija-u-2023-godini.php

Konkurs za dodelu sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete (u daljem tekstu: učsnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pod stambenom jedinicom iz prethodnog stava smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice (u daljem tekstu: porodice) u kojima se počev od 01.01.2022. godine rodi treće ili četvrto dete.

Učesnici Konkursa mogu biti roditelji u porodicama koji u trenutku raspisivanja Konkursa ispunjavaju sledeće uslove:

 1.  da je majka u porodici, na dan 01.01.2022. godine pa do dana raspisivanja Konkursa, rodila dete trećeg ili četvrtog reda rođenja, u smislu člana 7. stav 2. Pravilnika;
 2.  da je najmanje jedan od roditelja državljanin Republike Srbije i da na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine do dana raspisivanja Konkursa ima najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište;
 3.  da se nalaze u bračnoj ili vanbračnoj zajednici ili da imaju status samohranog roditelja;
 4.  da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njihova deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, u skladu sa zakonom;
 5.  da je najmanje jedan od roditelja zaposlen;
 6.  da su roditelji trećeg, odnosno, četvrtog deteta vlasnici ili suvlasnici nekretnine ili da žive u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom ili suvlasnikom nekretnine najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja Konkursa, ukoliko apliciraju za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje nekretnine;
 7.   da učesnici Konkursa ili njihovi roditelji koji sa učesnicima Konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili odgovarajuću nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja Konkursa, u smislu člana 2. Pravilnika.

Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom i za jednu namenu i to:

 1.  za kupovinu nekretnine;
 2.  za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje postojeće nekretnine.

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara.

Iznos dodeljenih sredstava može biti manji odtraženog.

Učesnici Konkursa su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

Za kupovinu nekretnine:

 1.  popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs (preuzima se na veb-sajtu Sekretarijata);
 2.  fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove zajedničkog domaćinstva (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana), a za maloletne članove zajedničkog domaćinstva- potvrde o prebivalištu za decu;
 3.  uverenje o državljanstvu Republike Srbije za jednog od učesnika Konkursa (ne starije od šest meseci);
 4.  uverenja o prebivalištu za učesnike Konkursa u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
 5.  izvode iz matične knjige rođenih za svu decu;
 6.  dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice (ne stariji od mesec dana);
 7. dokaz o statusu jednoroditeljske porodice-izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne stariji od mesec dana);
 8. uverenje nadležnog organa starateljstva o činjenici da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, odnosno, da ni otac ni majka nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ne stariji od mesec dana);
 9. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o položenim razredima-ispitima kao dokaz o stečenom obrazovanju;
 10. dokaz o zaposlenju (Ugovor o radu i M obrazac) i dužini staža osiguranja za učesnike Konkursa (listing staža izdat od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje),i dokaz o prihodima ostvarenim u tri meseca koji prethode mesecu raspisivanja konkursa za svakog od učesnika Konkursa (potvrda poslodavca);
 11.  potvrdu iz Ministarstva finansija Republike Srbije – Poreske uprave da učesnici Konkursa i njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima Konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja Konkursa;
 12. izjavu učesnika Konkursa, datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ne poseduju odgovarajuću nekretninu na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno, nadležnogsuda;
 13.  Izjavu učesnika Konkursa, datu pod materijalniom i krivičnom odgovornošću, da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvajanju sa potencijalnim prodavcima nekretnine, overenu kod javnog beležnika;
 14.  prepis lista nepokretnosti, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti ili Javnog beležnika, za nepokretnost koju učesnici Konkursa predlažu za kupovinu;
 15. fotokopiju tekućeg računa jednog od učesnika konkursa.

Za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje nekretnine:

 1.  popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs (preuzima se na :veb-sajtu Sekretarijata);
 2.  fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove zajedničkog domaćinstva (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana), a za maloletne članove zajedničkog domaćinstva- potvrde o prebivalištu za decu;
 3.  uverenje o državljanstvu Republike Srbije za jednog od učesnika Konkursa (ne starije od šest meseci);
 4. uverenja o prebivalištu za učesnike Konkursa u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
 5.  izvode iz matične knjige rođenih za svu decu, odnosno za sve ćlanove zajedničkog domaćinstva učesnika konkursa;
 6.  dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice (ne stariji od mesec dana);
 7.  dokaz o statusu jednoroditeljske porodice-izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne stariji od mesec dana);
 8.  uverenje nadležnog organa starateljstva o činjenici da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, odnosno, da ni otac ni majka nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ne stariji od mesec dana);
 9. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o položenim razredima-ispitima kao dokaz o stečenom obrazovanju;
 10. dokaz o zaposlenju (Ugovor o radu i M obrazac) i dužini staža osiguranja za učesnike Konkursa (listing staža izdat od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje);
 11.  dokaz o prihodima ostvarenim u tri meseca koji prethode mesecu raspisivanja konkursa za svakog od učesnika Konkursa (potvrda poslodavca);
 12.  potvrdu iz Ministarstva finansija Republike Srbije – Poreske uprave da učesnici Konkursa i njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima Konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja Konkursa;
 13.  izjavu učesnika Konkursa, ili vlasnika nekretnine u slučaju da su roditelji učesnika konkursa vlasnici nekretnine, datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ne poseduju odgovarajuću nekretninu na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno, nadležnog suda;
 14.  prepislista nepokretnosti, izdatod strane Republičkog geodetskog zavoda-Službe za katastar nepokretnosti ili Javnog beležnika, za učesnike Konkursa i njihovih roditelja koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa učesnicima Konkursa, za nekretninu koja je predmet dogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, investicionog ili tekućeg održavanja;
 15.  tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovarajućeg projektanta;
 16.  akt nadležnog opštinskog-gradskog organa (Odeljenje za urbanizam) o dozvoli za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje;
 17.  fotokopija tekućeg računa jednog od učesnika konkursa.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično, na gore navedenu adresu sa naznakom:

„KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PORODICAMA U KOJIMA SE RODI TREĆE ILI ČETVRTO DETE ZA REŠAVANjE STAMBENOG PITANjA ILI ZA UNAPREĐENjE USLOVA STANOVANjA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVOVINE“

rijava na Konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 50 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Alo“.

Prijava na Konkurs se preuzima sa veb-sajta Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na telefon: 021/487-4255 ili putem maila: konkursisp@vojvodina.gov.rs

Više o konkursu na:

https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/

Nastavak subvencija za kupovinu prve nekretnine i u 2023. godini

Vlada Republike Srbije donela je na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju odluku o nastavku finansiranja subvencija za majke za kupovinu prve nekretnine u 2023. godini.

Reč je o Odluci o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u 2023. godini.

Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti za ove namene je, kao i do sada, 20.000 evra.

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta u 2023. godini, može se ostvariti za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koje su utvrđene kao devastirana područja u visini 50 odsto vrednosti radova, kao i za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave – u visini 20 odsto vrednosti radova.

Takođe, ovo pravo može se ostvariti i za kupovinu kuće ili stana – u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti, kao i za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – u iznosu od 20 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

 

eDržavljanstvo i eSaglasnost – nove usluge eUprave

Ministarstvo unutrašnjih poslova omogućilo je nove nove elektronske usluge na portalu eUprava (https://euprava.gov.rs/) – eDržavljanstvo i eSaglasnost.

Za Uverenje o državljanstvu, koje je do sada bilo jedan od najtraženijih dokumenata koji su se izdavali na šalterima opština, od danas se može podneti zahtev na portalu eUprava i preuzeti u elektronskoj formi u eSandučetu ili poručiti na kućnu adresu.

Takođe, građanima je od sada na raspolaganju sedam novih elektronskih usluga MUP-a koje omogućavaju onlajn davanje izjava ili saglasnosti: Izjava/saglasnost za izdavanje lične karte maloletnom detetu, državljaninu Republike Srbije, Izjava/saglasnost za izdavanje pasoša maloletnom detetu, državljaninu Republike Srbije, Izjava/saglasnost za prijem u državljanstvo Republike Srbije maloletnog deteta, Izjava/saglasnost za prijavu prebivališta maloletnog deteta, državljanina Republike Srbije, Punomoćje za preuzimanje pasoša, Saglasnost vlasnika nepokretnosti za prijavu prebivališta punoletne osobe, državljanina Republike Srbije, na adresu nekretnine čiji je vlasnik/suvlasnik, Opoziv izjave/punomoćja/saglasnosti.

Da bi korisnik koristio usluge eDržavljanstvo ili eSaglasnosti, potrebno je da bude prijavljen na portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

„Na portalu eUprava elektronske usluge MUP-a zakazivanja termina za lična dokumenta, produženje registracije vozila kao i usluga ePlati  preko koje građani plaćaju takse i naknade su jedne od onih koje građani najviše koriste. Ministarstvo unutrašnjih poslova je lider u razvoju usluga elektronske uprave i sa uslugama eDržavljanstvo i eSaglasnosti doprineće još većoj efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti javne uprave“, izjavio je Mihailo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija.

Jovanović je dodao da, zahvaljujući elektronskoj razmeni podataka, organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave i centri za socijalni rad su skoro 5.000.000 puta vršili uvid u podatke iz evidencija koje su u nadležnosti MUP-a, što znači da toliko puta građani nisu posećivali šaltere, štampali papire i nosili ih dalje od šaltera do šaltera kao kuriri, već je državni službenik sve to obavljao za njih elektronskim putem.

„Do sada smo imali više od 10.000.000 zahteva za sve usluge MUP-a koje se nalaze na portalu eUprava. Zahvaljujući potpunoj promeni načina plaćanja administrativnih taksi Ministarstva unutrašnjih poslova, objavljen je portal plati.euprava.gov.rs (https://plati.euprava.gov.rs/#/) kao centralno mesto gde građani dobijaju jedinstvenu, objedinjenu uplatnicu koju mogu platiti karticom, mBenkingom, ili fizički u banci ili pošti. Centralizacijom administrativnih taksi MUP-a smo ukinuli mogućnost za zloupotrebu, povećali transparentnost procesa i brzinu proknjižavanja uplate, s obzirom na to da se, zahvaljujući jedinstvenom pozivu na broj, uplata odmah knjiži i vidljiva je u sistemu policijskom službeniku. Građani su do sada kreirali i platili oko 8.000.000 uplatnica za postupke MUP-a putem ovog sistema“, izjavio je Milan Latinović, v.d. direktora Kancelarije za IT i eUpravu.