Javni Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima – ISTEKAO

Sun Energy Farm - Stock Image

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2021. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, namenjena su za korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator ) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. sve vrste građevinskih radova;
2. kupovinu polovnih opreme i materijala;
3. poreze, uključujući i porez na dodatnu vrednost;
4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

Uslovi Konkursa:
1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 14.000.000,00 dinara (slovima: četrnaestmilionadinara i 00/100)
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicija.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi 800.000,00 dinara (osamstotinahiljada dinara)
4. Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. Popunjena i potpisana prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, vvv.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i druge strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 45 dana);
4. Originalni izvor iz lista nepokretnosti sa svim prilozima, kojim se utvrđuje pravo vlasništva na nepokretnosti odnosno na zemljištu, odnosno ukoliko nije vlasnik, mora imati ugovor o zakupu istih, koji obuhvata period od minimalno 12 godina od trenutka objavljivanja konkursa (dostaviti izvod iz katastra). ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa);
5. Idejni projekat izgradnje solarnog pumpnog sistema za primenu u zalivnim sistemima izrađenim od strane licenciranih preduzeća za ovakvu vrstu projekata. Idejni projekat mora da sadrži sledeće podatke:
a. tačnu GPS lokaciju sistema za navođenje;
b. Tehnički opis komponenata sistema za navođenje sa detaljnim tehničkim opisom svih elemenata sistema;
c. Proračuni moraju da sadrže: proračuni pada napona, kratkog spoja, selektivnost zaštite i izbor provodnika, statičke proračune za podkonstrukcije za nošenje fotonaponskih modula. Potrebno je izvršiti godišnji proračun proizvodnje električne energije korišćenjem relevantnog softvera, korišćenjem podataka iz dostupne literature ili korišćenjem podataka sa merenja na terenu;
d. Tehno-ekonomsku isplativost investicija: Potrebno je izvršiti proračun isplativosti investicija izgradnje solarnog sistema korišćenjem relevantnog softvera, korišćenjem podataka iz dostupne literature ili korišćenjem podataka sa merenja na terenu;
e. Projektovati sistem za zaštitu od atmosferskog i indukovanog prenapona sa odgovarajućim proračunima. Projektovati sistem uzemljenja sa odgovarajućim proračunima;
f. Potrebno je projektovati sistem koji će u realnom vremenu prijaviti izmeštanje solarnog sistema preko dozvoljenih granica, definisane GPS koordinatama objekta. Dostaviti tehnički opis sistema sa prikazom simulacije rada sistema. (OPCIONO – projektovati i dostaviti tehnički opis sistema za upravljanje);
g. Grafička dokumentacija: predmetna površina (na kojoj su ucrtani svi delovi sistema za navođenje), blok šema sistema, jednopolne i upravljačke šeme sistema, detalji montaže i povezivanja elemenata sistema;
h. Predmer i predračun svih radova i materijala neophodnih za izradu sistema obrađenog idejnog projekta;
i. Prilog projektu gde je potrebno da se dostavi izvod iz kataloga za specifičnu opremu u projektu na kome se vide svi podaci definisani u idejnom projektu i predmeru i predračunu (tehničke karakteristike opreme, proizvođač opreme, garancija na opremu – minimalno 2 godine, osim ako je članom 9. Pravilnika drugačije naznačeno);
6. Godišnji proračun proizvodnje električne energije na predmetnoj lokaciji korišćenjem podataka sa merenja na terenu ili javno dostupnih podataka;
7. Tehno-ekonomska analiza urađena od strane licenciranih preduzeća, radi opravdanosti ulaganja u projekat (zasebno od idejnog projekta);
8. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u poslovnoj banci (naziv računa, naziv banke kod koje se vodi račun, broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi);
9. Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose, ne starije od 45 dana od dana objave konkursa;
10. Uverenja nadležne lokalne samouprave na osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starije od 45 dana od dana objave konkursa;
11. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, na osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
12. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
13. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
14. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećim zakonskom regulativom utrošiti
dodeljena sredstva;
v) da će Sekretarijatu dostavljati izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama;
15. Izjava podnosioca zahteva da će proizvedenu električnu energiju iz solarnih panela koristiti isključivo za sopstvene potrebe i da proizvedenu električnu energiju neće isporučivati u javnu distributivnu mrežu (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
16. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU.

 Rok za podnošenje prijave je 12. novembar 2021. godine.

Ostale potrebne informacije možete pronaći na sledećem LINKU.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>