JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2022. GODINI

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januar 2022. godine).

Pod nabavkom repromaterijala podrazumevaju se sirovine i osnovni proizvodni materijal u zavisnosti od vrste proizvodnje, odnosno delatnosti privrednog subjekta. U izuzetnim slučajevima kao repromaterijal prihvataju se komponente i sklopovi za ugradnju (polufabrikati), kao i komercijalna ambalaža.

Repromaterijal mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Sredstva se ne mogu koristiti za refundaciju izdataka i troškova za: pomoćni neproizvodni materijal (sredstva za čišćenje i održavanje, režijski, ostali, kancelarijski materijal i sl.); sitan inventar, pojedinačni i rezervni delovi, potrošni materijal koji se montira na mašine/alat (brusne ploče, burgije, igle, ofset ploče i dr.); pogonski materijal (gorivo, mazivo) i energija; auto gume; sredstva za zaštitu i prihranu poljoprivrednih kultura, semenska roba i sadni materijal, hrana i dodaci za ishranu životinja i dr; piće, namirnice i ambalažu u ugostiteljstvu u cilju neposrednog posluživanja; trgovačka, merkantilna i zrnasta roba za dalju prodaju.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 130.000.000,00 dinara.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 350.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR), najkasnije do 30. decembra 2020. godine (imaju aktivan status) i to:

1)      razvrstani na mikro ili mala pravna lica – privredni subjekti,

2)      preduzetnici paušalci.

Prijavu na Javni Konkurs nema pravo da podnese privredni subjekt: koji je u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica; nad kojim je pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije; koji je u teškoćama; ukoliko je predmet prijave (repromaterijal) kupljen/nabavljen od: (1) fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik i (2) od povezanih lica ili društava.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1)      da nije ostvario neto gubitak u 2020. godini;

2)      da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

3)      da do isteka roka od šest meseci počev od dana objavljivanja Javnog konkursa ne smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10%;

4)      da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva sa svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

5)       da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od23.000.000,00 dinara;

6)      da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS Učesnik na Javnom konkursu podnosi:

1)       Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (popunjava se isključivo na računaru, a preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rsKonkursi / Javni pozivi);

2)        Popunjen i potpisan dodatak obrascaExcel tabela (popunjava se isključivo na računaru, a preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / KonkursiJavni pozivi);

3)       Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (19.12.2021.godine) (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);

4)       Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija RS o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda (porezi i doprinosi), original ili fotokopija overeno kod nadležnog organa za overu ili izdato u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom, ne starije od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (19.12.2021. godine);

5)         Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica u formatu iz koga se nedvosmisleno vidi broj zaposlenih na neodređeno vreme – na dan objavljivanja konkursa (18. januar 2022. godine). Preduzetnici koji paušalno izmiruju svoje obaveze i preduzetnici koji su jedini zaposleni, uz uverenje samostalno prilažu fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje;

6) (a)  Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva:

-        za 2020. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine koji je predat APR;

-        za 2021. godinu: Bruto bilans ili Zaključni list na dan 31. decembar 2021. godine;

(b)    Paušalni poreski obveznici:

kopije obrasca KPO za 2020. i 2021. godinu; potvrde od svih poslovnih banaka o prometu na računu u 2020. i 2021. godini i kopije Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti za 2020. i 2021. godinu;

7)        Račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i kopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog (ne starije od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (18. januar 2022. godine));

8)       Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzeti na internet prezentaciji Sekretarijata):

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Tekst Javnog konkursa, Obrazac prijave sa pripadajućim izjavama i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2022. GODINI“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskihorgana uprave (na navedenu adresu) u vremenu od 900 do 1400 časova.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 2. februar 2022. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Da datne informacije se mogu dobiti u Sekretarijatu putem telefona 021/487-4480 ili 0800/021-027, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>