Месечне архиве: новембар 2021

Јавни позив за очување животињских генетичких ресурса – ИСТЕКАО

коза

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за очување животињских генетичких ресурса у 2021. години.

Право на подстицајe има физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, правно лице и предузетник.

Подстицаји обухватају подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и то очувањем животињских генетичких ресурса. Мером су обухваћене следеће врсте и расе, односно сојеви: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи – брдски коњ, нониус, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска), чоканска цигаја, балканска коза, домаћа бела коза, живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

У тексту Јавног позива више информација.

Рок за подношење захтева је пуне три недеље, то јест од 15.11.2021. године до 6.12.2021. године.

Јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима – ИСТЕКАО

Sun Energy Farm - Stock Image

Средства за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2021. годину. Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса.

Право на подстицаје остварују лица са територије АП Војводине која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, намењена су за коришћење соларне енергије за потребе наводњавања регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине, са циљем: набавке и монтаже нових соларних пумпних система за наводњавање (фотонапонски панели, соларна пумпа за воду са контролером, акумулатор ) и остала пратећа електро и машинска опрема; У цену постројења не улази изградња бунара, резервоара и дела заливних система иза резервоара.

Средства која се додељују не могу се користити за:
1. све врсте грађевинских радова;
2. куповину половних опреме и материјала;
3. порезе, укључујући и порез на додатну вредност;
4. царинске, увозне и остале врсте административних такси.

Услови Конкурса:
1. Укупан износ за расподелу средстава је 14.000.000,00 динара (словима: четрнаестмилионадинара и 00/100)
2. Секретаријат додељује средства за суфинансирање пројекта у износу од максимално 80% вредности инвестиција.
3. Максималан износ средстава које додељује Покрајински секретаријат по кориснику износи 800.000,00 динара (осамстотинахиљада динара)
4. Право учешћа на Конкурсу имају физичка лица са територије АП Војводине која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

Документација која се подноси на конкурс:
1. Попуњена и потписана пријава за учешће на конкурсу (преузима се са сајта Секретаријата, ввв.псемр.војводина.гов.рс);
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и друге стране извода са подацима о површинама, не старији од 45 дана);
4. Оригинални извор из листа непокретности са свим прилозима, којим се утврђује право власништва на непокретности односно на земљишту, односно уколико није власник, мора имати уговор о закупу истих, који обухвата период од минимално 12 година од тренутка објављивања конкурса (доставити извод из катастра). не старији од 30 дана од дана објављивања овог конкурса);
5. Идејни пројекат изградње соларног пумпног система за примену у заливним системима израђеним од стране лиценцираних предузећа за овакву врсту пројеката. Идејни пројекат мора да садржи следеће податке:
а. тачну ГПС локацију система за навођење;
б. Технички опис компонената система за навођење са детаљним техничким описом свих елемената система;
ц. Прорачуни морају да садрже: прорачуни пада напона, кратког споја, селективност заштите и избор проводника, статичке прорачуне за подконструкције за ношење фотонапонских модула. Потребно је извршити годишњи прорачун производње електричне енергије коришћењем релевантног софтвера, коришћењем података из доступне литературе или коришћењем података са мерења на терену;
д. Техно-економску исплативост инвестиција: Потребно је извршити прорачун исплативости инвестиција изградње соларног система коришћењем релевантног софтвера, коришћењем података из доступне литературе или коришћењем података са мерења на терену;
е. Пројектовати систем за заштиту од атмосферског и индукованог пренапона са одговарајућим прорачунима. Пројектовати систем уземљења са одговарајућим прорачунима;
ф. Потребно је пројектовати систем који ће у реалном времену пријавити измештање соларног система преко дозвољених граница, дефинисане ГПС координатама објекта. Доставити технички опис система са приказом симулације рада система. (ОПЦИОНО – пројектовати и доставити технички опис система за управљање);
г. Графичка документација: предметна површина (на којој су уцртани сви делови система за навођење), блок шема система, једнополне и управљачке шеме система, детаљи монтаже и повезивања елемената система;
х. Предмер и предрачун свих радова и материјала неопходних за израду система обрађеног идејног пројекта;
и. Прилог пројекту где је потребно да се достави извод из каталога за специфичну опрему у пројекту на коме се виде сви подаци дефинисани у идејном пројекту и предмеру и предрачуну (техничке карактеристике опреме, произвођач опреме, гаранција на опрему – минимално 2 године, осим ако је чланом 9. Правилника другачије назначено);
6. Годишњи прорачун производње електричне енергије на предметној локацији коришћењем података са мерења на терену или јавно доступних података;
7. Техно-економска анализа урађена од стране лиценцираних предузећа, ради оправданости улагања у пројекат (засебно од идејног пројекта);
8. Званичан доказ о отвореном рачуну у пословној банци (назив рачуна, назив банке код које се води рачун, број рачуна који је издала и оверила банка у којој се води);
9. Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 45 дана од дана објаве конкурса;
10. Уверења надлежне локалне самоуправе на основу изворних локалних јавних прихода, не старије од 45 дана од дана објаве конкурса;
11. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, на основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
12. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
13. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
14. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата):
а) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена преостала финансијска средства за реализацију пројекта;
б) да ће се наменски и у складу са важећим законском регулативом утрошити
додељена средства;
в) да ће Секретаријату достављати извештаје у складу са уговорним обавезама;
15. Изјава подносиоца захтева да ће произведену електричну енергију из соларних панела користити искључиво за сопствене потребе и да произведену електричну енергију неће испоручивати у јавну дистрибутивну мрежу (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);
16. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ.

 Рок за подношење пријаве је 12. новембар 2021. године.

Остале потребне информације можете пронаћи на следећем ЛИНКУ.