JAVNI POZIV za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini

1.PREDMET OGLAŠAVANjA
Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dodeljuju sredstva po javnom pozivu za podršku razvoju konkurentnosti preduzeća refundacijom troškova neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća i odobrenim programima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, plaćenih u periodu od 01. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine, i to:
troškova repromaterijala, za preduzeća koja obaljaju proizvodnu delatnost i
troškova potrošnog i pomoćnog materijala, za preduzeća koja obavljaju uslužnu delatnost, odnosno troškova kancelarijskog materijala i pretplata za digitalne alate/licence za preduzeća koja obavljaju intelektualne usluge.
Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara, predstavljaju pomoć male vrednosti, de minimis pomoć i dodeljuju se radi održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.
2.USLOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Pravo na podnošenje prijave po ovom javnom pozivu ima preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom pod uslovom da ima:
dozvolu za obavljanje delatnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
dokaze za period utvrđen ovim javnim pozivom, o plaćenom repromaterijalu, potrošnom, pomoćnom materijalu, odnosno o pretplati za digitalne alate/licence i kancelarijskom materijalu neposredno povezanim sa delatnošću preduzeća, a saglasno odobrenju za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, za period utvrđen ovim javnim pozivom;
dokaz o izmirenim porezima i doprinosima, odnosno uverenje Poreske uprave o izmirenim dospelim obavezama, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja poziva.
3.KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Dodela sredstva po ovom javnom pozivu omogućava konkurentnije istupanje preduzeća na tržištu i doprinosi smanjenju troškova poslovanja i održanju zaposlenja osoba sa invaliditetom, a osnov za dodelu sredstava, odnosno za refundaciju troškova neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća, predstavlja plaćeni repromaterijal, potrošni i pomoćni materijal, kancelarijski materijal i pretplata za digitalne alate/licence.
Visina sredstava koja se dodeljuje preduzećima koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu određuje se tako što se 70% od ukupno raspoloživog budžeta raspoređuje svim preduzećima prema broju zaposlenih osoba sa invaliditetom na dan 31. decembar 2021. godine, dok se 30% od ukupno raspoloživog budžeta raspoređuje, prema broju zaposlenih osoba sa invaliditetom na dan 31. decembar 2021. godine, preduzećima koja su 2020. godinu završila sa pozitivnim rezultatom poslovanja, odnosno sa dobitkom.
Dodeljena sredstva ne mogu biti veća od iznosa troškova plaćenog repromaterijala, potrošnog i pomoćnog materijala, odnosno kancelarijskog materijala i troškova pretplate za digitalne alate/licence u posmatranom periodu.
Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu je 5.000.000,00 dinara.
4.PODNOŠENjE PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom podnosi prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni deo javnog poziva i može se preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs. i portalu e- Uprava.
Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:
Tabelarni pregled realizovanih nabavki, u posmatranom periodu, po mesecima;
Fakture za plaćen repromaterijal, potrošni i pomoćni materijal, kancelarijski materijal i plaćene pretplate za digitalne alate/licence u periodu od 01. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;
Izvod iz banke kao dokaz da su dostavljene fakture plaćene;
Spisak zaposlenih na dan 31. decembar 2021. godine;
Spisak zaposlenih osoba sa invaliditetom 31. decembar 2021. godine;
Bilans stanja i uspeha za 2020. godinu;
Plan poslovanja za 2021. godinu (narativni i finansijski), sa projekcijom planirane proizvodnje/prodaje i planiranim rezultatima poslovanja, po mesecima i za ukupan period;
Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za 2021. godinu (narativni i finansijski), sa iskazanim podacima o stepenu realizacije plana poslovanja u odnosu na projekciju planirane proizvodnje/prodaje i planirane rezultate, po mesecima i za ukupan period;
Plan poslovanja za 2022. godinu (narativni i finansijski) sa projekcijom planirane proizvodnje/prodaje i planiranim rezultatima poslovanja, po mesecima i za ukupan period i u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
Izjava da li je preduzeće za iste pravdane troškove dobilo i po kom osnovu državnu pomoć;
Izjava o svakoj drugoj de minimis pomoći koja je preduzeću dodeljena u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine, ili bilo kojoj drugoj državnoj pomoći, uz navođenje iznosa, davaoca državne ili de minimis pomoći i namene, odnosno vrste državne pomoći;
Dokaz o izmirenim porezima i doprinosima, odnosno uverenje Poreske uprave o izmirenim dospelim obavezama, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja poziva.
Preduzeće – korisnik de minimis pomoći po ovom javnom pozivu je dužno da do 31. decembra 2022. godine, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, dostavi narativni i finansijski Izveštaj o poslovanju preduzeća u 2022. godini koji sadrži podatke o stepenu realizacije plana poslovanja u odnosu na projekciju planirane proizvodnje/prodaje i planirane rezultate, podatke o ostvarenim rezultatima u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, sa ocenom uticaja dodeljene državne pomoći na ostvarene rezultate i sa iskazanim i obrazloženim potrebama za daljom podrškom u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Dostavljanje Izveštaja o poslovanju preduzeća u 2022. godini, preduslov je za ostvarivanje prava na dodelu sredstava po javnom pozivu za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2023. godinu.
Rezultati analize dostavljenih izveštaja uzeće se kao osnov za definisanje kriterijuma i određivanje namene sredstava kojima se doprinosi poboljšanju uslova rada, održanju zaposlenja i povećanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
5.ODLUČIVANjE PO PODNETIM PRIJAVAMA I DONOŠENjE ODLUKE
U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.
Procenu prijava i ispunjenost uslova za odobravanje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar, a prema uputstvu za ocenu i vrednovanje podnetih prijava.
Komisija sačinjava predlog odluke o dodeli sredstava najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava.
Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar na osnovu predloga komisije u roku od 10 dana i ista se objavljuje na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i portalu e-Uprave.
Prenos dodeljenih sredstava preduzećima vrši se u roku od 30 dana nakon donošenja odluke o dodeli sredstava.
6.ROK I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Obrazac prijave sa ostalom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u jednom odštampanom i overenom primerku, poštom, preporučeno ili ličnom dostavom, sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini”, zaključno sa 17. februarom 2022. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Na koverti obavezno treba naznačiti ime i adresu pošiljaoca, naziv javnog poziva i sledeći tekst: „NE OTVARATI”.
Prijave poslate na bilo koji drugi način ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>