ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2023. ГОДИНИ

Јавни позив  траје до 04. марта 2024. Године

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Општи услови:

 1. да је Подносилац пријаве у тренутку подношења пријаве уписан у одговарајући регистар привредних друштава, као и да је регистрован у АПР најкасније до 1. јануара 2020. године;
 2. да је учешће капитала у јавној својини Подносиоца пријаве испод прописаног прага значајног учешћа у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
 3. да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза и доприноса;
 4. да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
 5. да Подносилац пријаве није повезан са купцем или потенцијалним купцем;
 6. да Подносилац пријаве не испуњава услове за стицање статуса МНК или није повезан са групом која испуњава услове за стицање статуса МНК, у смислу закона којим се уређују привредна друштва, осим уколико ефекат учешћа у Програму резултира увођењем иновативног производа;
 7. да претходно закључен Уговор о додели бесповратних средстава са Подносиоцем пријаве није раскинут због неизвршења уговорних обавеза.

Финансијски капацитети:

 1. да је Подносилац пријаве у току 2022. пословне године остварио приход од продаје производа у износу не мањем од 35.000.000,00 динара;
 2. да је удео прихода Подносиоца пријаве од продаје производа у Пословном приходу од продаје (а који се посматра за сврху овог Програма као збир позиција АОП 1002 - Приход од продаје робе и АОП 1005 Приход од продаје производа и услуга) буде већи или једнак 50% у 2022. години;
 3. да вредност основних средстава, добијена као разлика позиција АОП 0009 (Некретнине, постројења и опрема) и АОП 0012 (Инвестициона некретнина) појединачног, односно консолидованог биланса стања на дан 31.12.2022. пословној години Подносиоца пријаве, није мања од 35.000.000,00 динара;
 4. да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, није отворен стечајни поступак, није покренут поступак реорганизације или није покренут поступак ликвидације.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 1. Улагање у материјалну имовину
 2. Улагање у нематеријалну имовину
 3. Консултантска подршка за унапређење пословних перформанси

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/ и верификацијом интернет адресе.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Сваки Подносилац пријаве је у обавези да на Портал Агенције унесе следећу документацију:

 1. Образац 1 – Образац пријаве на Програм који се електронски подноси на Порталу Агенције;
 2. Образац 2 – Изјаве Подносиоца пријаве које се односе на потврђивање подношења Обрасца 1 путем Портала Агенције, испуњеност услова и прихватање услова за учешће у Програму, неосуђиваност Подносиоца пријаве и његових законских заступника за привредне преступе и кривична дела против привреде, које се дају под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као и о повезаним привредним друштвима и постојању обавезе спровођења финансијске консолидације или изузимању од обавезе од спровођења финансијске консолидације, уколико је Подносилац пријаве матично друштво или зависно друштво у оквиру групе;
 3. Копију уверења надлежног органа пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све  доспеле обавезе по основу пореза и доприноса, не старије од месец дана од дана објављивања Јавног позива;
 4. Копију важећег сертификата система квалитета ISO 9001 издатог од стране сертификационог тела   акредитованог од стране АТС;
 5. Потписано и уредно попуњено Писмо препоруке МНК и/или Добављача МНК, на прописаном обрасцу од стране Агенције. У случају достављања Писма препоруке Добављача МНК, Подносилац пријаве доставља и доказ о активном комерцијалном односу између Добављача МНК и МНК (Образац 7- Изјава од стране МНК на прописаном формату  или важећи уговор којим се потврђује природа комерцијалног односа);
 6. Изјаву МНК да предмет пројекта Подносиоца пријаве који је повезан са МНК у смислу закона о привредним друштвима представља иновативни производ, уколико ефекат учешћа резултира увођењем иновативног производа – у случају да је Подносилац пријаве повезан са привредним друштвом које испуњава услове за стицање статуса МНК.

Више о конкурсу на:

https://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/otvoreni-pozivi-konkursi-1/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-podrshke-privrednim-drushtvima-za-ulazak-u-lantse-dobavljacha-multinatsionalnikh-kompanija-u-2023-godini

 

 

 

 

Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na 54. Međunardonom sajmu turizma koji će biti održan od 30.11. do 02.12.2023. godine na „Novosadskom sajmu“

Više o Javnom pozivu na :

https://spriv.vojvodina.gov.rs/rs/9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80-2023-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%bb/

Оnline Info dan koji je posvećen promociji Evropske mreže preduzetništva u Srbiji (EEN)

Događaj je namenjen preduzetnicima kao i svima onima koje zanima koji su to benefiti koje možete dobiti od ove mreže (podrška u traženju ino kupaca, dobavljača, partnera, b2b sastanci i sl.) a čije su usluge besplatne.

Na događaju će govoriti prof.dr Jelena Borocki sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu koja je ujedno jedna od rukovodioca ovom mrežom u Srbiji.

Svi zainteresovani za ovaj događaj, potrebno je da se registruju putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedU0vzgyNMCQAWaI0gHs-Jk9dUDuOOhxeJAUyKGbB7wdOTsg/viewform

ПРОНАЂИ МЕ! Систем за хитно обавештавање јавности је активан и у Србији

ПРОНАЂИ МЕ! – Систем за хитно обавештавање јавности од данас је активан и у Србији. У случају активирања система о нестанку малолетног лица бићете обавештени СМС поруком, прекидом телевизијских и радио емисија, кајронима на ауто-путу, аеродромским, аутобуским и железничким станицама. Овај систем ће допринети да се брже реше случајеви нестанка деце, у којима је сваки минут драгоцен.

PRONAĐI_ME

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Србобран да се Јавни позив засуфинансирањемераенергетскесанацијепородичних кyћa и станова на територији општине Србобран за 2023.годину стопира.Према прелиминарним подацима,средства која су опредетљена за мере енергетске санације у висини од девет милиона динара су потрошена и након доношења решења по поднетим пријавама,биће утврђено да ли је преостало средстава за субвенције.

Уколико општина Србобран обезбеди додатна средства,измениће се Уговор са Министарством рударства и енергетике, Јавни позив ћe се поново отворити играђани ћe моћи даље да се пријављују.

Јавни позив за привредне субјекте ћe се и даље одвијати несметано и без прекида и отворен је до новембра 2027.године

Programu podrške uvođenju elektronskog plaćanja (POS program)

Program podrške uvođenju elektronskog plaćanja (POS program) otvoren je za državne institucije, preduzetnike, mikro i mala preduzeća koji se mogu prijaviti za subvenciju koja donosi besplatnu implementaciju i korišćenje POS terminala uz sniženu trgovačku naknadu, najviše 0,99% na platne transakcije Mastercard i Visa platnim karticama. Detaljnije informacije o POS programu, uslovima i benefitima učešća, dostupne su na zvaničnoj internet stranici – www.boljinacin.rs.

POS program pokrenut je u sklopu Nacionalne inicijative za bezgotovinsko plaćanje „Bolji Način”, zajedničkog projekta Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i kompanija Mastercard i Visa, koji se sprovodi pod okriljem develoPPP programa Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u saradnji sa NALED-om i Ministarstvom finansija Republike Srbije. Osnovni cilj Projekta je unapređenje uslova za razvoj i podsticanje bezgotovinskog plaćanja i digitalizacije u javnom i privatnom sektoru.

JАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ БЕСПЛАТНЕ СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА

Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинга објављује се у складу са Програмом Министарства привреде – Стандардизовани сет услуга (ССУ) за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА).

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и задругама, а у циљу пружања подршке несметаном развоју и смањења броја неуспешних привредних субјеката и задруга, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту, односно задрузи;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта или задруге;
 • Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Унапређење продуктивности – KAIZEN
 • Подршка у маркетиншким активностима
 • Консалтинг;
 • Саветовање/коучинг;
 • Обука;
 • Упућивање на  одговарајуће специјализоване консултанте.

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинг је 31. децембар 2023. године.

Више о конкурсу на: https://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/otvoreni-pozivi-konkursi-1/javni-poziv-za-sprovodjenje-besplatne-standardizovane-usluge-mentoringa

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање пољопривредних газдинстава за субвенционисање накнаде за фиксну каматну стопу за краткорочне кредите за финансирање обртних средстава у пољопривреди

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023 годину на територији општине Србобран (“Службени лист Општине Србобран” број 5/2023) донет по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-04343/2023-09 од 21.03.2023. године, и Споразума о пословној сарадњи закљученог између Општинске управе Србобран и Банка Интеса АД Београд, број: 875/2023 од 11.09.2023.године Општинска управа Србобран расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

За пријављивање пољопривредних газдинстава за субвенционисање накнаде за фиксну каматну стопу за краткорочне кредите за финансирање обртних средстава у пољопривреди (семенска роба, расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту, храна за животиње и друго) и то код Банка Интеса АД Београд ( у даљем тексту Банка) са којом је Општинска управа Србобран закључилаСпоразум о пословној сарадњи број: 875/2023 од 11.09.2023.године.

1. Јавни позив се упућује физичким лицима носиоцима комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, у активном статусу и са пребивалиштем и производњом на подручју општине Србобран, да, уколико су заинтересовани, поднесу пријаве за пољопривредне кредите са периодом отплате до 12 месеци, за финансирање обртних средстава у пољопривреди.

Пријаве се подносе Банци, која ће организовати пријем захтева Корисника кредита у просторијама банке: Банка Интеса , Змај Јовина 18, Србобран, контакт телефон: 064/8777900.

Банка по подношењу захтева за одобрење кредита, на основу позитивних прописа и утврђених процедура сагледава бонитет будућих Корисника кредита, као и понуђена средства обезбеђења која су Корисници кредита, понудили односно доставили.

На основу кредитне способности Банка утврђује максимални износ кредита који се Кориснику може одобрити.

2. Банка ће, из свог потенцијала, одобрити кредите у складу са својом пословном политиком и процедурама, које утврђују све релевантне критеријуме, услове и поступке у процесу одобравања кредита, а у оквиру услова кредитирања предвиђених Споразумом о пословној сарадњи закљученог са Општинском управом Србобран.

Подносиоцу захтева за кредит ( у даљем тексту Корисник кредита), уколико испуни услове кредитне способности по актима пословне Банке, може бити одобрен само један кредит по овом јавном позиву.

3. Износ кредита Корисника одобрава Банка у износу од 100.000,00 до 500.000,00 динара под следећим условима:

- Рок отплате до 12 месеци;

-Динамика доспећа: једнократно о доспећу;

-Без накнаде за обраду кредитног захтева;

-Каматна стопа износи 12% фиксно на годишњем нивоу, по пропорционалном методу обрачуна 28-31/360;

-Начин исплате кредита:Сваки појединачни кредит се исплаћује на рачун Корисника кредита у Банци.

Општина Србобран ће субвенционисати каматну стопу у износу од 100% од понуђене каматне стопе банке за сваки одобрен појединачни кредит.

4. Средства којима ће општина Србобран субвенционисати фиксну каматну стопу на додељене кредите су расположива у износу до 1.000.000,00 динара и обезбеђена су у буџету Општине Србобран за 2023. годину.

Општина Србобран ће субвенционисати фиксну каматну стопу до утрошка средстава опредељених Буџетом за субвенционисање, а у складу са динамиком подношења захтева.

5. Рок за подношење Захтева за кредит је до утрошка средстава опредељених Буџетом за субвенционисање, а најкасније до 01.12.2023.

6. Банка даје информације и списак потребне документације за разматрање захтева и одобрење кредита потенцијалном кориснику кредита.

Све додатне информације могу се добити од представникa Банке на адреси: Банка Интеса , Змај Јовина 18, Србобран, контакт телефон: 064/8777900.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2023. ГОДИНИ

Средства су намењена за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или рачунарске опреме или софтвера или услуге у 2023. години и то:

(а) Која ЈЕСУ купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 1. јануара 2023. године до дана закључења Јавног конкурса или Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрaјински секретaријaт зa привреду и туризам Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 46 10 F: +381 21 557 001 www.spriv.vojvodina.gov.rs БРОЈ: 144-401-8739/2023-02 ДАТУМ: 11.9.2023. године

(б) Која ЋЕ БИТИ купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости од дана закључења Јавног конкурса до 15.11.2023. године

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 13.256.489,00 динара, од тога 11.756.489,00 динара за капиталне и 1.500.000,00 динара за текуће субвенције. Бесповратна средства се одобравају у висини до 90% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл. Износ одобрених средстава, уз услов из претходног става, може бити најмање 50.000,00 динара, док се највиши износ одређује сходно предмету набавке и то: А) Машине/опрема – до највише 600.000,00 динара; Б) Рачунарска опрема – до највише 250.000,00 динара; В) Софтвер – до највише 200.000,00 динара; Г) Услуга – до највише 150.000,00 динара. Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају предузетнице1 и привредна друштва са најмање 51% у власништву жена2 , са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, која су: 1) уписана у регистар АПР најкасније до 30. децембра 2022. године (на неодређено време и имају активан статус) и 2) разврстана на микро или мала правна лица или су предузетнице паушални порески обвезници.

Рок за подношење пријава до 28.9.2023. године.

Више о конкурсу на:

https://spriv.vojvodina.gov.rs/rs/12-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80-2023-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1/