Mesečne arhive: avgust 2022

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANjA ZAPOŠLjAVANjA MLADIH „MOJA PRVA PLATA“

Program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata” sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje.Zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova.

Poslodavci koji su zainteresovani za učešće u Programu objavljuju konkretne radne pozicije na kojima će se mladi osposobljavati za samostalan rad po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošljavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku.

Program se sprovodi kod poslodavaca u privatnom ili javnom sektoru, koji se prijave na Javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje, u skladu sa Uredbom o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ. Poziv je otvoren za sve privredne subjekte koji posluju na teritoriji Republike Srbije (preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika pravna lica i javni sektor ).

Mladima srednjeg obrazovanja obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 25.000,00 dinara, dok za one visokog obrazovanja naknada iznosi 30.000,00 dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje vrši isplatu sredstva direktno licima na osposobljavanju, preko banke „Poštanska štedionica“ ad Beograd, koja će za navedenu namenu otvoriti namenski tekući račun licima, bez naplate troškova održavanja računa. Doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti se uplaćuju u skladu sa zakonom.

Pored iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje poslodavci mogu da isplate i dodatna sredstva.

Osposobljavanje za rad traje devet meseci.

Program „Moja prva plata” realizovaće se prema sledećem rasporedu:

22. avgust 2022. godine
Objavljivanje javnog poziva 

22. avgust – 22. septembar 2022. godine
Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija

3. oktobar – 31. oktobar 2022. godine 
Prijava kandidata na pozicije

1. novembar ‒ 15. novembar 2022. godine 
Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora

16. novembar ‒ 30. novembar 2022. godine 
Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz javnog sektora

1. decembar ‒ 31. decembar 2022. Godine


Objava liste poslodavaca sa odobrenim pozicijama i zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata. Početak prakse kod poslodavca je tokom decembra 2022. godine, a najkasnije do 30.12.2022. godine.

Više o konkursu na:

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-za-realizaciju-programa-podsticanja-zaposljavanja-mladih-%E2%80%9Emoja-prva-plata%E2%80%9C/9221

 

 

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa jeste unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima – razvoj turizma na ruralnim područjima.
Cilj ovog konkursa je upošljavanje radno neaktivnih stanovnika u ruralnim područjima, podrška stanovnicima ruralnih predela da kroz ruralni turizam obezbede dodatne prihode na svom domaćinstvu kao i valorizacija (vrednovanje) rada žena u seoskim domaćinstvima.
U Autonomnoj pokrajini Vojvodini, naslanjajući se na proizvodnju i prerađivačke kapacitete, postoji značajan turistički potencijal ovog podneblja. Da bi gazdinstvo ostvarilo više prihoda postoji mogućnost da to ostvari pružajući usluge turistima – domaćim i stranim. Osim toga to je i šansa za ostanak većeg broja mladih na selu – kako onih koji bi pružali te usluge, tako i onih koji bi ih snabdevali proizvodima sa svoga praga. Ruralni turizam obezbeđuje dodatne prihode stanovnicima ruralnih predela plasmanom poljoprivrednih proizvoda na pijaci u sopstvenom dvorištu, kao i plasman proizvoda domaće radinosti. Ruralni turizam takođe omogućava valorizaciju (vrednovanje) rada žena u seoskim domaćinstvima, ali i upošljavanje radno neaktivnih kategorija stanovnika.

 1. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđeno je ukupno 35.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće investicije:

Sektor Prihvatljive investicije Prihvatljivi troškovi

 1. Ruralni turizam Nabavka ostale opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu (1) troškovi nabavke opreme:
  – mašine za pranje, sušenje i peglanje veša;
  – televizori, radio aparati i personalni/prenosivi (laptop) računari.
  (2) troškovi nabavke sistema za klimatizaciju i grejanje objekata:
  – peći, radijatori i druga grejna tela;
  – klima uređaji, ventilatori.
  (3) troškovi opremanja kuhinje:
 • kuhinjski elementi, police, ormari za smeštaj kuhinjskog i restoranskog posuđa i hrane, pultovi za usluživanje
  – rashladni uređaji za čuvanje hrane;
  – uređaji za odvođenje pare i mirisa;
  – mašine za pranje posuđa;
  – aparati za pravljenje leda i sokova;
  – sve vrste šporeta, gotovih kamina, pećnica i uređaja za kuvanje i pečenje.
  (4) troškovi opremanja prostorija za pružanje ugostiteljskih usluga u skladu sa aktom o kategorizaciji:
  – sobni nameštaj, ormari, stolovi, stolice, garderoberi, ležajevi, ogledala, cipelarnici.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2022. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju:

 • fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava
 • preduzetnik
 • Pravno lice (privredno društvo)
  Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Konkurs je otvoren do 01.09.2022. godine.
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 13 do 15 časova.

Više o konkursu na :

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2022-godini/