Arhive autora: Sanja Todorovic

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u 2024. godini

Ministarstvo privrede Srbije dana 12. jula 2024. godine po prvi put objavilo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama koji su nosioci sertifikata starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koje izdaje Ministarstvo privrede.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju programa su 10 miliona dinara i namenjena su za finansiranje kupovine nove opreme, kao i finansiranje kupovine repromaterijala.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini od 100% nabavne vrednosti i to u rasponu od 80.000 do 300.000 dinara.

Javni poziv je otvoren do 12. septembra 2024. godine.

Javni poziv i prateća dokumentacija su objavljeni na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs, kao i na Portalu preduzetništva: www.preduzetnistvo.gov.rs.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2024. godini

U cilju pružanja podrške osnivanju i opstanku novih preduzeća, kao i mladim preduzetnicima, Ministarstvo privrede raspisalo je danas javni poziv svim nezaposlenim licima i  privrednicima koji su u početnoj fazi razvoja za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme, vozila, tekuće održavanje /adaptaciju poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za operativne troškove (do 20 % ukupnog ulaganja).

Ova finansijska podrška privrednicima se pruža u okviru  Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju  i mlade u 2024. godini i predstavlja kombinaciju 30 % bespovratnih sredstava Ministarstva privrede i 70% povoljnog kredita Fonda za razvoj, odnosno 40% bespovratnih sredstava Ministarstva privrede i 60% povoljnog kredita Fonda za razvoj za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću ili četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave važećim na dan podnošenja zahteva, a za privredne subjekte čiji je osnivač fizičko lice do 35 godina starosti, kombinaciju 40 % bespovratnih sredstava Ministarstva privrede i 60% povoljnog kredita Fonda za razvoj, odnosno 50% bespovratnih sredstava Ministarstva privrede i 50% povoljnog kredita Fonda za razvoj za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću ili četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave važećim na dan podnošenja zahteva. Za sprovođenje ovog programa Ministarstvo privrede je opredelilo 100,00 miliona dinara bespovratnih sredstava, dok će se preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansirati iz kredita Fonda.

Ministarstvo privrede i Fond za razvoj ovaj program uspešno sprovode od 2016. godine.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa za 35%, koliko je prosečan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama, a najkasnije do 31.12.2024. godine. Sve informacije i potrebnu dokumentaciju zainteresovani mogu pronaći na internet strani Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs i  Fonda za razvoj: www.fondzarazvoj.gov.rs, kao i na portalu preduzetništva www.preduzetnistvo.gov.rs.

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje troškova sertifikacije i standardizacije proizvođača jakih alkoholnih pića za SRPS ISO 9001 i SRPS EN ISO 22000 i HACCP u 2024. sa teritorije AP Vojvodine

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili lično – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu:
DOO PANCERT NOVI SAD, 21 000 Novi Sad, Dunavska br. 23/I, sa naznakom „Sertifikacija i standardizacija proizvođača jakih alkoholnih pića za sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001 i sistem bezbednosti i kvaliteta hrane SRPS EN ISO 22000 i HACCP u 2024. godini sa teritorije AP Vojvodine” – ne otvaraj.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Dodatne informacije možete putem telefona: 021/520 – 666 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, Pravilnik, Obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese:

https://spriv.vojvodina.gov.rs/rs/10-%d1%98%d1%83%d0%bb-2024-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%84/

KONKURSI POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE DO 31.10.2024G.

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA FINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU PRERADA VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA IZGRADNjU OBJEKATA I NABAVKU OPREME NAMENjENE SKLADIŠTENjU ŽITARICA, VOĆA I POVRĆA (SILOSA, PODNIH SKLADIŠTA, HLADNjAČA) U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA KUPOVINU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA DO 10 HEKTARA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA KUPOVINU SEMENSKE ROBE, ĐUBRIVA I ZAŠTITNIH SREDSTAVA U POLjOPRIVREDI U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI I PRASADI ZA TOV U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA U GOVEDARSTVU, OVČARSTVU, KOZARSTVU I SVINjARSTVU U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVE POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (POGONSKE, PRIKLjUČNE) U POLjOPRIVREDI U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA I OPREME ZA NAVODNjAVANjE I OPREMANjE BUNARA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA FINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU PRERADA VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA IZGRADNjU OBJEKATA I NABAVKU OPREME NAMENjENE SKLADIŠTENjU ŽITARICA, VOĆA I POVRĆA (SILOSA, PODNIH SKLADIŠTA, HLADNjAČA) U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA KUPOVINU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA DO 10 HEKTARA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA KUPOVINU SEMENSKE ROBE, ĐUBRIVA I ZAŠTITNIH SREDSTAVA U POLjOPRIVREDI U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI I PRASADI ZA TOV U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA U GOVEDARSTVU, OVČARSTVU, KOZARSTVU I SVINjARSTVU U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVE POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (POGONSKE, PRIKLjUČNE) U POLjOPRIVREDI U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA I OPREME ZA NAVODNjAVANjE I OPREMANjE BUNARA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA PROTIVGRADNIH MREŽA U VIŠEGODIŠNjIM ZASADIMA VOĆA I VINOGRADA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU NOVIH ZAŠTIĆENIH BAŠTA (PLASTENICI, STAKLENICI) I OPREME U NjIMA U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU OPREME ZA STOČARSKE FARME U 2024. GODINI

KONKURS ZA KREDITNU PODRŠKU ZA NABAVKU PČELINjIH ROJEVA, KOŠNICA I OPREME ZA PČELARSTVO U 2024. GODINI

Više o konkursima na :

https://www.fondpolj.rs/konkursi/

JAVNI POZIV za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2024. godini

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Republike Srbije, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

            Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke i lizing kompanije da se prijave za učešće u realizaciji programa.

Ukupna sredstva koja su obezbeđena za realizaciju ovog programa iz budžeta Republike Srbije iznose 800.000.000,00 dinara. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 50% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 500.000,00 RSD, niti veći od 5.000.000,00 RSD. Minimalna sopstvena sredstva firme koja podnosi zahtev iznose 5% od ukupne neto vrednosti opreme koja se nabavlja, dok će ostatak biti obezbeđen iz kredita poslovne banke ili finansijskog lizinga lizing kompanije.

Pravo učešća imaju sve zainteresovane poslovne banke i lizing kompanije koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Banke i lizing kompanije moraju da zadovolje i sledeće uslove:

1. da su blagovremeno dostavile kompletnu i ispravnu konkursnu dokumentaciju;

2. da su ponudile uslove su u skladu sa Programom;

3. da je pokazatelj adekvatnosti kapitala za banke odnosno novčani deo kapitala za lizing kompanije u skladu sa aktima NBS;

4. da je banka odnosno lizing kompanija ostvarila pozitivan finansijski rezultat sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;

   5. da NBS nije izrekla meru lizing kompaniji u skladu sa Odlukom o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga („Službeni glasik RSˮ, broj 85/11), odnosno banci u skladu sa Odlukom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke („Službeni glasnik RSˮ, br. 30/15 i 1/20). Zainteresovane banke i lizing kompanije dostavljaju original ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

  • popunjen Prilog 1 (obrazac dostupan na sajtu ministarstva);
  • obrazac sa potpisom lica ovlašćenog za zastupanje, koji je potpisao Prilog 1 (OP obrazac)

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2024. godini – NE OTVARATI“ sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijava se predaje lično ili preporučeno poštom na adresu:

Ministarstvo privrede

Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Kneza Miloša 20

11 000 Beograd

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 18. JUL 2024. GODINE.

Obavezujući uslovi, za sve banke i lizing kompanije koje su zainteresovane za učešće u Javnom pozivu, kao i kriterijumi za izbor banaka/lizing kompanija, precizno su definisani u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2024. godini.

Tekst ovog programa sa propratnom dokumentacijom za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranicama:

Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs

Razvojne agencije Srbije:  www.ras.gov.rs

Portala preduzetništva: www.preduzetnistvo.gov.rs

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2024. godini

Ministarstvo privrede je objavilo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava mikro privrednim društvima čiji je osnivač i  zakonski zastupnik žena i preduzetnicama, koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda i svoju delatnost obavljaju u seoskom području.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju programa su 30 miliona dinara i namenjena su za finansiranje kupovine nove opreme i repromaterijala.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini od 100% vrednosti investicionog ulaganja i to u rasponu od 300.000,00 do 500.000,00 dinara.

Javni poziv je otvoren do 10. septembra 2024. godine.

Javni poziv i prateća dokumentacija su objavljeni na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs, kao i na Portalu preduzetništva: www.preduzetnistvo.gov.rs.

JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PRVI I DRUGI KVARTAL 2024. GODINE

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), člana 4. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13, 81/14, 30/15, 44/16, 43/17, 45/18, 20/19, 49/20, 51/21, 21/22, 25/23 i 53/24), Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 53/24), člana 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 – dr. zakon i 92/23) i člana 5. stav 1. tačka 1) Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor (,,Službeni glasnik RS”, broj 11/23 i 84/23), objavljuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PRVI I DRUGI  KVARTAL 2024. GODINE

Pedmet konkursa

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za prvi i drugi kvartal 2024. godine.

Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada.

Kompletan Javni konkurs možete preuzeti na:

https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-prvi-i-drugi-kvartal-2024-godine

Dan dobavljača – Agrobiznis 2024.

Povežite se sa kupcima i dobavljačima, i kroz panele i diskusije saznajte sve o lancu znanja i podrške za održivi lanac snabdevanja.

Svrha ovogodišnjeg okupljanja jeste da istražimo kako prehrambena industrija može da se prilagodi novim tehnologijama i razvoju novih proizvoda kako bi postala fleksibilnija i održivija u budućnosti. Kroz informativne panele i dinamične diskusije, cilj nam je da pružimo sveobuhvatan pregled najnovijih trendova i praksi koje oblikuju ovu industriju, istovremeno podstičući otvorenu razmenu ideja i iskustava.

Više o tome na:

https://dandobavljaca.talkb2b.net/

unnamed

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024. godini

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za  organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024.godini.

Konkurs je otvoren zaključno sa 24.05.2024. godine.

Više o konkursu na:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-troskova-nabavke-prikljucne-mehanizacije-masina-i-opreme-za-organsku-proizvodnju-u-ap-vojvodini-u-2024-godini/