JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2022. GODINI

NAMENA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 57.500.000,00 dinara namenjen mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2022. godini (u daljem tekstu: osnovna sredstva) i to:

(a) osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16.3.2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa 18.1.2022. godine ili

(b) osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Mašine/oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu. Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, može se odobriti subvencionisanje troškova za nabavku polovne mašine/opreme, ne starije od 5 (pet) godina, uz uslov da učesnik na Javnom konkursu dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Sredstva se ne mogu koristiti za subvencionisanje troškova i izdataka za nabavku sledećeg: ugradna oprema (klima uređaji, ventilatori, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.); alat, dodatna oprema, pojedinačni i rezervni delovi, inventar, oprema za zaštitu na radu, repromaterijal, potrošni materijal i dr; poljoprivredne i priključne mašine i druga oprema za poljoprivrednu proizvodnju; mašine i oprema za ugostiteljstvo namenjene za pripremu hrane, pića i napitaka u cilju neposrednog posluživanja; kompijuteri, računarska oprema; medicinska, veterinarska oprema i sl; sve vrste vozila (za prevoz lica, teretna, dostavna i dr.), prikolice i sl. Sredstva se ne mogu koristiti ukoliko su obaveze premdobavljaču/prodavcu izmirene putem kompenzacije, asignacije, cesije ili preuzimanjem duga, niti u slučaju da je predmet nabavke kupljen na lizing.

VISINA SREDSTAVA I NAČIN ISPLATE

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu:

(a) dostavljenog računa, računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem / prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog – isplata odobrenih sredstava vrši se po principu refundacije ili

(b) priloženog predračuna ili ponude ili (pred)ugovora sa dobavljačem / prodavcem – isplata odobrenih sredstava vrši se po principu kombinovane isplate u dve rate: 50% avansno, dok se preostali iznos refundira nakon isplate celokupne vrednosti osnovnog sredstva.

Iznos sredstava odobrava se do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke i drugih troškova, a prema vrsti osnovnog sredstva:

Mašine/oprema – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 300.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara, s tim da minimalna vrednost jedne mašine ili pojedinačnog komada opreme ne može biti manja od 90.000,00 dinara bez PDV;

Softver – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše

500.000,00 dinara;

Nematerijalna imovina – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR), najkasnije do 30. decembra 2020. godine (imaju aktivan status) razvrstani na: 1) mikro ili mala pravna lica i 2) preduzetnici paušalci.

Prijavu na Javni Konkurs nema pravo da podnese privredni subjekt: koji je u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica; nad kojim je pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije; koji je u teškoćama; ukoliko je predmet prijave (osnovno sredstvo) kupljen/nabaljen od: (1) fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik i (2) od povezanih lica ili društava.

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1)      da nije iskazao neto gubitak u 2020. godini;

2)      da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

3)      da do isteka roka od šest meseci počev od dana objavljivanja Javnog konkursa ne smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10%;

4)      da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva sa svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

5)      da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis

državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

6)     da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Prijava se može podneti:

-          za nabavku maksimalno 7 (sedam) komada mašina/opreme (istih ili različitih) i to od najviše 5 (pet) različitih dobavljača/prodavaca;

-          za nabavku do 3 (tri) softvera (softverske licence) sa najviše 10 kopija (od kojih se svaka koristi samo na po jednom računaru) i to od maksimalno 3 (tri) različita dobavljača/prodavca;

-          za sticanje nematerijalne imovine od najviše 5 (pet) različita dobavljača/prodavaca.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS Učesnik na Javnom konkursu podnosi:

1)        Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (popunjava se isključivo na računaru, a preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

Konkursi / Javni pozivi);

2)        Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (19.12.2021. godine) (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);

3)        Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija RS o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda (porezi i doprinosi), original ili fotokopija overeno kod nadležnog organa za overu ili izdato u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom, ne starije od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (19.12.2021. godine)

4)        Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica u formatu iz koga se nedvosmisleno vidi broj zaposlenih na neodređeno vreme – na dan objavljivanja konkursa (18. januar 2022. godine). Preduzetnici koji paušalno izmiruju svoje obaveze i preduzetnici koji su jedini zaposleni, uz uverenje samostalno prilažu i fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje;

5)    Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva:

-       za 2020. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine koji je predat APR;

-       za 2021. godinu: Bruto bilans ili Zaključni list na dan 31. decembar 2021. godine;

(b)    Paušalni poreski obveznici:

kopije obrasca KPO za 2020 i 2021. godinu; potvrde od svih poslovnih banaka o prometu na računu u 2020. i 2021. godini i kopije Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti za 2020. i 2021. godinu;

6)               (a)  Za osnovna sredstva iz „namene sredstava“ pod (a) (koja su kupljena):

Mašine/oprema: račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljenu mašinu/opremu (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januara 2022. godine));

Softver: račun, račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljeni softver – softversku licencu (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januara 2022. godine ));

Nematerijalna imovina: račun i/ili ugovor o sticanju nematerijalne imovine (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januara 2022. godine));

(b)    Za osnovna sredstva iz „namene sredstava“ pod (b) (koja će biti kupljena):

Mašine/oprema: predračun ili ponuda ili (pred)ugovor za nabavku mašina/opreme (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) (ne starije od dana objavljivanja Javnog konkursa sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (18.1.2022 – 2.2.2022. godine));

Softver: predračun ili ponuda ili (pred)ugovor za nabavku softvera – softverske licence (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) (ne starije od dana objavljivanja Javnog konkursa sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (18.1.2022 – 2.2.2022. godine));

Nematerijalna imovina: predračun i/ili (pred)ugovor o sticanju nematerijalne imovine (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) (ne starije od dana objavljivanja Javnog konkursa sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (18.1.2022 – 2.2.2022. godine));

Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzeti na internet prezentaciji Sekretarijata

NAČIN I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Tekst Javnog konkursa, Obrazac prijave sa pripadajućim izjavama i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2022. GODINI“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na navedenuadresu) u vremenu od 900 do 1400 časova.

Rok za podnošenje prijava je 2. februar 2022. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4072 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 1000 do 1400 časova.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>