Konkurs za dodelu sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete (u daljem tekstu: učsnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pod stambenom jedinicom iz prethodnog stava smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice (u daljem tekstu: porodice) u kojima se počev od 01.01.2022. godine rodi treće ili četvrto dete.

Učesnici Konkursa mogu biti roditelji u porodicama koji u trenutku raspisivanja Konkursa ispunjavaju sledeće uslove:

 1.  da je majka u porodici, na dan 01.01.2022. godine pa do dana raspisivanja Konkursa, rodila dete trećeg ili četvrtog reda rođenja, u smislu člana 7. stav 2. Pravilnika;
 2.  da je najmanje jedan od roditelja državljanin Republike Srbije i da na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine do dana raspisivanja Konkursa ima najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište;
 3.  da se nalaze u bračnoj ili vanbračnoj zajednici ili da imaju status samohranog roditelja;
 4.  da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njihova deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, u skladu sa zakonom;
 5.  da je najmanje jedan od roditelja zaposlen;
 6.  da su roditelji trećeg, odnosno, četvrtog deteta vlasnici ili suvlasnici nekretnine ili da žive u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom ili suvlasnikom nekretnine najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja Konkursa, ukoliko apliciraju za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje nekretnine;
 7.   da učesnici Konkursa ili njihovi roditelji koji sa učesnicima Konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili odgovarajuću nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja Konkursa, u smislu člana 2. Pravilnika.

Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom i za jednu namenu i to:

 1.  za kupovinu nekretnine;
 2.  za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje postojeće nekretnine.

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara.

Iznos dodeljenih sredstava može biti manji odtraženog.

Učesnici Konkursa su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

Za kupovinu nekretnine:

 1.  popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs (preuzima se na veb-sajtu Sekretarijata);
 2.  fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove zajedničkog domaćinstva (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana), a za maloletne članove zajedničkog domaćinstva- potvrde o prebivalištu za decu;
 3.  uverenje o državljanstvu Republike Srbije za jednog od učesnika Konkursa (ne starije od šest meseci);
 4.  uverenja o prebivalištu za učesnike Konkursa u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
 5.  izvode iz matične knjige rođenih za svu decu;
 6.  dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice (ne stariji od mesec dana);
 7. dokaz o statusu jednoroditeljske porodice-izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne stariji od mesec dana);
 8. uverenje nadležnog organa starateljstva o činjenici da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, odnosno, da ni otac ni majka nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ne stariji od mesec dana);
 9. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o položenim razredima-ispitima kao dokaz o stečenom obrazovanju;
 10. dokaz o zaposlenju (Ugovor o radu i M obrazac) i dužini staža osiguranja za učesnike Konkursa (listing staža izdat od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje),i dokaz o prihodima ostvarenim u tri meseca koji prethode mesecu raspisivanja konkursa za svakog od učesnika Konkursa (potvrda poslodavca);
 11.  potvrdu iz Ministarstva finansija Republike Srbije – Poreske uprave da učesnici Konkursa i njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima Konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja Konkursa;
 12. izjavu učesnika Konkursa, datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ne poseduju odgovarajuću nekretninu na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno, nadležnogsuda;
 13.  Izjavu učesnika Konkursa, datu pod materijalniom i krivičnom odgovornošću, da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvajanju sa potencijalnim prodavcima nekretnine, overenu kod javnog beležnika;
 14.  prepis lista nepokretnosti, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti ili Javnog beležnika, za nepokretnost koju učesnici Konkursa predlažu za kupovinu;
 15. fotokopiju tekućeg računa jednog od učesnika konkursa.

Za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje nekretnine:

 1.  popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs (preuzima se na :veb-sajtu Sekretarijata);
 2.  fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove zajedničkog domaćinstva (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana), a za maloletne članove zajedničkog domaćinstva- potvrde o prebivalištu za decu;
 3.  uverenje o državljanstvu Republike Srbije za jednog od učesnika Konkursa (ne starije od šest meseci);
 4. uverenja o prebivalištu za učesnike Konkursa u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
 5.  izvode iz matične knjige rođenih za svu decu, odnosno za sve ćlanove zajedničkog domaćinstva učesnika konkursa;
 6.  dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice (ne stariji od mesec dana);
 7.  dokaz o statusu jednoroditeljske porodice-izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne stariji od mesec dana);
 8.  uverenje nadležnog organa starateljstva o činjenici da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, odnosno, da ni otac ni majka nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ne stariji od mesec dana);
 9. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o položenim razredima-ispitima kao dokaz o stečenom obrazovanju;
 10. dokaz o zaposlenju (Ugovor o radu i M obrazac) i dužini staža osiguranja za učesnike Konkursa (listing staža izdat od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje);
 11.  dokaz o prihodima ostvarenim u tri meseca koji prethode mesecu raspisivanja konkursa za svakog od učesnika Konkursa (potvrda poslodavca);
 12.  potvrdu iz Ministarstva finansija Republike Srbije – Poreske uprave da učesnici Konkursa i njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima Konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja Konkursa;
 13.  izjavu učesnika Konkursa, ili vlasnika nekretnine u slučaju da su roditelji učesnika konkursa vlasnici nekretnine, datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ne poseduju odgovarajuću nekretninu na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno, nadležnog suda;
 14.  prepislista nepokretnosti, izdatod strane Republičkog geodetskog zavoda-Službe za katastar nepokretnosti ili Javnog beležnika, za učesnike Konkursa i njihovih roditelja koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa učesnicima Konkursa, za nekretninu koja je predmet dogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, investicionog ili tekućeg održavanja;
 15.  tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovarajućeg projektanta;
 16.  akt nadležnog opštinskog-gradskog organa (Odeljenje za urbanizam) o dozvoli za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje;
 17.  fotokopija tekućeg računa jednog od učesnika konkursa.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično, na gore navedenu adresu sa naznakom:

„KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PORODICAMA U KOJIMA SE RODI TREĆE ILI ČETVRTO DETE ZA REŠAVANjE STAMBENOG PITANjA ILI ZA UNAPREĐENjE USLOVA STANOVANjA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVOVINE“

rijava na Konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 50 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Alo“.

Prijava na Konkurs se preuzima sa veb-sajta Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na telefon: 021/487-4255 ili putem maila: konkursisp@vojvodina.gov.rs

Više o konkursu na:

https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>