Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa jeste unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima – razvoj turizma na ruralnim područjima.
Cilj ovog konkursa je upošljavanje radno neaktivnih stanovnika u ruralnim područjima, podrška stanovnicima ruralnih predela da kroz ruralni turizam obezbede dodatne prihode na svom domaćinstvu kao i valorizacija (vrednovanje) rada žena u seoskim domaćinstvima.
U Autonomnoj pokrajini Vojvodini, naslanjajući se na proizvodnju i prerađivačke kapacitete, postoji značajan turistički potencijal ovog podneblja. Da bi gazdinstvo ostvarilo više prihoda postoji mogućnost da to ostvari pružajući usluge turistima – domaćim i stranim. Osim toga to je i šansa za ostanak većeg broja mladih na selu – kako onih koji bi pružali te usluge, tako i onih koji bi ih snabdevali proizvodima sa svoga praga. Ruralni turizam obezbeđuje dodatne prihode stanovnicima ruralnih predela plasmanom poljoprivrednih proizvoda na pijaci u sopstvenom dvorištu, kao i plasman proizvoda domaće radinosti. Ruralni turizam takođe omogućava valorizaciju (vrednovanje) rada žena u seoskim domaćinstvima, ali i upošljavanje radno neaktivnih kategorija stanovnika.

 1. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđeno je ukupno 35.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće investicije:

Sektor Prihvatljive investicije Prihvatljivi troškovi

 1. Ruralni turizam Nabavka ostale opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu (1) troškovi nabavke opreme:
  – mašine za pranje, sušenje i peglanje veša;
  – televizori, radio aparati i personalni/prenosivi (laptop) računari.
  (2) troškovi nabavke sistema za klimatizaciju i grejanje objekata:
  – peći, radijatori i druga grejna tela;
  – klima uređaji, ventilatori.
  (3) troškovi opremanja kuhinje:
 • kuhinjski elementi, police, ormari za smeštaj kuhinjskog i restoranskog posuđa i hrane, pultovi za usluživanje
  – rashladni uređaji za čuvanje hrane;
  – uređaji za odvođenje pare i mirisa;
  – mašine za pranje posuđa;
  – aparati za pravljenje leda i sokova;
  – sve vrste šporeta, gotovih kamina, pećnica i uređaja za kuvanje i pečenje.
  (4) troškovi opremanja prostorija za pružanje ugostiteljskih usluga u skladu sa aktom o kategorizaciji:
  – sobni nameštaj, ormari, stolovi, stolice, garderoberi, ležajevi, ogledala, cipelarnici.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2022. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju:

 • fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava
 • preduzetnik
 • Pravno lice (privredno društvo)
  Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Konkurs je otvoren do 01.09.2022. godine.
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 13 do 15 časova.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/

Javni konkurs za građane za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova

Opština Srbobran raspisuje

Javni konkurs za građane koji se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnja solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Srbobran za 2022. godinu.

Više o konkursu :

Javni konkurs za gradjane za sufinansiranje mera energetske sanacije

 

KONKURS „Ja sam ODVAŽNA“

Konkurs je usmeren na ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji. Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju položaja žena u poslovnom i društvenom okruženju, gradeći njihov ravnopravniji položaj i kod kuće.

Konkurs je otvoren do 24.07.2022. godine do ponoći, prijava se vrši isključivo slanjem prijavne dokumentacije (osnovne, prateće i poželjne dokumentacije) popunjavanjem on-line forme koja je dostupan na https://fondacijadivac.civicatalyst.org/node/176

Sledeća pravna lica mogu da podnesu prijavu na ovaj konkurs:

Mikro preduzeća
Zadruge
Preduzetnik/ca
Preduzeća koja zapošljavaju žene koje spadaju u grupu marginalizovanih, ranjivih i socijalno ugroženih kategorija
Udruženja građana koja imaju misiju da unapređuju ekonomsku samostalnost i položaj žena u društvu, a imaju komercijalnu aktivnost koja zapošljava žene.

Pravna lica sa svojom poslovnom idejom mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u do 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukupan fond je 30.000 evra.​

Javni poziv za program akceleracije – Katapult

Cilj programa akceleracije Katapult je unapređenje nivoa inovativnog preduzetništva i obezbeđivanje boljeg pristupa eksternim izvorima finansiranja za rast preduzeća, kao i povećanje broja novih ili poboljšanih inovativnih proizvoda i usluga na tržištu.

Kroz program Katapult Fonda za inovacionu delatnost, startapima u Srbiji su na raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo krojeno po njihovim potrebama (od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog preduzetništva i investitora), kao i bespovratna finansijska podrška za startape koji obezbede kvalifokovanu investiciju u toku ili nakon perioda akceleracije u iznosu do maksimalno 36 miliona dinara. Ovaj iznos je dostupan startapima koji budu izabrani od strane Fonda na sledeći način:

 1. Ulazni grant u visini do 2,4 miliona dinara za startape u ranoj fazi razvoja, odnosno do 6 miliona dinara za startape u fazi rasta. Ovaj iznos će biti stavljen na raspolaganje startapima nakon potpisivanja ugovora o akceleraciji sa Fondom.
 2. Koinvestirajući grant koji je dostupan startapima koji obezbede kvalifikovanu investiciju od strane poslovnih anđela, fondova preduzetničkog kapitala ili drugih investitora prihvatljivih za Fond. Iznos koinvestirajućeg granta je jednak iznosu kvalifikovane investicije umanjen za iznos Ulaznog granta, a maksimalno do 36 miliona dinara.

Pravila o horizontalnoj državnoj pomoći za novoosnovana učesnike na tržištu se primenjuju na finansijska sredstva plasirana kroz program Katapult, u skladu sa Pravilnikom o dodeli državne pomoći Fonda za inovacionu delatnost.

Fond će razmatrati finansiranje startapa iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, program Katapult je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

 • Hrana za budućnost;
 • Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na veštačku inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025);
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih prijava.

Posebno se ohrabruje učešće žena preduzetnica u programu Katapult.

Podobni podnosioci prijava za program Katapult su mikro i mala preduzeća ne starija od šest godina u trenutku podnošenja prijave u većinskom (minimalno 80%) privatnom vlasništvu, koja imaju prihod manji od 8 miliona evra u jednoj od prethodne dve godine.

Da bi se prijava uzela u razmatranje i bila procenjena, potrebno je da bude dostavljena u elektronskoj formi putem Katapult portala.

Prijave će biti ocenjivane na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Tim
 2. Proizvod/tehnologija
 3. Poslovni model
 4. Tržište
 5. Potencijal prikupljanje kapitala

Samo će prijave koje ispunjavaju gore navedene kriterijume biti uzete u razmatranje i eventualno predložene za finansiranje. Dodatni detalji u vezi sa procedurama za procenu prijava su dostupni u Smernicama za procenu prijava.

Detaljna dokumentacija u vezi sa procesom prijave je dostupna na internet stranici Fonda.

Rok za dostavljanje prijava je 15. septembar 2022. godine do 15 časova.

Jedno preduzeće može da dostavi samo jednu prijavu u jednom javnom pozivu. Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Prijavite se putem linka.

Dodatne informacije možete dobiti putem elektronske poštekatapult@inovacionifond.rs, kao i na veb stranici programa Katapult.

Sredstva za realizaciju Katapult programa obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke u iznosu od 7,7 miliona evra i bespovratne finansijske podrške Evropske unije u iznosu od 10 miliona evra. Katapult program je deo „Projekta akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji“, koji je posvećen jačanju inovativnog preduzetništva i naučnih istraživanja.

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruge (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoringVodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, odnosno zadruzi;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta ili zadruge;
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Kaizen;
 • Konsalting;
 • Savetovanje/koučing;
 • Obuka;
 • Upućivanje na  odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti - ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Postojeći privredni subjekti – registrovani pre jula 2019. godine;
 • Zadruge.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

2. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2022. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Za novoosnovane privredne subjekte, ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:
  1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
  2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

Napomena 2: Dokumentaciju pod tačkom 1.2. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2022. godini.

 1. Za privredne subjekte koji su registrovani pre jula 2019. godine:
  1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
  2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

3.         Za zadruge:

3.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

3.2. Potvrda nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve  javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring, u okviru programa Standardizovanog seta usluga Ministarstva privrede, iznosi 6.000.000,00 dinara.

Za pružanje usluge opredeljen je bruto iznos od 2.000,00 dinara po satu.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2022. godini.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 12. AVGUSTA 2022. GODINE.

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs, kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: mentoringssu2022@ras.gov.rs.

Regionalna razvojna agencija Bačka

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/II sprat, Novi Sad

Telefon: 021/557-781

E-mail: office@rda-backa.rs

www.rda-backa.rs

Konkurs za čistije i zelenije škole- bespovratna sredstva

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za učestvovanje u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

Cilj javnog poziva za dodelu sredstava za učestvovanju u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ jeste postizanje čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Za čistije i zelenije škole 600.000 dinara

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po ovom Javnom pozivu iznose 600.000,00 dinara.
Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po Javnom pozivu namenjena su za zakup prostora, putne i troškove boravka, izradu dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala za učesnike i nastavnike koji su učestvovali na projeketu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

Pravo učešća imaju nevladine organizacije koje imaju zaključen Protokol o saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo o programu „za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

Uslovi za učešće na javnom pozivu

 1. Da je izrađen program „Za čistje i zelenije škole u Vojvodini“;
 2. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2021. godinu;
 3. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
 4. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu;
 5. Da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

Konkurs je otvoren do 15. jula.

Konkurs u celini preuzmite OVDE.

JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODRŠKE MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA PRI APLICIRANjU ZA PRISTUP EU FONDOVIMA

Privredna komora Srbije u saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana 6 (KIF ZB6) poziva vas da se prijavite i učestvujete u projektu pružanja tehničke asistencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) pri apliciranju za EU fondove. Ovu aktivnost Privredna komora Srbije sprovodi u okviru projekta podrške Evropske Unije nacionalnim komorama Zapadnog Balkana i u potpunosti je finansirana od strane EU. 

Proces selekcije počinje registracijom na platformi, nakon čega sledi prolazak kroz kurs i test spremnosti i ocenjivanja, zatim onlajn intervju sa kompanijama koje su položile test prilikom čega ćemo razgovarati o vašoj ideji i trenutno otvorenim pozivima na koje možete da se prijavite. Kurs je osmišljen tako da na najefikasniji način edukuje potencijalne kandidate, kroz primer poziva za podnošenje predloga projekta. Omogućava malim i srednjim preduzećima da na praktičnom primeru imaju direktan uvid u jedan od potencijalnih poziva i provere svoje znanje kroz bodovanje. Proces se završava evaluacijom, nakon čega će dabrane kompanije dobiti obaveštenje putem mejla.

Rok za podnošenje prijava za program podrške malim i srednjim preduzećima pri apliciranju za pristup EU fondovima, odnosno prijavljivanje kompanija na platformi je 09. septembar 2022. godine.

Za sve dodatne informacije i pitanja kontaktirajte kolege iz Centra za KIF putem mejla: zapadnibalkan@pks.rs ili broja telefona: +381 11 414 94 79.

 

Stipendija za mlade žene u oblasti izgradnje mira

Institucija koja raspisuje konkurs: Globalna mreža žena graditeljica mira

Rok za predaju dokumentacije: 15-07-2022

Tema: Stipendije

Rezime: Da bi se kvalifikovale za stipendiju Cora Weiss, kandidakinjei moraju ispuniti sledeće kriterijume: Biti dobro upoznate sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN (UNSCR) 1325 o Agendi za žene, mir i bezbednost; Rezolucijom SBUN 2250 o Agendi za mlade, mir i bezbednost; Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena; Rezolucijom o održavanju mira; ciljevima održivog razvoja; i srodnim zakonima i politikama; Imati najmanje dve godine radnog iskustva u zagovaranju politike o pravima žena, ljudskim pravima, izgradnji mira i drugim pitanjima socijalne pravde, uključujući Rezolucije Saveta bezbednosti o ženama, miru i bezbednosti i srodnm zakonima i politikama; Imati najmanje dve godine iskustva u implementaciji programa u organizacijama za ženska prava, ljudska prava ili civilno društvo za izgradnju mira u zemlji u razvoju; Da imaju diplomu iz međunarodnih odnosa, ženskih ili rodnih studija ili bilo koje od društvenih nauka; Žive ili rade u zemlji u razvoju ili sukobima najmanje dve godine; Poseduju odlične veštine informisanja i komunikacije, sa kreativnošću i entuzijazmom za prilagođavanje strategija koje se razvijaju koje postavljaju pitanja o ženama, miru i bezbednosti na javni forum; Visoko su motivisane pozitivnim stavom i sposobnošću da upravljaju rokovima i obavezama; Poseduju saradnički duh, sa sposobnošću da rade samostalno i kao deo tima; Potpuno poznavanje engleskog jezika je neophodno.

Za prijavu je potrebno dostaviti: 1. Popunjen obrazac za prijavu na engleskom jeziku. 2. Propratno pismo od najviše (2) stranice daje objašnjenje zašto se prijavljujete; i kako ćete iskoristiti učenje i iskustvo za podršku zagovaranju ženskih prava, rodne ravnopravnosti, mira i sigurnosti. 3. Uzorak rada od najmanje 1.500 reči koji prikazuje rad i/ili istraživanje usmereno na politiku ili akademsko pisanje. 4. Dva (2) pisma preporuke. Referentna pisma treba da sadrže informacije koliko dugo poznaje podnosioca predstavke i u kom svojstvu, komentare o potencijalu podnosioca predstavke da izvrši uticaj u oblasti žena, mira i bezbednosti, kao i bilo koje relevantno prethodno iskustvo. Prijave se šalju mejlom na: fellowship.gnwp@gmail.com.

Linkovi:
GNWP

 

Promocija Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini.

Informišemo vas da će Regionalna razvojna agencija Bačka, 17.06.2022. godine u 12h, u  velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, u Novom Sadu, organizovati  Promociju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini. 

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama.

Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 3,1 milijardu dinara od čega je Ministarstvo privrede obezbedilo iznos od 1,9 milijardi dinara, a Evropska unija bespovratna sredstva i tehničku podršku za sprovodjenje projekta u ukupnom iznosu od 11 miliona evra.

Na promociji pomenutog  Javnog poziva u Novom Sadu, pored predstavnica Regionalne razvojne agencije Bačka, prisutnima će se obratiti  i predstavnik EU delegacije u Srbiji – gdin Martin Klaucke i   predstavnica Ministarstva privrede – Ankica Momčilović.

Liflet_page-0001 Liflet_page-0002