Mesečne arhive: januar 2022

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2022. GODINI

Podsticaji obuhvataju  investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalazi se u aktivnom statusu, i to:

1)      fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2)      preduzetnik;

3)      privredno društvo.

Lice iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje i ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre nije:

1)      registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2)      registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3)      registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1)      je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2)      u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;

3)      nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.

Lice iz člana 5. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1)      je u potpunosti realizovalo investiciju za koju podnosi zahtev u periodu od 15. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

2)      nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuje poljoprivreda i podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

3)      nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

4)      za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

5)      nije primilo bespovratna sredstva iz javnih sredstava za nabavku mlekomata, odnosno robota za mužu, odnosno robotazanaguravanjehrane, odnosnorobotazačišćenje, odnosnolaktofriza, u prethodnojilitekućojgodini;

6)      je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda

7)      dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica

8)      u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju životinje);

9)      na gazdinstvu ima od 20 do 200 mlečnih krava;

10)  po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje podsticaja u okviru ukupnih sredstava opredeljenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 24. januara do 24. marta 2022. godine, zaključno.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosilac zahteva dostavlja:

1)      račun za nabavku predmetne investicije sa serijskim brojem predmeta nvesticije;

2)      otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

3)      dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4)      garantni list za izvršenu nabavku predmetne investicije;

5)      jedinstvenu carinsku ispravu, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6)      kopijurešenja o ispunjenostiveterinarsko-sanitarnihuslova i uslovahigijenehranezapredmetnimlekomat, kao i kopijurešenja o upisu u Registarobjekata u skladusaposebnimpropisom o registraciji, odnosnoodobravanjuobjekatazaproizvodnju i promethraneživotinjskogporekla;

7)      uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;

8)      uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

9)      potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

10)  potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.000.000 dinara.

Javni poziv z apodnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za ararna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredehttp://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

 

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2022. GODINI

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 350.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.

      Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Proizvodni prostor ili poslovni prostor koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostor za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala ne može biti kupljen od drugog privrednog subjekta sem u izuzetnim slučajevima kada privredni subjekt od koga se kupuje prostor duži vremenski period ne obavlja delatnost u tom prostoru, ili se kupuje novoizgrađeni prostor Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;
 • kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
 • trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;
 • nabavku softvera i računarske opreme.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

      Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda. Sva dokumentacija se predaje u dva primerka.

Adrese Fonda su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa uvećan za 25%, koliko je prosečan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama, a najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom programu.

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2022. GODINI

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 100.000.000,00 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno od 2017. do 2022. godine (uključujući i 2022. godinu),a čiji je:

-osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena;

- osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 35 godina.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

-kupovinu opreme, dostavnih vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);

- tekuće održavanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;

- operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom u skladu sa Programom, predaje se Fondu nasledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programaza 35%, koliko je prosečan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strane Ministarstva: www.privreda.gov.rsiFonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2022. GODINI

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranijedve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u 2020, 2021. i 2022. godini.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

-kupovinu opreme, dostavnih vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);

- tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;

- operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijomu skladu sa Programom, predajese Fondu nasledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa za 35%, koliko je prosečan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strane Ministarstva: www.privreda.gov.rsiFonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2022. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

 1. NAMENA SREDSTAVA Sredstva su namenjena za:
 1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:

A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

B) izrade projektno tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.

 1. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:

-       opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.

Sredstva opredeljena za namene iz tačke 1. i 2. mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.01.2021. godine do 01.07.2022. godine;

 1. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Prava učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

OPŠTI USLOVI:

1)      da je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine do 31.12.2021. godine;

2)      da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak (izdvojeno mesto) za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

3)      da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda

4)      da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

5)        da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

6)        da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu;

7)        da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu;

8)      da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;

9)      nije ostvario neto gubitak u 2021. godini;

10)  da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako zaposleno lice koje ima obavezno socijalno osiguranje);

11)  da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno izvršilac usluge ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom;

12)  da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

13)  da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema većinsko učešće u vlasništvu;

14)  da je izdat akt nadležnog organa koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju ili za izvođenje građevinskih radova ili da je podnet zahtev nadležnom organu za izdavanje akta koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju ili za izvođenje građevinskih radova2 (za tačku 1. pod A Namene sredstava);

15)  da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca počev od dana raspisivanja Konkursa ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta;

16)  da ispunjava minimalno tehničke uslove, u skladu sa zakonom;

17)  da je smeštajni objekat zaveden u evidenciji objekata za smeštaj ministarstva nadležnog za poslove turizma ili jedinice lokalne samouprave (odnosi se na privredne subjekte koji pružaju usluge smeštaja).

 1. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 120.000.000,00 dinara.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i

to za:

 1. Podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture A) najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara B) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara
 1. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture

-najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

Navedeni iznosi su bez uračunatog PDV-a.

POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENjE ODLUKE

Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Konkurs propisani su Pravilnikom.

Dodatna dokumentacija:

 1. Dokaz o vlasništvu nad nepokretnosti na kojoj se realizuje investicija koja je predmet prijave Podnosioca zahteva, ne stariji od dana raspisivanja Konkursa (original ili overena fotokopija izvoda iz Katastra nepokretnosti od strane javnog beležnika), osim za nepokretnosti koje su uvlasništvu jedinice lokalne samouprave, Autonomne pokrajine Vojvodine ili Republike Srbije, a sa čijim organom je zaključen ugovor o zakupu ili podzakupu nepokretnosti na kojoj se realizuje investicija koja je predmet prijave;
 1. izjava da nema neto gubitak u 2021. godini, (overenu od nadležnog organa za overu javni beležnik ili sud).

7. NAČIN I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sanaznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE BROJ: 144-401-1/2022-04, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradiPokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je 03.02.2022. godine.

INFORMACIJE O PREUZIMANjU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:

www.spriv.vojvodina.gov.rs

 1. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, putem telefona 021/487 45 80, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2022. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

 1. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za projekte:

 1. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:

-nabavka mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.

 1. Unapređenje inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti kroz subvencionisanje:

-  uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 01.01.2021. do _01.07.2022. godine.

Konkurs predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Podnosilac prijave može da podnese jednu prijavu za jednu namenu sredstava.

 1. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i imaju sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

OPŠTI USLOVI:

1)     da je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, do 31.12.2021. godine;

2)      da obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili ima registrovan ogranak (izdvojeno mesto) za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

3)      da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

4)      da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

5)        da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

6)        da nije koristio sredstva po drugom osnovu za istu namenu;

7)        da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu;

8)      da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći

9)      nije ostvario neto gubitak u 2021. godini;

10)  da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako zaposleno lice koje ima obavezno socijalno osiguranje);

11)   da podnosilac prijave i dobavljač opreme, ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom;

12)   da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoćčija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

13)  da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nema većinsko učešće u vlasništvu;

14)   da ugovor o zakupu/podzakupu traje najmanje 24 meseca počev od dana raspisivanja Konkursa ukoliko podnosilac prijave nije i vlasnik objekta;

15)   da je pribavio procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka (za tačku 1. Namene sredstava, ukoliko je predmet prijave nabavka polovne mašine ili opreme koja nije starija od 5 godina u skladu sa članom 4. ovog pravilnika).

DODATNI USLOVI:

1)      da nije koristio sredstva Sekretarijata za obe namene po Konkursu broj 144-401-194-II/2021-4 objavljenog 16.09.2021. godine .

 1. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 65.000.000,00 dinara.

Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:

 1. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata:

-  nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost: najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara

 1. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske turističke delatnosti:

-uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata: najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara.

Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENjE ODLUKE

Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Konkurs propisani su Pravilnikom.

Dodatna dokumentacija:

 1. izjavu da nema neto gubitak u 2021. godini, (overenu od nadležnog organa za overu javni beležnik ili sud).
 1. NAČIN I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakomna licu koverte „JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA, BROJ: 144-401-4/2021-4“, ili lično na pisarnici pokrajinskihorgana uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave  03.02. 2022. godine.

 1. INFORMACIJE O PREUZIMANjU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:

www.spriv.vojvodina.gov.rs

 1. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, putem telefona 021/487 46 69, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2022. GODINI

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januar 2022. godine).

Pod nabavkom repromaterijala podrazumevaju se sirovine i osnovni proizvodni materijal u zavisnosti od vrste proizvodnje, odnosno delatnosti privrednog subjekta. U izuzetnim slučajevima kao repromaterijal prihvataju se komponente i sklopovi za ugradnju (polufabrikati), kao i komercijalna ambalaža.

Repromaterijal mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Sredstva se ne mogu koristiti za refundaciju izdataka i troškova za: pomoćni neproizvodni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje, režijski, ostali, kancelarijski materijal i sl.); sitan inventar, pojedinačni i rezervni delovi, potrošni materijal koji se montira na mašine/alat (brusne ploče, burgije, igle, ofset ploče i dr.); pogonski materijal (gorivo, mazivo) i energija; auto gume; sredstva za zaštitu i prihranu poljoprivrednih kultura, semenska roba i sadni materijal, hrana i dodaci za ishranu životinja i dr; piće, namirnice i ambalažu u ugostiteljstvu u cilju neposrednog posluživanja; trgovačka, merkantilna i zrnasta roba za dalju prodaju.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 130.000.000,00 dinara.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 350.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR), najkasnije do 30. decembra 2020. godine (imaju aktivan status) i to:

1)      razvrstani na mikro ili mala pravna lica – privredni subjekti,

2)      preduzetnici paušalci.

Prijavu na Javni Konkurs nema pravo da podnese privredni subjekt: koji je u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica; nad kojim je pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije; koji je u teškoćama; ukoliko je predmet prijave (repromaterijal) kupljen/nabavljen od: (1) fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik i (2) od povezanih lica ili društava.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1)      da nije ostvario neto gubitak u 2020. godini;

2)      da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

3)      da do isteka roka od šest meseci počev od dana objavljivanja Javnog konkursa ne smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10%;

4)      da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva sa svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

5)       da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od23.000.000,00 dinara;

6)      da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS Učesnik na Javnom konkursu podnosi:

1)       Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (popunjava se isključivo na računaru, a preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rsKonkursi / Javni pozivi);

2)        Popunjen i potpisan dodatak obrascaExcel tabela (popunjava se isključivo na računaru, a preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / KonkursiJavni pozivi);

3)       Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (19.12.2021.godine) (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);

4)       Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija RS o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda (porezi i doprinosi), original ili fotokopija overeno kod nadležnog organa za overu ili izdato u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom, ne starije od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (19.12.2021. godine);

5)         Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica u formatu iz koga se nedvosmisleno vidi broj zaposlenih na neodređeno vreme – na dan objavljivanja konkursa (18. januar 2022. godine). Preduzetnici koji paušalno izmiruju svoje obaveze i preduzetnici koji su jedini zaposleni, uz uverenje samostalno prilažu fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje;

6) (a)  Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva:

-        za 2020. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine koji je predat APR;

-        za 2021. godinu: Bruto bilans ili Zaključni list na dan 31. decembar 2021. godine;

(b)    Paušalni poreski obveznici:

kopije obrasca KPO za 2020. i 2021. godinu; potvrde od svih poslovnih banaka o prometu na računu u 2020. i 2021. godini i kopije Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti za 2020. i 2021. godinu;

7)        Račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januar 2022. godine));

8)       Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzeti na internet prezentaciji Sekretarijata):

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Tekst Javnog konkursa, Obrazac prijave sa pripadajućim izjavama i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2022. GODINI“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskihorgana uprave (na navedenu adresu) u vremenu od 900 do 1400 časova.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 2. februar 2022. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Da datne informacije se mogu dobiti u Sekretarijatu putem telefona 021/487-4480 ili 0800/021-027, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2022. GODINI

NAMENA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 57.500.000,00 dinara namenjen mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2022. godini (u daljem tekstu: osnovna sredstva) i to:

(a) osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16.3.2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa 18.1.2022. godine ili

(b) osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Mašine/oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu. Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, može se odobriti subvencionisanje troškova za nabavku polovne mašine/opreme, ne starije od 5 (pet) godina, uz uslov da učesnik na Javnom konkursu dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Sredstva se ne mogu koristiti za subvencionisanje troškova i izdataka za nabavku sledećeg: ugradna oprema (klima uređaji, ventilatori, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.); alat, dodatna oprema, pojedinačni i rezervni delovi, inventar, oprema za zaštitu na radu, repromaterijal, potrošni materijal i dr; poljoprivredne i priključne mašine i druga oprema za poljoprivrednu proizvodnju; mašine i oprema za ugostiteljstvo namenjene za pripremu hrane, pića i napitaka u cilju neposrednog posluživanja; kompijuteri, računarska oprema; medicinska, veterinarska oprema i sl; sve vrste vozila (za prevoz lica, teretna, dostavna i dr.), prikolice i sl. Sredstva se ne mogu koristiti ukoliko su obaveze premdobavljaču/prodavcu izmirene putem kompenzacije, asignacije, cesije ili preuzimanjem duga, niti u slučaju da je predmet nabavke kupljen na lizing.

VISINA SREDSTAVA I NAČIN ISPLATE

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu:

(a) dostavljenog računa, računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem / prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog – isplata odobrenih sredstava vrši se po principu refundacije ili

(b) priloženog predračuna ili ponude ili (pred)ugovora sa dobavljačem / prodavcem – isplata odobrenih sredstava vrši se po principu kombinovane isplate u dve rate: 50% avansno, dok se preostali iznos refundira nakon isplate celokupne vrednosti osnovnog sredstva.

Iznos sredstava odobrava se do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke i drugih troškova, a prema vrsti osnovnog sredstva:

Mašine/oprema – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 300.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara, s tim da minimalna vrednost jedne mašine ili pojedinačnog komada opreme ne može biti manja od 90.000,00 dinara bez PDV;

Softver – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše

500.000,00 dinara;

Nematerijalna imovina – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR), najkasnije do 30. decembra 2020. godine (imaju aktivan status) razvrstani na: 1) mikro ili mala pravna lica i 2) preduzetnici paušalci.

Prijavu na Javni Konkurs nema pravo da podnese privredni subjekt: koji je u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica; nad kojim je pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije; koji je u teškoćama; ukoliko je predmet prijave (osnovno sredstvo) kupljen/nabaljen od: (1) fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik i (2) od povezanih lica ili društava.

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1)      da nije iskazao neto gubitak u 2020. godini;

2)      da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

3)      da do isteka roka od šest meseci počev od dana objavljivanja Javnog konkursa ne smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10%;

4)      da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva sa svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

5)      da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis

državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

6)     da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Prijava se može podneti:

-          za nabavku maksimalno 7 (sedam) komada mašina/opreme (istih ili različitih) i to od najviše 5 (pet) različitih dobavljača/prodavaca;

-          za nabavku do 3 (tri) softvera (softverske licence) sa najviše 10 kopija (od kojih se svaka koristi samo na po jednom računaru) i to od maksimalno 3 (tri) različita dobavljača/prodavca;

-          za sticanje nematerijalne imovine od najviše 5 (pet) različita dobavljača/prodavaca.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS Učesnik na Javnom konkursu podnosi:

1)        Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (popunjava se isključivo na računaru, a preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

Konkursi / Javni pozivi);

2)        Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (19.12.2021. godine) (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);

3)        Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija RS o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda (porezi i doprinosi), original ili fotokopija overeno kod nadležnog organa za overu ili izdato u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom, ne starije od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (19.12.2021. godine)

4)        Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica u formatu iz koga se nedvosmisleno vidi broj zaposlenih na neodređeno vreme – na dan objavljivanja konkursa (18. januar 2022. godine). Preduzetnici koji paušalno izmiruju svoje obaveze i preduzetnici koji su jedini zaposleni, uz uverenje samostalno prilažu i fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje;

5)    Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva:

-       za 2020. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine koji je predat APR;

-       za 2021. godinu: Bruto bilans ili Zaključni list na dan 31. decembar 2021. godine;

(b)    Paušalni poreski obveznici:

kopije obrasca KPO za 2020 i 2021. godinu; potvrde od svih poslovnih banaka o prometu na računu u 2020. i 2021. godini i kopije Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti za 2020. i 2021. godinu;

6)               (a)  Za osnovna sredstva iz „namene sredstava“ pod (a) (koja su kupljena):

Mašine/oprema: račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljenu mašinu/opremu (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januara 2022. godine));

Softver: račun, račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljeni softver – softversku licencu (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januara 2022. godine ));

Nematerijalna imovina: račun i/ili ugovor o sticanju nematerijalne imovine (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januara 2022. godine));

(b)    Za osnovna sredstva iz „namene sredstava“ pod (b) (koja će biti kupljena):

Mašine/oprema: predračun ili ponuda ili (pred)ugovor za nabavku mašina/opreme (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) (ne starije od dana objavljivanja Javnog konkursa sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (18.1.2022 – 2.2.2022. godine));

Softver: predračun ili ponuda ili (pred)ugovor za nabavku softvera – softverske licence (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) (ne starije od dana objavljivanja Javnog konkursa sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (18.1.2022 – 2.2.2022. godine));

Nematerijalna imovina: predračun i/ili (pred)ugovor o sticanju nematerijalne imovine (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) (ne starije od dana objavljivanja Javnog konkursa sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (18.1.2022 – 2.2.2022. godine));

Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzeti na internet prezentaciji Sekretarijata

NAČIN I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Tekst Javnog konkursa, Obrazac prijave sa pripadajućim izjavama i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2022. GODINI“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na navedenuadresu) u vremenu od 900 do 1400 časova.

Rok za podnošenje prijava je 2. februar 2022. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4072 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 1000 do 1400 časova.

 

Javni poziv za učešće PRAVNIH LICA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA NA PODRUČJU AP VOJVODINE U 2022.GODINI

Raspisuje se javni poziv za prijavu  pravnih licasapodručja AP Vojvodine za učešće u realizaciji savetodavnih poslova i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u  2022.godini( u daljem tekstu: Javni poziv).

 Sredstava se dodeljuju  za finansiranje obavljanja savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja.

       Savetodavni poslovi se realizujukroz  saradnju sa poljoprivrednim  proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim zaintresovanim licima, putem direktne podrške i pomoći: savetima, informacijama i  znanjem; koje se poljoprivrednim proizvođačima pružapreko predavanja, radionica, kurseva,  vezano za određene oblasti poljoprivredne proizvodnje, mere agrarne politike i zaštitu useva od ekonomski značajnih štetnih organizama. Savetodavni poslovi obuhvataju i prikupljanje računovodstvenih podataka po FADN metodologiji, kod određenog broja poljoprivrednih gazdinstava sa područja Vojvodine; prikupljanje i izveštavanje o cenama poljoprivrednih proizvoda i imputa ( STIPS); praćenje i izveštavanje o radovima u poljoprivredi i proceni prinosa (EUROSTAT) i utvrđivanje činjeničnog stanja kod poljoprivrednih proizvođača koji se prijavljuju za podsticajna sredstva Pokrajinskog sekretarijata i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( u daljem tekstu: Ministarstva). U okviru sprovođenja savetodavnih poslova vrši se i obuka proizvođača koji su konkurisali za IPARD podsticajna sredstva,  realizuje veći broj različitih ogleda, organizuju dani polja i druge manifestacije vezane za poljoprivredu i ruralni razvoj; pružaju  informacije, daju preporuke i saopštenja iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje putem medija, Portala Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, društvenih mreža i specijalizovanih kanala. Mogu se realizovati i  drugi poslovi  po potrebi i nalogu Pokrajinskog sekretarijata i Ministarstva.

         Prognozno izveštajni poslovi u zaštiti bilja( sistem PIS-a) podrazumeva praćenje (monitoring)ekonomski najznačajnijih biljnih proizvodnji na području AP Vojvodine i praćenje štetnih organizama na njima kao i monitoring meteoroloških uslova u kojima se poljoprivredna proizvodnja odvija i štetni organizmi razvijaju. Povezivanjem podataka dobijenih iz navedenog monitoringa, njihovom obradom i analizom, kreiraju se modeli zaštite praćenih gajenih useva i daju preporuke i saopštenja o merama zaštite u usevima i voćnim zasadima u cilju racionalne upotrebe pesticida,  ekonomskih ušteda i zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

2.VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u 2022. godinipredviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 187.807.000,00 dinara.

Od čega je za realizaciju Savetodavnih poslova predviđen utrošak ukupno  100.000.000,00dinarai to:

 1. Za realizaciju Osnovnog programa savetodavnih poslova predviđena su  sredstva u ukupnom iznosu od88.680.000,00 dinara.
 2. Za realizaciju Posebnih programa u okviru savetodavnih poslova, predviđena su sredstva za :

2.1. Realizaciju Programa rada Centra za usavršavanje   u iznosu od 10.500.000,00 dinara;

2.2.Realizaciju Programaedukacija i usavršavanje savetodavacau iznosu od 700.000,00 dinara i

2.3. Održavanje Portala PSS APV i održavanje softvera za praćenje parcelau iznosu od 120.000,00 dinara.

Za realizaciju Prognozno izveštajnih poslova  u zaštiti bilja predviđen je iznos od ukupno 87.807.000,00 dinara.

 Od čega je:

 1. Za obavljanje prognozno izveštajnih poslova  u zaštiti bilja u okviru  regionalnih centara PIS-apredviđen iznos od ukupno 67.324.746,00 dinara,
 2. Za obavljanje poslova koordinacije i organizacije rada prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja – predviđen je  iznos od  20.482.254,00dinara.

3.PRAVO UČEŠĆA NA JAVNI POZIV

a) Pravo za prijavu na Javni poziv za obavljanje  savetodavih poslova za učešće u  Osnovnom programu i  za obavljanje prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja (poslovi  regionalnih centara) imaju mikro i mala pravna licakoja ispunjavaju uslove iz člana 5. stav 1 Zakona oobavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede  ( „ Službeni glasnik RS“, broj 30/10) , ( u daljem teksu: Zakon), a koja su:

 • upisana u Registar privrednih subjekata,
 • osnovana od strane Republike Srbije, a koja su sa teritorije AP Vojvodine,
 • koja za obavljanje savetodavnih poslova imaju zaposlene savetodavce sa važećom licencom ( upisane u centralni registar savetodavaca), po mogućnosti različitih profila,  ( broj savetodavaca ne može biti veći od 9),
 • koja za obavljanje prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja imaju zaposlena  stručna lica (2 do 3  inženjere za zaštitu bilja),
 • koja imaju za obavljanje savetodavnih poslova potrebnu opremu ( minimum 2 automobila, komjutere ili lap topove, mobilni telefon  za svakog savetodavca i drugu opremu potrebnu za savetodavni rad),
 • koja imaju za obavljanje prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja ( minimum 2 automobila, minimum 3 METOSA i 1 do 2 lovne lampe ,  lap topove ili kompjutere i mobilne telefone  za svako stručno lice koje će učestvovati u radu).
 • koja imaju laboratorije za ispitivanje biljnih proizvoda  na zdravstvenu bezbednost proizvoda i /ili  sadržaj hranljivih materija u zemljištu  i/ili kvalitet proizvoda,( U koliko se prijavljuju samo sa programom za laboatorijska ispitivanja biljnih proizvoda i proizvoda dobijenih preradom biljnih proizvoda).

b) Pravo za prijavu na Javni poziv za obaljanje savetodavnih poslova u okviru Posebnih programa i za obavljanje prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja i za koordinaciju rada svih učesnika u sistemuPIS-a, imaju mikro i mala pravna licakoja su:

 • upisana u Registar privrednih subjekata,
 • osnovana od strane Republike Srbije, a koja su sa teritorije AP Vojvodine
 • upisana u Registar naučno-istraživačkih ustanova ili Registar inovacionih organizacija,
 • da poseduju opremu i prostor  za realizaciju  edukacija, treninga ili kurseva,
 • da poseduje rešenje o poveravanju poslova ( zaovlašćene organizacije),
 • da poseduje rešenje o poveravanju poslova koordinacije rada regionnalnih centara u obavljanju prognozno izveštajnih poslovau zaštiti bilja i
 • da poseduju laboratoriju za detekciju štetnih organizama  (detekciju virusa).

Prijave na Javni poziv podnose se  odvojeno  za:

 učešće u obavljanju savetodavnih poslovaza:

 1. učešće u Osnovnom programu i
 2. posebno za učešće u realizaciji pojedinih Posebnih programa i

za učešće u obavljanju prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja za:

1.obaljanje prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u okviru regionalnog centra( RC) i

2. za poslove koordinacije rada svih učesnika u sistemu PIS-a.

Javni poziv za prijave pravnih lica za obavljanje savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u 2022.godini traje  od 17. januara do 31. januara 2022.godine.

6.POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za učešće u Osnovnom programu savetodavnih poslova:

 • popunjena , potpisana i overena prijava za učešće, ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
 • kopiju  izvoda iz Registra privrednih subjekata u kojoj se vidi šifra delatnosti;
 • kopiju akta Vlade Republike Srbije ili drugog dokumenta ( osnivački akt ili drugi dokument) u kome se vidi da  je  pravno lica osnovano  od strane Vlade Republike Srbije
 • kopiju depo kartona;
 • kopiju prijave PIB;
 • spisak vozila i kopije saobraćajnih dozvola za najmanje 2 vozila koja će se koristiti u savetodavnom radu;
 • potpisanu izjavu da pravno lice poseduje  potrebnu opremu (u kojoj je naveden: broj kompjutera, mobilnih telefona i druga oprema potrebna  za savetodane poslove)- obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata;
 • biografije za delegirane savetodavace ( ne više od 1 strane A4 formata);
 • kopija Licence za obavljanje savetodavnog rada;
 • dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih savetodavaca;
 • dokaz o radnom statusu( kopija ugovora o radu);
 • dokument naveden kod specifičnih uslova za Osnovni program savetodavnih poslova;
 • dokaz o izrađenim flajerima i/ili brošurama u 2021.godini( u koliko su izrađeni) i
 • pilot projekat ( u koliko se planira realizacija).

Za učešće u Posebnim programima savetodavnih poslova:

 • popunjena , potpisana i overena prijava za učešće u posebnom programu ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
 • kopiju  izvoda iz Registra privrednih subjekata u kojoj se vidi šifra delatnosti;
 • kopiju akta Vlade Republike Srbije ili drugog dokumenta ( osnivački akt ili drugi dokument) u kome se vidi da  je  pravno lica osnovano  od strane Vlade Republike Srbije;
 • kopiju depo kartona;
 • kopiju prijave PIB;
 • dokaz da je pravno lice upisano u Registar naučno-istraživačkih ustanova ili Registar inovacionih organizacija;
 • kopija Rešenja o poveravanju poslova ( za ovlašćenu organizaciju);
 • biografije lica koja učestvuju u realizaciji posebnog programa;
 • spisak vozila i kopije saobraćajnih dozvola za vozila koja će se koristiti u radu;
 • izjavu da  pravno lice poseduje potrebnu opremu i prostor za realizaciju edukacija, treninga ili kurseva ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
 • dokument naveden kod specifičnih uslova za Posebni program savetodavnih poslova za čiju realizaciju se lice prijavljuje.

Za učešće u prognozno izveštajnim poslovima u zaštiti bilja:

 • popunjena , potpisana i overena prijava za učešće( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
 • kopiju  izvoda iz Registra privrednih subjekata u kojoj se vidi šifra delatnosti ;
 • kopiju akta Vlade Republike Srbije ili drugog dokumenta ( osnivački akt ili drugi dokument) u kome se vidi da  je  pravno lica osnovano  od strane Vlade Republike Srbije;
 • kopiju depo kartona;
 • kopiju prijave PIB;
 • spisak vozila i kopije saobraćajnih dozvola za najmanje 2 vozila koja će se koristiti u prognozno izveštajnim poslovima u zaštiti bilja;
 • izjavu da  pravno lice poseduje potrebnu opremu (br Metosa, lovnih lampi, kompjutera i mobilnih telefona koji ćese koristiti) neophodnu za prognozno izveštajne poslove u zaštiti bilja ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata);
 • kratka biografija  za svakog učesnika u prognozno izveštajnim poslovima (ne više od 1 strane A4 formata) i
 • dokument naveden kod specifičnih uslova za obavljanje Prognozno izveštajnih poslova.

Za učešće urealizaciji poslova koordinacije rada svih učesnika   u sistemu PIS-a:

 • popunjena , potpisana i overena prijava za učešće ( obrazac se može preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata),
 • kopiju  izvoda iz Registra privrednih subjekata u kojoj se vidi šifra delatnosti;
 • kopiju akta Vlade Republike Srbije ili drugog dokumenta ( osnivački akt ili drugi dokument) u kome se vidi da  je  pravno lica osnovano  od strane Vlade Republike Srbije;
 • kopiju depo kartona;
 • kopiju prijave PIB;
 • dokaz o ispunjenosti uslova za poslove koordinacije prognozno izveštajnim poslovima( kopija Rešenja za koordinaciju sistema PIS-a) ;
 • spisak lica koja učestvuju u radu i  kratka biografija  za svakog učesnika u prognozno izveštajnim poslovima ( ne više od 1 strane A4 formata);
 • spisak vozila i kopije saobraćajnih dozvola za najmanje 2 vozila koja će se koristiti u radu na koordinaciji prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja;
 • izjavu o posedovanju  laboratorije za detekciju štetnih organizama   (detekciju virusa)i
 • dokument naveden kod specifičnih uslova za obavljanje koordinacije rada svih učesnika   u sistemu PIS-a.
 • NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijavu na Javni poziv s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo,

21000 Novi Sad,Bulevar Mihajla Pupina broj 16

s naznakom:

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRAVNIH LICA U OBAVLjANjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA  U ZAŠTITI BILjA NA PODRUČJU AP VOJVODINE U 2022.GODINI sa napomenom za koji deo  iz Programa se prijava odnosi

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakogradnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4461 i 021/487-4500, od 10 do 12 časova svakog radnog dana za vreme trajanja Javnog poziva.

Tekst Poziva i obrazci za prijavu za učešće mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

 

   

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I OPREME ZA POBOLjŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILjAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

 1. CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta od mraza i korova, uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, opremanje bunara,nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mraza i korova – agrotekstili, agril, malč folije i drugo.

U cilju udruživanja poljoprivrednih gazdinstava, bolje iskorišćenosti izgrađenih sistema za navodnjavanje na teritoriji AP Vojvodine i zalivanja velikih površina upotrebom samohodnih automatskih širokozahvatnih uređaja za zalivanje, predviđena je mogućnost da više registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, za realizaciju investicije u sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“i „linear”, zajednički podnesu jednu prijavu, kojom se određuje poljoprivredno gazdinstvo – nosilac zajedničkog ulaganja.

 1. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđen je ukupan iznos do 370.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.700.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara,arazmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje (jedan sektor proizvodnje). Jedna prijava može da obuhvati više investicija u okviru jedne vrste proizvodnje.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.Investicijezapočete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Prihvatljive investicije su sledeće:

R.B. PRIHVATLjIVE INVESTICIJE MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PO KORISNIKU MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PO KORISNIKU)*
 

 1. SEKTOR VOĆA I VINOVE LOZE
1.1. Sistemi „kap po kap“ sa pripadajućom opremom 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.2. Cevne linije s rasprskivačima 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.3. Sistemi za subirigaciju 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.4. Kapajuće cevi, kapajuće trake 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
1.5. Sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
1.6. Opremanje bunara 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
1.7. Pumpe za navodnjavanje 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
1.8. Agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.9. Oprema za cevovode 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 800 RSD/m 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 880 RSD/m
1.10. Materijali za pokrivanje kultura u cilju zaštite od maraza: agrotekstili, agril i malč folije 30.000 RSD/ha 33.000 RSD/ha
1.11. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom (solarne pumpe, fotonaponski paneli, inverter, kontroler, akumulator solarnog sistema i ostala prateća elektro i mašinska oprema) 1.200.000 RSD 1.320.000 RSD
   

 1. SEKTOR POVRĆA I CVEĆA
2.1. Sistemi „kap po kap“ sa pripadajućom opremom 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.2. Kapajuće cevi, kapajuće trake, „layflat“ creva i delovi za „layflat 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.3. Sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.4. Cevne linije s rasprskivačima 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
2.5. Vodeni topovi i sistemi bočnih krila 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
2.6. Tifoni 800.000 RSD/komadu 880.000 RSD/komadu
2.7. Opremanje bunara 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.8. Pumpe za navodnjavanje 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.9. Agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
2.10. Oprema za cevovode 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 800 RSD/m 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 880 RSD/m
2.11. Materijali za pokrivanje kultura u cilju zaštite od maraza: agrotekstili, agril i malč folije 30.000 RSD/ha 33.000 RSD/ha
2.12. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom (solarne pumpe, fotonaponski paneli, inverter, kontroler, akumulator solarnog sistema i ostala prateća elektro i mašinska oprema) 1.200.000 RSD 1.320.000 RSD
   

 1. SEKTOR OSTALI USEVI
3.1. Pumpe za navodnjavanje i agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje 120.000 RSD/ha 132.000 RSD/ha
3.2. Subirigacija 160.000 RSD/ha 176.000 RSD/ha
3.3. Tifoni 800.000 RSD/komadu 880.000 RSD/komadu
3.4. Opremanje bunara 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
3.5. Cevne linije s rasprskivačima 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
3.6. Vodeni topovi i sistemi bočnih krila 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
3.7. Oprema za cevovode 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 800 RSD/m 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 880 RSD/m
3.8. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom (solarne pumpe, fotonaponski paneli, inverter, kontroler, akumulator solarnog sistema i ostala prateća elektro i mašinska oprema) 1.200.000 RSD 1.320.000 RSD
3.9. Sistemi za navodnjavanje u tipu „rendžer“, „centar pivot“, „korner pivot“ i „linear 50% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 7.000.000 RSD 50% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 7.700.000 RSD

)* za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

 1. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:

-         nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

-         preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravno lice:

-         privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

-         zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

-         složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. nosilac zajedničkog ulaganja:

-         fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćeno od strane dva ili više fizičkih lica, preduzetnika ili pravnih lica nosilaca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u postupku realizacije zajedničkog ulaganja.

 1. OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizička lica i pravna lica:

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalaze u aktivnom statusu;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave i učesnici zajedničkog ulaganja ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12.2021.godine;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2021. godine;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici moraju izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2021.godine, ukoliko su korisnici istog;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici za investiciju za koju podnose zahtev ne smeju koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici ne smeju imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

-          Podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);

-          Parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje šest godina;

Konkurs je otvoren do 18.02.2022. godine.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazacprijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnomlicu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30dana), za podnosiocaprijave,a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosiocaprijave,a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samoupraveprebivališta,odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV) zapodnosioca prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrdanadležnogorgana,ilifotokopijaugovorasaMinistarstvompoljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenomplaćanju), za podnosiocaprijave,a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja za sve učesnike;
 7. za investicije koje su preko 150.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme i nazivom proizvođača opreme, a konačan originalni račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme. Predračun naročito sadrži: naziv, sedište i matični broj dobavljača; naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice; tehničko-tehnološke karakteristike za robu, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima; naziv proizvođača opreme; rok važenja predračuna; broj, datum i mesto izdavanja predračuna; overu dobavljača;
 8. za investicije do 150.000,00 dinara originalni račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu) i nazivom proizvođača opreme. Račun naročito sadrži: naziv, sedište i matični broj dobavljača; naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice; tehničko-tehnološke karakteristike za robu, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima; naziv proizvođača opreme; godinu proizvodnje, serijski broj; broj, datum i mesto izdavanja računa; overu dobavljača;
 9. za investicije koje se odnose na ulaganje u Solarne panel sisteme, neophodno je dostaviti tehnički opis komponenata sistema za navodnjavanje sa detaljnim tehničkim opisom svih elemenata sistema i sa prikazom simulacije rada sistema;
 10. Ukoliko se sistem za navodnjavanje postavlja na zemljištu, koje se nalazi u zakupu u državnoj svojini, podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja svi učesnici,  moraju dostaviti saglasnost o investicionim ulaganjima;
 11. za investicije koje se odnose na ulaganje u Sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“ i „linear”potrebno je da se dostavi tehnički opis navedenog sistema sastavljen od strane dobavljača opreme na srpskom jeziku;
 12. Nosilac zajedničkog ulaganja potrebno je da dostavi ugovor o zajedničkom ulaganju sa rokom važenja najmanje šest godina, potpisan od strane svih učesnika i overen od strane javnog beležnika, u kome su definisana sva poljoprivredna gazdinstva, koja su učesnici zajedničkog ulaganja, njihova prava, obaveze i odgovornosti, predmet ulaganja, brojevi katastarskih parcela na kojima se postavlja predmetna oprema, zastupanje, čuvanje i održavanje opreme i drugi podaci;
 13. otpremnicu za nabavku predmetneinvesticijeizdatu nakon 01.01.2022. godine;
 14. dokazoizvršenomplaćanjupredmetneinvesticijeitoizvodoverenodstranebanke,auslučaju kadajefizičkoliceizvršilogotovinskoiliplaćanjekarticommožedostavitisamofiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzimati urazmatranje);
 15. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putemkredita;
 16. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećimpropisima;
 17. jedinstvenacarinskaisprava(ukolikojepodnosilacprijavedirektniuvoznik)nestarijaod01.01.2022. godine;
 18. fotokopija diplome o stečenom srednjem i visokom obrazovanju iz oblasti poljoprivrede;
 19. ako je član zadruge dostaviti potvrdu očlanstvu;
 20. ukoliko je podnosilac prijave sertifikovan potrebno je dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskomporeklu;
 21. ukoliko podnosilac prijave, a u postupku realizacije zajedničkog ulaganja učesnik,poseduje važeću potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije, istu dostaviti.
 22. zvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 23. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 24. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).
 25. za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama.
 1. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat zapoljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad,sa naznakom„KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ISISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I OPREME ZA POBOLjŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILjAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI“,ili lično na pisarnicipokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 12 do 14 časova. 

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa zvanične internet stranicePokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.