Arhive kategorija: Poljoprivreda

Javni poziv za očuvanje životinjskih genetičkih resursa – ISTEKAO

koza

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u 2021. godini.

Pravo na podsticaje ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pravno lice i preduzetnik.

Podsticaji obuhvataju podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i to očuvanjem životinjskih genetičkih resursa. Merom su obuhvaćene sledeće vrste i rase, odnosno sojevi: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći – brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, šarplaninska, vlaško vitoroga i karakačanska), čokanska cigaja, balkanska koza, domaća bela koza, živina – somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

U tekstu Javnog poziva više informacija.

Rok za podnošenje zahteva je pune tri nedelje, to jest od 15.11.2021. godine do 6.12.2021. godine.

Javni Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima – ISTEKAO

Sun Energy Farm - Stock Image

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2021. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, namenjena su za korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator ) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. sve vrste građevinskih radova;
2. kupovinu polovnih opreme i materijala;
3. poreze, uključujući i porez na dodatnu vrednost;
4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

Uslovi Konkursa:
1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 14.000.000,00 dinara (slovima: četrnaestmilionadinara i 00/100)
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicija.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi 800.000,00 dinara (osamstotinahiljada dinara)
4. Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. Popunjena i potpisana prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, vvv.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i druge strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 45 dana);
4. Originalni izvor iz lista nepokretnosti sa svim prilozima, kojim se utvrđuje pravo vlasništva na nepokretnosti odnosno na zemljištu, odnosno ukoliko nije vlasnik, mora imati ugovor o zakupu istih, koji obuhvata period od minimalno 12 godina od trenutka objavljivanja konkursa (dostaviti izvod iz katastra). ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa);
5. Idejni projekat izgradnje solarnog pumpnog sistema za primenu u zalivnim sistemima izrađenim od strane licenciranih preduzeća za ovakvu vrstu projekata. Idejni projekat mora da sadrži sledeće podatke:
a. tačnu GPS lokaciju sistema za navođenje;
b. Tehnički opis komponenata sistema za navođenje sa detaljnim tehničkim opisom svih elemenata sistema;
c. Proračuni moraju da sadrže: proračuni pada napona, kratkog spoja, selektivnost zaštite i izbor provodnika, statičke proračune za podkonstrukcije za nošenje fotonaponskih modula. Potrebno je izvršiti godišnji proračun proizvodnje električne energije korišćenjem relevantnog softvera, korišćenjem podataka iz dostupne literature ili korišćenjem podataka sa merenja na terenu;
d. Tehno-ekonomsku isplativost investicija: Potrebno je izvršiti proračun isplativosti investicija izgradnje solarnog sistema korišćenjem relevantnog softvera, korišćenjem podataka iz dostupne literature ili korišćenjem podataka sa merenja na terenu;
e. Projektovati sistem za zaštitu od atmosferskog i indukovanog prenapona sa odgovarajućim proračunima. Projektovati sistem uzemljenja sa odgovarajućim proračunima;
f. Potrebno je projektovati sistem koji će u realnom vremenu prijaviti izmeštanje solarnog sistema preko dozvoljenih granica, definisane GPS koordinatama objekta. Dostaviti tehnički opis sistema sa prikazom simulacije rada sistema. (OPCIONO – projektovati i dostaviti tehnički opis sistema za upravljanje);
g. Grafička dokumentacija: predmetna površina (na kojoj su ucrtani svi delovi sistema za navođenje), blok šema sistema, jednopolne i upravljačke šeme sistema, detalji montaže i povezivanja elemenata sistema;
h. Predmer i predračun svih radova i materijala neophodnih za izradu sistema obrađenog idejnog projekta;
i. Prilog projektu gde je potrebno da se dostavi izvod iz kataloga za specifičnu opremu u projektu na kome se vide svi podaci definisani u idejnom projektu i predmeru i predračunu (tehničke karakteristike opreme, proizvođač opreme, garancija na opremu – minimalno 2 godine, osim ako je članom 9. Pravilnika drugačije naznačeno);
6. Godišnji proračun proizvodnje električne energije na predmetnoj lokaciji korišćenjem podataka sa merenja na terenu ili javno dostupnih podataka;
7. Tehno-ekonomska analiza urađena od strane licenciranih preduzeća, radi opravdanosti ulaganja u projekat (zasebno od idejnog projekta);
8. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u poslovnoj banci (naziv računa, naziv banke kod koje se vodi račun, broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi);
9. Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose, ne starije od 45 dana od dana objave konkursa;
10. Uverenja nadležne lokalne samouprave na osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starije od 45 dana od dana objave konkursa;
11. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, na osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
12. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
13. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
14. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećim zakonskom regulativom utrošiti
dodeljena sredstva;
v) da će Sekretarijatu dostavljati izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama;
15. Izjava podnosioca zahteva da će proizvedenu električnu energiju iz solarnih panela koristiti isključivo za sopstvene potrebe i da proizvedenu električnu energiju neće isporučivati u javnu distributivnu mrežu (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
16. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU.

 Rok za podnošenje prijave je 12. novembar 2021. godine.

Ostale potrebne informacije možete pronaći na sledećem LINKU.

IPARD Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja predstavlja podršku investicijama u ruralni turizam

salas

Raspisan Drugi javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 7

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu, i to:
1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Merom 7 predviđena je podrška investicijama u oblasti ruralnog turizma i to kroz izgradnju (gradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i investiciono održavanje), kao i opremanje:
1. ugostiteljskih objekata za smeštaj (objekti domaće radinosti, seosko turističko domaćinstvo, hotel, kamp i sl.);
2. pratećih objekata za pružanje ugostiteljskih/turističkih usluga (bazeni i wellness objekti; objekti za skladištenje, prodaju i degustaciju hrane i pića; objekti za držanje životinja; turistička infrastruktura, objekti za rekreaciju i sl.) i
3. spoljašnjih prostora – za jahanje, ribolov na površinskim vodama, biciklizam, kao i mehanizaciju, mašine i opremu u svrhu ugostiteljstva/turizma.
Pored investicija u izgradnju i opremanje, u okviru Mere 7 prihvatljive su i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, ukoliko se energija iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju u cilju obavljanje registrovane ugostiteljske, odnosno turističke delatnosti. Višak proizvedene energije je dozvoljeno isporučiti u elektroenergetski sistem.

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu do 65% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.
Korisnik IPARD podsticaja može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u iznosu od najmanje 5.000 evra, a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije.

Rok za podnošenje zahteva je od 23. septembra do 17. decembra 2021. godine.

Za informacija kliknite OVDE.

 

Konkursi Pokrajinskog Fonda Za Razvoj Poljoprivrede

kreditne linije

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za povoljno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje. 

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za finansiranje investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2021 godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih teladi i prasadi za tov u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2021 godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

Svi konkursi su otvoreni od 11. septembra do kraja 2021. godine ili do utroška sredstva.

RASPISAN ČETVRTI JAVNI POZIV ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA IPARD PODSTICAJA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA – ISTEKAO

flexitarian-diet-prodllllllll

Danas je raspisan četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa i zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.000.780.714 dinara, a visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.

Rok za podnošenje zahteva je  od 16. avgusta 2021. godine do 29. oktobra 2021. godine

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/2607960 i 2607961, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/3020100; 3020101 i 31 07 013  svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Više informacija pročitajte i u tekstu Javnog poziva.

eakod4wxqaic95k

JAVNI POZIV za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava za sufinansiranje naknade za obradu kreditnog zahteva za kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi

Javni poziv se upućuje fizičkim licima nosiocima komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u aktivnom statusu i sa prebivalištem i proizvodnjom na području opštine Srbobran.
Iznos kredita Korisnika odobrava Banka u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 dinara pod sledećim uslovima:
- Rok otplate do 12 meseci;
- Nominalna kamatna stopa u iznosu 0% fiksno na godišnjem nivou;
- Naknada za obradu kreditnog zahteva: 5,7% jednokratno, od realizovanog iznosa kredita.
Opština Srbobran će subvencionisati naknadu za obradu kreditnog zahteva Banci.
Banka: Direktna banka ad Kragujevac
Rok za podnošenje Zahteva za kredit je do utroška sredstava opredeljenih za subvencionisanje naknade, a najkasnije do 15.11.2021.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti od predstavnike Banke, kao i u prostorijama Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Srbobran.
Za više informacija kliknite OVDE.
abissinskaya-skvazina-svoimi-rukami-3

ISKOP/BUŠENjE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNjAVANjA – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE – ISTEKAO

Sredstva za realizaciju radova na iskopu/bušenju bunara u funkciji navodnjavanja se obezbeđuju u visini učešća do 80% po dužnom metru (do 3.000 po dužnom metru) iskopa/bušenja bunara bez uračunatog PDV-a.
Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 180.000 dinara bez PDV-a.
Prihvatljiva investiciona ulaganja u smislu Konkursa za iskop/bušenje bunara u 2021. godini su:
-zemljani radovi na iskopu/bušenju bunara,
-radovi koji otpočinju nakon zaključenja ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Podnosilac prijave: fizičko lice – nosilac komercijalnog
porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
Prijava na Konkurs podnosi se do 24. maja 2021. godine.
oprema-za-navodnjavanje

NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNjAVANjE – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE – ISTEKAO

Podnosilac prijave konkuriše za sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2021. godini.
Iznos sredstava koji se odobrava je do 60% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog PDV-a.
Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2021. godini može da ostvari i:
- fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
- privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo,
- preduzetnik,
- zemljoradnička zadruga
Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje predstavlja nabavka nove opreme za navodnjavanje, i to:
- pumpe, agregata za pumpu (na dizel, benzinski i elektropogon), fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, okitena (dovodnih cevi), razvodnih cevi, dripova/laterala, kapajućih traka, kapaljki, rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom, kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje, centar pivota, rezervoara i cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za
navodnjavanje;
- za potrebe izgradnje bunara: bunarska cev, filterska bunarska cev.
Napomena: sva oprema koja je predmet ostvarivanja prava na sredstva mora da bude u funkciji navodnjavanja parcela prijavljenih na Obrascu prijave.
Prijava na konkurs podnosi se do 24. maja 2021. godine.
frukty-ovoshchi-griby-vinograd

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini – ISTEKAO

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu  u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije ( do 70%  za gazdinstva registrovana na području sa otežanim uslovima rada, žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava, mlađe od 40 godina ).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije:

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:
1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda (perilice sa automatskim vagama, polirke);
2. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda (kalibratorke, klasirke, sortirke);
3. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda (pakerice, oprema za štampanje etiketa);
4. Nabavka opreme za drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta (sečke i tarupi);
5. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva (tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu; mašine za skupljanje jezgrastog voća; pokretne platforme za berbu; mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi; elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi; mašine za vezivanje rezanog cveća);
6. Mašine za sadnju (priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća);

U Sektoru ostali usevi:
7. Mašine za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače, rotositnilice, rotofreze, valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta, međuredni kultivatori);
8. Mašine za đubrenje zemljišta (rasipač mineralnog đubriva);
9. Mašine za setvu (sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja);
10. Mašine za transport (prikolice);

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi:
11. Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizeri; 11.2. Traktorske prskalice).

Konkurs je otvoren do 29.04.2021. godine.

Više na:
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=22523

123

Konkursi Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je sledeće konkurse:

• KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2021 godini
• KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2021. godini
• KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2021 godini
• KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2021. godini

Svi konkursi su otvoreni do 14. maja 2021. godine ili do utrošaka sredstava.

Sve informacije nalaze se OVDE.