Месечне архиве: мај 2021

posao Unsplash

Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у АП Војводини У 2021. години – ИСТЕКАО

Субвенција за запошљавање незапослених лица у једнократном износу од 250.000,00 динара по незапосленом, одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (Филијала НСЗ).

По Јавном позиву послодавац може поднети један захтев за доделу Субвенције.
Право на Субвенцију може остварити послодавац под условом:

1. има седиште или регистровану пословну јединицу на територији АП Војводине;

2. припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%);

3. је регистрован најмање шест месеци пре датума подношења захтева;

4. у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев није смањивао број запослених на неодређено време, осим у случају нормалне флуктуације запослених (престанак радног односа на одређено време, остваривање права на пензију и др.);

5. уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене,

6. последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије, односно у блокади;

7. незапослено лице се на дан подношења захтева налази на евиденцији Филијале НСЗ;

8. незапослено лице, за кога се тражи субвенција, није било у радном односу на неодређено време код подносиоца захтева или повезаног лица, најмање шест месеци пре подношења захтева;

9. је измирио раније уговорне и друге обавезе према Секретаријату и другим даваоцима средстава за исте или друге програме запошљавања, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и

10. налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за де минимис државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.

Све додатне информације могу се добити у организационим јединицама Филијале НСЗ или на број телефона 0800 021 027, сваког радног дана од 09 до 15 часова.

Рок за подношење захтева је 20. мај 2021. години

Детаљне информације можете видети овде

slikaaa-750x470

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ – ИСТЕКАО

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за самозапошљавање особа са инвалидитетом, а у циљу обављања новорегистроване делатности на територији АП Војводине.

Уколико се више незапослених лица удружи у складу са законом свако појединачно подноси захтев.

Право подношења захтева за доделу Субвенције остварује незапослено лице под условом да је:

1. на дан подношења захтева пријављено на евиденцију Филијале НСЗ и
2. завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.

Право на Субвенцију не може се остварити у следећим случајевима:
• за обављање делатности индивидуалног пољопривредног газдинства, задруге и удружења,
• за обављање делатности под шифром – 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 66.12 или 92.0;
• уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
• уколико је лице за исту намену већ користило Субвенцију Секретаријата или Националне службе за запошљавање.

Документација за подношење захтева:
1. захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
2. доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
3. писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Све додатне информације могу се добити у организационим јединицама Филијале НСЗ или на број телефона 0800 021 027, сваког радног дана од 09 до 15 часова.

Рок за подношење захтева је 20. мај 2021. године.

Детаље можете видети овде