Месечне архиве: јануар 2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ СТОЧАРСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2022. ГОДИНИ

Подстицаји обухватају  инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње.

Право на подстицаје остварује лице које је обвезник пореза на додату вредност и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу, и то:

1)      физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2)      предузетник;

3)      привредно друштво.

Лице из става 1. тач. 2) и 3) овог члана остварује право на подстицаје и ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре није:

1)      регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2)      регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3)      регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво из става 2. овог члана може остварити право на подстицаје и ако:

1)      је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2)      у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;

3)      није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Услови за остваривање права на подстицаје

Члан 6.

Лице из члана 5. овог Јавног позива остварује право на подстицаје ако:

1)      је у потпуности реализовало инвестицију за коју подноси захтев у периоду од 15. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

2)      нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена подстицајна средства на основу закона којим се уређује пољопривреда и подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;

3)      нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

4)      за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

5)      није примило бесповратна средства из јавних средстава за набавку млекомата, односно робота за мужу, односно роботазанагуравањехране, односнороботазачишћење, односнолактофриза, у претходнојилитекућојгодини;

6)      је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода

7)      добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица

8)      у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којем се држе или узгајају животиње);

9)      на газдинству има од 20 до 200 млечних крава;

10)  по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање подстицаја у оквиру укупних средстава опредељених у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 24. јануара до 24. марта 2022. године, закључно.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје подносилац захтева доставља:

1)      рачун за набавку предметне инвестиције са серијским бројем предмета нвестиције;

2)      отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист, ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3)      доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

4)      гарантни лист за извршену набавку предметне инвестиције;

5)      јединствену царинску исправу, ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

6)      копијурешења о испуњеностиветеринарско-санитарнихуслова и условахигијенехранезапредметнимлекомат, као и копијурешења о упису у Регистаробјеката у складусапосебнимпрописом о регистрацији, односноодобравањуобјекатазапроизводњу и прометхранеживотињскогпорекла;

7)      уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе;

8)      уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

9)      потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

10)  потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 15.000.000 динара.

Јавни позив з аподношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње у 2022. години, објављује се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривредеhttp://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2022. ГОДИНИ

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). За реализацију Програма обезбеђена су бесповратна средства у износу од 350.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда.

      Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и испуњавају услове из Програма.

Средства опредељена Програмом намењена су за:

 • куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Производни простор или пословни простор који је у саставу производног простора, или простор за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала не може бити купљен од другог привредног субјекта сем у изузетним случајевима када привредни субјект од кога се купује простор дужи временски период не обавља делатност у том простору, или се купује новоизграђени простор Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности;
 • куповину нових или половних (не старије од пет година) машина и опреме, укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње;
 • трајна обртна средства, која могу да чине највише 10% укупног инвестиционог улагања;
 • набавку софтвера и рачунарске опреме.

Такође, средства се могу користити и за машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим програмом. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године. Рок отплате кредита не може бити краћи од две године од дана закључења уговора укључујући и грејс период, у случају отплате кредита у року који је краћи од две године привредни субјект је дужан да врати и бесповратна средства.

      Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1% годишње уз гаранцију банке и 2%  годишње уз остала средства обезбеђења.

Начин пријављивања и рок за подношење пријаве

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за кредит и захтев за бесповратна средства са пратећом документацијом, у складу са Програмом, предају се код Фонда. Сва документација се предаје у два примерка.

Адресе Фонда су: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма увећан за 25%, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31. децембра 2022. године.

На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs и Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs може се преузети потребна документација у којој су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом програму.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ И МЛАДЕ У 2022. ГОДИНИ

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 100.000.000,00 динара. Преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, односно од 2017. до 2022. године (укључујући и 2022. годину),а чији је:

-оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена;

- оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 35 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 35 година.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара,нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

-куповину опреме, доставних возила (укључујући и мопеде на електрични погон) која служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње (нових или половних, не старијих од пет година);

- текуће одржавање пословног и/или производног простора до износа од 350.000,00 динара;

- оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања, за којe се потражују средства Програма.

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за кредит и бесповратна средства са пратећом документацијом у складу са Програмом, предајe се Фонду наследеће адресе: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програмаза 35%, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31.12.2022. године.

Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет странe Министарства: www.privreda.gov.rsиФонда:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2022. ГОДИНИ

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 150.000.000,00 динара. Преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраниједве године у односу на годину подношења захтева, односно у 2020, 2021. и 2022. години.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара,нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

-куповину опреме, доставних возила (укључујући и мопеде на електрични погон) која служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње (нових или половних, не старијих од пет година);

- текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара;

- оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања, за којe се потражују средства Програма.

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за start-up кредит и бесповратна средства са пратећом документацијому складу са Програмом, предајeсе Фонду наследеће адресе: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма за 35%, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31.12.2022. године.

Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет странe Министарства: www.privreda.gov.rsиФонда:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊE НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ

 1. НАМЕНА СРЕДСТАВА Средства су намењена за:
 1. Подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање:

А) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи;

Б) израде пројектно техничке документације за активности из тачке 1. под А.

 1. Унапређeња квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање:

-       опремањa угоститељских објеката додатним садржајима на начин предвиђен Законом о планирању и изградњи.

Средства опредељена за намене из тачке 1. и 2. могу бити додељена за све пројекте који се реализују у периоду од 01.01.2021. године до 01.07.2022. године;

 1. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Правa учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), који је регистрован у Агенцији за привредне регистре и има седиште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине.

ОПШТИ УСЛОВИ:

1)      да је регистрован у Агенцији за привредне регистре и има седиште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине до 31.12.2021. године;

2)      да обавља угоститељску делатност као претежну делатност или има регистрован огранак (издвојено место) за обављање угоститељске делатности;

3)      да је измирио доспеле обавезе јавних прихода

4)      да над њим није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације и да му није изречена мера забране обављања делатности;

5)        да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

6)        да није користио средства по другом основу за исту намену;

7)        да нема неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату;

8)      да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;

9)      није остварио нето губитак у 2021. години;

10)  да има најмање једног запосленог (под запосленим, у складу са законом, подразумева се свако запослено лице које има обавезно социјално осигурање);

11)  да подносилац пријаве и добављач опреме, односно извршилац услуге не представљају повезана лица у складу са законом;

12)  да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

13)  да Република Србија, aутономна покрајина или јединица локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

14)  да је издат акт надлежног органа који одређује правила градње за одређену локацију или за извођење грађевинских радова или да је поднет захтев надлежном органу за издавање акта који одређује правила градње за одређену локацију или за извођење грађевинских радова2 (за тачку 1. под А Намене средстава);

15)  да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца почев од дана расписивања Конкурса уколико подносилац пријаве није и власник објекта;

16)  да испуњава минимално техничке услове, у складу са законом;

17)  да је смештајни објекат заведен у евиденцији објеката за смештај министарства надлежног за послове туризма или јединице локалне самоуправе (односи се на привредне субјекте који пружају услуге смештаја).

 1. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ Секретаријат додељује средства у укупном износу од 120.000.000,00 динара.

Износ средстава према намени утврђује се у висини до 80% прихватљивих трошкова и

то за:

 1. Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре А) најмање од 350.000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара Б) најмање од 100.000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара
 1. Унапређeња квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката туристичке супраструктуре

-најмање од 350.000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара

Наведени износи су без урачунатог ПДВ-а.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, доношење одлуке и друга питања од значаја за Kонкурс прописани су Правилником.

Додатна документација:

 1. Доказ о власништву над непокретности на којој се реализује инвестиција која је предмет пријаве Подносиоца захтева, не старији од дана расписивања Конкурса (оригинал или оверена фотокопија извода из Катастра непокретности од стране јавног бележника), осим за непокретности које су увласништву јединице локалне самоуправе, Аутономне покрајине Војводине или Републике Србије, а са чијим органом је закључен уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој се реализује инвестиција која је предмет пријаве;
 1. изјавa да нема нето губитак у 2021. години, (оверену од надлежног органа за оверу јавни бележник или суд).

7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, саназнакoм на лицу коверте „ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ БРОЈ: 144-401-1/2022-04, или лично на писарници покрајинских органа управе у зградиПокрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријаве је 03.02.2022. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузети са интернет адресе:

www.spriv.vojvodina.gov.rs

 1. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, путем телефона 021/487 45 80, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

 1. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за пројекте:

 1. Подизањe квалитета услуга угоститељских објеката кроз субвенционисање:

-набавкa машина и опреме за угоститељску делатност.

 1. Унапређењe иновативности привредних субјеката у обављању угоститељске и туристичке делатности кроз субвенционисање:

-  увођењe технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката.

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све пројекте који се реализују у периоду од 01.01.2021. до _01.07.2022. године.

Kонкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Подносилац пријаве може да поднесе једну пријаву за једну намену средстава.

 1. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и имају седиште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине.

ОПШТИ УСЛОВИ:

1)     да је регистрован у Агенцији за привредне регистре и има седиште, односно регистрован огранак на територији АП Војводине, до 31.12.2021. године;

2)      да обавља угоститељску делатност као претежну делатност или има регистрован огранак (издвојено место) за обављање угоститељске делатности;

3)      да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

4)      да над њим није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације и да му није изречена мера забране обављања делатности;

5)        да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

6)        да није користио средства по другом основу за исту намену;

7)        да нема неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату;

8)      да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи

9)      није остварио нето губитак у 2021. години;

10)  да има најмање једног запосленог (под запосленим, у складу са законом, подразумева се свако запослено лице које има обавезно социјално осигурање);

11)   да подносилац пријаве и добављач опреме, не представљају повезана лица у складу са законом;

12)   да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћчија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

13)  да Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

14)   да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца почев од дана расписивања Конкурса уколико подносилац пријаве није и власник објекта;

15)   да је прибавио процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака (за тачку 1. Намене средстава, уколико је предмет пријаве набавка половне машине или опреме која није старија од 5 година у складу са чланом 4. овог правилника).

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

1)      да није користио средства Секретаријата за обе намене по Конкурсу број 144-401-194-II/2021-4 објављеног 16.09.2021. године .

 1. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 65.000.000,00 динара.

Износ средстава према намени утврђује се у висини до 80% прихватљивих трошкова и то за:

 1. Подизањe квалитета услуга угоститељских објеката:

-  набавке машина и опреме за угоститељску делатност: најмање од 350.000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара

 1. Унапређења иновативности привредних субјеката у обављању угоститељске туристичке делатности:

-увођења технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката: најмање од 100.000,00 динара до највише 1.000.000,00 динара.

Поменути износи су без урачунатог ПДВ-а.

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, доношење одлуке и друга питања од значаја за Kонкурс прописани су Правилником.

Додатна документација:

 1. изјаву да нема нето губитак у 2021. години, (оверену од надлежног органа за оверу јавни бележник или суд).
 1. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoмна лицу коверте „JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА, БРОЈ: 144-401-4/2021-4“, или лично на писарници покрајинскихоргана управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Рок за подношење пријаве  03.02. 2022. године.

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузети са интернет адресе:

www.spriv.vojvodina.gov.rs

 1. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, путем телефона 021/487 46 69, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2022. ГОДИНИ

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у целости, у периоду од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (18. јануар 2022. године).

Под набавком репроматеријала подразумевају се сировине и основни производни материјал у зависности од врсте производње, односно делатности привредног субјекта. У изузетним случајевима као репроматеријал прихватају се компоненте и склопови за уградњу (полуфабрикати), као и комерцијална амбалажа.

Репроматеријал мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта.

Средства се не могу користити за рефундацију издатака и трошкова за: помоћни непроизводни материјал (средства за чишћење и одржавање, режијски, остали, канцеларијски материјал и сл.); ситан инвентар, појединачни и резервни делови, потрошни материјал који се монтира на машине/алат (брусне плоче, бургије, игле, офсет плоче и др.); погонски материјал (гориво, мазиво) и енергија; ауто гуме; средства за заштиту и прихрану пољопривредних култура, семенска роба и садни материјал, храна и додаци за исхрану животиња и др; пиће, намирнице и амбалажу у угоститељству у циљу непосредног послуживања; трговачка, меркантилна и зрнаста роба за даљу продају.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 130.000.000,00 динара.

Висина одобрених средстава утврђује се на основу достављеног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице са добављачем/продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог.

Средства се одобравају у висини од најмање 350.000,00 динара до највише 4.000.000,00 динара, односно до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова набавке.

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР), најкасније до 30. децембра 2020. године (имају активан статус) и то:

1)      разврстани на микро или мала правна лица – привредни субјекти,

2)      предузетници паушалци.

Пријаву на Јавни Конкурс нема право да поднесе привредни субјект: који је у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица; над којим је покренут стечајни поступак и поступак ликвидације; који је у тешкоћама; уколико је предмет пријаве (репроматеријал) купљен/набављен од: (1) физичког лица, осим ако је продавац предузетник и (2) од повезаних лица или друштава.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1)      да није остварио нето губитак у 2020. години;

2)      да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

3)      да до истека рока од шест месеци почев од дана објављивања Јавног конкурса не смањи број запослених на неодређено време за више од 10%;

4)      да има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева са свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

5)       да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од23.000.000,00 динара;

6)      да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС Учесник на Јавном конкурсу подноси:

1)       Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс (попуњава се искључиво на рачунару, а преузима се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rsКонкурси / Јавни позиви);

2)        Попуњен и потписан додатак обрасцаExcel табела (попуњава се искључиво на рачунару, а преузима се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / КонкурсиЈавни позиви);

3)       Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из АПР, не старији од 30 дана пре датума објављивања Јавног конкурса (19.12.2021.године) (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу);

4)       Уверењe Пореске управе Министарства финансија РС о измирењу доспелих обавеза јавних прихода (порези и доприноси), оригинал или фотокопија оверено код надлежног органа за оверу или издато у електронском облику са дигиталним потписом, не старије од 30 дана пре датума објављивања Јавног конкурса (19.12.2021. године);

5)         Уверење Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) о броју запослених лица у формату из кога се недвосмислено види број запослених на неодређено време – на дан објављивања конкурса (18. јануар 2022. године). Предузетници који паушално измирују своје обавезе и предузетници који су једини запослени, уз уверење самостално прилажу фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање;

6) (а)  Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства:

-        за 2020. годину: копија Извештаја за статистичке потребе – Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај са стањем на дан 31. децембар 2020. године који је предат АПР;

-        за 2021. годину: Бруто биланс или Закључни лист на дан 31. децембар 2021. године;

(б)    Паушални порески обвезници:

копије обрасца КПО за 2020. и 2021. годину; потврде од свих пословних банака о промету на рачуну у 2020. и 2021. години и копије Решења на порез од прихода од самосталне делатности за 2020. и 2021. годину;

7)        Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и копије извода рачуна из банке о плаћању истог (не старијe од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (18. јануар 2022. године));

8)       Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца (преузети на интернет презентацији Секретаријата):

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВE

Текст Јавног конкурса, Образац пријаве са припадајућим изјавама и Правилник могу се преузети са интернет адресе:www.spriv.vojvodina.gov.rs

Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2022. ГОДИНИ“, поштом или лично предајом писарници покрајинскихоргана управе (на наведену адресу) у времену од 900 до 1400 часова.

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 2. фебруар 2022. године.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Дa датне информације се могу добити у Секретаријату путем телефона 021/487-4480 или 0800/021-027, радним даном од 10:00 до 14:00 сати.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2022. ГОДИНИ

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 57.500.000,00 динара намењен микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години (у даљем тексту: основнa средствa) и то:

(а) основна средства која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 16.3.2020. године до дана објављивања Јавног конкурса 18.1.2022. године или

(б) основна средства која ће бити купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у року од 60 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава.

Машине/опрема и софтвер морају бити нови и намењени за професионалну употребу. Изузетнo, на предлoг Кoмисије за спровођење Јавног конкурса, мoже се oдoбрити субвенциoнисање трошкова за набавку половне машине/опреме, не старије од 5 (пет) година, уз услoв да учесник на Јавном конкурсу достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.

Средства се не могу користити за субвенционисање трошкова и издатака за набавку следећег: уградна опрема (клима уређаји, вентилатори, алармни системи, системи за видео надзор, и др.) и инсталације (водоводна, канализациона, електрична, вентилациона, гасна, телефонска, кабловска, интернет и сл.); алат, додатна опрема, појединачни и резервни делови, инвентар, опрема за заштиту на раду, репроматеријал, потрошни материјал и др; пољопривредне и прикључне машине и друга опрема за пољопривредну производњу; машине и опрема за угоститељство намењене за припрему хране, пића и напитака у циљу непосредног послуживања; компијутери, рачунарска опрема; медицинска, ветеринарска опрема и сл; све врсте возила (за превоз лица, теретна, доставна и др.), приколице и сл. Средства се не могу користити уколико су обавезе премдобављачу/продавцу измирене путем компензације, асигнације, цесије или преузимањем дуга, нити у случају да је предмет набавке купљен на лизинг.

ВИСИНА СРЕДСТАВА И НАЧИН ИСПЛАТЕ

Висина одобрених средстава утврђује се на основу:

(а) достављеног рачуна, рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице са добављачем / продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог – исплата одобрених средстава врши се по принципу рефундације или

(б) приложеног предрачуна или понуде или (пред)уговора са добављачем / продавцем – исплата одобрених средстава врши се по принципу комбиноване исплате у две рате: 50% авансно, док се преостали износ рефундира након исплате целокупне вредности основног средства.

Износ средстава одобрава се до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке и других трошкова, а према врсти основног средства:

Машине/опрема – средства се одобравају у висини од најмање 300.000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара, с тим да минимална вредност једне машине или појединачног комада опреме не може бити мања од 90.000,00 динара без ПДВ;

Софтвер – средства се одобравају у висини од најмање 100.000,00 динара до највише

500.000,00 динара;

Нематеријална имовина – средства се одобравају у висини од најмање 50.000,00 динара до највише 300.000,00 динара.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, извојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), најкасније до 30. децембра 2020. године (имају активан статус) разврстани на: 1) микро или мала правна лица и 2) предузетници паушалци.

Пријаву на Јавни Конкурс нема право да поднесе привредни субјект: који је у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица; над којим је покренут стечајни поступак и поступак ликвидације; који је у тешкоћама; уколико је предмет пријаве (основно средство) купљен/набаљен од: (1) физичког лица, осим ако је продавац предузетник и (2) од повезаних лица или друштава.

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1)      да није исказао нето губитак у 2020. години;

2)      да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

3)      да до истека рока од шест месеци почев од дана објављивања Јавног конкурса не смањи број запослених на неодређено време за више од 10%;

4)      да има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева са свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

5)      да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном доношења одлуке о додели бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis

државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

6)     да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из других извора финансирања.

Пријава се може поднети:

-          за набавку максимално 7 (седам) комада машина/опреме (истих или различитих) и то од највише 5 (пет) различитих добављача/продаваца;

-          за набавку до 3 (три) софтвера (софтверске лиценце) са највише 10 копија (од којих се свака користи само на по једном рачунару) и то од максимално 3 (три) различита добављача/продавца;

-          за стицање нематеријалне имовине од највише 5 (пет) различита добављача/продаваца.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС Учесник на Јавном конкурсу подноси:

1)        Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс (попуњава се искључиво на рачунару, а преузима се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs

Конкурси / Јавни позиви);

2)        Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из АПР, не старији од 30 дана пре датума објављивања Јавног конкурса (19.12.2021. године) (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу);

3)        Уверењe Пореске управе Министарства финансија РС о измирењу доспелих обавеза јавних прихода (порези и доприноси), оригинал или фотокопија оверено код надлежног органа за оверу или издато у електронском облику са дигиталним потписом, не старије од 30 дана пре датума објављивања Јавног конкурса (19.12.2021. године)

4)        Уверење Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) о броју запослених лица у формату из кога се недвосмислено види број запослених на неодређено време – на дан објављивања конкурса (18. јануар 2022. године). Предузетници који паушално измирују своје обавезе и предузетници који су једини запослени, уз уверење самостално прилажу и фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање;

5)    Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства:

-       за 2020. годину: копија Извештаја за статистичке потребе – Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај са стањем на дан 31. децембар 2020. године који је предат АПР;

-       за 2021. годину: Бруто биланс или Закључни лист на дан 31. децембар 2021. године;

(б)    Паушални порески обвезници:

копије обрасца КПО за 2020 и 2021. годину; потврде од свих пословних банака о промету на рачуну у 2020. и 2021. години и копије Решења на порез од приходa од самосталне делатности за 2020. и 2021. годину;

6)               (а)  За основна средства из „намене средстава“ под (а) (која су купљена):

Машине/опрема: рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница за купљену машину/опрему (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и копије извода рачуна из банке о плаћању истог (не старијe од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (18. јануара 2022. године));

Софтвер: рачун, рачун-отпремница или уговор-отпремница за купљени софтвер – софтверску лиценцу (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и копије извода рачуна из банке о плаћању истог (не старијe од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (18. јануара 2022. године ));

Нематеријална имовина: рачун и/или уговор о стицању нематеријалне имовине (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и копије извода рачуна из банке о плаћању истог (не старијe од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (18. јануара 2022. године));

(б)    За основна средства из „намене средстава“ под (б) (која ће бити купљена):

Машине/опрема: предрачун или понуда или (пред)уговор за набавку машина/опреме (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) (не старије од дана објављивања Јавног конкурса са датумом у току трајања Јавног конкурса (18.1.2022 – 2.2.2022. године));

Софтвер: предрачун или понуда или (пред)уговор за набавку софтвера – софтверске лиценце (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) (не старије од дана објављивања Јавног конкурса са датумом у току трајања Јавног конкурса (18.1.2022 – 2.2.2022. године));

Нематеријална имовина: предрачун и/или (пред)уговор о стицању нематеријалне имовине (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) (не старије од дана објављивања Јавног конкурса са датумом у току трајања Јавног конкурса (18.1.2022 – 2.2.2022. године));

Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца (преузети на интернет презентацији Секретаријата

НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Текст Јавног конкурса, Образац пријаве са припадајућим изјавама и Правилник могу се преузети са интернет адресе:www.spriv.vojvodina.gov.rs

Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2022. ГОДИНИ“, поштом или лично предајом писарници покрајинских органа управе (на наведенуадресу) у времену од 900 до 1400 часова.

Рок за подношење пријава je 2. фебруар 2022. године.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021/487-4072 или 0800/021027 сваког радног дана, од 1000 до 1400 часовa.

 

Јавни позив за учешће ПРАВНИХ ЛИЦА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022.ГОДИНИ

Расписује се јавни позив за пријаву  правних лицасаподручја АП Војводине за учешће у реализацији саветодавних послова и прогнозно извештајних послова у заштити биља на подручју АП Војводине у  2022.години( у даљем тексту: Јавни позив).

 Средстава се додељују  за финансирање обављања саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља.

       Саветодавни послови се реализујукроз  сарадњу са пољопривредним  произвођачима, удружењима, задругама и другим заинтресованим лицима, путем директне подршке и помоћи: саветима, информацијама и  знањем; које се пољопривредним произвођачима пружапреко предавања, радионица, курсева,  везано за одређене области пољопривредне производње, мере аграрне политике и заштиту усева од економски значајних штетних организама. Саветодавни послови обухватају и прикупљање рачуноводствених података по ФАДН методологији, код одређеног броја пољопривредних газдинстава са подручја Војводине; прикупљање и извештавање о ценама пољопривредних производа и импута ( СТИПС); праћење и извештавање о радовима у пољопривреди и процени приноса (ЕУРОСТАТ) и утврђивање чињеничног стања код пољопривредних произвођача који се пријављују за подстицајна средства Покрајинског секретаријата и Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства ( у даљем тексту: Министарства). У оквиру спровођења саветодавних послова врши се и обука произвођача који су конкурисали за ИПАРД подстицајна средства,  реализује већи број различитих огледа, организују дани поља и друге манифестације везане за пољопривреду и рурални развој; пружају  информације, дају препоруке и саопштења из различитих области пољопривредне производње путем медија, Портала Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине, друштвених мрежа и специјализованих канала. Могу се реализовати и  други послови  по потреби и налогу Покрајинског секретаријата и Министарства.

         Прогнозно извештајни послови у заштити биља( систем ПИС-а) подразумева праћење (мониторинг)економски најзначајнијих биљних производњи на подручју АП Војводине и праћење штетних организама на њима као и мониторинг метеоролошких услова у којима се пољопривредна производња одвија и штетни организми развијају. Повезивањем података добијених из наведеног мониторинга, њиховом обрадом и анализом, креирају се модели заштите праћених гајених усева и дају препоруке и саопштења о мерама заштите у усевима и воћним засадима у циљу рационалне употребе пестицида,  економских уштеда и заштите здравља људи и животне средине.

2.ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

За реализацију саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у 2022. годинипредвиђена су средства у укупном износу од 187.807.000,00 динара.

Од чега је за реализацију Саветодавних послова предвиђен утрошак укупно  100.000.000,00динараи то:

 1. За реализацију Основног програма саветодавних послова предвиђена су  средства у укупном износу од88.680.000,00 динара.
 2. За реализацију Посебних програма у оквиру саветодавних послова, предвиђена су средства за :

2.1. Реализацију Програма рада Центра за усавршавање   у износу од 10.500.000,00 динара;

2.2.Реализацију Програмаедукација и усавршавање саветодавацау износу од 700.000,00 динара и

2.3. Одржавање Портала ПСС АПВ и одржавање софтвера за праћење парцелау износу од 120.000,00 динара.

За реализацију Прогнозно извештајних послова  у заштити биља предвиђен је износ од укупно 87.807.000,00 динара.

 Од чега је:

 1. За обављање прогнозно извештајних послова  у заштити биља у оквиру  регионалних центара ПИС-апредвиђен износ од укупно 67.324.746,00 динара,
 2. За обављање послова координације и организације рада прогнозно извештајних послова у заштити биља – предвиђен је  износ од  20.482.254,00динара.

3.ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

a) Право за пријаву на Јавни позив за обављање  саветодавих послова за учешће у  Основном програму и  за обављање прогнозно извештајних послова у заштити биља (послови  регионалних центара) имају микро и мала правна лицакоја испуњавају услове из члана 5. став 1 Закона ообављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде  ( „ Службени гласник РС“, број 30/10) , ( у даљем тексу: Закон), а која су:

 • уписана у Регистар привредних субјеката,
 • основана од стране Републике Србије, а која су са територије АП Војводине,
 • која за обављање саветодавних послова имају запослене саветодавце са важећом лиценцом ( уписане у централни регистар саветодаваца), по могућности различитих профила,  ( број саветодаваца не може бити већи од 9),
 • која за обављање прогнозно извештајних послова у заштити биља имају запослена  стручна лица (2 до 3  инжењере за заштиту биља),
 • која имају за обављање саветодавних послова потребну опрему ( минимум 2 аутомобила, комјутере или лап топове, мобилни телефон  за сваког саветодавца и другу опрему потребну за саветодавни рад),
 • која имају за обављање прогнозно извештајних послова у заштити биља ( минимум 2 аутомобила, минимум 3 МЕТОСА и 1 до 2 ловне лампе ,  лап топове или компјутере и мобилне телефоне  за свако стручно лице које ће учествовати у раду).
 • која имају лабораторије за испитивање биљних производа  на здравствену безбедност производа и /или  садржај хранљивих материја у земљишту  и/или квалитет производа,( У колико се пријављују само са програмом за лабоаторијска испитивања биљних производа и производа добијених прерадом биљних производа).

б) Право за пријаву на Јавни позив за обаљање саветодавних послова у оквиру Посебних програма и за обављање прогнозно извештајних послова у заштити биља и за координацију рада свих учесника у системуПИС-а, имају микро и мала правна лицакоја су:

 • уписана у Регистар привредних субјеката,
 • основана од стране Републике Србије, а која су са територије АП Војводине
 • уписана у Регистар научно-истраживачких установа или Регистар иновационих организација,
 • да поседују опрему и простор  за реализацију  едукација, тренинга или курсева,
 • да поседује решење о поверавању послова ( заовлашћене организације),
 • да поседује решење о поверавању послова координације рада регионналних центара у обављању прогнозно извештајних пословау заштити биља и
 • да поседују лабораторију за детекцију штетних организама  (детекцију вируса).

Пријаве на Јавни позив подносе се  одвојено  за:

 учешће у обављању саветодавних пословаза:

 1. учешће у Основном програму и
 2. посебно за учешће у реализацији појединих Посебних програма и

за учешће у обављању прогнозно извештајних послова у заштити биља за:

1.обаљање прогнозно извештајних послова у заштити биља у оквиру регионалног центра( РЦ) и

2. за послове координације рада свих учесника у систему ПИС-а.

Јавни позив за пријаве правних лица за обављање саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у 2022.години траје  од 17. јануара до 31. јануара 2022.године.

6.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За учешће у Основном програму саветодавних послова:

 • попуњена , потписана и оверена пријава за учешће, ( образац се може преузети са сајта Покрајинског секретаријата);
 • копију  извода из Регистра привредних субјеката у којој се види шифра делатности;
 • копију акта Владе Републике Србије или другог документа ( оснивачки акт или други документ) у коме се види да  је  правно лица основано  од стране Владе Републике Србије
 • копију депо картона;
 • копију пријаве ПИБ;
 • списак возила и копије саобраћајних дозвола за најмање 2 возила која ће се користити у саветодавном раду;
 • потписану изјаву да правно лице поседује  потребну опрему (у којој је наведен: број компјутера, мобилних телефона и друга опрема потребна  за саветодане послове)- образац се може преузети са сајта Покрајинског секретаријата;
 • биографије за делегиране саветодаваце ( не више од 1 стране А4 формата);
 • копија Лиценце за обављање саветодавног рада;
 • доказ о упису у Регистар пољопривредних саветодаваца;
 • доказ о радном статусу( копија уговора о раду);
 • документ наведен код специфичних услова за Основни програм саветодавних послова;
 • доказ о израђеним флајерима и/или брошурама у 2021.години( у колико су израђени) и
 • пилот пројекат ( у колико се планира реализација).

За учешће у Посебним програмима саветодавних послова:

 • попуњена , потписана и оверена пријава за учешће у посебном програму ( образац се може преузети са сајта Покрајинског секретаријата);
 • копију  извода из Регистра привредних субјеката у којој се види шифра делатности;
 • копију акта Владе Републике Србије или другог документа ( оснивачки акт или други документ) у коме се види да  је  правно лица основано  од стране Владе Републике Србије;
 • копију депо картона;
 • копију пријаве ПИБ;
 • доказ да је правно лице уписано у Регистар научно-истраживачких установа или Регистар иновационих организација;
 • копија Решења о поверавању послова ( за овлашћену организацију);
 • биографије лица која учествују у реализацији посебног програма;
 • списак возила и копије саобраћајних дозвола за возила која ће се користити у раду;
 • изјаву да  правно лице поседује потребну опрему и простор за реализацију едукација, тренинга или курсева ( образац се може преузети са сајта Покрајинског секретаријата);
 • документ наведен код специфичних услова за Посебни програм саветодавних послова за чију реализацију се лице пријављује.

За учешће у прогнозно извештајним пословима у заштити биља:

 • попуњена , потписана и оверена пријава за учешће( образац се може преузети са сајта Покрајинског секретаријата);
 • копију  извода из Регистра привредних субјеката у којој се види шифра делатности ;
 • копију акта Владе Републике Србије или другог документа ( оснивачки акт или други документ) у коме се види да  је  правно лица основано  од стране Владе Републике Србије;
 • копију депо картона;
 • копију пријаве ПИБ;
 • списак возила и копије саобраћајних дозвола за најмање 2 возила која ће се користити у прогнозно извештајним пословима у заштити биља;
 • изјаву да  правно лице поседује потребну опрему (бр Метоса, ловних лампи, компјутера и мобилних телефона који ћесе користити) неопходну за прогнозно извештајне послове у заштити биља ( образац се може преузети са сајта Покрајинског секретаријата);
 • кратка биографија  за сваког учесника у прогнозно извештајним пословима (не више од 1 стране А4 формата) и
 • документ наведен код специфичних услова за обављање Прогнозно извештајних послова.

За учешће уреализацији послова координације рада свих учесника   у систему ПИС-а:

 • попуњена , потписана и оверена пријава за учешће ( образац се може преузети са сајта Покрајинског секретаријата),
 • копију  извода из Регистра привредних субјеката у којој се види шифра делатности;
 • копију акта Владе Републике Србије или другог документа ( оснивачки акт или други документ) у коме се види да  је  правно лица основано  од стране Владе Републике Србије;
 • копију депо картона;
 • копију пријаве ПИБ;
 • доказ о испуњености услова за послове координације прогнозно извештајним пословима( копија Решења за координацију система ПИС-а) ;
 • списак лица која учествују у раду и  кратка биографија  за сваког учесника у прогнозно извештајним пословима ( не више од 1 стране А4 формата);
 • списак возила и копије саобраћајних дозвола за најмање 2 возила која ће се користити у раду на координацији прогнозно извештајних послова у заштити биља;
 • изјаву о поседовању  лабораторије за детекцију штетних организама   (детекцију вируса)и
 • документ наведен код специфичних услова за обављање координације рада свих учесника   у систему ПИС-а.
 • НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаву на Јавни позив с траженом документацијом достављати ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

Покрајински секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство,

21000 Нови Сад,Булевар Михајла Пупина број 16

с назнаком:

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРАВНИХ ЛИЦА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА  У ЗАШТИТИ БИЉА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022.ГОДИНИ са напоменом за који део  из Програма се пријава односи

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, свакоградног дана од 9.00 до 14.00 часова.

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације можете добити путем телефона 021/487-4461 и 021/487-4500, од 10 до 12 часова сваког радног дана за време трајања Јавног позива.

Текст Позива и образци за пријаву за учешће могу се преузети на веб-сајту Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

 

   

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса јесте повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини, као и заштита земљишта од мраза и корова, уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање, опремање бунара,набавка пумпи и агрегата за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком кишом, субиригација, материјала за покривање повртарских и воћарско – виноградарских култура и цвећа у циљу заштите од мраза и корова – агротекстили, агрил, малч фолије и друго.

У циљу удруживања пољопривредних газдинстава, боље искоришћености изграђених система за наводњавање на територији АП Војводине и заливања великих површина употребом самоходних аутоматских широкозахватних уређаја за заливање, предвиђена је могућност да више регистрованих пољопривредних газдинстава, за реализацију инвестиције у системе за наводњавање у типу „ренџер”, „центар пивот”, „корнер пивот“и „линеар”, заједнички поднесу једну пријаву, којом се одређује пољопривредно газдинство – носилац заједничког улагања.

 1. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

За реализацију Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2022. години предвиђен је укупан износ до 370.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 7.700.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 21.000,00 динара,аразматраће се само пријаве чија је вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 35.000,00 динара или већа од тог износа.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу за једну врсту производње (један сектор производње). Једна пријава може да обухвати више инвестиција у оквиру једне врсте производње.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену – НУЛТА КОНТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену.Инвестицијезапочете пре нулте контроле се не прихватају.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2022. године.

Прихватљиве инвестиције су следеће:

Р.Б. ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ МАКСИМАЛАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИКУ МАКСИМАЛАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИКУ)*
 

 1. СЕКТОР ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
1.1. Системи „кап по кап“ са припадајућом опремом 150.000 РСД/ha 165.000 РСД/ha
1.2. Цевне линије с распрскивачима 150.000 РСД/ha 165.000 РСД/ha
1.3. Системи за субиригацију 150.000 РСД/ha 165.000 РСД/ha
1.4. Капајуће цеви, капајуће траке 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha
1.5. Системи за филтрирање, системи за фертиригацију 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha
1.6. Опремање бунара 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha
1.7. Пумпе за наводњавање 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha
1.8. Агрегати за покретање пумпи за наводњавање 150.000 РСД/ha 165.000 РСД/ha
1.9. Опрема за цевоводе 30% вредности прихватљивих трошкова односно највише до 800 РСД/m 30% вредности прихватљивих трошкова односно највише до 880 РСД/m
1.10. Материјали за покривање култура у циљу заштите од мараза: агротекстили, агрил и малч фолије 30.000 РСД/ha 33.000 РСД/ha
1.11. Соларни панел системи са пратећом опремом (соларне пумпе, фотонапонски панели, инвертер, контролер, акумулатор соларног система и остала пратећа електро и машинска опрема) 1.200.000 РСД 1.320.000 РСД
   

 1. СЕКТОР ПОВРЋА И ЦВЕЋА
2.1. Системи „кап по кап“ са припадајућом опремом 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha
2.2. Капајуће цеви, капајуће траке, „layflat“ црева и делови за „layflat 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha
2.3. Системи за филтрирање, системи за фертиригацију 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha
2.4. Цевне линије с распрскивачима 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha
2.5. Водени топови и системи бочних крила 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha
2.6. Тифони 800.000 РСД/комаду 880.000 РСД/комаду
2.7. Опремање бунара 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha
2.8. Пумпе за наводњавање 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha
2.9. Агрегати за покретање пумпи за наводњавање 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha
2.10. Опрема за цевоводе 30% вредности прихватљивих трошкова односно највише до 800 РСД/m 30% вредности прихватљивих трошкова односно највише до 880 РСД/m
2.11. Материјали за покривање култура у циљу заштите од мараза: агротекстили, агрил и малч фолије 30.000 РСД/ha 33.000 РСД/ha
2.12. Соларни панел системи са пратећом опремом (соларне пумпе, фотонапонски панели, инвертер, контролер, акумулатор соларног система и остала пратећа електро и машинска опрема) 1.200.000 РСД 1.320.000 РСД
   

 1. СЕКТОР OСТАЛИ УСЕВИ
3.1. Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за наводњавање 120.000 РСД/ha 132.000 РСД/ha
3.2. Субиригација 160.000 РСД/ha 176.000 РСД/ha
3.3. Тифони 800.000 РСД/комаду 880.000 РСД/комаду
3.4. Опремање бунара 50.000 РСД/ha 55.000 РСД/ha
3.5. Цевне линије с распрскивачима 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha
3.6. Водени топови и системи бочних крила 100.000 РСД/ha 110.000 РСД/ha
3.7. Опрема за цевоводе 30% вредности прихватљивих трошкова односно највише до 800 РСД/m 30% вредности прихватљивих трошкова односно највише до 880 РСД/m
3.8. Соларни панел системи са пратећом опремом (соларне пумпе, фотонапонски панели, инвертер, контролер, акумулатор соларног система и остала пратећа електро и машинска опрема) 1.200.000 РСД 1.320.000 РСД
3.9. Системи за наводњавање у типу „ренџер“, „центар пивот“, „корнер пивот“ и „линеар 50% вредности прихватљивих трошкова односно највише до 7.000.000 РСД 50% вредности прихватљивих трошкова односно највише до 7.700.000 РСД

)* за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

 1. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице:

-         носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

-         предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

 1. правно лице:

-         привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,

-         земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

-         сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

 1. носилац заједничког улагања:

-         физичко лице, предузетник или правно лице носилац регистрованог пољопривредног газдинства, овлашћено од стране два или више физичких лица, предузетника или правних лица носилаца регистрованог пољопривредног газдинства у поступку реализације заједничког улагања.

 1. OПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За физичка лица и правна лица:

-          Подносилац пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања сви учесници морају бити уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налазе у активном статусу;

-          Подносилац пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања сви учесници морају имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве и учесници заједничког улагања ‒ правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

-          Подносилац пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања сви учесници морају регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12.2021.године;

-          Подносилац пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања сви учесници морају регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2021. године;

-          Подносилац пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања сви учесници морају измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2021.године, уколико су корисници истог;

-          Подносилац пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања сви учесници за инвестицију за коју подносе захтев не смеју користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

-          Подносилац пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања сви учесници не смеју имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;

-          Подносилац пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања сви учесници и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);

-          Парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање шест година;

Конкурс је отворен до 18.02.2022. године.

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За физичка лица и правна лица:

 1. читко попуњен образацпријаве;
 2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правномлицу;
 3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30дана), за подносиоцапријаве,а у поступку реализације заједничког улагања за све учеснике;
 4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 31.12.2021. године за подносиоцапријаве,а у поступку реализације заједничког улагања за све учеснике;
 5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2021. године (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправепребивалишта,односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ) заподносиоца пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања за све учеснике;
 6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврданадлежногоргана,илифотокопијауговорасаМинистарствомпољопривреде,шумарства и водопривреде и доказ o извршеномплаћању), за подносиоцапријаве,а у поступку реализације заједничког улагања за све учеснике;
 7. за инвестиције које су преко 150.000,00 динара, може се поднети предрачун са спецификацијом опреме и називом произвођача опреме, а коначан оригинални рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме. Предрачун нарочито садржи: назив, седиште и матични број добављача; назив, седиште и матични број, ако је подносилац захтева привредно друштво, земљорадничка задруга и предузетник, односно име, презиме, пребивалиште и ЈМБГ ако је подносилац захтева физичко лице; техничко-технолошке карактеристике за робу, при чему свака ставка у понуди мора да садржи: јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену ставке, као и укупну цену понуде укључујући посебно исказану нето цену и износ ПДВ-а изражене у динарима; назив произвођача опреме; рок важења предрачуна; број, датум и место издавања предрачуна; оверу добављача;
 8. за инвестиције до 150.000,00 динара оригинални рачун за набавку предметне инвестиције са спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну) и називом произвођача опреме. Рачун нарочито садржи: назив, седиште и матични број добављача; назив, седиште и матични број, ако је подносилац захтева привредно друштво, земљорадничка задруга и предузетник, односно име, презиме, пребивалиште и ЈМБГ ако је подносилац захтева физичко лице; техничко-технолошке карактеристике за робу, при чему свака ставка у понуди мора да садржи: јединицу мере, количину, јединичну цену и укупну цену ставке, као и укупну цену понуде укључујући посебно исказану нето цену и износ ПДВ-а изражене у динарима; назив произвођача опреме; годину производње, серијски број; број, датум и место издавања рачуна; оверу добављача;
 9. за инвестиције које се односе на улагање у Соларне панел системе, неопходно је доставити технички опис компонената система за наводњавање са детаљним техничким описом свих елемената система и са приказом симулације рада система;
 10. Уколико се систем за наводњавање поставља на земљишту, које се налази у закупу у државној својини, подносилац пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања сви учесници,  морају доставити сагласност о инвестиционим улагањима;
 11. за инвестиције које се односе на улагање у Системе за наводњавање у типу „ренџер”, „центар пивот”, „корнер пивот“ и „линеар”потребно је да се достави технички опис наведеног система састављен од стране добављача опреме на српском језику;
 12. Носилац заједничког улагања потребно је да достави уговор о заједничком улагању са роком важења најмање шест година, потписан од стране свих учесника и оверен од стране јавног бележника, у коме су дефинисана сва пољопривредна газдинства, која су учесници заједничког улагања, њихова права, обавезе и одговорности, предмет улагања, бројеви катастарских парцела на којима се поставља предметна опрема, заступање, чување и одржавање опреме и други подаци;
 13. отпремницу за набавку предметнеинвестицијеиздату након 01.01.2022. године;
 14. доказоизвршеномплаћањупредметнеинвестицијеитоизводоверенодстранебанке,ауслучају кадајефизичколицеизвршилоготовинскоилиплаћањекартицомможедоставитисамофискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати уразматрање);
 15. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путемкредита;
 16. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећимпрописима;
 17. јединственацаринскаисправа(уколикојеподносилацпријаведиректниувозник)нестаријаод01.01.2022. године;
 18. фотокопија дипломе о стеченом средњем и високом образовању из области пољопривреде;
 19. ако је члан задруге доставити потврду очланству;
 20. уколико је подносилац пријаве сертификован потребно је доставити копију сертификата за органску производњу или сертификат о заштићеном географскомпореклу;
 21. уколико подносилац пријаве, а у поступку реализације заједничког улагања учесник,поседује важећу потврду о извршеној контроли плодности земљишта које је предмет инвестиције, исту доставити.
 22. звод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
 23. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
 24. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019).
 25. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама.
 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат запољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад,са назнакoм„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ИСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ“,или лично на писарниципокрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-4379; од 12 до 14 часова. 

Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату могу се преузети са званичнe интернет страницеПокрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.