Arhive autora: natasa

zajednicaa

Konkurs za program AKTIVNE ZAJEDNICE

Program Aktivne zajednice ima za cilj da, putem obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednice i u svojim aktivnostima uključuju što više njenih članova u cilju rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima. Program prati potrebe udruženih građana i građanki, i novčano i na druge načine ih podržava da realizuju svoje ideje koje doprinose razvoju i boljitku njihove zajednice. Projekti koji se podržavaju nisu tematski ograničeni i plod su ideja, rada i posvećenosti ljudi koji učestvuju u njima.

Mogu da se prijave udruženja građana i neformalne grupe koje:
● pokreću i aktivno uključuje građane i građanke u svoje aktivnosti,
● zastupaju opšte interese svoje zajednice,
● ne postoje duže od 10 godina,
● imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja),
● nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezani sa međunarodnim agencijama i fondovima i
● nalaze se na teritoriji Srbije.

Pozivamo vas da se pre prijave konsultujete sa timom za donacije Trag fondacije u vezi sa idejom koju želite da se prijavite. Kontakt putem mejla marta@tragfondacija.org, telefona 066 222 407 ili zakazati onlajn sastanak najkasnije do nedelje, 13. decembra.

Predstavite vašu ideju popunjavanjem Formule za koncept ideje, koju ćete poslati elektronskim putem na adresu: prijave@tragfondacija.org. Prijave možete poslati najkasnije do nedelje, 19. decembra u ponedeljak.

Iznos sredstava koja se dodeljuju kreće se između 200.000 i 400.000 dinara po projektu.

Više o konkursu pročitajte OVDE, gde možete pronaći informacije o programu, uslove konkursa i formular za koncept ideje.

 

Javni konkurs ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA I AFIRMACIJE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

foto-pg-biro-4

Zavod za ravnopravnost polova raspisuje javni konkurs u okviru podsticajnih aktivnosti a koje se odnose na privredna društva i preduzetnice sa ciljem afirmacije preduzetništva žena i razvoja, kao i jačanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja proizvodnog procesa putem novih investicija u opremu i usluge, kreiranja novih radnih mesta i unapređenja tehnologije poslovanja uopšte.

Dodela bespovratnih sredstava podrazumeva finansiranje:

1. Kupovine mašina, opreme, alata i repromaterijala (u daljem tekstu: oprema),

2. Sertifikacije, standardizacije i brendiranja proizvoda ili usluge.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnice sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar APR-a, najkasnije do 31.12.2019. godine i imaju aktivan status i to:

1. Pravna lica registrovana u APR kao privredna društva, koja su razvrstana kao mikro, mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2019. i 2020. godinu, kao i

2. Preduzetnici registrovani u APR-u do 31.12.2019. godine.

USLOVI UČEŠĆA:

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

- da podnese uredno popunjenu prijavu na propisanom obrascu;

- da je u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da je registrovan na teritoriji APV;

- da je registrovan najkasnije do 31. decembra 2019. godine;

- da u privrednom društvu žena ima udeo u vlasništvu i da je u istom odgovorno lice (kumulativno) ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem;

- da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

- da uredno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda (poreza i doprinosa) i lokalnih javnih prihoda;

- da u periodu od 01.12.2021. godine nije evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;

- da mu nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

- da nad njim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

- da u 2019. i 2020. godini nije poslovao sa gubitkom;

- da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2019-2021. godina) nije primio de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

- da za iste namene u tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po Javnom konkursu iznose 14.051.250,00 dinara.

KONKURS JE OTVOREN DO 16. DECEMBRA 2021. GODINE.

Za više informacija: Javni konkursi – Zavod za ravnopravnost polova (ravnopravnost.org.rs)

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/6615-133, 021/6617-177 od 10 do 14 časova ili mejlom: konkursi@ravnopravnost.org.rs

 

Javni poziv za očuvanje životinjskih genetičkih resursa – ISTEKAO

koza

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziva za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u 2021. godini.

Pravo na podsticaje ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pravno lice i preduzetnik.

Podsticaji obuhvataju podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i to očuvanjem životinjskih genetičkih resursa. Merom su obuhvaćene sledeće vrste i rase, odnosno sojevi: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći – brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, šarplaninska, vlaško vitoroga i karakačanska), čokanska cigaja, balkanska koza, domaća bela koza, živina – somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

U tekstu Javnog poziva više informacija.

Rok za podnošenje zahteva je pune tri nedelje, to jest od 15.11.2021. godine do 6.12.2021. godine.

Javni Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima – ISTEKAO

Sun Energy Farm - Stock Image

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2021. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, namenjena su za korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator ) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. sve vrste građevinskih radova;
2. kupovinu polovnih opreme i materijala;
3. poreze, uključujući i porez na dodatnu vrednost;
4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

Uslovi Konkursa:
1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 14.000.000,00 dinara (slovima: četrnaestmilionadinara i 00/100)
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicija.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi 800.000,00 dinara (osamstotinahiljada dinara)
4. Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. Popunjena i potpisana prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, vvv.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i druge strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 45 dana);
4. Originalni izvor iz lista nepokretnosti sa svim prilozima, kojim se utvrđuje pravo vlasništva na nepokretnosti odnosno na zemljištu, odnosno ukoliko nije vlasnik, mora imati ugovor o zakupu istih, koji obuhvata period od minimalno 12 godina od trenutka objavljivanja konkursa (dostaviti izvod iz katastra). ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa);
5. Idejni projekat izgradnje solarnog pumpnog sistema za primenu u zalivnim sistemima izrađenim od strane licenciranih preduzeća za ovakvu vrstu projekata. Idejni projekat mora da sadrži sledeće podatke:
a. tačnu GPS lokaciju sistema za navođenje;
b. Tehnički opis komponenata sistema za navođenje sa detaljnim tehničkim opisom svih elemenata sistema;
c. Proračuni moraju da sadrže: proračuni pada napona, kratkog spoja, selektivnost zaštite i izbor provodnika, statičke proračune za podkonstrukcije za nošenje fotonaponskih modula. Potrebno je izvršiti godišnji proračun proizvodnje električne energije korišćenjem relevantnog softvera, korišćenjem podataka iz dostupne literature ili korišćenjem podataka sa merenja na terenu;
d. Tehno-ekonomsku isplativost investicija: Potrebno je izvršiti proračun isplativosti investicija izgradnje solarnog sistema korišćenjem relevantnog softvera, korišćenjem podataka iz dostupne literature ili korišćenjem podataka sa merenja na terenu;
e. Projektovati sistem za zaštitu od atmosferskog i indukovanog prenapona sa odgovarajućim proračunima. Projektovati sistem uzemljenja sa odgovarajućim proračunima;
f. Potrebno je projektovati sistem koji će u realnom vremenu prijaviti izmeštanje solarnog sistema preko dozvoljenih granica, definisane GPS koordinatama objekta. Dostaviti tehnički opis sistema sa prikazom simulacije rada sistema. (OPCIONO – projektovati i dostaviti tehnički opis sistema za upravljanje);
g. Grafička dokumentacija: predmetna površina (na kojoj su ucrtani svi delovi sistema za navođenje), blok šema sistema, jednopolne i upravljačke šeme sistema, detalji montaže i povezivanja elemenata sistema;
h. Predmer i predračun svih radova i materijala neophodnih za izradu sistema obrađenog idejnog projekta;
i. Prilog projektu gde je potrebno da se dostavi izvod iz kataloga za specifičnu opremu u projektu na kome se vide svi podaci definisani u idejnom projektu i predmeru i predračunu (tehničke karakteristike opreme, proizvođač opreme, garancija na opremu – minimalno 2 godine, osim ako je članom 9. Pravilnika drugačije naznačeno);
6. Godišnji proračun proizvodnje električne energije na predmetnoj lokaciji korišćenjem podataka sa merenja na terenu ili javno dostupnih podataka;
7. Tehno-ekonomska analiza urađena od strane licenciranih preduzeća, radi opravdanosti ulaganja u projekat (zasebno od idejnog projekta);
8. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u poslovnoj banci (naziv računa, naziv banke kod koje se vodi račun, broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi);
9. Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose, ne starije od 45 dana od dana objave konkursa;
10. Uverenja nadležne lokalne samouprave na osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starije od 45 dana od dana objave konkursa;
11. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, na osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
12. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
13. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
14. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećim zakonskom regulativom utrošiti
dodeljena sredstva;
v) da će Sekretarijatu dostavljati izveštaje u skladu sa ugovornim obavezama;
15. Izjava podnosioca zahteva da će proizvedenu električnu energiju iz solarnih panela koristiti isključivo za sopstvene potrebe i da proizvedenu električnu energiju neće isporučivati u javnu distributivnu mrežu (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
16. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU.

 Rok za podnošenje prijave je 12. novembar 2021. godine.

Ostale potrebne informacije možete pronaći na sledećem LINKU.

Javni poziv za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju – MINISTARSTVO PRIVREDE

fiskalna kasa
Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija, osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan stupanja na snagu ove uredbe, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju počinje 15. oktobra 2021. godini i završava se 31. januara 2022. godine.

Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju može se popuniti na portalu Poreske uprave http://www.purs.gov.rs

Program „Moja prva plata“ – 15 otvorenih pozicija u Srbobranu – ISTEKAO

MojaPrvaPlata_logo

Ukoliko ste mlađi od 30 godina, imate stečeno srednje ili visoko obrazovanje i ukoliko ste bez radnog iskustva, odnosno sa maksimalno šest meseci radnog iskustva ‒ prijavite se na Program „Moja prva plata“.

Prijave traju od 01. do 31. okt. 2021. godine

Za više informacija posetite sledeću stranicu.

Otvorene pozicije nalaze se na ovom LINKU. Da bi ste ih videli, klikom na padajući meni izaberite Srbobran.

IPARD Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja predstavlja podršku investicijama u ruralni turizam

salas

Raspisan Drugi javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 7

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu, i to:
1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Merom 7 predviđena je podrška investicijama u oblasti ruralnog turizma i to kroz izgradnju (gradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i investiciono održavanje), kao i opremanje:
1. ugostiteljskih objekata za smeštaj (objekti domaće radinosti, seosko turističko domaćinstvo, hotel, kamp i sl.);
2. pratećih objekata za pružanje ugostiteljskih/turističkih usluga (bazeni i wellness objekti; objekti za skladištenje, prodaju i degustaciju hrane i pića; objekti za držanje životinja; turistička infrastruktura, objekti za rekreaciju i sl.) i
3. spoljašnjih prostora – za jahanje, ribolov na površinskim vodama, biciklizam, kao i mehanizaciju, mašine i opremu u svrhu ugostiteljstva/turizma.
Pored investicija u izgradnju i opremanje, u okviru Mere 7 prihvatljive su i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, ukoliko se energija iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju u cilju obavljanje registrovane ugostiteljske, odnosno turističke delatnosti. Višak proizvedene energije je dozvoljeno isporučiti u elektroenergetski sistem.

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu do 65% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.
Korisnik IPARD podsticaja može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u iznosu od najmanje 5.000 evra, a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije.

Rok za podnošenje zahteva je od 23. septembra do 17. decembra 2021. godine.

Za informacija kliknite OVDE.

 

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2021. godini – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – ISTEKAO

mašine

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.
Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Rok za podnošenje prijava na konkurs teče od 23.09.2021. godine i traje zaključno sa 12.10.2021. godine, računajući i taj dan.

Za više informacija kliknite OVDE.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2021. godini

zensko-preduzetnistvo1

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u 2021. godini i to koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16. marta 2020. godine do dana zaključenja Javnog konkursa.

Iznos sredstava može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:
- Mašine/oprema: do najviše 400.000,00 dinara
- Prenosivi ili desktop ili tablet računar: do najviše 120.000,00 dinara
- Softver: do najviše 150.000,00 dinara
- Usluga: do najviše 150.000,00 dinara
Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od kupovne vrednosti bez PDV-a.

Rok za podnošenje prijava: 30.09.2021.

Za više informacija posetite link.

Konkursi Pokrajinskog Fonda Za Razvoj Poljoprivrede

kreditne linije

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za povoljno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje. 

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za finansiranje investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2021 godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih teladi i prasadi za tov u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2021 godini Tekst konkursa | Prijava

- KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2021. godini Tekst konkursa | Prijava

Svi konkursi su otvoreni od 11. septembra do kraja 2021. godine ili do utroška sredstva.