Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena kao podrška poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanju poslovakoji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Sl. glasnik RS“, br. 56/2012).

U  tom smislu tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala.

Sredstva se ne mogu koristiti za nabavku: ugradne opreme (klima uređaji, ventilatori, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, liftovi, kotlovi i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, grejna, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.); nameštaja (drveni, plastični, metalni, tapacirani i dr.) i opremanje prostora (drvenarija, bravarija, venecijaneri, trakaste zavese, tepisi, pregrade, zidne i podne obloge i  sl.); rasvete, svetleće, reklamne i druge table (natpisi, displeji, panoi i sl.); prezentacione, elektronske, birotehničke, audio-vizuelne i slične opreme (projektori, oprema za prevođenje, fiskalne kase, telefonski i faks aparati, TV, muzički uređaji, zvučnici i  dr.); dodatne opreme, rezervnih delova, inventara, opreme za zaštitu na radu i dr. Bespovratna sredstva, koja se dodeljuju, ne mogu se koristiti za: iznajmljivanje i lizing opreme; promet između povezanih lica; troškove prevoza i isporuke; troškove uvoza, carine, špedicije; plaćanje putem kompenzacije; troškove bankarske provizije i bankarske garancije; troškove reparacije i rekonstrukcije opreme; troškove servisiranja i garancije; troškove obuke.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara, od kojih 1.500.000,00 tekuće subvencije i 1.500.000,00 kapitalne subvencije.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (samo za jednu namenu).

Subvencionisani iznos se odobrava:

(1)    za opremu u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara;

(2)    za repromaterijal u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost stari i umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanjuposlova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Sl. glasnik RS“, br. 56/2012), sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR):

1)      najkasnije do 30. decembra 2021. godine (imaju aktivan status) i

2)      razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili preduzetnici paušalci.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS Učesnik na Javnom konkursu podnosi:

  1. Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / Konkursi / Javni pozivi);
  1. Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 13.08.2022. godine – 30 dana od datuma objavljivanja Javnog konkursa (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);
  1. Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija RS o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda (porezi i doprinosi), original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu ili izdato u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom, ne starije od 13.08.2022. godine – 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa;

4.  Uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica – na dan objavljivanja Javnog konkursa, kao i istog datuma u prethodna tri meseca (na dan: 12.09.2022. godine; 12.08.2022. godine; 12.07.2022. godine;12.06.2022. godine.);

  1. Predračun ili ponuda dobavljača ili predugovor sa prodavcem opreme ili repromaterijala (original ili overena fotokopija) (ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa 12.9.2022. godine, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa);
  1. Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzeti na internet prezentaciji Sekretarijata):

(6-1) o prihvatanju uslova Javnog konkursa;

(6-2) o saglasnosti za korišćenje datih podataka;

(6-3) o statusu (član 7, glava II Pravilnika);

(6-4) o povezanim licima;

(6-5) o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis);

(6-6) o nepostojanju dvostrukog finansiranja;

(6-7) o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata;

(6-8) o nepostojanju neizmirenih obaveza;

(6-9) da se ne vode sudski postupci; (6-10) o tačnosti i verodostojnosti datih podataka.

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2022. GODINI“ poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organauprave (na navedenu adresu) u vremenu od 900 do 1400 časova.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 27.09.2022. godine. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 021/ 487 – 4668 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 1000 do 1400 časova.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>