Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u ap vojvodini u 2023. godini

Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta od mraza i korova, uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.


Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mraza i korova – agrotekstili, agril, malč folije i drugo.

Više o konkursu na linku:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-opreme-i-sistema-za-navodnjavanje-i-opreme-za-poboljsanje-vodnog-vazdusnog-i-toplotnog-rezima-biljaka-u-ap-vojvodini-u-2023-godini/

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2023. godini

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća i grožđa pod sistemom protivgradne zaštite kao i nabavka nove mehanizacije za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja.

Više o konkursu na linku:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-mehanizacije-u-sektoru-vocarstva-i-vinogradarstva-i-opreme-za-zastitu-od-vremenskih-nepogoda-i-elemenata-potrebnih-za-podizanje-proizvodnih-zasada/

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-mladima-u-ruralnim-podrucjima-u-ap-vojvodini-u-2023-godini/

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU U 2023. GODINI

Cilj konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita poljoprivrednih zemljišnih resursa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2023. godini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke kompletnog plastenika, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-konstrukcija-i-opreme-za-biljnu-proizvodnju-u-zasticenom-prostoru-u-2023-godini/

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA PODIZANjE KONKURENTNOSTI U PČELARSTVU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2023. GODINI

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godinijeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku opreme i uređaja za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-za-podizanje-konkurentnosti-u-pcelarstvu-u-autonomnoj-pokrajini-vojvodini-u-2023-godini/

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE NOVIH PČELINjIH DRUŠTAVA I NABAVKU OPREME ZA PČELARSTVO KOŠNICA I KONTEJNERA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2023. GODINI

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.


Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-novih-pcelinjih-drustava-i-nabavku-opreme-za-pcelarstvo-kosnica-i-kontejnera-u-autonomnoj-pokrajini-vojvodini-u-2023-godini/

Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava startap firmama, preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima

Od 3. marta do 3. maja 2023. otvoren je treći konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava startapovima, preduzetnicima, mikro, malim i srednjima preduzećima (MMSPP) koji imaju inovativne biznis ideje ili žele da transformišu svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija.
Upoznajte se sa detaljnim pravilima učešća kroz Vodič za aplikante i konkursnom dokumentacijom koju je potrebno da pripremite pre popunjavanja elektronske prijave.
Rok za konkurisanje je 3. maj 2023. u 23.59h.
Kandidati kojima je potrebna pomoć u pripremi biznis plana kao uslova za prijavu, mogu se prijaviti za stručnu podršku do 3. aprila 2023. u 23.59h.
Više o konkursu na – https://www.startech.org.rs/prijava2023

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2023. GODINI

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2023. GODINI

Više o konkursu na:

https://spriv.vojvodina.gov.rs/27-%d1%84%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%83%d0%b0%d1%80-2023-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%81/

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2023. GODINU

Vise o konkursu na linku:
KAKO DO KUĆE U 6 KORAKA:
1. Podnosilac prijave samostalno pronalazi seosku kuću sa okućnicom, koja je na prodaju;
2. Nakon kontaktiranja prodavca, podnosilac prijave popunjava „Obrazac prijave“ i obraća se JLS, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom;
3. JLS šalje u terensku kontrolu svoje stručno lice, ovlašćeno da izvrši procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, čija ukupna vrednost ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
JLS može izvršiti procenu i u saradnji sa poreskom upravom i nadležnim organom za geodetske poslove;
4. Terenskoj kontroli ovlašćenog lica JLS prisustvuju kupac (podnosilac prijave) i
potencijalni prodavac. Potencijalni prodavac treba da se saglasi sa procenjenom tržišnom
vrednosti nepokretnosti i to navede u izjavi koja je sastavni deo obavezne dokumentacije
propisane Programom i koju šalje podnosilac prijave prilikom konkurisanja;
5. Ispunjenost uslova utvrđuje ovlašćeno stručno lice u obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i sadrži izjavu koju potpisuje gradonačelnik/predsednik opštine;
6. Nakon gore opisane procedure, u kojoj učestvuje JLS, podnosilac prijave šalje Obrazac prijave zajedno sa ostalom prikupljenom dokumentacijom propisanom Programom na adresu Ministarstva za brigu o selu.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 6.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 1, odnosno 10.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 2, u oba slučaja bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs teče od 24.2.2023. godine i traje zaključno sa 13.4.2023. godine, računajući i taj dan.

Više o konkursu na:
https://region.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-2-5/