NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE U SARADNjI SA OPŠTINOM SRBOBRAN Raspisuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2022. GODINI

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Ispostava Srbobran (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000,00dinara, odnosno330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranjenajmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:

-          prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe, Ispostava Srbobran,

-          završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,

-          ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i

-          u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:

-          za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;

-          za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;

-          za osnivanje udruženja i

-          ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

III PODNOŠENjE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

-          popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,

-          dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe i

-          dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

Datumi na priloženim dokazima, koji su definisani zahtevom sa biznis planom, moraju biti najkasnije sa danom podnošenja zahteva sa biznis planom.

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionojjedinici Nacionalne službe – Ispostavi Srbobran, neposredno ili putem pošte, ili na elektronsku pisarnicu Filijale NSZ Novi Sad: pisarnica.novisad@nsz.gov.rs napropisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs, odnosno na sajtu Opštine Srbobran www.srbobran.rs

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe  ( ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe ), predsednik Opštine Srbobrani podnosilac zahtevau roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava iobaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

-          fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR-u,

-          fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG),

-          fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,

-          fotokopija/ očitana lična karta podnosioca zahteva,

-          sredstva obezbeđenja ispunjenjaugovornih obaveza,

-          fotokopija / očitana lična karta žiranta i

-          drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Nezaposleno lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere ispravnosti dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.

Sredstva obezbeđenja ispunjenjaugovornih obaveza

Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenjaugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.),penzioner.

VIII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane, mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Ispostavi Srbobran, na sajtu www.nsz.gov.rs, ili na sajtu  Opštine Srbobran www.srbobran.rs .

Javni poziv je otvoren od 16.05.2022. godine, odnosno od   dana objavljivanja na  sajtu NSZ i  sajtu Opštine Srbobran,  a zahtevi sa biznis planom se mogu podneti najkasnije do 15.06.2022. godine.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>